Mogar Podullo Xipai

Mogar podullo sipai

 

ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಲೊ ಸೊಲ್ಜರ್ -
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್
‘ಎಲ್ ಕಾಬಾಲ್ಲೆರೊ’ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ಅಸ್ತಮ್ತೆಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಜೀವ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಸಾಂಜೆವೆಳಾ ತ್ಯಾಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ತಿರ್ಸುನ್ ತ್ಯಾಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ವಸ್ತೆಶಿಂ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಥರ‍್ಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಚಲ್ತಾಲೊ.
ಚಲ್ತಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಪಾಟೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಾಕ್ಟುಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಏಕ್ ಸುಣೆ ತಾಚಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಆದ್ಳೊನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಕ್ಷಣ್ ತೊ ನಿದೆಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್....! ತಾಕಾ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ. ವಿದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಶಿಪಾಯ್ ಹಾಂವ್, ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸಾಜೆ ಥಂಯ್ ಇತ್ಲೊ ಮತಿಭೃಷ್ಟ್ ಕಸೊ ಜಾಲೊಂ?
ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ‘ಮ್ಯಾಗಿ’ ನಾಂವಾಚಾ ಚಲಿಯೆಕಡೆ ವ್ಯವರ‍್ಸಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಆತಾಂ ಧರ‍್ಣಿರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಛೆಕ್ಕ್ ....! ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸೊಯ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲೊ ಕಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸಾಂ?

ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸುಣೆಂ ಧಾ ವಾರಿಯಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ನಿಧಾನ್ ಜಾಲಿ, ದಾವೊ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೊ, ಉಜ್ವೊ ಅರ್ದೊ ಬಾಗ್ವೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಸುಣ್ಯಾಚಿ ಚಾಲ್ ಥಾಂಬ್ಲಿ ಆನಿ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೊಂಡಿ ಉಬಾರ‍್ನ್ ತೆಂ ಹುಂಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಘಡ್ಯೆ ತೆಂ ಸಟ್ ಕರ‍್ನ್ ತೆಣೆಂಚ್ ಆಸ್ಚಾ ಬೊಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೆಂ.
ಶಿಪಾಯ್ ಆತಾಂ ಚತುರ್ ಜಾಲೊ ತ್ಯಾ ಬೊಗನ್‌ವಿಲ್ಲ ಬೊಲ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪಾಯ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸಾಗಿ? ತೆಂ ಸುಣೆಂ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ಂಗಿ? ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸೊಧುನ್ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಬೊಲ್ಸಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಅರೆ! ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲಾಂ ಕಿತೆಂ ಆಜ್? ಅಪಾಯೆಚೊ ವಾಸ್ ಆದಾಳ್ತಾನಾ ಹಾತ್ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸೊಧುನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೊ? ಕಿತ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಫರಾಮಸ್! ತಾಣೆ ಪಿಸ್ತುಲೆ ಥಂಯ್ ಹಾತ್ ವ್ಹೆಲೊ. ತಿ ಆಪ್ಲೆ ಪಿಶ್ವೆಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ತಾಕಾ ಮಾತ್ಸೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ, ಜೀವ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಶಾಭಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ... ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲೆಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲಾಂ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ ಆಜ್?
ದುಸ್ಪಟ್ಲೆಲಿ ಮತ್ ತಾಣೆ ಥಾರ‍್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ತೊ ಸಟ್ ಕರ‍್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಕೆಲೆ. ಅಸ್ತಮ್ತೆ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಮಂದ್ ಶೀತಲ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಝಡಾ ಮಧೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಚೆ ತೆ ಕ್ಷೀಣ್ ಪುಸ್ಪುಸೆ ತರ್ಬೆತ್ ಜಾಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೆ. ತಾಚಾ ಗೊಮ್ಟೆ ಪಾಟ್ಲಿ ಕಾತ್ ಮಿರ್ಮಿರ‍್ಲಿ, ವಾರ‍್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥಂಡ್ಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನ್ಹಯ್. ‘ಬಿರೆಟ್ಟಾ’, ಆಪ್ಲಿ ಪಿಸ್ತುಲ್, ತಾಣೆ ಆಪಡ್ಲಿ. ಧಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಹ್ಯಾ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ದೇಶಾಂತ್ ಪಿಸ್ತುಲೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಜಾಯಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಹಠ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಅಪಾಯ್ ಖಂಯ್, ಕೆದಾಳಾ ಉದೆನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ?
ತ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಚಿ ಆತಾಂ ಝಳಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಆಪಾಯ್ ರಾಕುನ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ಮುಂಗಡ್ ಹಿಶ್ಯಾರೊ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಗಾಯ್?
ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಫೊನ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲೆಂ? ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹೊರ‍್ಯೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಆವಯ್ಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂ ತಿಚೆಂ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾವೆಂ ತೆಂ ಖಂಯ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ? ಸಟ್ ಕರ‍್ನ್ ತಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರಾಕಡೆ ಗೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ತಾಣೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರಾಚೆರ್ ದವರ‍್ಲೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ತೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಬಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೊನಾ. ಹೊಟೆಲಾಂತ್‌ಚ್ ಉರ‍್ಲೆಂ?
ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಘುಂವ್ಲೊ. ಎಲ್ ಕಾಬಾಲ್ಲೆರೊ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆರ್ ಚಡುಣೆ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ಮ್ಯಾಗಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲಿ, ಪುಣ್ ಮತ್ ಮಂದ್ ಜಾಲಿ, ಚತ್ರಾಯ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತ್ಯೆ ನಿಮ್ತಿ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಪಡ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯಾತಾ ಆಸ್ಯೆತಾಲಿ.
ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೈಕಲ್ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಎಕೆ ವೆಕ್ತಿಚಿ ಆಕೃತಿ ಆಪ್ಣಾಶಿ ಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ತಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಚಂದ್ರ್‌ಯಿ ಕುಪಾಂನಿ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲೊ. ಹೊ ಶಿಪಾಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ತೆಂ ಸುಣೆ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪಾವ್ತಾಂ ತಿ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ್ ವೆಕ್ತಿಯ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಚಲಿ.
ತಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉತ್ರೊನ್ ಚಲ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಸ್ತಾನಾ ತಿಣೆ ವಾಪರ‍್ಲಲೊ ಪರ್ಮಳ್ ತಾಚಾ ನಾಕಾಕ್ ಮಾರ‍್ಲೊ. ಆನಿ ತಿಚಿ ವಳೊಕ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ಎಲ್ ಕಾಬಲ್ಲೆರೊ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಯಾಗಿ! ತ್ಯೆಚ್ ಘಡ್ಯೆ ನಿಶ್ಶಬ್ದ್ ಪಿಸ್ತುಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಫಾರ್ ಉಸಾಳ್ತಾನಾ ಉಬ್ಜಾತಾ ತೊ ಕ್ಷೀಣ್ ಆವಾಜ್ ತಾಚಾ ಕಾನಾಂನಿ ಗ್ರಾಸಿಲೊ ಆನಿ ಕ್ಷಣಾನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಶೆವ್ಟಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಪಿಸ್ತುಲ್ ತಾಚೆ ಉಜ್ವೊ ಹಾತಿಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಯೆಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ತಾಚಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ತೀರ್ ಚುಕ್ಲೊ ಆನಿ ಫಾರ್ ವಾಂಕ್ಡೊ ಗೆಲೊ.
ಸಕ್ಕಡ್‌ಯಿ ಸಾಂಗತಾಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಗಮನ್ ಗುಸ್ಪಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿ ತಾಚಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ತಾಕಾ ಆಧಾರ‍್ಸುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಆನ್ಯೆಕ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ರಿಗ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸುಣ್ಯಾಚೆ ಕಿಂಕ್ರಾಟೆ ಸವೆಂ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಧಾಂವೊನ್ ವೆಚೊ ಆವಾಜ್ ತಾಚಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೊ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ಏಕ್ ಕಾರ್ ಚಾಲು ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಭರಾನ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿತ್ತ್ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಕಾರಾಚಾ ಇಂಜಿನಾಚೊ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ವಳ್ಕಿಚೊ ಲಾಗ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್, ತ್ಯಾಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಣೆ ತೆಂ ಕಾರ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ.
ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಾಹನ್ ಸಂಚಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ನಿರ್ಜನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೊ ನ್ಹಯ್ ತೊ. ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ನವಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಯಾಗಿ ತಾಚಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಧಾ, ಬಾರಾ ಸೆಕುಂದಾಂ ಜಾತಿತ್ ತಿತ್ಲಿಂಚ್. ತೊ ತಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಮ್ಯಾಗಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ? ತಾಣೆ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಚೆಡುಂ ನಿಶ್ಚಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಏ ದೆವಾ! ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಫಾರ್ ಹಾಕಾ ಪುಣಿ ಲಾಗ್ಲೊಗಿ!?
ಪಿಸ್ತುಲ್ ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಪಿಶ್ವೆಂತ್ ಖೊವಯ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಕಳಿಜ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಖಾತಿರ್ ದುಖೇಸ್ತ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೋಣ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾ ಮಾರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ? ಜಾಪ್ ಸೊಧುಂಕ್ ತೊ ವೇಳ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಯಾಗಿಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಏಕ್ ತರ್ನೆಂ ಜೊಡೆಂ ಚಲೊನ್ ವೆಚೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಧಾ ಸೆಕುಂದಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಂ ಥಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸ್ತ್ರೀ ಫೊನಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ದಾದ್ಲೊ ದೋನ್ ಹಾತ್ ಬೀಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ತಾಣೆ ಹಾಂಕಾಂ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ತಿಂ ಥಾಂಬ್ಲಿಂ. ಚೆಡ್ವಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಹಾಚೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಫಾಂಟ್ರೆಲೆಂ. ದೊಗಾಯ್ನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ತಿಂ ಥಂಯ್ಚಿಂ ಉಡೊನ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಕ್ಷಣ್ ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚಿ ವಳೊಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ - ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕಾಚೊ ಮುಖ್ಯ ಗಾಂಚ್!
ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಲೊ ಮಾರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಕಾಳೆಂ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೆಂ.
ಆಪುಣ್ ಸಪ್ಣೆತಾಂಗಿ ಯಾ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಘಡೊನ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ಪಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಗುಸ್ಪಡಾಯ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಚಾಚ್ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಥಾಪ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಗಾಲ್ ಮಿರ್ಮಿರ‍್ತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಜಾಗೊಚ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಮ್ಜಾಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ದೂಕಿಚೊ ದಖೊ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮುರ್ಗಟ್ಲೆಂ.
ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ತೊ ತಾಕಾ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ತೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಸಳಾವಳ್ ಕರ‍್ನ್ ಕಾಳಿಜ್ ಜಿಕಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಲೆಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಘಡ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಕಾಡಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಫಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಆಗಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಆತಾಂ ತೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಆಂಗಾರ್ ನಿಶ್ಚಲ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಏ ದೆವಾ, ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಘಡ್ಲೆಂ .... ! ತಾಣೆ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಕಪಾಲ್ ಆಪಡ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಉಬಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಉಬಾಳ್ ಕಪಾಲ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಪಾಚಿ ಖಾತ್ರಿ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಗಾಲ್ ಚೆಡ್ಚಾಚಾ ನಾಕಾಶಿಂ ವ್ಹೆಲೊ ಆನಿ ತವಳ್ ತಾಚೊ ಹುನೊನಿ ಶ್ವಾಸ್ ತಾಚಾ ಗಾಲಾಕ್ ಮಾರ‍್ಲೊ. ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ...!
ಮ್ಯಾಗಿ ಜೀವ್ ಆಸಾ....!
ಅಧ್ಯಾಯ್ 1 –
ಉದೆಂತಿಚೊ ತಾರ‍್ವೊಟಿ
ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಶ್ಹೆರ್ : ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1960
ಬರೊ ಸಮಾರ್ಯಾಗಾರ್
ಸರಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚಾ, “ಎಮ್. ವಿ. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್” ತಾರ‍್ವಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ೧೯೬೦ ನವೆಂಬ್ರಚಾ ಎಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಶ್ಹೆರಾಚಾ ಉದೆಂತಿಕ್ ಆಸ್ಚಾ ವೆರಾಕ್ರುಜ್ ಬಂದ್ರಾರ್ ಲಂಗರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತಾರ್ವಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆವ್ಲೊ. ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ೨೮ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಜೊನ್ ಆಲ್ವರೆಸ್. ತ್ಯಾ ಬಂದ್ರಾರ್ ತ್ಯಾ ತರ್ವಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಾಲ್ ದೆವಂವ್ಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಸಾತ್ ದೀಸ್ ಲಾಗ್ತಲೆ. ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಥೊಡೊ ವಿರಾಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚೆಂ ಸುಂದರ್ ಶ್ಹೆರ್ ಭೊಂವೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಸಹಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾರ‍್ವಾಚಾ ದಲಾಲ್ಯಾನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚಾ ‘ಇಮಿಗ್ರೇಶನ್’ ಅಧಿಕಾರಿಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಜೊನಾಕ್ ತಡಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಂಚಾ ಪಾಸಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ.
ತ್ಯಾ ಬಂದರ್ ಶ್ಹೆರಾಚಾ ರೈಲ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಟ್ರೈನಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ದನ್ಪ್ಪಾರಾಂಚಾ ೨:೧೦ಂಕ್ ತೆಂ ಟ್ರೈನ್ ತ್ಯಾ ಸ್ಟೇಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಅಜೂನ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ತೀನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂಚೊ ಮೇಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ರೈಲ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ವಾಟೆರ್ ತಾಣೆ ಏಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಪಳೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ‍್ಚಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ತಿ ಇಗರ್ಜ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯೆ ಕುಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಏಕ್ ಮೀಸ್ ಜಾತಾ, ಜಾತಾಂ ತೊ ತ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.
ಮೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೊನ್ ವೆಕ್ತಿ ಎಕ್ಲೊ ತಾಕಾ ಆದಾಳ್ಚಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣೆ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರುಂನಾತ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಜೊನಾ ಕಡೆ ಮಾಫಿ ಮಾಗ್ಲಿ. ಜೊನಾನ್ ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಜೊಸೆಫ್ ಕಾರ್ಡೊಜೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ನಾಂವ್. ಇಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಏಕ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಹೊಟೆಲ್ ಸೊಧುನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ದನ್ಪರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾ, ಜಾತಾಂ ಆಪುಣ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಅಸ್ತಲೊಂ, ಅಶೆಂ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.
ಇಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಘಡಿತ್ ಅಚಾನಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್, ನಶಿಬಾನ್ಂಚ್ ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಠರಾಯಿಲ್ಲೆ. ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚಾ ಸಂಪರ್ಕಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಸಬಾರಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್‌ಚ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಜೊನಾಕ್ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ....
ರೈಲ್ ಸ್ಟೆಷನಾಂತ್ ಜೊನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜೊಸೆಫ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ಳೊ, ಪುಣ್ ಅಚಾನಕ್ ನ್ಹಯ್. ರೈಲಾಂತ್ ರಿಗ್ಚಾ ವಾಟೆರ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತೆದ್ವಾಂ ಜೊನ್ ಜೊಸೆಫಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ನಶಿಬಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯೊ ಬಸ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಜೊಸೆಫಾಕ್ ಆಪ್ಣೆ ಇಗರ್ಜೆ ದಾರಾರ್ ಮಾಫಿ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಜಣ್ ಆಪ್ಣಾ ಬಗ್ಲೆನ್ಂಚ್ ಬಸ್ಲಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ.
ದೊಗಾಯ್ನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಅದ್ಲಿ-ಬದ್ಲಿ ಕೆಲಿ. ಜೊಸೆಫಾಕ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಶ್ಹೆರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕೃಷಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ದೊಗಾಂಯ್ ಮಧೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಏಕ್ ಬಾಂಧ್ ರುತಾ ಜಾಲೊ. ಕಾರ್ಡೊಜೊಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಉತರ‍್ಲೆಲಿಂ, ಪತಿಣ್ ಆನಿ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮಾಲ್ಘಡೊ ಚೆರ್ಕೊ ಸೈನಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರೆಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರಾಚೆ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಚೆಡುಂ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಜೊನಾಕ್ ಆನಿ ಜೊಸೆಫಾಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಬರೊ ಲಾಗ್ಲೊ. ಜೊಸೆಫ್ ಕೃಷಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಬರ‍್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಚೊ, ಚಡ್ ಉಲಯ್ಜೆ, ಪೂಣ್ ಖುಶಾಲಿ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪಸಂದ್ ಕರ‍್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಜೊನಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆಪ್ಣೆ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.
“ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಯ್ನೆಗಟ್ಲೆ ವಿವಿಂಗಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಾ ವಿವಿಗಂಡ್ ಭಾಸಾಂಚಾ ಪಂಚ್ವಿಸ್ ಜಣಾ ಮಧೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ.... ವಯ್ರ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಆಕಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ಭೊಂವ್ತಣಿ.... ಪೊಂತಾಚೆಂ ಪೋಂತ್ ನಿಳ್ಶೆಂ ಉದಕ್, ತಡ್ ನಾತ್ಲಲೊ ಸಾಗೊರ್.... ಆನಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಖೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಖಾಣ್...”
