Tulu Joke-Kannadka Bodu

sun-glass

ತುಳು ಜೊಕ್ಸ್  Tulu Jokes


ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಬೊಡು


ಮಗೆ : ಆಪ್ಪಾ ಯೆಂಕ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಬೊಡು


ಆಮ್ಮೆಂ : ದಾಯೆಕ್ ಮಗಾ ?


ಮಗೆ : ಯೆಂಕ್ ದೂರದ ವಸ್ತ್ ತೊಜುಜಿ


ಆಮ್ಮೆಂ : (ಸೂರ್ಯಾಕ್ ತೊಜಾವ್ದ್) ಆವ್ ಯೆಂಚಿನಾ ಮಗಾ ?


ಮಗೆ : ಸೂರ್ಯೆ


ಆಮ್ಮೆಂ : ಆತ್ ದೂರ ತೊಜುನಿ ಇಯಾವ್ಜಾ ?  ನನಲಾ ಯೆತ್ ದೂರಾ ತುವೊಡ್ ?

 

Kannadka Bodu

Mage : Pappa yenk kannadka Bodu.

Amme : daaye maga.

Mage : Yenk Doorada vastu thojujji

Amme : (Showing the Sun) Avu yenchina maga.

Mage : Soorye

Amme : Aat doora thojini yavujja? Nanala yet doora thuvodu...???