“ಇತ್ಲೆಂ ಬೋರಿಂಗ್ ಜೀವನ್ ತುಕಾ ರುಚ್ತಾ ಕಶೆಂ?” ಜೊಸೆಫಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
“ಸಾಹಸ್, ಮೆಳ್ತಾತ್ ತೆ ಪಯ್ಶೆ, ಜಣಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್, ಆನಿ .... ವ್ಹಯ್, ಸಪ್ಣಾಂ... ವಿವಿಂಗಡ್ ವರ್ಗಾಂಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ, ತಾಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಆನಿ ಖಂಚೆಂಯ್ ಶ್ಹೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಫಾವೊತೆಂ ಪ್ರೇರಣ್‌ಯಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್ಸ್‌ರ್‌ಯಿ ತಸಲೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಾ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಪಳೆಜೆ.”
“ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಶ್ಹೆರ್. ಬರೆಂಚ್ ಜಿವಾಳ್. ಪೂಣ್ ಜಿವಿತ್ ಸವ್ಕಸಾಯೆಚೆಂ, ತುಜಾ ತಾರ್ವಾ ಬರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ... ತುಜೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲಾಭಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.”
ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜೊನಾಂಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಉಜಳ್ಳೆ.
“ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್ ನ್ಹಯ್. ಕಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರತಿಫಳ್‌ಯಿ ಬರೊಚ್ ಆಸಾ. ತುಜಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಭಾಸ್ ಯೇನಾ.... ಪೂಣ್ ತುವೆಂ ತಿ ಶಿಕ್ಯೆತ್. ಸುಲಭ್ ಆನಿ ಸಾಧಿ ಭಾಸ್ ತಿ...”
ಕೊರ್ದೊಬಾ, ಗುದಾದ್ ಆನಿ ಪುಯೆಬ್ಲಾ ನಾಂವಾಂಚಾ ತೀನ್ ಠಾಣ್ಯಾಂನಿ ಟ್ರೇಯ್ನ್ ಪಾಂಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ರಾವ್ಲೆಂ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸಾಡೆ-ಸ. ಟ್ರೇಯ್ನ್ ರಾವ್ತಾ, ರಾವ್ತಾಂ ಕಾರ್ಡೊಜೊನ್ ಜೊನಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆ ದಿಲೆಂ. ಜೊನ್ ಪಾದ್ದೆಲೊ, ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ತೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೊಸೆಫಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.
ಸ್ಟೆಷನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜೊಸೆಫಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಆದ್ಲೆ ದಿಸಾ ತಾಚಾ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾ ಸಂಬಂದಿ ವಿರಾಕ್ರುಜ್‌ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಏಕ್ ಪರ್ನೆಂ ಶವ್ರಲೆ ಸ್ಟೆಶನ್ ವೇಗನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ‘ಡಿಕ್ಕಿ’ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಿನುಟ್‌ಭರ್ ಇಂಜಿನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.
“ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಪಿಯೆತಾ,” ಜೊಸೆಫ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಮ್ಹಜಾ ಎಕಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇಷ್ಟಾನ್ ಜಾತಾಯಿತ್ಲೆ ಚಡ್ ಮೈಲೆಜ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಬರಿ ತೆಂ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಪರ್ನೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾರ್. ವಾಟೆರ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಹಾತ್ ದೀನಾ.... ಆಮ್ಚೆ ತೆಣೆ ಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ್. ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಹಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಯ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ೨೫ ಜಣಾಂಕ್, ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪಿಂರ್ಗಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಹಾಡ್ತಾ...”
ಜೊಸೆಫಾಚಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಬರೊಚ್ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಠಾಣ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಕಾರಾರ್ ೪೫ ಮಿನುಟಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ರಾತಿಂಚೆಂ ಜೊಸೆಫನ್ ಕಾರ್ ವ್ಹರ‍್ಚೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್. ದಿಸಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ೨೦ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಪಾವಯ್ತೊ.
ಎಕಾ ಲಾಂಬ್, ದೀಗ್ ಚಲಿಯೆನ್ ಘರ‍್ಚೆಂ ದಾರ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ. ಕಾಳ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆಂ, ಗೊರ‍್ಯಾ ಕಾತಿಚೆಂ ಆಸೊನ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚೆಂ ಪೊನಿಟೇಲ್ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸೊಪ್ಯಾರ್ ದಿವೊ ಜಳೊನ್ ಆಸೊನ್ ಬರೊಚ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾಲೊ.
 
ಅಧ್ಯಾಯ್ 2
ಉದೆಂತಿ ಅಸ್ತಮ್ತೆಚಿ ಮಿಲಾಕತ್
ಜೊನಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಚೆಡುಂ ರೂಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬಿಂ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ವಿಸರ‍್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಡೊಜೊನ್ ಧುವೆಚೆಂ ಭುಜ್ ಧರ‍್ನ್ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ. “ಹೆ ಕಿಟ್ಟಿ, ಊಟ್‌ಗೊ ಹಾಂವೆಂ ಎಕಾ ಸೈರ‍್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ.” ಜೊನಾ ಥಂಯ್ ಪರ್ತೊನ್ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಚಿ ತಾಣೆ ವಳೊಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ, “ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಲ್ಘಡೆಂ ಧುವ್, ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್...”
ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಕ್ ಲಜೇನ್ ಕಾಂಯ್ ನಜೊ ಜಾಲೆಂ. ಜೊನಾಕ್ ತೆಂ ತಶೆಂಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. “ಸಿ ಪಾಪಿ,” ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ, ಸ್ಪೆನಿಶಾಂತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ “ಹಲೊ, ಸರ್,” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ಜೊನಾಕ್. “ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಂತ್ ಸ್ವಾಗತ್.” ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಮಧುರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೊ ವಿದೆಶಿ ಉದೆಂತಿಚೊ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ, ಜೊನಾಕ್ ಪಸಂದೆಚಿ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಭಿತರ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಜೊನ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಚಲನ್-ವಲನ್ ಚೊರ್ಯಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಚೆಡ್ವಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ನಾಖುಶಿ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾ. ಪೂಣ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ.
ತಿ ಸಾಂಜ್ ಜೊನಾಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಉರ‍್ಚೆ ತಸಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿ, ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್‌ಚ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚೆ ಫುಡೆಂ ತೊ ತಕ್ಲಿ ಸಕ್ಲಾ ಪಾಂಯ್ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಾಶೆನ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಜೊಸೆಫಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿ ಜೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತೆಂ ಕುಟಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.
ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದಿಷ್ಟಿನ್ಂಚ್ ಜೊನಾಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಣೆಂಯ್ ತಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ತವಳ್ ಕಳೊನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಗಜಾಲಿಂಚಾ ಮಧೆಂ, ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜೊಸೆಫಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲಿ. ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಸಮ್ಜಾಲೊ. ಧುವೆಕ್ ಖುಶಿ ತರ್ ಎಕ್ಲೊ ಭಾರತೀಯ್ ನಾಗರಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಜಾಂವಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ತಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ಹರ್ಕತ್ ನಾತ್ಲಿ.
ಪೂಣ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಕಟ್ಟಾ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ನಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ದೋನ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂ ಮಧ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ತಿಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಸಂದ್ ನಾ. ಜೊಸೆಫ್ ತಸೊ ನ್ಹಯ್. ಜೊನ್ ಬರೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲಯ್ತಾ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್‌ಯಿ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಬರಿಚ್ ಜೊನ್‌ಯಿ ಎಕ್ಲೊ ಬರೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಖುಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಘರಾಂತ್ ಸಕ್ಟಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಚೊ ತಿತ್ಲೊಯ್ ತಾಕಾ ಮೋಗ್.
ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆನ್ಯೆಕ್ ಸಮಸ್ಯಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚೊ ಸೆಜಾರಿ ತರ್ನಾಟೊ, ರೊಬೆರ್ತೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ದವರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದೊಗಾಂಯ್ ಸಾಂಗತಾ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ರೊಬೆರ್ತೊ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾ ಪ್ರಾಸ್ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ವ್ಹಡ್. ಜೊಸೆಫ್ ರೊಬಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಧುವೆಕಡೆ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ. ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾನ್ ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್, ಅಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತಾಣೆ ಭುಜಾಂ ವಯ್ರ್ ಕರ‍್ನ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಪಾಪಿ, ತುವೆಂ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಯ್ ತಾಚೆಕಡೆ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ರೊಬಿ ಬರೊ ಮನಿಸ್....” ಜೊಸೆಫಾಕ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಭಗ್ಲೆಂ ಕಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಫಕತ್ ಶರಣಾಗತ್. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯಾಂಚಾ ಖುಶೆಕ್ ಆಡ್ ವೆಚೆಂ ಭೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್. ಸಯ್ರಿಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಅಜೂನ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಜೊನಾಚೆಂ ಖುಶಾಲಿ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಿನೊದಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂಚ್ ಹಾಸಯ್ಲೆ. ಘಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಕಾರ್ಡೊಜೊ ಗೆಲಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ತಾಚಿಂ ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ತೊ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಎಲಿಜಾಬೆತಾಕ್ ಥೊಡೆಂ ಥೊಡೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೆತಾಲೆಂ, ಜೊಸೆಫಾಕ್ ಚಡ್. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪೆನಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಜೊನಾಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರ‍್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯೆಚ್ ಪರಿ ಜೊನಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಭಾಶೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಚೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಜೊನ್ ಆನಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲಿಂ.
ಆವ್ಮರಿ ಜಾತಚ್ ಸದಾಂಚೊ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ತೇರ್ಸ್ ತಾಣಿ ಮ್ಹಳೊನಾ. ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಲಾಂಬಾಯ್, ರುಂದಾಯ್ ಮಸ್ತು ಜಾತಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ತಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಶೀದಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸಾಲಾಕ್‌ಚ್ ಗೆಲಿಂ. ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜೊಸೆಫಾನ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ತೆಂ ಭಕ್ತಿನ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ.
ತಾಂಚೆಂ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಫೆಸ್ತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಅಸೊಯ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೊನಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ....
ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಜೊಸೆಫ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೆಂ ಎಲಿಜಾಬೆತಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಚೊ ವೊರ‍್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ತವಳ್ ತವಳ್ ಪರ್ಕ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ತೆ ಚಡಾವತ್ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಆಜ್ ಜೊನಾಕ್ ಎಕಾ ಭಾರತೀಯಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿ ಮಾತ್ಸೆಂ ಆಕಾಂತ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಆಕಾಂತ್ ಥಾಂಬ್ಲೊ....
ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಆಪುಣ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಟೆಕಿಲಾ ಪಿಯೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜೊಸೆಫ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಮತಿಭ್ರಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಯಿತ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ರಾತಿಚೆಂ ವಾಹನ್ ಚಲವ್ನ್ ಜೊನಾಕ್ ತಾಚಾ ವಸ್ತೆಚಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಪಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ. ತಸಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಕುಜ್ಞಾಕ್ ವಚೊನ್ ಜೊನಾಕ್ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಪತಿಣೆ ಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿ ಖುಶೆನ್ ಒಪ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ರಾತಿಂ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಹಿ ಆಲೊಚನ್ ಚಡ್ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ.
ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕುಡ್ ತಾಂಚಾ ಘರಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಅಚಾನಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ತೆಂ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕುಡಾಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆತಾಂ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಕ್ ಭಯ್ಣಿಚಾ ಮರಿಯಾಚಾ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚಾ ಕುಡಾಂತ್ ಜೊನಾಕ್ ನಿದಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲೆಂ, ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೊನಾನ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲೊ.
ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾನ್ ಜೊನಾಕ್ ಘರ್ ದಾಖವ್ನ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಘರಾಂತ್ ಎಕ್‌ಚ್ ನ್ಹಾಣಿ, ಏಕ್ ಕಾಕುಸ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಬೆಸಿನ್. ನಿದ್ಚಾ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ನ್ಹಾಣಿ, ಕಾಕುಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಘರ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯೊ ರುಕಾಡಾಚ್ಯೊ ಆಲ್ಮಾರಿ ಆನಿ ಕೆತ್ತಿಲ್ಲಿಂ ಬಾಗ್ಲಾಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ ದಾಖವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಜೊನಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. “ಅಜೂನ್ ಕೋಣ್ ಏಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾ.” ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ, ಖುಶ್ಯಾಲಾಯೆನ್.
ಜೊನ್ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾನ್ ಅಮೃಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ತೆಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಕುಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜ್ ಸುವಾಸ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಜೊನಾಕ್ ಬರಿ ರಾತ್ ಮಾಗೊನ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಜೊನ್ ಕುಡಾಚಾ ಬಾಗ್ಲಾ ಪರ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಪಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆ ದಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ‍್ತಾನಾ ಜೊನಾನ್ ತಾಚೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ಧರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಅನಂದಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಎಕಾ ಥರಾಚಾ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್ ರೂಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಲಗ್‌ಭಗ್ ಧಾ ಸೆಕುಂದಾಂ ತಾಣೆ ತೊ ಹಾತ್ ಧರ‍್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮೋವ್ ಪೂಣ್ ಘಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಭಾವಾನಾ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾ ಥಂಯ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆ ಉಘಡ್ತಾನಾ ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ಹಾಳ್ವಯೆನ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ...
ಮರಿಯಾಚಾ ಕುಡಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ತೆಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೋಂಡ್ ಲಜೆನ್ ತಾಂಬ್ಶೆಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಮರಿಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಕ್ಷಣ್ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ತಾಣೆ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಲಾಗಿಂ ವೊಡ್ಲೆಂ. ಜೊನಾ ಹುಜಿರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ ಮರಿಯಾನ್ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಚಡಾವತ್ ಏಕ್ ಸಾಧೆಂ ಥಂಡ್ ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಆಜ್ ತಾಚೊ ತೊ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಉಮಾಳೊ ಉಠೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.
ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾನ್ ಭಯ್ಣ್ ಮರಿಯಾಕ್ ಅರ್ನುನ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯೆ ವೆಂಗೆಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊಂಕ್ ಮರಿಯಾ ಉಳ್ವುಳ್ಳೆಂ. “ಕಿಟ್ಟಿ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಬೊರಿಯೊ ಮೊಡ್ತಾಯ್...!” ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾನ್ ವೇಂಗ್ ಸದಿಳ್ ಕೆಲಿ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾತಾ, ತ್ಯಾ ಮಿ| ಚಾರ್ಮಿಂಗಾನ್ ತುಜೆರ್ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ಯಾ...” ಮರಿಯಾನ್ ಚಿಡಾಯ್ಲೆಂ.
“ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ!” ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲೆಂ. “ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಸ್ತು ಸಂತೊಸ್ ಆಜ್, ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೊ ಹಾರ್ ಧರ‍್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ...!”
“ವ್ಹಯ್ಗಿ ಕಿತೆಂ? ಬಾಪ್ರೇ...!”
ವ್ಹಳೂ... ಗೊ!” ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾನ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಚಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂಚೊ ಫರಕ್. ಮರಿಯಾಕ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಗಜಾಲಿ ಕರ‍್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಂಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಂ ನಿದ್ಲಿಂ.
ಜೊನಾಕ್ ನೀದ್ ಆಯ್ಲಿನಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತಾಂಚೊ ತೊ ಆಟವ್ ಕರಿತ್ತ್ ರಾವ್ಲೊ. ಕೆದಾಳಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.
ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ತಾಕಾ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ನವಿಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಫ್ಯೆಚೊ ಸುವಾಸ್ ನಾಕಾಕ್ ಮಾರ‍್ತಾಲೊ. ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳಿಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ನಿತಳಾಯೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಿಂಚ್ಲ್ಯೊ. ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಏಕ್ ನಿರ್ಮಳ್ ತುವಾಲೊ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೊ. ಕೊಣ್‌ಗಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಆಸಾ, ತಾಣೆ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್...? ತುವಾಲೊ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಕ್ ಗೆಲೊ. ವಾಟೆರ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಭೆಟ್ಲೆಂ ನಾ.
ಅರ್ಧ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾನ್ ಖಾಡ್ ಕಾಡ್ನ್, ನ್ಹಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ಕರ‍್ನ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಸಾಲಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಸಕ್ಡಾಂ ಆತುರಾಯೆನ್ ತಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆಂ. ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ತಾರ್ವೊಟ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚೆ ದೊಳೆ ಪರ್ಜಳ್ಳೆ.
ಸಕ್ಡಾಂನಿ “ಬುಯೆನೊಸ್ ದಿಯಾಸ್” (ದೇವ್ ಬರೊ ದೀಸ್ ದೀಂವ್) ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ. ಜೊಸೆಫಾನ್ ತಾಕಾ ಭುಜಾಕ್ ಧರ‍್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಫಳಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಜೆವ್ಣಾಸಾಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.
ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಫಳಾರ್. ಭಾಜ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ಯಾಂ, ಘರಾಚ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಂಡೊ, ಘರಾಚ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಲೊಣಿ ಆನಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಟ್ ಕಾಳ್ಸೊ ಜ್ಯಾಮ್. ಸಾಧೊ ಫಳಾರ್, ಪೂಣ್ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಟ್.
ಫಳಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರ‍್ಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಮೇಜ್ ಖಾಲಿ ಕರ‍್ತಾನಾ ಜೊನ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್ ತಾಣೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಭರ‍್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಕೆನ್ವಾಸಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಬೈಬಲ್ ತಾಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚಾ ಮೆಜಾರ್ ದವರ‍್ಲೊ. ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ಚೀಟ್ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲಿ ಆನಿ ಉಗ್ತೊ ಕರ‍್ತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚೆ ಬರಿ ತಿ ಬೈಬಲಾಂತ್ ದವರ‍್ಲಿ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಏಕ್ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಯಾ ಜುಗಾರ್, ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಾಜೆ... ತೊ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ಲೊ.
ತಾಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ, ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಚಿಂತುನ್ ತೆಂ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬೈಬಲಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಅಮೃಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ತೆಂ ದಾರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ. ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ರಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಆಪ್ಣೆ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚಾ ತ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ತೊಚ್ ಬೈಬಲ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾತಿಚೊ ಜೀವ್ ಉರಯ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜೊನಾಕ್ ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆ!
3 – ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಸುರೊ
ಜೊಸೆಫ್ ಕಾರಾ ಸಂಗಿಂ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಜೊನಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂನಿ ತೆ ದೊಳೆ ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆಂ. ವೆಗಿಂಚ್ ತುಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಚಲ್ಲೊ.
ಕಾರ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಥಂಯ್ ರಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಟ್ಲೆಂ ಸಮ ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಖಟ್ಲೆಂ ಸಮ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ಮೆಜಾ ವಯ್ಲೊ ಬೈಬಲ್ ತಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಪಾದ್ದೆವ್ನ್‌ಶೆಂ ತಾಣೆ ತೊ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊ. ಜೊನಾನ್ ಉಡಾಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಸೊಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸವಯೆಚಾ ಬಳಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ತೊ ಉಗ್ತೊ ಕರ‍್ತಾನಾ ತಾಂತ್ಲಿ ಚೀಟ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲಿ. ತಿ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾನ್ ವಿಂಚ್ಲಿ.
“ಮೊಗಾಚಾ ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್
ಹೊ ಬೈಬಲ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ವ್ಹೆತಾಂ. ತಿ ಏಕ್ ಖರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ನಿಶಾನಿ. ತುಂ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ದಿಶಿ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾತಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಆಸ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಜಾ ಡೆಡಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.
ಜೊನ್.”
ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಕ್ ಆರ್ ಮಾರ‍್ಲೆಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ದು:ಖಾಂ ವ್ಹಾಳ್ಳಿಂ. ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಬೈಬಲಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಭಕ್ತಿನ್ ತೊ ಹರ್ಧ್ಯಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ‍್ಲೊ. ತಾಣೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ಏಕ್ ಬಾರೀಕ್ ಶಿರ್ಶಿರೊ ತಾಚಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಚರ‍್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಶಾಂತ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆ ಸವ್ಕಾಸ್ ಶ್ವಾಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ಕೆಲೊ.
ಜೊಸೆಫಾನ್ ಜೊನಾಕ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಮಳ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವೆವಸ್ಥಾಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ತೆಂ ಹೊಟೆಲ್ ರುಚ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತುಂಚ್ ತಾಣೆ ಕುಡ್ ಕೆಲೆಂ. ತೊ ಕುಡಾಕ್ ಪಾವ್ತಾಸರ್ ಜೊಸೆಫ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೊ.
ಚಲ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದೊಗಾಯ್ನಿ ಮೊಗಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ವೆಂಗೊನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಎಕಾ ಪರ್ಕ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಸಮಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೊನಾನ್ ಜೊಸೆಫಾಚೊ ಭರ್ಪೂರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಆಪ್ಣೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಪಾಳಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಳ್ಳಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೊಸೆಫ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತುಜೆರ್ ಆನಿ ತುಜಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ದೇವ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲುಂ, ಮಿ| ಜೊಸೆಫ್ ಕಾರ್ಡೊಜೊ,” ಜೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಮೊರ‍್ತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ.” ಖರ‍್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ಉತರ್ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ...
ಶ್ಹೆರ್ ಭೊಂವೊನ್ ಪಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೊನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಚೆ ಮತಿಂ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚೆಂ ವದನ್ಂಚ್ ಝಳ್ಕಾತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ರೊಬೊಟಾ ಭಾಶೆನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಖ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲೊ ಬೈಬಲ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಶಿ ಆಸ್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಮತಿಂತ್ ಚಿತ್ರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೊ. ಜಾಯ್ತಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಮತಿಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಎಕಾಂತ್ ಪುಣೀ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಆಪ್ಣೆ ಚಿಂತ್ತಾ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ, ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಧಯ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೊ ಫಕತ್ ಏಕ್ ರಾತ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಗರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ವಳ್ಕೊನ್ ಜಾಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.
ಚಲ್ತಾ, ಚಲ್ತಾಂ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಎಕಾ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಣೆಚಾ ನಾಮ್‌ಫಲಕಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ತೊ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಸೀದಾ ತ್ಯಾ ಕಟ್ಟೊಣಾ ಥಂಯ್ ಗೆಲೊ, ಕಸಲಿ ಏಕ್ ಸಕತ್ ತಾಕಾ ಥಂಯ್ ಲೊಟುನ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಗೆಲಿ ತಶೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಘಡ್ನ್ ತಾಣೆ ಭಿತರ್ ಮೆಟ್ ದವರ‍್ಲೆಂ.
“ಬುಯೆನೊಸ್ ದಿಯಾಸ್, ಸೆನೊರ್!” ಪ್ರಾಂiಚೆ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ತಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಮೆಜಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಮೆಜಾರ್ ಪರ‍್ನೆಂ ಏಕ್ ಟೈಪ್‌ರೈಟರ್, ಥೊಡಿಂ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಥೊಡಿಂ ಪತ್ರಾಂ, ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ಜೊನಾನ್ ತಿಕಾ ತಿಚ್ಯಾಚ್ ಭಾಶೆನ್ ಪ್ರತಿವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪೆನಿಶ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ.
“ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊನ್, ಹೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ತಾರ್ವೊಟಿ. ತುಜಾ ಬೊಸಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್‌ಗಿ?”
“ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಸತ್...?”
“ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.”
ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಜೊನಾಕ್ ಗಮನ್ ದೀವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾನ್ ತಿಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್. ತಿ ಉಟ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ದೆಗೆನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದಾರಾಕಡೆ ತಿ ಗೆಲಿ ಆನಿ ದಾರ್ ತಿಣೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ತಿ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿನಾ. ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವೊನ್ಂಚ್ ಭಿತರ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕಡೆ ಸ್ಪೆನಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಉಲಯ್ಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊನಾಕ್ ಭಿತರ್ ವಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್‌ಭಾಸ್ ಕೆಲಿ.
ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಕೆಪ್ಟನ್ ಇಗ್ನಾಸಿಯೊ ದಸಿಲ್ವ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಉಟೊನ್ ಜೊನಾಚೊ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ. ತೊ ತ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆ ಖಾಲ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾರ‍್ವಾಂದಳಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ (ಜಿಟeeಣ mಚಿಟಿಚಿgeಡಿ) ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸರಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚಿಂ ವ್ಹಡ್ ಬಾರಾ ತಾರ‍್ವಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ವ್ಹಯ್ವಾಟ್ ಚಡಾವತ್ ತೆನ್ಕಾ, ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಬಡ್ಗಾ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಜೊನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಕ್ಯಾ| ಸಿಲ್ವ ಹುಜಿರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿಂ. ಜೊನಾಕ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಲ್ವಕಡೆ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಜೊನಾನ್ ತಾಕಾ ತಡಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಚಡ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಖಯ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಕಾರಾಣ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
“ಜೊನ್,” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತುಂ ತರ್ನಾಟೊ, ಘಟ್‌ಮುಟ್ ಆಸಾಯ್. ತುಕಾ ವೆಗಿಂಚ್ ತಾರ‍್ವಾಚೊ ‘ಮಾಸ್ಟರ್’ ಜಾವ್ನ್ ಭಡ್ತಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ತರ್‌ಯಿ ತುಕಾ ತಡಿ ವಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ದಫ್ತರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ಪಾಗ್ ಉಣೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಕಾ ಗೊತಾ’ಸಾ. ಸುರ‍್ವೆರ್ ತುಕಾ ‘ಪ್ಲೀಟ್ ಸುಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್’ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ತುಜೊ ಫುಡಾರ್ ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಡ್ ಕರ‍್ನ್ ಘೆತಾಯ್? ಆಮ್ಚಾ ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪುಣಿ ಪಡ್ಲಾಯೆ?” ತೊ ಖುಶ್ಯಾಲಾಯೆನ್ ಹಾಸ್ಲೊ, ಪೊಕ್ಳೆ ಸೊಡ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ.
ಪೂಣ್ ಕೆಪ್ಟನಾಚೊ ತೀರ್ ಖರೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಲ್ವಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಜೊನಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾಕ್ ಘಾಲಿ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ತಾನಾ ಇಗ್ನಾಸಿಯೊ ಆರ್ ಮಾರ‍್ಲೆಲೆ ಭಾಶೆನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
“ಹಾ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ, ವ್ಹಯ್‌ಮೂ...? ಅಳೆ, ತುಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ತುಜಾ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾಂಗಾಚೆ ಕೋಣ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಪರ್ಗಾಂವ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ನೀಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೋಗ್ ತರ್‌ಯಿ ಫ್ಲೀಟ್ ಸುಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಜಾಯ್. ಪೂಣ್, ಸೊರ್ರಿ, ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಜೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ವಿಳಾಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕು| ಪಾವ್ಲಿನಾಕಡೆ ದೀವ್ನ್ ವಚ್. ಕಾಂಯ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉದೆಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ತಿಳ್ಸಿತಾಂ.”
ಸಿಲ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಳ್ಕೇ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊನಾಕ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಲೊ ಜೊನ್ ಕೆಪ್ಟನಾ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತುಮ್ಚಾ ಎಕಾ ತಾರ‍್ವಾರ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳಾತ್ಗಿ? ತಾರ‍್ವಾರ್ ಪರ್ಗಾಂವ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಆಸ್ಚೊನಾ ನ್ಹಯ್ಂಗಿ? ತುಮ್ಚಿಂ ತಾರ‍್ವಾಂ ಚಡಾವತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟ್ ಚಲಯ್ತತ್ ನ್ಹಯ್ಂಗಿ? ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಿಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಕ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾನಾಂತ್ ನಹಿಂಗಿ?”
ಇಗ್ನಸಿಯೊನ್ ಜೊನಾಕ್ ಆಸಕ್ತೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಪಳೆಲೆಂ.
“ಆತಾಂ ತುಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್. ‘ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏಂಡ್ ಎಮೆರಿಕನ್ ಕ್ರೂ ಮೆನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪೆನಿ’ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಬಂಧಿ ಒದಗ್ಸುಂಚೆ ಏಜೆಂಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತಾಂಚೆಕಡೆ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್. ಪಾವ್ಲಿನಾಕಡೆ ವಾಟ್ ವಿಚಾರ್. ಫಾವೊತ್ಯಾ ತಾರ್ವೊಟ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಬರೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ದಿತಾಂವ್. ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ತುವೆಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ‍್ಯೆತ್. ನೀಜಾವ್ನ್ ತುಜಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ತುಕಾ ಕೊಣಾಯ್ಚಾ ಶಿಫಾರಾಸೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡೊನೊಜೊ.” ತೊ ಅಮೃಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
“ಹೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.” ಜೊನಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಕ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್ತಲೊಂ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಮ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಆಮಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಯೆತ್. ದಲಾಲ್ಯಾಚೆಂ ದಫ್ತರ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂಚೆಕಡೆ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಣೆ ದಾಖಲ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ಕಾಮಾವಿಶಿಂ ತಾಣೆ ತಿತ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಖಯ್ಲಿ ನಾ. ಉದೆಂತಿಚಾ ತಾರ್ವೊಟ್ಯಾಕ್ ಬಹುಷಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಖಾಯ್ಸ್ ನಾ, ತಶೆ ತಾಣೆ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ..
ಶಿಬಂಧಿ ಒದಗ್ಸುಂಚಾ ಕಪ್ಣೆಂತ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಶೆಳ್ಮೊಡ್ಯಾ ಸ್ವಾಗತಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಉಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಉರ್ಬಾ ನಿವ್ಲಿ. ಕಸಲೊಚ್ ಉದ್ದೇಶ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ತೊ ತೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ಭೊಂವೊನ್ ರಾವ್ಲೊ.
ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚೆಂ ವದನ್ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಉದೆಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಹ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ ದವರ‍್ಲೆಲಿ ಚೀಟ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಲ್ಯಾಗಾಯ್? ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಪುಣಿ ದಾಖಯ್ಲ್ಯಾಗಾಯ್? ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್‌ಗಿ? ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಇತ್ಲಿಂ ಉದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಇತ್ಲೊ ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಶೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ? ಎಕಾ ಪರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ರೊ ಅನಿ ಖಾಣ್ ಒದಗ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಪ್ರತ್ಯುಪ್ಕಾರ್ ಹೊಚ್‌ಗಿ?
ತೊ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟೆ ಸ್ತೀಯೆಕ್ ಆದಾಳ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ತಿಚೆಂ ತಾಣೆ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ತಿಣೆ ಸ್ಪಾನಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಪವ್ಣೆ ದಿಂವ್ಚೆ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಸ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊಂಕ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿಣೆ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲಿ.
“ಹಲೊ, ಸರ್... ಮ್ಹಾಕಾ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ತುಂ ಚಿಂತ್ತಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ತಸಲಿಂ ನ್ಹಯ್. ತುಂ ಶೆವೊಟ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಭಾಶೆನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತುಂ ಪರ್ಗಾಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂ. ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಸವಾಯೆಚಿ ವಸ್ತಿ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾಯ್ ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾ ನಿರ್ಮಳ್ ಕೂಡ್ ಆಸಾ. ಜೆವಾಣ್ ಧರ‍್ನ್ ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಡೊಲರ್.”
“ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಾಫ್ ಕರಿಜೆ,” ಜೊನಾನ್ ಖರೆಂಚ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. “ಹಾಂವೆಂ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ರೂಮ್ ಕರ‍್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ಶ್ಹೆರಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸಾ. ತುಜೊ ವಿಳಾಸ್ ಪುಣಿ ದಿಶಿ ತರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತೆದ್ನಾ ತುಮ್ಗೆರ್ ರಾವಾನ್.”
“ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ, ಶ್ರೀಮಾನ್....”
“..... ಆಲ್ವರೆಸ್...” ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ.
“ಬರೆಂ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆಲ್ವರೆಸ್, ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕೊನ್ಸುಯೆಲಾ, ಪೂಣ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ‘ಯೆಲಾ’ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.” ತಿಣೆ ಜೊನಾಕ್ ಘರ್ಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಟೈಪ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ವೆಚೊ ರಸ್ತೊ ದಾಖವ್ನ್ ದಿಲೊ. ತಾಣೆ ತಿಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವ್ಡುನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಚಲ್ಲೊ.
ಚಲ್ತಾ, ಚಲ್ತಾಂ ಆಪ್ಣೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ‍್ಲೆಲೆ ಘಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮತಿಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಕಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಜೊಸೆಫಾಕ್ ಆದಾಳ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಾ ಘರಾ ವ್ಹೆಲೊ. ಆಜ್ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲ್ಯೆಕ್ ಆದಾಳ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಭಾಡ್ಯಾಚಾ ವಸ್ತೆಕ್ ಆಪಯ್ಲೊ. ಹುಂ... ಭಾರಿಚ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಜಣಾಂಕ್ ಆದಾಳ್ತಾಂ ಆನಿ ತಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಗ್ನಾಸಿಯೊ ಕಡೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ರಾಕುನ್ ಆಸಾ ಪಳೆಜೆ. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್ತಲೊಗಿ? ಜೊಸೆಫಾಕ್ ಆನಿ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಲೊಂಗಿ? ಕೊನ್ಸುಯೆಲಾ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂಗಿ? ಮೆಳೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಚ್ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಯೆಲಾಗರ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್‌ಚ್ ರಾವ್ಯೆತ್.
4 ಘಡಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಥಂಯ್ ಪಡಿತ್
ಸಗ್ಳೊ ಸೊಮಾರ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚಾ ಮತಿತ್ ರಾಟಾವಳಿಚ್ ರಾಟಾವಳಿ. ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ಸದಾಂಚೆ ಬರಿ ಆವಯ್ಕ್ ತಾಣೆ ಹಾತ್ ದಿಲೊ. ತಾಚಾ ಮುಖಮಳಾಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ತಿಣೆ ಪಳೆಲೊ. ತಾಣೆ ಕಸಲಿಂಗಿ ಪದಾಂ ಗುಣ್ಗುಣ್ಚೆಂಯ್ ತಿಣೆ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಶಾಂತ್, ಖಾಲ್ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಅಸಲೆಂ ವರ್ತನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣಜೆ. ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚೆರ್ ಭಾರಿಚ್ ಹೆಮ್ಮೆ. ಏಕ್ ಜೊಪ್ಡೆಂಯ್ ಸರ್ಗಾಂತ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ದೆಣೆ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಕಿಟ್ಟಿಚಾ ಕುಡಾಕ್ ವಸ್ತುರ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಚಾ ಮೆಜಾರ್ ತಿಣೆಂ ಜೊನಾಚೊ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಪಳೆಲೊ. “ಜೊನ್ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂನಾಯ್, ಕಿಟ್ಟಿ?” ತಿಣೆ ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್‌ಶೆಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ, ರಾತಿಂಚಾ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾ. ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ತೆ ಮಾತ್ಸೆಂ ಲಜೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಗಾಲ್ ತಾಂಬ್ಶೆಲೆ. ಫಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾ, ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಚುಪ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಜೊಸೆಫ್ ತಾಚಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ.
“ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಾಕಾ ತೊ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರ‍್ನ್ ದಿತಾಂ. ತೊ ಖಂಯ್ ರಾವ್ತಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಶ್ಹೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಕರ್. ಸದಾಂಚೆ ಬರಿ ಹಪ್ತ್ಯಾಚಾ ಆಕ್ರೆಕ್ ವೆಚೆಂ ತೆಂ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.”
ಮಮ್ಮಾನ್ ಬಾಯ್ಬಾಲಾಂತ್ಲಿ ಚೀಟ್ ವಾಚುನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ, ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಡ್ವಣೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ದೊಳ್ಯಾನಿಂಚ್ ತಾಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಹತಾಶ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಚೆ ಕಳ್ವಳೆ ಪಾರ್ಕಿಲೆ. ಆನಿ ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಜೊಸೆಫ್ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲೊ...
ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾನ್ ಜೊನಾಚಿ ತಿ ಚೀಟ್ ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ಲಿ ಕಾಡ್ನ್ ಎಕಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಾ ಬುಕಾಂತ್ ಲಿಪಯ್ಲಿ. ಬಾಯ್ಬಲ್ ಸೊಭಿತ್ ಕರ‍್ನ್ ಎಕಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್‌ಕಡೆ ದಿಲೊ. ತೊ ದಿತಾನಾ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ತಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕುಡಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಾಣೆ ರಡೊನ್ ಕಾಡ್ಲೊ.
ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ, ಮಂಗ್ಳರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊಸೆಫ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೊ. ಎಲಿಜಬೆತಾನ್ ತೊ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ತಾಕಾ ದಿಲಿ. ತಾಣೆ ತುರ್ತಾನ್ ತಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚ್ಲಿ. ಪಟ್ಟೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಖಂಚಾ ಸಕ್ಕಡ್ ದುಖಾನಾಂಕ್ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆ ದುಖಾಣ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚೆಂ. ಘರಾಂತ್ ಟೆಕಿಲಾ (ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚೊ ಗಾಂವ್ಟಿ ಸೊರೊ) ಮುಗ್ದಾಲ್ಲೊ.
ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಜೊಸೆಫಾನ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಜೊನ್ ಆಸಾಗಿ ಪಳೆಲೆಂ. ತೊ ಸಕಾಳಿಂ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪಾರ್ಕಾಚಿ ವಾಟ್ ವಿಚಾರ‍್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ದಿಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಯ್ಬಾಲಚೊ ಕಾಟ್ ಹೊಟೆಲಾಚಾ ರಿಸೆಪ್ಶೆನಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಜೊಸೆಫ್ ಗೆಲೊ....
ಬಾಯ್ಬಲ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೊನ್ ಸಗ್ಳೊ ಗಳೊನ್ ಗೆಲೊ. ಪೊಟ್ಲಿ ಸೊಡವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆಪ್ಲಿ ಚೀಟ್ ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ತೆಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೆಂ. ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಪುರ್ತೊ ಭೆಸಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ.
ಉದಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜೊನ್ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಲೊನಾ. ಭುಕ್ ಮರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ ಖಾಲಿ ಪೊಟಾರ್, ಭಾರಾದಿಕ್ ಮನಾನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ.
ಆಪುಣ್ ಮೊಗಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವೆಗಿಂ ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಾಕಾಚ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಫಕತ್ ಕುಡಿಚೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಯೆತ್ಗಿ? ಪೂಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯೆ ಗೂಂಡಾಯೆಂತ್ ತಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಭಗ್ಲೆಂ, ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ಚೊ, ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಆಂವ್ಡೆಂಚ್ಚೆಂ, ಕೊಣಾಯ್ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ ಖಾತಿರ್ ಮೊರ‍್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಮ್ಹಣ್....
ನಿರಾಶೆಂತ್ ಬುಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೊನಾಚಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ನವ್ಕರಿ ಸೊಧ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ನಿವೊನ್ ಗೆಲಿ. ಸದಾಂಚ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತೊ ತಡಿವಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಧ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ತೆಂ ಏಕ್ ದರ್ವಡ್ಯಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆನಿ ಪಿಶಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ. “ತುಜೊ ಫುಡಾರ್ ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಡ್ ಕರ‍್ತಾಯ್?” ತ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಚಾ ಕ್ಯಾ| ಇಗ್ನಾಸಿಯೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ವ್ಹಯ್, ಸಮ. ಕಿತ್ಯಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಫುಡಾರ್ ಪಾಡ್ ಕರಿಜೆ...?
ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚಾ ಮನ:ಸ್ಥಿತೆಚಿ ಥೊಡಿ ಪುಣಿ ಝಳಕ್ ತಾಕಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್, ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ವಸೊ ಖಂಡ್ತೊನಾ. ಬಿರ್ಮತ್, ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚಿ...!
ಕಶೆ ಕಶೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಫಾಂತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೀದ್ ಆಯ್ಲಿನಾ. ಶೆವೊಟಿಂ ದೊಳೊ ಆಡ್ ಜಾತಾನಾ ಹೊಟೆಲಾಚಾ ಶಿಬಂಧೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ಉಠಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ವೆರಾಕ್ರುಜ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಡವ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಗಾಡಿ ಚುಕ್ತಲಿ.
 
ಸಕಾಳಿಂಚೊ ಫಳ್ಹಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ತಾಣೆ ಹೊಟೆಲ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕರ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೇಶನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ವೆಚೆಂ ತಾಣೆ ಪಸಂದ್ ಕೆಲೆಂ. ಬ್ಯಾಗ್ ಕಶೆಂಯ್ ಜಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲಿ ತಿ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಘಡ್ಬಡ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲಿ. ಲೋಕ್ ಕಾಂಯ್ ಅಮ್ಸರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದಫ್ತರಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ನೊವಾಂಕ್ ಉಘಡ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಜೆಚಾ ಪಾಂಚಾಂಕ್ ಧಾಂಪ್ತಾಲಿಂ. ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ವಿರಾಮ್.
ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಮತಿಚಿ ಕರಂದಾಯ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ತೊ ತ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಚೆ ತೆ ರಸ್ತೆ, ಘರಾಂ, ಗುಡ್ಸುಲಾಂ, ಹೊಟೆಲಾಂ, ದುಖಾಣಾಂನಿ ಭರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕೊಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲೊ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಸ್ಪಾನಿಶ್‌ಗಾರಾ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ ದೆಕುನ್ ಜಣ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಸ್ಪೆನಿಶ್ ಭಾಶೆನ್ (ಎಸ್ಪಾನೊಲ್) ತಾಕಾ ವಂದನ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ. ಜೊನಾನ್‌ಯಿ ಥೊಡೆ ಥೊಡೆ ಸಾಧೆ ಸ್ಪಾನಿಶ್ ಸಬ್ಧ್ ಜಿಕುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸೊನ್ ತೆ ವಾಪರ‍್ನ್ ತೊ ಹಾಸೊನ್ ಪಾಟಿಂ ವಂದನ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ.
ಸ್ಟೇಷನಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಗಾಡಿ ಸುಟೊಂಕ್ ಅಜೂನ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಗಾಡಿ ಯೆದೊಳ್ ಯೇವ್ನಾತ್ಲಿ. ಆಪ್ಲೊ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ತೊ ವಾಚ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಥಂಯ್ಚ್ ಎಕಾ ರುಕಾಡಾಚಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸ್ಲೊ ಆನಿ ತವಳ್ “ದೇವ್ ಬರೊ ದೀಸ್ ದೀಂವ್!” ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಉಚಾರ‍್ಲೆಲೆಂ ತಾಣೆ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ತಾಳೊ ಪರಿಚಿತ್ ಆಸಾ, ಪೂಣ್ ಸ್ತ್ರೀ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಕ್ಷಣಾ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ.
“ಹಾಂವ್ ಯೆಲಾ ನ್ಹಯೆ? ಪೋರ್ ಸಿಟಿಂತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ತುಕಾ, ಉಡಾಸ್ ನಾ?”
ತಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಚೆರ್ ತೊ ನೀಟ್ ಜಾಲೊ. “ಮಾಫ್ ಕರ್. ಆಜ್ ತುಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಯ್, ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಕ್ಷಣ್ ವಳೊಕ್ ಕಳ್ಳಿನಾ.”
“ವ್ಹಡ್ ನಾ... ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಪೊರ‍್ಚೆ ಬರಿಚ್ ಆಸಾಂ.”
“ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ವ್ಹಯ್. ಪೋರ್ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಂತ್ ರಾಟಾವಳಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮತಿಕ್ ವ್ಹರೊನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.”
ಯೆಲಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಲಜೆಲೆಂ. “ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ, ಸರ್... ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೊಯ್ಗಿ?”
“ಮ್ಹಾಕಾ ವೆರಾಕ್ರುಜ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಾಜೆ. ಥಂಯ್ ತಾರುಂ ಧರುಂಕ್ ಆಸಾ.”
ಚೆಡ್ವಾಚೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಲೆ. “ಪೂಣ್ ಸರ್, ಎದೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ತಾರುಂ ಕಶೆಂ ಧರ‍್ತೊಲೊಯ್?” ಹೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ.
“ಹಾ, ವ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧರ‍್ಲೆಂಯ್...” ತೋಯ್ ಹಾಸೊಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲೊ. ದೊಗಾಂಯ್ ಜಣಾಂ ಗಜಾಲಿ ಕರ‍್ನ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಜೊನಾಕ್ ಬರಿಚ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿ.
ಆಪುಣ್ ನವ್ಯಾ ಭಾಡೊತ್ರಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಯೆಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ತಾಂಚೆಂ ಘರ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸೊನ್ ಸಬಾರ್ ಕುಡಾಂ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಮಾಂ-ಬಾಪಾ ಸಂಗಿಂ ಜಿಯೆತಾಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಭಾಡೆಂಚ್ ತಾಂಚೊ ಆದಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಬೋಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ನಾ. ತಾಣೆ ಜೊನಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾನಿ ಸೊಧ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂನಾ. ಕೊಣ್‌ಯಿ ಪರ್ದೆಶಿ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾಂತ್ ರಾವಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಕೋಣ್‌ಯಿ, ತೊ ಅನಾಥ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ಖರಿತ್, ಬಾಯ್ಲೆಚಾ ಘರಾ ರಾವ್ತಲೊ ನ್ಹಯ್.
ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ತಾರ್ವೊಟಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೊನಾನ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭರ್ ತಾಣಿ ಗಜಾಲಿ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಡಿ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಣಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಹಾತ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.
ಪಯ್ಣಾರಿ ಗಾಡ್ಯೆಂತ್ಲೆ ದೆಂವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತೆಕಿದ್ ಕೊನ್ಸುಯೆಲಾ ವಸ್ತೇ-ಗ್ರಾಹಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಜೊನ್ ಪಳೇತೇ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ, ಗೊರ‍್ಯಾ ವರ್ಣಾಚೆಂ ಜೊಡೆಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ಲೆಂ.
ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಕೊನ್ಸುಯೆಲಾನ್ ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಜೊನ್ ಅಜೂನ್ ತ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲಲೊ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಜೊನಾಕ್ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ಜೊನಾನ್‌ಯಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ.
ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಗಾಡಿ ಸುಟ್ಲಿ ಆನಿ ಗಾಡ್ಯೆಚೊ ವೇಗ್ ವಾಡ್ತಾ, ವಾಡ್ತಾಂ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ತಾಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಕ್ಷೀಣ್ ಕ್ಷೀಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ.
5. ತೆಂಚ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ
ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಘಡ್ಯೆ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೆಂ. ಆಪ್ಲೊ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಳೆತಾನಾ ಜೊನಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಉದಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಎಲಿಜಾಬೆತಾನ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ‘ಮ್ಹಯ್ನೊ’ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ಏಕ್ ಘಡ್ಯೆ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಪೂಣ್ ತಕ್ಷಣ್ ಉಡಾಸ್ ಜಾಲೊ, ‘ತೆ ದೀಸ್’ ಸಂಪೊನ್ ಧಾ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್.
ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಸಾಧಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ವರ್ಗಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊಣಿ ತಿಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿ ಏಕ್ ಕಠೀಣ್ ಸ್ತ್ರೀ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಜೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚೆಂ ವರ್ತನ್ ತಿಕಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಘುಟಾನ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ಗಿ?
ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚೊ ನೊವ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ರೊಬೆರ್ತೊಕ್ ತಾಣಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಗಿಮಾಳೆಂತ್ ದೊಡ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ತಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚಾ ಭಾವಾಚೆಂ.
ಜೊಸೆಫ್ ಎಲಿಜಾಬೆತಿಚೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಬರೆಚ್ ಮಾನ್ತಾಲೊ. ಘರ್-ಕುಟ್ಮಾ ಲಗ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರ್ ತಾಣೆ ಪತಿಣೆಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆ. ತೊ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಕೃಷೇ ದಂದೊ ಸಾಂಭಾಳ್ತಾಲೊ.
ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಎಲಿಜಾಚೊ ಆಕಾಂತ್ ಬೆವ್ ಚಡ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಬಂದ್‌ಚ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಉಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ ತಶೆಂ ತೊಟಾಂತ್ ಮೊನೆಪಣಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ. ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್ ದೋನ್ಂಚ್ ಉಂಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಉಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ತರ್ ಭುಕ್ ನಾ, ಪೂಣ್ ಆಪುಣ್ ಬರಿಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ದಿತಾಲೆಂ.
ಜೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರೆ ರಾತಿಂ ಎಲಿಜ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜೊಸೆಫಾಕಡೆ ಉಲಯ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾ ಕಡೆ ಉಲವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊಗಾಯ್ನಿ ಠರಾಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮಧಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣಿ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನಡ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರಾಣ್ ಬೊಲ್ತೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.
ಪೂಣ್ ಸಕಾಳಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ರಾಕುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜೊನಾಚೆಂ ತಾರುಂ ಸುಟ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆರಾಕ್ರುಜ್ ವ್ಹರ‍್ಶಿಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾನ್ ಬಾಪಾಯ್‌ಕಡೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ತಾಣಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್ಳಿ. ಎಲಿಜಾನ್ ಘೊವಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, “ಜೊಸ್, ತುರ್ತ್ ಕರ್, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ತಾರುಂ ಚಲಾತ್.”
ಜೊಸೆಫಾನ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಗೌರವಾನ್ ಪತಿಣೆಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ತಿಕಾ ಉಮೊ ದಿಲೊ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮರಿಯಾ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸಬ್ಧ್ ಉಲಯ್ಲೆಂನಾ. ತಾಕಾ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲಿ.
ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ಬೆಗಾಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲಿಂ. ವೆರಾಕ್ರೂಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾಚ್. ರಾತಿಂ ಸರ್ಯ್ಯಾಂಗರ್ ರಾವೊನ್ ಸಕಾಳಿಂ ವೆರಾಕ್ರುಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಟ್ರೇಯ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಆಪ್ಲೆಂ ತಾರುಂ, ‘ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಸಾತ್ ದಿಸಾಂನಿ ಸುಟ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೊನಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಸವೊ ದೀಸ್ ಜೊನ್ ತಾರ‍್ವಾರ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾನ್ ಭರ‍್ವಸೊ ದವರ‍್ಲೊ. ಜೊನಾನ್ ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ ದವರ‍್ಲೆಲಿ ಚೀಟ್ ತಾಣೆ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ದಾಖಯ್ಲಿ. ತೊಯ್ ಹಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ದೃಡ್ ಜಾಲೆಂ. ಬಾಯ್ಬಲ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಅಮ್ಸೊರ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಎಲಿಜಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬರ‍್ಯಾಕ್‌ಚ್, ಅಶೆಂ ಆತಾಂ ತಿಣೆ ಲೆಕ್ಲೆಂ.
ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೆರಾಕ್ರುಜ್ ವೆಚಿ ಗಾಡಿ ಸುಟೊಂಕ್ ಫಕತ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ತಾಂಚೆ ಭಾಗ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣಾಜಯ್ ಕಿ ಕ್ಯಾ| ಇಗ್ನಾಸಿಯೊ ದ ಸಿಲ್ವ ಜೊಸೆಫಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ನ್ ಬಸೊನ್ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಗಾಡಿ ಭರೊನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಫಾವೊತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸುಟ್ಲಿ.
ಪಯ್ಣ್ ಕರ‍್ತನಾ ಸಹಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರ‍್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೊಸೆಫಾಕ್ ಏಕ್ ಉರ್ಭಾ. ತಶೆಂ ತಾಣೆ ಇಗ್ನಾಸಿಯೊ ಕಡೆ ಸಳಾವಳ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಇಗ್ನಾಸಿಯೊಯ್ ವೆರಾಕ್ರುಜ್ ಬಂದ್ರಾಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೊಲೊ. ತಾಚಾ ಕಂಪ್ಣೆಚೆಂ ಏಕ್ ತಾರುಂ ತ್ಯೆಚ್ ಸಕಾಳಿಂ ತ್ಯಾ ಬಂದ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜೊಸೆಫಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ ತಿಂ ‘ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್’ ತಾರ‍್ವಾಚೆರ್ ಎಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವೆತಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕೊಣ್ ಮಜತ್ ಕರ‍್ತಲೊ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.
ಇಗ್ನಾಶಿಯೊ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಚೊ ಮನಿಸ್. ಆಪ್ಲೊ ಏಜಂಟ್ ಸ್ಟೆಷನಾಂತ್ ವಾಹನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಲೊ. ತಾಚೆರ್ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಜೊಸೆಫಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮನ:ಪೂರ್ವಕಿಂ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.
ವಾಟೆರ್ ಇಗ್ನಾಸಿಯೊಕ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೊನ್ ಆಲ್ವರೆಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ತಾರ‍್ವೊಟಿಕಡೆ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ‘ಎಮ್. ವಿ. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್’ ತಾರ‍್ವಾರ್ ‘ಚೀಫ್ ಮೇಟ್’ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. “ಆಮ್ಚಾ ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪುಣಿ ಪಡ್ಲಾಯೆ?” ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ತಾಣೆ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ.
ಜೊಸೆಫಾ ಸಂಗಿಂ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಕಾಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರಜಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲಾಂ ತೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡುಂ ತೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂಗಾಯ್?
ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ತಿಚ್ ಆಸ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾಕ್ ಭಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಜೊಸೆಫಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಚೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾ. ತಿಪ್ಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ನ್ಹಯ್. ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಆತುರಾಯ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ನ್ಂಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ, “ಮಿ| ಕಾರ್ಡೊಜೊ, ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ ‘ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್’ ತಾರ‍್ವಾರ್ ಜೊನ್ ಆಲ್ವರೆಸ್ ನಾಂವಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಪಣಿ ಆಸಾಗಿ?”
ಜೊನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಆನಿ ಜೊಸೆಫ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ದೊಗಾಯ್ನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾನ್ ತ್ಯೆಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ತಿದ್ವಿಲೆಂ. “ತುಮ್ಚಾ ಖಾಸ್ಗಿ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲೊಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಗ್ಸಿಜೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಥೆಡಿ ಆತುರಾಯ್ ಜಾಲಿ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೊ ತರ್ನಾಟೊ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಕಾಮ್ ವಿಚಾರ‍್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.”
ಜೊಸೆಫಾನ್ ತಾಳೊ ಸದಿಳ್ ಕೆಲೊ. “ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಮಾ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ತೊ ತ್ಯಾ ತಾರ‍್ವಾರ್ ಚಲ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಕಾ’ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್... ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಳಾನಾ, ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕಡೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಗ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.” ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾಕ್ ತಾಂಚಿ ಸಮಸ್ಯ ಸಮ್ಜಾಲಿ.
“ಪಳೆ ಜೊಸೆಫ್,” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೊಚ್ ಭಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆ. ಹಾಂವ್ ಖಂಚ್ಯೆಯ್ ರಿತಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಮಜತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಸಕಾಳಿಂ ಲಂಗರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾಚ್ ತಾರ‍್ವಾರ್ ಏಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಸಾ ತೆ ಸಮ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲಾಂ...”
ಜೊಸೆಫ್, ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಆನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಗ್ನಾಸಿಯೊ ವೆರಾಕ್ರುಜ್ ಬಂದ್ರಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಇಗ್ನಾಸಿಯೊಚಾ ವಶಿಲಾಯೆನ್ ಬಂದ್ರಾಚಾ ಭದ್ರತೆಗಾರಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಬಂದ್ರಾ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ “ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್” ತಾರ‍್ವಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ತೆ ಲಾಂಬ್ ಕಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೆ.
ಇಗ್ನಾಸಿಯೊಚಾ ದಲಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೊಸೆಫ್ ಆನಿ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಕ್ “ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್” ತಾರ‍್ವಾ ಕಡೆ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಇಗ್ನಾಸಿಯೊಚಾ ತಾರ‍್ವಾ ಥಂಯ್ ಗೆಲೆ. ಕೊಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಾರ‍್ವಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಿಳ್ಸೊಣಿ ಪಾಟಯಿಲ್ಲಿ.
ದೊಗಾಂ ತಾರ‍್ವೊಟಿಂನಿ ಜೊಸೆಫಾಕ್ ಆನಿ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಕ್ ತಾರ‍್ವಾರ್ ಚಡೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತಾರ‍್ವಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚೆ ದೊಳೆ ಜೊನಾಕ್ ಸೊಧ್ತಾಲೆ. ತೊ ದಿಸ್ಲೊನಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ನಿರಾಶಾ ಜಾಲಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಚಾಲ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಜಾತಚ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಜೊಸೆಫಾಕ್ ನೆವಿಗೇಶನ್ ಡೆಕ್ಕಾಕ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಗೆಲೊ. ‘ಜೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಜಾಲೊ, ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್,’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊಳೊ ಮೋಡ್ನ್.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರಿಕ್ ರಜಾ ಕಾಬಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜೊನ್ ಇಲ್ಲೊ ತಗ್ಸಾಲ್ಲೊ ದಿಸ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಕಡೆ ಗಜಾಲಿ ಕರ‍್ನ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆಂ. ಕೋಣ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಿಳ್ಸೊಣಿ ಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ವಿಷಯ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ‘ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಟ್’ ಹಾಕಾ ವಯ್ಸುನ್ ದೀ ಆನಿ ವಚೊನ್ ನಿತಳಾಯ್ ಕರ‍್ನ್ ಜಾತಾಯಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾಚಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಕ್ ಯೇ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಜೊನಾಕ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ.
ಜೊನ್ ನ್ಹಾವ್ನ್, ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಬದ್ಲುನ್, ಕಾಳೆ ಮೊಚೆ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಠೊಕುನ್ ತಾಣೆ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ.
ತೊ ರೂಕ್ ಜಾಲೊ! ತಾಚಾ ಮೊಗಾಚಿ ದೇವಿ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕಾಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಡ್ಕೆನ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಜೊನಾ ಥಂಯ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಘಾಲ್ನ್, ತಕ್ಲಿ ತಾಚಾ ಭುಜಾರ್ ದವರ‍್ನ್ ರಡ್ಲೆಂ. ಜೊನಾನ್ ತಾಕಾ ಘಟ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ.
ನಿಧಾನ್ ತಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಥಾಂಬೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ತೆಂ ತಕ್ಲಿ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಸಕಾನಾ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿಚ್ ಲಜ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ತಾಂಬ್ಶೆಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಜೊನಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಲಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂನಾ. ಆನಿ ತವಳ್ ತಾಚಾ ಗಾಲಾಂಚೆರ್ ಹುನೊನಿ ಕಿತೆಂ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಜೊನಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ದೋನ್ ದುಖಾಂ ಥೆಂಬೆ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ತಾಚಿ ಲಜ್ ಸುಟ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಜೊನಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.
“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲೆಂಯ್?” ಜೊನಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. “ತುವೆಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಂ.”
ಉಲಯ್ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೋನ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೋಟ್ ಜೊನಾಚಾ ಒಂಠಾಂಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ. “ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಅವಯ್ನ್ ತೊ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಮೆಜಾರ್ ಪಳೆಲೊ ಆನಿ ತುವೆಂ ತೊ ಉಡಾಸ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ತಿಣೆ ತೊ ತುಕಾ ವ್ಹರ‍್ನ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ಡೆಡಿಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಆಡಂವ್ಕ್ ಯಾ ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ತುವೆಂ ಬಾಯ್ಬಲಾಂತ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಚೀಟ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ದಾಖಯ್ಲಿ ಆನಿ ತವಳ್ ತುಜಿ ಪಾಟ್ ಧರುಂಕ್ ಮಮ್ಮನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಿಣೆ ಖಂಡಿತ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಜಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜೆವಿನಾತ್ಲಿಂ ತೆಂ ತಿಣೆ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ.”
“ತಿ ಎಕ್ ಆಂಜ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣಾಜೆ. ತುಕಾ ತಸಲಿ ಆವಯ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ತುಜೆಂ ಭಾಗ್‌ಚ್ ಸೈ,” ಜೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ತುಜೆಂಯ್ ಭಾಗ್‌ಚ್, ತಸಲಿ ಸಾಸುಮಾಯ್ ತುಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್.” ದೊಗಾಂಯ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ.
ಧಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರಿ ಆನಿ ಜೊಸೆಫ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆ. ತರ್ನೆಂ ಜೊಡೆಂ ಸಂತೊಸಾಚಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.
ಡೆಕ್ಕಾಚೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರಿಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಗ್ನಾಸಿಯೊಚೆಂ ರೇಡಿಯೊ ಕಾಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಧಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತೊ ಸೂರಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತಲೊ. ಇಗ್ನಾಸಿಯೊ ಆಯ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ ತೊ ಘಡ್ಭಡೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ದಿಸ್ಲೊ.
ತಾಣೆ ಸೂರಿಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಪರಿಚಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾ ಚೊಡ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊ ದಿಲೊ.
“ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರಿ, ಹಾಂಚಿ ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳೊಕ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ಆಲೊಚೆನ್ ಆಸಾ. ಜೊನಿಕ್ ತುಂ ಶಿಫಾರಾಸ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ ತಾರುಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತೆಂ ತಾರುಂ ಆಜ್‌ಚ್ ಸಕಾಳಿಂ ಹ್ಯಾ ಬಂದ್ರಾಕ್ ತೆಂಕ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ‘ಮಾಸ್ಟರ್’ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಲಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಅವ್ದೆಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಏಜೆಂಟ್‌ಯಿ ಫಾವೊತೊ ಜಣ್ ತಲಾಸ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಂವ್ಚಾರ್ ನಾ.”
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರಿ ಏಕ್ ಘಡಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಫುಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ದೆವಾಚೊ ಹಾತ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಜೊನಾಕ್ ಆನಿ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ‍್ಲೆ. ತಾಂಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಫಾಂಕ್ಲೆಲಿ ತಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರಿಕ್ ಭಗ್ಲೆಂ....
ಆತಾಂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜಾಲೆಲ್ಯಾ ಜೊನಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಂದ್ಗಿ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ತಾರ‍್ವಾಕ್ ಗೆಲೊ. ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀವ್ನ್ ತತ್ಸಂಬಂಧ್ ರಾಟಾವಳಿ ಪೂರಾ ತಿರ‍್ಸುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.
ಜೊಸೆಫಾನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾರ‍್ವಾರ್‌ಚ್ ರಾವಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತಾರ‍್ವಾಚೆಂ ಸೈರ‍್ಯಾಂಚೆಂ ಕುಡ್ ತಾಕಾ ದಿಲೆಂ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರಿ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾತಿ ಖಾತಿರ್ ಜೊನಾಚಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾಚಾ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ದಿಲೆಂ. ಕಾರ್ಡೊಜೊಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂಚ್ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ವೆರಾಕ್ರುಜಾಂತ್ ಸೈರ‍್ಯಾಂಗರ್ ರಾತ್ ಫಾಲಿ ಕರ‍್ಚಿ ತಾಂಚಿ ಆಲೊಚನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ದೀಸ್ ಬುಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಗೆರ್ ವಚೊನ್ ತಾಂಚಾ ಹಜಾರ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
6. ಲಗ್ನಾಂ ಸರ್ಗಾರ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಜಾತಾತ್.
ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಗ್ನಾಸಿಯೊನ್ ಆನಿ ಪತಿಣ್ ಆಲಿಸಾನ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚಾ ಪ್ರಥಮ್ ಬಾಳಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ, ಚೆಡುಂ ಬಾಳ್, ‘ಮೇರಿ ಆನ್ನ್’ ನಾಂವಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ತಾಚೆಂ ಪಿಲ್ಯಾದ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಆನಿ ಜೊನಾಕ್ ಎಕ್ವಟಾಂವ್ಚಾಂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಗ್ನಾಸಿಯೊ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಹೊ ಮಾನ್ ಅರ್ಪುಂಕ್ ತಾಣಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.
ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಆನಿ ಜೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಚಾ, ಮೊಗಾಳ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಮನ್ಶಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ವಿಧಿನ್ ತಿಂ ದೋನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಎಕ್ವಟಾಯ್ಲಿಂ. ತಶೆಂಚ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಫುಡಾರಾಚೊ ಕಸಲೊಚ್ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊನ್ಸುಯೆಲಾಕ್‌ಯಿ ಹೆರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ತೀಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂಯ್ ವಿಧಿನ್ ಎಕ್ವಟಾಯ್ಲೆಂ.
ಕೊನ್ಸುಯೆಲಾಚಾ ಘರಾಂತ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಜೊಡ್ಯಾಚೊ ಪೂತ್ ಹೆರಿ, ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹೆರಿ ಆನಿ ಯೆಲಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಜೊಡೆಂ ಪುತಾಕ್ ಯೆಲಾ ಒಟ್ಟುಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿಂ.
ಜೊನಾನ್ ಮುಂಬಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಕಾಗಾದ್ ಬರವ್ನ್ – ತವಳ್ ಅತ್ಯಾಧಿಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂಕಡೆ ಫೊನಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ – ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪುಣ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಪ್ಣೆಂತ್ ತಾರ‍್ವಾಚೊ ಕೆಪ್ಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆರ್ವಾಲಾಂ, ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ, ಆಪುಣ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಚಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆವಿಣೆ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ವೆರ್ಥ್.
ಪೂತ್ ತಾರ‍್ವಾಚೊ ಕೆಪ್ಟನ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಜೊನಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಮಾಳ್ಳಿಂ. ಪೂಣ್ ತೊ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚಾ ಚೆಡ್ವಾಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚುನ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಜೊನ್ ಭಾರತೀ ಚೆಡ್ವಾಕಡೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಲೆಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಸಮ್ಜೊಣೆಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ. ಪುತಾಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪುತಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವಿಂಚವ್ನ್ ತಾಣಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಿ.
ತಾರ‍್ವಾಚೊ ‘ಮಾಸ್ಟರ್’ ಜಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನೆ ವಾವುರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯೊ, ಇಮಿಗ್ರೆಶನಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಾಸ್ಗಿ ರಾಟಾವಳಿ ತಿರ‍್ಸುಂಚೆ ಪಾಸತ್ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನಾಂಚಿ ರಜಾ ದಿಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಕೊನ್ಸುಯೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಕುಡ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಉರುಲ್ಲಿಂ ಕುಡಾಂ ಕಾಜಾರಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ದೋನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
ಕೊನ್ಸುಯೆಲಾಕ್ ಸೊಂತೊಸಾನ್ ಫುಮಾರ್ ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಮಜತ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಭಾಡೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಜವಾಬ್ದಾರ‍್ಯೊ ಸಾಂಭಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಜೊನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಲಗ್ನ್‌ಯಿ ಜೊನಾಚಾ ಲಗ್ನಾಚಾ ಆಸ್‌ಪಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜೊನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಒಪ್ಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ವಿದೇಶಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕಾನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ನೆಣಾ, ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಸಗ್ಳಿ ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲಿ ಸಾಂಭಾಳ್ಚಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹೆಂ ಜೊನಾಕ್ ಆನಿ ಕೊನ್ಸುಯೆಲಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.
ತಾರ‍್ವಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಜೊನಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೈಲಾವಾಟೇನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ‍್ನ್ ಕೊನ್ಸುಯೆಲಾಗರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಶ್ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ರಿತಿಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮುಂಬಯ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿಂ ಪರ್ಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಿತ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಭಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಪೂಣ್ ದರ್ಯಾ-ಪಯ್ಣ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ವರ್ಗೊನಾ.
ಕೊನ್ಸುಯೆಲಾಚಾ ಲಗ್ನಾಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಹಪ್ತ್ಯಾನಿಂ ಜೊನಾಚೆಂ ಆನಿ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ತಿರ‍್ಸಾಲೆಂ. ತೆಂ ದೊಡೆಂ ಕಾಜಾರ್. ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚೊ ಭಾವ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಹೊಕಾಲ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಜೊಡೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನವ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಂನಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ‘ಹನಿಮೂನ್’ ಕೆಲೊ. ‘ಮೊಗಾಚೆಂ ಮಂದಿರ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಆಗ್ರಾಚೆಂ ‘ತಾಜ್‌ಮಹಲ್’ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಿಂ ವಿಸ್ರಾಲಿಂನಾಂತ್.
ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿಚಾರ‍್ಲಲೊ ರೊಬರ್ಟ್, ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚಾ ಕಾಜಾರಾಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಎವ್ಲಿನಾಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ. ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚುಕ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಳ್ವಳೆ ತೊ ಸೊಭಿತ್, ಸುಂದರ್ ತರ್ನಿ ಹೊಕಾಲ್, ಎವ್ಲಿನಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ವಿಸರ‍್ಲೊ.
ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಕ್ ಆನಿ ಜೊನಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಮೇರಿ ಆನ್ ಆನಿ ಫಿಲೊಮಿನಾ.
ಮಾರ್ಗರೆತ್ ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಬೆಂಕ್ಸ್ ಆಪ್ಲಿ ಆಜಿ, ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಕಾರ್ಡೊಜೊ ಆಲ್ವರೆಸ್ ಹಿಚೆಂಚ್ ರುಪ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಆಜ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಗೊರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಮೇರಿ ಆನ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಉಧ್ಯಮಿ, ಜೆರೊಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಾಚೆಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಂಚಿ ಧುವ್, ಮ್ಯಾಗಿ, ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿಂ ಕಾರಾರ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತೆದ್ನಾ ತಿಂ ಪೊಲಿಸ್ ಆನಿ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ನಾಳಿಫಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಧೆಂ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಫಾರ್ ಲಾಗೊನ್ ತೊ ಮೆಲೊ. ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ವಚೊನ್ ಎಕಾ ದಿವ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾರ‍್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಮೇರಿ ಆನ್ ಆನಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಜ್ಯಾಪಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ‍್ಲಿಂ.
ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್ ಮೇರಿ ಆನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕೊರ್ಡೆರೊ ಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್‌ಚ್ ತಿಣೆ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಿವಂಗತ್ ಘೊವಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕಡೆ ತಿಣೆ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ‍್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ನಿಮ್ತಿ ಘೊವಾಚಾ ಆಸ್ತಿಚೊ ವಾಂಟೊ ತಿಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ಜೆರೊಮಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ಲಿ ನಾತ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಪಾಲನ್ ಪೋಷಣ್ ತಶೆಂ ಶಿಕಪ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.
ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾಚಾ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಮೇರಿ ಆನಾಕ್ ಏಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಣಿ ತಾಕಾ ಜೆರೊಮ್ ಜೊಸೆಫ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ಮೊಗಾನ್ ತಾಕಾ ಜೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿಂ.
ಮೇರಿ ಆನಾಚೆಂ ಭಯ್ಣ್ ಫಿಲೊಮಿನಾ, ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಚಾ ಎಕಾ ಕೃಷಿಕ್ ಪದವೀಧರಾಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಮಾನ್ವೆಲ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಸಿಲ್ವ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್. ಮಾನ್ವೆಲಾಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭಾವ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಚಾ ಆತೆನಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ‘ಎಲ್ ಕಾಬಲ್ಲೆರೊ’ ನಾಂವಾಚೆಂ ಏಕ್ ಹೊಟೆಲ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಧುವ್, ಕ್ಲೇರ್, ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಚ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ದಂದ್ಯಾಂತ್ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ.
ಪೂಣ್ ಫಿಲೊಮೆನಾಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಬರೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅನಿ ತಾಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ದೆಣೆ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವರ‍್ತೊ ಮೋಗ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ರಜಾ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾವ್ಶೆಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ತಿಚೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್ತಾಲೆಂ.
ಕ್ಯಾತ್ರಿನ್ ಆನಿ ಜೊನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಆನಿ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ಮೇರಿ ಆನ್ನಾಚೆಂ ಧುವ್, ಮಾರ್ಗೆರೆತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೈಕಲರ್ ತ್ಯಾ ‘ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್’ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಚೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ‘ಸ್ತಾನಿಸ್ಲಾಸ್’ ನಾಂವಾಚಾ ರಶ್ಯಾಚಾ ಎಕಾ ಭಾಡ್ಯಾ-ಸೊಜೆರಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಫಾರ್ ಮಾರ‍್ಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಪಾಟಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಬಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಜ್ಯಾಪಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ‍್ಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಆಜ್ಯೆನ್, ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾನ್ ತೊ ಬಾಯ್ಬಲ್ ತಾಕಾ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ತೆಂ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಮಾವ್ಶೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್ತಾಲೆಂ.
ಅಧ್ಯಾಯ್ 2 – ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝಜ್
ಅಮೆರಿಕಾ ಆನಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ – 2004 ಹಿಂವಾಳ್
1. ಪಡ್ಲಲೊ ಹೀರೊ
೨೦೦೪ ವರ್ಸಾಚೊ ಹಿಂವಾಳ್ ಕಠೀಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂಚಾ ದಂದ್ಯಾಕ್ ಬರೊಚ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಗಡಿ ರಕ್ಷಣ್ ದಳಾಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝಜೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ಎಕ್ವಟ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾದಕ್ ವಸ್ತುಂಚಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಆನಿ ಮಾಫಿಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಚೆಂ ಏಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಚೊರಿಯಾಂ ಮ್ಹಾಲ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಅಶ್ಯಾರ್-ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾತಲೊ. ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಡಿಚೆರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಾಗ್ಸಿತೆಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಂ ಮಧೆಂ ಸಂಘರ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಲೊ ಆನಿ ತವಳ್ ನಿರಾಪ್ರಾದ್ಯಾಂಚೆ ಮೆಳೊನ್ ಥೊಡೆ ಥೊಡೆ ಜೀವ್ ವಚೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆ.
ರೊಬರ್ಟ್ (ಬೊಬ್) ರೊಜರ‍್ಸ್ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗಡ್ ರಕ್ಷಕ್ ದಳಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಂದೊ. ತರ್ನಾಟೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಪತಿಣ್, ವಿವಿಯಾನಾ ಸಂಗಿಂ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಶಹರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಆನಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚಾ ಗಡಿರ್ ಅಸಾ.
ತಿ ಏಕ್ ಬುದ್ವಾರಚಿ ರಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ತೀನ್ ಹಫ್ತೆ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ರಜೆಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ನಿಷೇಧಿತ್ ದ್ರವ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ‘ಡಿಮಾಂಡ್’ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಲ್ ಲಿಯೊನಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತೆಕಿದ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಆದ್ಲೊ ತೊ ನತಲಾಂಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಘಡಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆತಾಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ರಜೇಕಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅನ್‌ಭಾವಾರ್ಥಿ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಲಾಸೀ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾಳಾರ್ ನಿಷೆಧಿತ್ ದ್ರವ್ಯಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊಚ್ ಗಡಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಶ್ಯಾರ್ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಶೊನ್ ಗಡಿವಯ್ಲೊ ಪಾರೊತ್ ಬಿಗ್ದಿಲ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರ್ಯೆತ್ ತಸಲೊ ಸುವಾಳೊ ತೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಣ್ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಬೊಬ್ ಏಕ್ ಎಕೀನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಬದ್ಧ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ತೊ ಘೊಳ್ತ್ತಾಲೊ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ನೀದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಥೊಡೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ.
ಬೊಬಾಕ್ ಲುಯಿಸ್ ಯಾ ‘ಎಲ್‌ಲಿಯೊನ್’ ಹಾಚಿ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹೆಕ್ಟರ್ ಆಬ್ರೆವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾಫಿಯಾ ಸೊಮ್ಗುಳ್ ಲುಯಿಸಾಚೊ ‘ಬೊಸ್’ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಲುಯಿಸಾನ್ ಬೊಬಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಸಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಾರಾಳ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಅಮಿಷ್ ಒಡ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ. ಬೊಬಾನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್‌ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ತರಿಪುಣ್ ದೊಗೀ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ. ಲುಯಿಸ್ ತರ್ನಾಟೊ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬೊಬಾಕ್ ಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಗವ್ರವಾನ್ ದೆಖ್ತಾಲೊ. ಲುಯಿಸ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಏಕಾಗ್ರತೆಚೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬ್ ಮಾನ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಲುಯಿಸ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ವಾವುರ‍್ತಾಲೊ.
ಡಿ‌ಇ‌ಎ (ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎನ್‌ಫೊರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಡ್‌ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್) ಹಾಚೊ ಮಹೆತ್‌ದಾರ್ (ಸಾಂಗೊನ್ ದಿತಲೊ) ಜಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾನ್ ಲುಯಿಸಾಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲುಯಿಸಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಬೊಬಾನ್ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪಯ್ಲಿ ನಾ ಆನಿ ತಾಣಿ ಬೊಬಾನ್ ಲುಯಿಸಾಕಡೆ ಆಪ್ಲಿ ಸಳಾವಳ್ ದಾಟ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಲೆಕ್ಲೆಂ.
ತ್ಯಾ ಫಲಾಣೆ ರಾತಿಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕೊಕೇನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಲುಯಿಸಾನ್ ಬೊಬಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ. ಹೆಕ್ಟೆರ್ ಆಬ್ರವಾಚೊ ಪೂತ್ ಮಥಿಯಾಸ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ದುಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಲಾಚೊ ಸಾಗಾಟ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಲೂಯಿಸ್ ಆನಿ ಹೆಕ್ಟೆರ್ ಫಾವೊತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊನ್ ಕೊಕೇನ್ ಹಾತ್ ಬದ್ಲುಂಚಾ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಚೆರ್ ನಿಗಾ ದವರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಬೊಬ್‌ಯಿ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಲುಯಿಸಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುರ್ಬಿನಾಂತ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಹೆಕ್ಟೆರಾ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಬೊಬಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚಾ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ಹೆಕ್ಟೆರಾಕ್ ಬೊಬಾಚೆಂ ವಿಶ್ವಾಸೀಪಣ್ ಮೆಚ್ವಾಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಗುಪ್ತಿಂ ಆಶೆತಾಲೊ.
ಹೊ ಮ್ಹಾಲ್-ಸಾಗಾಟ್ ರಾವಯ್ತಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಲ್ ಸಾಗ್ಸುಚಾ ವಾಹನಾಂಚಿ ಝಳಕ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಥಂಯ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ಖಬರ್ ದಿಲಿ.
ಬೊಬಾನ್ ಫಾರ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಪ್ರಥಮ್ ವಾಹನಾಚೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ರೋದ್ ಫುಟಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ವಾಹನ್ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ಧಾವೊಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಬೊಬಾನ್ ತಾಚೆಂ ಪಾಟ್ಲೆಂ ರೋದ್ ಫುಟಯ್ಲೊ, ಆನಿ ಆತಾಂ ದೋನ್ ಫುಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ರೊದಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ನಿಯತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ವಾಹನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಜನೆಲಾಂ ಉಘಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪರ್ತಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಂತ್ಲೆಂ ಜಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಣೆ ಪರ್ತಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಚಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ಆಸ್ರೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಎಕ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ‘ನಖ್ಖೀ ಕಳಿತ್’ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಫಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಧಿಕ್ಕಾಕ್ ಫಾರ್ ಮಾರ‍್ಲೆ. ಹಿ ಎಕ್ ಲುಯಿಸಾನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ರಚ್ಲೆಲಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಆಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಂವ್ಚೆ ಉದೆಶಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಕ್ ಮಧೆಂ ಲೊಟ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಆಪ್ಣೆ ಪಾಟಿಂ ಫರ್ ಮಾರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ಖಂಯಾಸಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ ದಾಖವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬ್ ಜಾಣಾ’ಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೆಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ವಾಹನ್ ಫಸಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ನೆಣಾ ಜಾಲೊ. ಮ್ಹಾಲ್ ಭರ‍್ಲೆಲಿ ಲೊರಿ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ಆನಿ ದೋನ್ ವಾಹನಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಉದೆಲಿಂ ಆನಿ ತಕ್ಷಣಾ ಥಾಂಬ್ಲಿಂ. ಬೊಬಾಚಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಹಾಲ್ ಹಾತ್ ಬದಲ್ತಾನಾ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮಾಯಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತಾಂತುಂ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ತೊ ಆನ್ಯೆಕೆ ವಾಟೆನ್ ಪಾರೊತ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಚಿಂತ್ತಾಲೆ. ಬೊಬಾಚಾ ರೇಡಿಯೊಂತ್ ಆವಾಜ್ ಉಠ್ಲೊ. ಮಜತ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಚಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲೊ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ತೊ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.
ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆ ಆನಿ ಬೊಬಾಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆ. ಬೊಬಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಯ್ಲಿ ನಾ. ತಾಚಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಹಾನಾಚಾ ಆಡೊಸಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಫಾರ್ ಉಸ್ಳೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಬೊಬಾನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಫಾರ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ತಕ್ಷಣ್‌ಚ್ ತ್ಯೆ ಕುಶಿನ್‌ಥಾವ್ನ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗನ್ ಆವಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಫಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಗ್‌ಯಿ ಜಣ್ ಲಿಪ್ಲೆ.
ಲುಯಿಸ್ ಆತಾಂ ಘಾಬರ‍್ಲಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುರ್ಬಿಣಾಂತ್ ತೊ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ರಗತ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಕಾನೂನ್ ರಕ್ಷಕಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಬೊಬ್ ಏಕ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಮನಿಸ್, ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬೊಬಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಗುಂಡಾ ಕಾರಾಂತ್ಲೆಂ ದೆಂವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಗುಸ್ಪಡ್ ಉಬ್ರಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ವಿಸ್ತಾರ‍್ಲೆ. ಬೊಬಾಚೆ ಜಣ್‌ಯಿ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ ಯೆವ್ನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪುಣ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ನ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಕಡೆ ವ್ಹೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಬೊಬಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಫೊನ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ತೆಂ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ದವರ‍್ಲೆಲೆಂ. ಲುಯಿಸಾನ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. “ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್?” ತಾಣೆ ವಿರಾರಾಯೆಚಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
“ಇಷ್ಟಾ, ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆ. ಸ್ಥಿತಿಗತ್ ವಾಯ್ಟ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾಂ. ಪೂಣ್ ಸಕ್ಕಡ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜಾ ಹಾತಾಂತ್ ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊಳೊ ದವರ್.”
ಲುಯಿಸಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಪಾರ್ಕುನ್ ಬೊಬ್ ಮೊವಳ್ಳೊ. “ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲುಯಿಸ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ನಿವಾರ‍್ಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್ ಹಾಂವ್... ರಾ...ವಾ...ನಾ...” ತಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಕಾತ್ರುನ್ ಗೆಲಿಂ. ತೊ ಫೊನಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಚ್ ಏಕ್ ಫಾರ್ ಯೆವ್ನ್ ತಾಚಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೊ ಆನಿ ಫೊನ್ ಹಾತಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಚ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಉಸಾಳ್ಳೊ.
ಲುಯಿಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಚ್ ಘಾಬ್ರವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆ ಮಾತಾಯೆಸಾಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ನಾಳಿ ಫಾರ್ ಸ್ಥಗಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಕಾನೂಣಾಧಿಕಾರಿಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಿ ಭಿಗಡ್ತೆಲಿ. ಹೆಂ ಝಜ್ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಂಪ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ಸಕ್ಕಡ್‌ಯಿ ಫಾವೊ ತ್ಯೆ ರಿತಿನ್ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಫಾಟಿಕ್ ಸುರಿ
ಸಾಂಜೆಚಾ ಆಟ್ ವರಾರ್‌ಶೆಂ ಬೊಬಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣಿಕ್ ವಿವಿಯಾನಾಕ್ ಪೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಪುಣ್ ಫಾಂತ್ಯಾಚಾ 2-3 ವರಾರ್‌ಶೆಂ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫಾಂತ್ಯಾಚಾ ತೀನ್ ವರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡಾಮೊಡಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ನೀದ್ ಆಸ್ಚಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ವಿವಿಯಾನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಘೊವಾಚಿ ಪಾಸ್ಳಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಪಿಶ್ಯಾಬರಿ ಜಾತಾಲೆಂ. ರಾತಿಂಚಾ ೧೦ ವರಾಂ ಭಿತರ್ ತೆಂ ಗಾಢ್ ನಿದೆಕ್ ಸೆರ್ವಾಲೆಂ. ತಾಚೊ ಘೊವ್ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯೊ ನಿಮಾಣ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಮೆಜುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ಹಾಂಗಾ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ನಾರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಸಪ್ಣೆವ್ಯೆತ್ ತಸಲ್ಯೊ ಘಡ್ಯೊ ಸಪ್ಣೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಫಾಂತ್ಯಾಚಿ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಅಡೇಜ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಲೂಯಿಸ್ ಬೊಬಾಚಾ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಘರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಬಂಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ತಸಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಘರಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ರಾತಿಂಚೆಂ ಚೋರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಅವಾಜ್ ಕರ‍್ಚೆ ತಸಲಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆಸಾಗಿ, ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಚಾಲು ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೂಯಿಸಾನ್ ಖಚಿತ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೊರ್ಟಿಕೊಚಾ ಪೊಂತಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫುಲಾಂಝಡಾಂಚಾ ಚಟ್ಟೆಂತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ‍್ಲೆಲಿ ಚಾವಿ ವಿಂಚುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರವೇಶ್‌ದ್ವಾರ್ ಉಘಡ್ನ್ ತೊ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸಾಲಾಂತ್ಲೆ ಪರ‍್ದೆ ಅರ್ಧ್ ಕುರೆ ಧಾಂಪ್ಲೆಲೆ ಆಸೊನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಭಿತರ್ ಪಾಜರ‍್ಲಲೊ ಆಸೊನ್ ತ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ತಾಕಾ ನಿದ್ಪಾಸಾಲ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಮಾಳ್ಯೆಕ್ ವೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಸಾಲಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಬೊಬ್ ಆನಿ ವಿವಿವಯಾನ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್‌ಚ್ ನಿದ್ತಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೂಯಿಸಾನ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ.
ತಾಣೆ ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಭಿತರ್ ಸರ‍್ಲೊ, ಪೂಣ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವ್ಲೊ. ಜನೆಲಾಚೆ ಪರ‍್ದೆ ಅರ‍್ದೆಚ್ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸೊನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ತ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಯಾನಾಚಿ ಅಕರ್ಷಕ್ ಆಕೃತಿ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ. ವಿವಿಯಾನ್ ಎಕಾ ಧೊವ್ಯಾ ದಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಕಾಳೆ ಕೆಸ್ ಉಶ್ಯಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಚೆಂ ಗೊರೆಂ ತೋಂಡ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಕುಪಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಚಂದ್ರಾ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.
ತೆಣೆಂಚಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲೊ ಹವೊ ಉತ್ತಮ್ ಆಸೊನ್ ಗರ್ಮಿ ಉಣಿ ಕರ‍್ಚಿ ಯಾ ಚಡ್ ಕರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ಸಿಲಿಂಗ್ ಫೆನ್ ಆವಾಜಾವಿಣೆ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಶಾಂತ್‌ಪಣಿ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಲೂಯಿಸಾಚೆ ದೊಳೆ ಉಮಾಳ್ಳೆ. ತೆಂಚ್ ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಚಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಪಾಪಿಂ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ. ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಥೈಲಿ ತಾಣೆ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೆಜಾಲಾಗಿಂ ಧರ್ಣಿರ್ ದವರ‍್ಲಿ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ದುಃಖಾಂನಿ ಭರ‍್ಲೆ ಆನಿ ದೀಷ್ಟ್ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ತೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. ತ್ಯಾಚ್ ವಗ್ತಾ ವಿವಿಯಾನ್ ಉದಾರೆಂ ಪರ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಲಾಗಿಂ ಕೋಣ್‌ಗಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಭಾಸ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಪತಿ ಪಾಟಿಂ ಅಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ತೆಂ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಪುರ್ತೆಂ ಉಘಡ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಣೆ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಆಸಾ ತೊ ಮನಿಸ್ ಬೊಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ‍್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಮಾತೆಂ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ವೋಡ್ನ್ ಪಾಶಾಂವಿ ಉಚಾಂಬಳಾಯೆಚೊ ಉಮೊ ತಾಕಾ ದಿಲೊ.
ಲೂಯಿಸ್ ಗುಸ್ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ದುಖಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಆಪಾಪಿಂ ಫಾವೊತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಖಯ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಮನ್ ತುಂ ಚೂಕ್ ಕರ‍್ತಾಯ್, ತೆಂ ರಾವಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ಮರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಚೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಠಂವ್ಚೊ ತಾಚೊ ಇರಾದೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಯ್ತಾನ್ ಜಿಕ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದಾಯ್ಲೆಂ.
ಉಚಾಂಬಳ್ ಮೋಗ್ ತಾಣಿ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಥಕ್ಲೆಲೆಂ ವಿವಿಯಾನ್ ಲುಯಿಸಾಚೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ನಿದೆಕ್ ಸೆರ್ವಾಲೆಂ. ಆಪ್ಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾತಾನಾ ಲೂಯಿಸಾಕ್ ಲಜ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ತಾಣೆ ಶಿರಾಪ್ಲೆಂ. ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಉಟೊನ್ ತೊ ನ್ಹೆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಫೊನಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ನೋಟ್‌ಪೆಡಾಚೆರ್ ಥಂಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೆನ್ಸಿಲೆನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ತಾಣೆ ಗಿಚ್ಚಿಲೆಂ ಆನಿ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಚೆಡ್ವಾಚಾ ಗಾಲಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಲೊ. ವಿವಿಯಾನಾಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ತಿ ಚೀಟ್ ವಾಚುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿವೊ ತಾಣೆ ಪಾಲ್ವಯ್ಲೊನಾ.
ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾನ್ ಬೊಬಾಚೆಂ ಮೋರ‍್ನ್ ಜಾಲೆಂ ತೆದ್ನಾಂ ವಿವಿಯಾನಾಚಿಂ ಇಷ್ಟಾಂ-ಮಂತ್ರಾಂ ತಾಕಾ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಗಡಿದಳಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಚಾಲು ಉರ‍್ಲೊ, ಪೂಣ್ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ ಹರ್ಕತೆವಿಣೆ ದೇಶಾ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ.
ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸಂಗ್ತಿಂ ನಿಮ್ತಿ ದೊಗಾಂಚಾ ಎಕಿಣ್‌ಪಣಾನ್ ಆನಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾನ್ ಭರೊಚ್ ಮಾರ್ ಖೆಲೊ. ಬೊಬ್ ಆಂತರ‍್ಲೆಲೆ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ತ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಲೂಯಿಸಾನ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂನಾ. ಪೂಣ್ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತೊ ಆಕುಡ್ತಾಲೊ. ಎಕೆ ಕಶಿನ್ ವಿವಿಯಾನಾಚೆಂ ವದನ್ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಸಾ ಆನ್ಯೆಕೆ ಕುಶಿನ್ ಬೊಬಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ತಾಕಾ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ರಾತಿಂ ತಾಕಾ ದೊಳ್ಯಾಕ್ ದೊಳೊ ಆಡ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ಪೂಣ್ ವೇಳ್‌ಕಾಳ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್‌ಯಿ ಗೂಣ್ ಕರ‍್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ತೊ ಹೆಂ ಕೊಡ್ಹು ಘಡಿತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಚಾ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಲೊಟುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಥಾವ್ನ್ ತೊ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲೊ. ಆದಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಲೊ ನ್ಹಯ್. ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮಳ್ಳೆಬರಿಂ ತೊ ಆಂಕ್ವಾರ್‌ಚ್ ಉರ‍್ಲೊ, ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾನ್.
ಆನಿ ತಿ ದುಸ್ರಿ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವಿವಿಯಾನ್. ವಿವಿಯಾನಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಠೀಣ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ. ಲೂಯಿಸ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಆಪುಣ್ ಎಕ್ಲಿಂಚ್ ಆಸಾಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಬೊಬ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಕ್ ಗೆಲಾಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಉಲೊ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿನಾ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಫೊನ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
ತುಂ ಉಬೆಂ ಆಸಾಂಯ್ ತರ್ ಬಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತ್ಯಾ ಪೊಂತಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಚಡುಣೆ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಹಿಶ್ಯಾರೊ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲೊ. ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ಬೊಮ್ ಫುಟ್ಲೊ! ತೆಂ ಘಾಬ್ರವ್ನ್ ಧವೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾಚಿ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಪೊಂತಾಚೊ ತಾಳೊ ಉಲವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ....
ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಫೊನ್ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿವಿಯಾನಾಕ್ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ತೆಂ ಸನಿನ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೆಂ, “ನಾ, ತೊ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾ. ತುಂ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾಯ್ಗಿ?” ಜಾಪ್ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಫೊನ್ ಪಾಟಿಂ ದವರ‍್ಲೆಂ ಆನಿ ತವಳ್ ತ್ಯಾ ಚಿಟಿಚೆರ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಗೆಲಿ. “ಮೊಗಾಚ್ಯಾ, ‘ಸೊರ್ರಿ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲಿ. ದಯಾಕರ‍್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿ. ಲೂಯಿಸ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್.”
ವಿವಿಯಾನಾಕ್ ತ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಚೆಂ ತಾಳ್ ಮೂಳ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂನಾ. ಮೆಜಾ ಪಂದಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಪೊತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ತೆಂ ಥಂಯ್ ದವ್ರುನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬೊಬಾಚೆಂಯ್ ತೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ತೆಂ ಪೊತೆಂ ವೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾತಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಾನ್ ದಿಲೆ. ಪೂಣ್ ಆವಾಜ್ ನಾ. ತರ್ ಬೊಬ್ ಖಂಯಾಸಾ? ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಗುಸ್ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಗಿರ್ಗಿರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತೆಂ ಜಡ್ ಪೊತೆಂ ತಾಣೆ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಬಿತರ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಅಟ್ಟ್ಯೊ ಆನಿ ಅಟ್ಟ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಲಕಾಟೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ತೊ ಲಕಾಟೊ ಉಘಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಚೀಟ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ.
ಆಮಿ, ಆಬ್ರೆವ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ತುಜಾ ಪತಿಚಾ ಮರ್ಣಾ ಥಂಯ್ ದೂಖ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್. ತೆಂ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಬೊಬಾನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಬಲಿ ದಿಲೊ. ಆಮ್ಚಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ತುಕಾ ಆಮಿ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ರುಪ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡಿ ದುಡ್ವಾ ಸಹಾಯ್ ಆಮಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ‍್ತಾಂವ್. ಬೊಬ್ ಏಕ್ ಖರೊ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ಘನ್-ಮಾನ್ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ತೊ ಮೆಲೊ. ಲೂಯಿಸ್.
ವಿವಿಯೆನ್ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ತಾಲೆಂ.
ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತೆಂ ಸನಿನ್ ಜಾತಾನಾ ಕಠೀಣ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ತಾಕಾ ಭಗ್ಲಿ. ಆಪ್ಲಿಚ್ ಲಜ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ. ಹೊ ಗುಸ್ಪಡ್-ಗೊಂದೊಳ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.
 
ಪಯ್ಲೆಂ, ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಬೊಬ್ ಯೆತಲೊ ಆನಿ ಮೊಗಾಚಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಪುನರ್‌ಮಿಲನ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ತೊ ರಾತಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ... ಆಯಿಲ್ಲೊಗಿ ನಾ? ತರ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಕಸ್ರತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೋಣ್ ತೊ? ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಣ್ಸಿರ‍್ಲೊ. ತೊ ಹೊಚ್ ಲೂಯಿಸ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಗಿ? ತಾಣೆಂಚ್ ಹಿ ಚೀಟ್ ಬರಯ್ಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್‌ಗಿ? ಮಾಫಿಯಾ ಜಣ್? ಆಪುಣ್ ದುಸ್ಮಾನಾ ಒಟ್ಟುಕ್ ನಿದ್ಲಿಂಗಿ? ಆಪ್ಣೆ ಕೆಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ? ಆನಿ ಬೊಬ್ ಅಂತರ‍್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಫೊನ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ಹಿ ಚೀಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಬೊಬ್ ಮಾಫಿಯಾಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್. ದುಃಖಾಂಚೊ ಕಾಟ್ ತುಟೊನ್ ವಿವಿಯಾನಾಚಾ ಗುಲೊಬಿ ಗಾಲಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ಳಿಂ, ಥೊಡಿಂ ಬೊಬಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ನೆಣಾರ್ಪಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಪಾತ್ಕಾ’ ಖಾತಿರ್.
ಬಾಗ್ಲಾಚೆರ್ ಠೊಕೆ ಪಡ್ಲೆ. ಎಕ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ತೆಂ ರೂಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಮಾನ್ಸುಗೆನ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ತೆಂ ದಾರಾಕಡೆ ಗೆಲೆಂ.
“ಕೊಣ್ ಥಂಯ್....?” ಕಾಂಪೆರ‍್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
“ಒಲ್ಮರ್ಟ್, ವಿವ್, ಡೆಗ್ ಒಲ್ಮರ್ಟ್ ....” ತೊ ಗಡಿದಳಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ವಿವಿಯಾನಾಕ್ ಖುದ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ವಿವಿಯಾನಾಚೊ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಧುವೆ ಸಾರ್ಕೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಧುವೆಕ್ ತಾಣೆ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ.
ವಿವಿಯಾನಾನ್ ತುರ್ತಾನ್ ದಾರ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಒಲ್ಮರ್ಟಾಚಾ ಉಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಳಾಂ ಮಧೆಂ ಘುಸೊನ್ ಕಸ್ಕಸೊಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ಸಕ್ತಾನಾ ತೆಂ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆಂ. ಒಲ್ಮರ್ಟ್ ಅನಿ ತಾಚೆ ದೋಗ್ ಸಹಾಯಕ್‌ಯೀ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಒಲ್ಮರ್ಟಾಕಡೆ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಹಾತಾಕ್ ಧರ‍್ನ್ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಸಾಲಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಒಲ್ಮರ್ಟಾಚಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ಬರಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ನಿದ್ಚಾ ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ಆಡ್ ಕೆಲೆಂ ಮಾತ್ರ್, ಪುರ‍್ತೆಂ ಧಾಂಪ್ಲೆಂನಾ.
2. ನೆಣಾರ್ಪಣಾಚೆಂ ಪಾತಕ್
“ಡೆಗ್, ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ತುವೆಂಗಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ?” ವಿವಿಯನಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
“ನಾ, ತೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಸಹಾಯಕಾನ್...” ಒಲ್ಮರ್ಟ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ಜಿನೊಸ್ ಉದೆಲೊ.
“ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆ ಕಡೆ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂಗಿ? ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ ಕಾಂಯ್ ಉಚಾರ‍್ಲೆಂಗಿ?
“ನಾ,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ಜಿನೊಸ್ ತಸೊಚ್ ಉರ‍್ಲೊ.
ವಿವಿಯಾನಾನ್ ಕಸ್ಕಸೊನ್ ನೀಳ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ತೊ ಉಬೊಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಒಲ್ಮರ್ಟಾಚಾ ವದನಾರ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಆನಿ ಬಿರ್ಮತ್ ನಿಶೆಲಿ. ತಾಣೆ ಲೂಯಿಸಾಚಿ ಚೀಟ್ ಆನಿ ದುಡು ತಾಕಾ ದಿಲೊ.
 
“ಮೋರ್ನ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಡು ದವರ‍್ನ್ ಘೆ,” ಒಲ್ಮರ್ಟಾನ್ ದುಡು ಆನಿ ಚೀಟ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲಿ. “ದುಡ್ವಾಚಿ ಕಶಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ‍್ಚಿ ಮ್ಹಳೆಂ ಚಿಂತುಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಲೊ.”
ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆಕ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಬರಿ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ನ್ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆ ಲೂಯಿಸಾ ಸಂಗಿಂ ‘ಲಾಗ್ಮಡಿ’ ಘಾಲ್ಲೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಒಲ್ಮರ್ಟಾನ್ ಏಕ್ ಸಬ್ಧ್ ಉಚಾರ‍್ಲೊ ನಾ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಸೊಸ್ಣಿಯಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವಿವಿಯಾನಾಕ್ ಭಗ್ಲೆಂ ಕಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ.
ಮೋರ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಒಲ್ಮರ್ಟ್ ತಾಕಾ ದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಫಾವೊತಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ‍್ನ್ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಸ್ಟೊಕ್ಸ್ ಆನಿ ಬೊಂಡ್ಸ್ ಹಾಂತುಂ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕೆಲೊ. “ತರ್ನಾಟೆಂ ಚೆಡುಂ, ದೀಸ್ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾತಾ ಜಾತಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ದೂಖ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲೆಂ. ಬೊಬಾ ಬರಿಚ್ ಯಾ ಚಡಿತ್ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಲೊ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ಳೊ ಅಶೆಂ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.
ಪುಣ್ ಘಡ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್. ಚವ್ತ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ‘ಮಾಸಿಕ್’ ತಡವ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ವಿವಿಯಾನ್ ಘಾಬ್ರೆಲೆಂ. ಆಪ್ಣೆ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸೊಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಕಟಾಂಕ್ ಕುಡಿಚಿ ತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್‌ಯಿ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಣೆ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರಯ್ಲಿ ಆನಿ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ತೆಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬೊಬ್ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ, ವಳಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀತಜ್ಞಾಕಡೆ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರಯ್ಲಿ ಆನಿ ತೆಂ ಗುರ್ವಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂತುಂ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ.
ವಿವಿಯನಾನ್ ತೊ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಕ್ ವೆಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ತೆಂ ಒಲ್ಮರ್ಟಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ತಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಿ . ಆಪ್ಲೆಂ ವೊಜೆಂ ಹಳು ಜಾತಾ ವರೆಗ್ ತೆಂ ರಡ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಎಕಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಕಡೆ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್’ ಕರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣೆ ಪ್ರದುವಾರ್ ಆಧಾರ‍್ಲೊಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಕಾಂತಯ್ತಾಲೊ. ಅನ್ಬೊಗ್‌ದಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಯಾಜಕಾನ್ ತಾಕಾ ಭುಜಯ್ಲೆಂ. “ತುವೆಂ ಪ್ರದುವಾರ್ ಆಧಾರ‍್ಲಾಯ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಸೊಡ್ಣೆಚೆಂ ಪಾತಕ್. ತುಜಾ ಪಾಶಾಂವಾ ನಿಮ್ತಿಂ ತೊ ದಾದ್ಲೊ ತುವೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಘೊವ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂಯ್. ತಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಧರ‍್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂನಾಯ್.
“ಪೂಣ್ ತುಂ ಪಾತಕ್ ರಡ್ತ್ತಾಯ್ ದೆಕುನ್ ತುಜೆಂ ಪಾತಕ್ ಭೊಗ್ಸಾತಾ. ದೇವ್ ಬೋವ್ ಕಾಕುಳ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ತೊಚ್ ಅಂತಿಮ್ ನಿತಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ತುಂ ತುಜೆಂ ಚಾಲ್ತೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತೆಲೆಂಯ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ದೆವಾನ್ ತುಕಾ ತೆಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ವಾಗಯ್. ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಸೊದ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರ್ ಆನಿ ದೇವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಕರ‍್ತಾಗಿ ಪಳೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ತಾ ತೊ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ಎಕಾ ವಿಕಾಳ್ ಘಡ್ಯೆ ತೆಂತೆಂಸಾಂವಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ತುಬ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾ ಆಸ್ತಲೊ.
“ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ ತುಕಾ ದುಕಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಜಾಲೆಂ, ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತುವೆಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮುಕಾರ‍್ಸುನ್ ವ್ಹರ‍್ಚೆಂಗಿ ಯಾ ತುಜೊ ಪತಿ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಸಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ ತೊ ಶಿರ್ಕಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್.
ಬೊಬಾಕ್ ಆನಿ ವಿವಿಯನಾಕ್ ಬೋವ್ ಥೊಡಿಂ ಈಷ್ಟ್-ಮಂತ್ರಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ಕುಟಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಆನಿ ಒಲ್ಮರ್ಟಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಷಯ್ ವಿವಿಯಾನಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ‍್ಲೊ. ತಾಚಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ವಿಕುಂಕ್ ತಾಕಾ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ. ದಲಾಲ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಾಣೆ ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಂತ್ ಸಾಧೆಂ ಏಕ್ ಘರ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.
ತೆಂ ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಒಲ್ಮರ್ಟ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಧುವ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ವ್ಹೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್ತಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿವಿಯಾನಾನ್ ತಾಕಾ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ.
ವಿವಿಯಾನಾಕ್ ವಕಿಲಾಂಚಾ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಾಯಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ದೀಸ್ ಭರ‍್ತಿ ಜಾತಾನಾ ತೆಂ ಎಕಾ ಚೆಡುಂ ಬಾಳಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಲೆಂ. ‘ದುಃಖಾಚಿ ವಾಟ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್ ತ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ‘ಡೊಲೊರೊಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ಲೂಯಿಸ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಬಾಳಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚಾ ಜನ್ಮಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾರ್ ತಾಣೆ ದಾಖಲ್ ಕರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಒಲ್ಮರ್ಟ್ ಆನಿ ಪತಿಣ್ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಬಾಳಾಚೆಂ ಪಿಲ್ಯಾದ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಾಂಕಾ ಬೋವ್ ವೊರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ‘ರೊಜಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ.
ವಿವಿಯಾನಾನ್ ಒಲ್ಮರ್ಟಾ ಕಡೆ ವಿಚಾರ‍್ನ್ ಲೂಯಿಸಾಚಿ ಏಕ್ ಫೊಟೊ ತಲಾಸ್ ಕರ‍್ನ್ ಘೆತ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಫ್ರೆಮ್ ಘಾಲವ್ನ್ ತಿ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ದವರ‍್ಲಿ. ರೊಜಾ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ ಯೆತಾಂ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಒಳೊಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತಾಂಚಾ ವಠಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಚಾ ಶಾಳೆಂತ್ ರೊಜಾಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆಂ.
ಏಕ್ ದೀಸ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡುಂ ಬಾಳಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಬಾಪಯ್ ಕಿತ್ಯಾ ಘರಾ ನಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್‌ಕಡೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ತುಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್, ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತೊ ಪಯ್ಸ್ ಆಸೊನ್ ಖೊಟ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಕಡೆ ಲಡಾಯ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸಾ. ಲಡಾಯ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ರಾವ್ತಲೊ’ ಅಶೆಂ ವಿವಿಯಾನಾನ್ ಧುವೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.
3. ಕಾನೂನಾಥಾವ್ನ್ ಫಳಾಪಳ್
ಲೂಯಿಸ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್, ‘ಎಲ್ ಲಿಯೊನ್’, ಆಶೆಲೊ ಕಿ ಮಥಾಯಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಟ್ಯಾ ಚಾಲಿಂತ್ಲೊ ಸುಧಾರ್ತಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್, ಹೆಕ್ಟೆರ್ ಅಬ್ರೆವಾಥಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ವಹ್ಸಿತಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಆಬ್ರೆವ್ ಅಂತರ‍್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಫಲ್ಸಾಲಿ. ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲೊ.
ಮಾದಕ್ ವಸ್ತುಂಚಾ ದಂದ್ಯಾಚೊ ರಾಯ್, ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚಾ ಜೀವನ್ ಕ್ರಮಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದ್ಲಾಪ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಗುಂಡಾಂನಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ನವೊ ‘ಡೊನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ ತಾಣಿಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ತಾಣಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ನವೊ ಧನಿ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಎಲ್-ಲಿಯೊನಾಕ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಒಂದಾಯ್ಲೊ.
ಅಮೆರಿಕಾಚಿಂ ‘ಡಿ‌ಇ‌ಎ’ ಆನಿ ‘ಸಿ‌ಐ‌ಎ’ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಲ್ ಲಿಯೊನಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಡಿ‌ಇ‌ಎ-ಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ವರ‍್ಸಾಂ ದರ್ಯಾಂ ಆಬ್ರೆವಾಚಾ ಮಾಫಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಗೂಢಾಚಾರಿಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಡ್ರಗ್ ಮಫಿಯಾಚೆಂ ಜಾಳ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಪೂರಾ ವಿಸ್ತಾರ‍್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಂಕಾಂ ಎದೊಳ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾವ್ನಾ.
ಶೆವೊಟಿಂ ೨೦೦೬ ವರ‍್ಸಾಚಾ ಗಿಮಾಳೆಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಜೀಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಲೊ ಅಸಂತುಂಷ್ಟಿ ಆನಿ ಭ್ರಷ್ಟ್ ಡಿ‌ಇ‌ಎ ಏಜೆಂಟ್, ಜೊ ಎಲ್ ಲಿಯೊನಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಡು ಘೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ತಾಣೆ, ಚುಕೊನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಎಲ್ ಲಿಯೊನ್ ಪ್ಲೊರಿಡಾ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಟಾಂಪಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಘುಟ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಆಬ್ಲೆಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲಲೊ ಬೊನಸ್ ತಾಕಾ ಅಜೂನ್ ಮೆಳೊನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.
ಡಿ‌ಇ‌ಎ ಕಡೆ ಕಸಲಿಯ್ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಕರ‍್ಚೆಯಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಂನಿ ಖಂಚಿಯ್ ಮಾಂಡ್ಣಿಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಎಲ್ ಲಿಯೊನಾಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಎಲ್ ಲಿಯೊನಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ.
ಪೂಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಅಮ್ಸೊರ್ ಕರ‍್ನ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ ಲಿಯೊನ್ ಚುಕೊನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರ‍್ಲಿ ಆನಿ ಎಕಾ ಮೊಲಾಂತ್ ತಾಕಾ ವೆಡೊ ಘಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಸ ಜಣಾಂ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಎಕ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ಸ್‌ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ ಎಲ್ ಲಿಯೊನಾನ್ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ ತರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲೆಂ.
ಕಾರ್ಮೆನ್ ನಾಂವಾಚೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನೇಮಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್, ಟಾಂಪಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಡಿ‌ಇ‌ಎನ್ ತಾಕಾಚ್ ಎಲ್ ಲಿಯೊನಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ತ್ಯಾ ‘ಒತ್ತೆಯಾಳಾಂಕ್’ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಅದ್ಲಿ-ಬದ್ಲಿ ಫಲ್ಸಾತೆಲೆಂ ಯಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ, ತರ್‌ಯಿ ತಾಂಚಿ ಏಕ್ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಕಸಲೆಂ ವರ್ತನ್ ಕರ‍್ತಲೆಂ ತಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ತಿ ಫಲ್ಸಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಭರ್ವಸ್ಲೆ.
ಕಾರ್ಮೆನ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಕಠಿಣಾಯೆಚಿ ತರ್ಭೆತಿ ಸಂಪವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ರಜೆಚೊ ಪುರ್ತೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುನ್ ದರ್ಯಾ ತಡಿಚಾ ವೊತಾಂತ್ ಅರ್ದ್‌ಕುರ‍್ಯಾ ನಿದೆಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಆರಾಮ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ತೆಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ, ಪೂಣ್ ತೆಂ ವ್ಹಾಜೊನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ತೆಂ ಕಾನಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ.
ಫೊನಾರ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಲವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ತಾಕಾ ನಿರಾಶಾಯ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಂಗಾಂತ್ ಹುಮೆದ್‌ಯಿ ಭರ‍್ಲಿ. ನಿರಾಶಾ ರಜಾ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸಂಪ್ಲಿ ದೆಕುನ್, ಹುಮೆದ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಅಪಯ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಕ್ ನಮ್ಯಾರ‍್ಲೆಲೆಂ ದೆಕುನ್. ಹ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ತೆಂ ರಾಕುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ; ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಫಿಯಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಫಿಯಾಕಡೆ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಝಜಾಂತ್ ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.
ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಬೀಚಾವಯ್ಲೆಂ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಶೀದಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲ್ ರೂಮಾಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಕಾ ವಿವರ‍್ಸಿಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಿಸ್ತುಲ್ ತಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ದಿಲಿ. ತೆಂ ಶೊಪ್ಪಿಂಗಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆ ಬರಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಹೆಂಡ್‌ಬೆಗಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ‘ಬಿಡ್ಕ್-ಬಿಜಾರ್’ ಸಗ್ಳೆಂ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿಂಚ್ ಪೊಟ್ಲಿ ಬಾಂದವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಪಾಠವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಮೊಲಾಕ್ ವೆಚೆ ವಾಟೆರ್ ವಚುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಎಲ್ ಲಿಯೊನಾಚಾ ತಸ್ವಿರೆ ಸಂಗಿಂ ತಾಚ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ವಿವರ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ದಿಲೊ.
“ಆಯ್ಲಿಂ ತುಕಾ, ಎಲ್ ಲಿಯೊನಾ, ತಯಾರ್ ರಾವ್!” ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಣಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಚೆರ್ ಮೊಲಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಮೊಲಾಚಾ ಎಕಾ ಕುಶಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಭಿತರ್ ರಿಗವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.
ಮೊಲಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಹ್ಯೆ ಘಡ್ಬಡೇನ್ ಆಕರ್ಸುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ವಾಟ್ಸುರೆ, ಟಿವಿ ಕೆಮರಾ ಸಂಗಿಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಾಧ್ಯಮ್‌ಗಾರ್ ಸಗ್ಳೆ ಪ್ರವೇಶ್‌ದಾರಾರ್ ರಾಸ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಪ್ರವೇಶ್‌ದಾರಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ವಠಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ-ಧೊವ್ಯಾ ಗೀಟಾಂಚಾ ಟೇಪಿನ್ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಿ‌ಐ‌ಎಚೆ ಜಣ್‌ಯಿ ಕಾಳ್ಯಾ ಸುಟಾರ್ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚಾ ಕಾನಾಂನಿ ‘ಇಯರ್‌ಪ್ಲಗ್ಸ್’ ಆಸೊನ್ ತಾಂಚಾ ಆಂಗಾಕ್ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸಾಧನಾಂಕ್ ತೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.
ಅಪಹರಣಾಚೊ ‘ನಾಟಕ್’ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾಂಚ್ ವರಾಂ ಉತರ‍್ಲೆಲಿಂ. ಫೆಡರಲ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ (ಫೆಡ್ಸ್) ಲಿಯೊನಾನ್ ಧರ‍್ನ್ ದವರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ‍್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ತೆ ಲಿಯೊನಾಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಎಲ್ ಲಿಯೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಕಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಟಾಂಕ್ ಪುರ‍್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ ದಿಯಾ. ಆಪುಣ್ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಾ ಫೊನಾ ಸಂಗಿಂ, ಆಪ್ಣೆ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್ತಾಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತ್ಯೆ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಫಳಾಪಳ್ ಘೆತಾಂ, ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್, ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕೊಣೆಂಚ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನೊಜೊ. ಅಪಹರಣ್‌ಕೃತಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಅಪಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸೊಡ್ಚಿ ಖಾತ್ರಿ ದಿತಾಂ.
ಅಪಹರಣ್‌ಕೃತಾಂಕ್ ಸೊಡವ್ನ್ ತಾಂಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ಕಶಿಂ ಪಾವ್ತಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಸುಸ್ತೊನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನಿತಳ್ಕಾಯೆಚಾ ಕುಡಾಂತ್ ತೆಂ ಗುಟ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಕುಡ್ ಎಲ್‌ಲಿಯೊನ್ ಅಪಹರಣ್‌ಕೃತಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಲಿಯೊನಾಚೆ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಆನಿ ಫೆಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಚಾ ಹಿಶ್ಯಾರ‍್ಯಾಕ್ ರಾಕುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಭರ‍್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ ತಾಣಿಂ ಮೊಲಾಕಡೆ ತಯಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಸುಮಾರ್ ಧಾ ನಿಮಿಷಾಂ ಉತರ‍್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಿತಳ್ಕಾಯೆಚಾ ಕುಡಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಅಪಹಣ್‌ಕೃತಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮುತೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಿಂ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಭಿಯಾನ್ಂಚ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆಚ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಮುತೊನ್‌ಯಿ ಜಾಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ವ್ಹರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್ ಲಿಯೊನಾಚಾ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಹ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಅತೀ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚಾ ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ತಾಣೆ ದಾರ್ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವ್ಹಡಿಲಾಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಲಿಯೊನಾನ್ ಪೊಳುನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಎಲ್ ಲಿಯೊನಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕಾರ್ಮೆನಾಕಡೆ ಏಕ್ ಯೋಜನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಕಾಕ್ಸಾಚೆ ದಾರ್ ಧಾಂಪುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಲಿಯೊನ್ ಪಳೆತಲೊ ಆನಿ ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊ. ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಯ್ಜೆಚ್.
ಸಕ್ಕಡ್ ಅಪಹರಣ್‌ಕೃತಾಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಾ ನಿತಳ್ಕಾಯೆಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಲ್ ಲಿಯೊನಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಉಸ್ವಾಸಾಚೆ ತೊಂದ್ರೆ ಉಬ್ಜಾಲೆ. ತೊ ಘಡ್ಭಡ್ಲೊ. ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಮಾರ‍್ತಲೊ ಕಾಂಯ್ ತೊ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಎದೊಳ್ಚೆ ಆಪ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಾಣೆ ಏಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಪೂಣ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಕಾನೂನಾಧಿಕಾರಿಂಕ್ ತಿ ಸಂಗತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ‘ನಾಟಕ್’ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಖೆರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲಿ. ದನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಅಪಹೃತಾಂಕ್ ಎದೊಳ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪೊಟಾಕ್ ಪಡೊನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಖಾಣ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆಂಯ್ ರಿಸ್ಕೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಖಾಣ್ ಒದಗ್ಸಿತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವೆಸಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಿತ್....
ತೊ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಚಾ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರಾಕಡೆ ರಾವ್ಲೊ. ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ ತೆಂ ದಾರ್ ಅರ್ಧೆಂ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಎಕಾ ಕಾಕ್ಸಾಚೆಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಕ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೊಗಿ ಆವಾಜ್‌ಯಿ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಫಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಉಬಾರ‍್ಲಿ ಆನಿ ಉಲೊ ದಿಲೊ –
“ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ‍್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜೆ. ಕಸಲ್ಯೊಯ್ ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ ನಾಕಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಬಾದಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.
ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಂಕಾರ‍್ನ್ ತಾಳೊ ಸದಿಳ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಕಾಂಪೆರ‍್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ, “ಶೂಟ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ...”
ಕಾರ್ಮೆನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದಾರ್ ಉಘಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿಯೊನಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಏಕ್ ಉಡಿ ಚುಕ್ಲಿ. ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರೀ, ಭಿಂಯೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಭಾರೀ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಹಿಕಾಚ್ ಹೊಸ್ಟೆಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತಾಂ, ಲಿಯೊನಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ.
“ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ ಆನಿ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್....” ಲಿಯೊನಾನ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.
ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಪಾದ್ದೆಲ್ಲೆ ಬರಿ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬೆಗ್, ಗರ್ಜ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತಾಚೆ ಕಡೆ ದೀ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿಚ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಬೆಗ್ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕರ್ನಾ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಹಾಡಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಪಾಸ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಧಾಕ್ಟುಲಿ ಪಿಸ್ತುಲ್ ತಾಂತುಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಾಣೆ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಪಾಸ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲಿ. ಆತಾಂ ತೆಂ ಬೇಗ್ ತಾಣೆ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ದಿವಯ್ಲೆಂ.
ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ಲುಯಿಸ್ (ಎಲ್ ಲಿಯೊನ್) ತಸ್ವಿರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಬರಿ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತೊ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾಲೊ. ಚವ್ಕ್ ದಡಮಾಂ, ಖಳ್ಗಾಡ್ಯಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚಿ ಶಾರಿರಿಕ್ ಘಡಾವಳ್, ದೃಢ್ ತೋಂಡ್, ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ದೊಳೆ, ಪೂಣ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾನ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ವೊಡ್ಲೆಂ. ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಜೀವನ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತಸಲೊ. ತಸಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ತೆಂ ಸಪ್ಣೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಲಡಾಯ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ನಿಶಸ್ತ್ರ್ ಕರ‍್ಚೊ ಗೂಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಅಪಹೃತಾಂಕಡೆ ತಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭೆಸ್ಟಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪೊಲಿಸಾಂಕಡೆ ಪೊನಾರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತೊ ಅಪಹೃತಾಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಸ್ಟಾಯ್ತಾಲೊ, ಪೂಣ್ ಸಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸಾನಿಂಚ್ ತಾಕಾ ಕಾಡ್ಯೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂನ್ ಡಿ‌ಇ‌ಎಗಾರಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
“ತುಂ ಪೊಲಿಸ್‌ಗಿ? ತುಜೆಕಡೆ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಆಸಾ. ಕೆದಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾಯ್?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ತೊ ತಿತ್ಲೊ ಅಪಾಯ್ಕಾರಿ ದಿಸಾನಾತ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ತೊ ಇತ್ಲೊ ಶಾಂತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಭಾಳ್ತಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ.
“ನಾ, ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಲಾಚಿ ಭದ್ರತೇ ಶಿಬಂಧಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಗಿರಾಯ್ಕಾಂ ಮಧೆಂ ಭರ್ಸೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಚಡುಣೆ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಾಮ್. ದುರಾದೃಷ್ಟಾನ್ ತುಂ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಬಾತ್‌ರೂಮಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ತರ್ಬೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ‘ಶಾರ್ಪ್‌ಶೂಟರ್’ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ,” ಕಾರ್ಮೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ತೆಂ ಶಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ವೋಡ್ ಭಗ್ಲಿ. ತಾಚಿ ಮತ್ ತಾಕಾ ಕಸಲೆಂಗಿ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಆಧಾರುಂಕ್ ಸೂಚಯ್ತಾಲಿ. ಫಾವೊತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ, ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ನಷ್ಟ್ ಜಾತಲೊ? ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಎಕ್ಸುರೊ ಜೀವ್, ತೇಂಯ್ ಮ್ಹಜಾಚ್ ಮೊಗಾಚಾ ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್!