Fest Mees

Fest Mees

 

ಫೆಸ್ತ್ ಮೀಸ್

 

ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಇಗರ್ಜ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿವ್ಯಾಂನಿ ಅಲಂಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾನ್ ಇಗರ್ಜ್ ಕಾನ್ವೆಂಟಾಚಾ ಸಿಸ್ಟರಾಂನಿ ಸುಂದರ್ ರಿತಿರ್ ಸಜಯಿಲ್ಲಿ. ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್, ದೋನ್ ಕುಶಿಂನಿ ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ಸ್ಟೋಲ್, ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ವ್ಹೆಚಿಂ ಪಾಳ್ಣಿಂ, ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮಾಚಿಂ ವಾಹನಾಂ, ಖೆಳಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಕೊಂತಾ ಪಾಯ್ನೆಲಾಂ, ತಾಂಬ್ಡೆ ಗುಳೆ-ಮಿಠಾಯ್ ಲಾಡು, ಬೆಲೂನ್, ಖೆಳಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ನೆಣ್ತೊ ರೊನಿ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಹೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ರೊನಿಚಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾಲೆಂ. ಪಾಳ್ಣ್ಯಾರ್ ಧಲ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಮನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಖೆಳಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಘೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

ರೊನಿ ಸಾತ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಭಯ್ಣ್ ಶೈಲಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪಯ್ ಇನಾಸಾಮ್ ಪಯ್ಸ್ ಎಕೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಬೊಟ್ಲೆರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಸಾಂಬಾಳ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಶೆಂಬೊರ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಜೆಂವ್ಕ್-ಖಾಂವ್ಕ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಖಂತಿವಿಣ್ ಆಸೊನ್, ಕುಡಿಂತ್ ಧಡಂಗ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಪ್ಯಾಂಟ್ ಘಾಲ್ನ್, ಖಾಡ್-ಮಿಶಿ ತಾಸ್ಲ್ಯಾರ್, ನೊವೆಂಚ್ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಇನಾಸಾಮ್ಂಚ್ ವಿಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ಲೆಲೆಂ ಆಸಾ. ವರ್ಸಾಚೆ ಬಾರಾ ಮಹಿನೆ, ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆಪಾಂಚ್ ವೊರಾರ್ ಘಾಂಟ್ ಮಾರ‍್ನ್, ದೀಸ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ರಾತಿಕ್ ಅಮೊರೆಚಿ ಘಾಂಟ್ ಮಾರ‍್ನ್, ವಿಗಾರಾನ್ ಸೊಡ್ಲಲೆಂ ಪೀವನ್ ಆನಿ ಖಾಣ್ ಘೆವ್ನ್, ಕುಡಿನ್ ಆನಿ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಇನಾಸಾಮಾನ್ ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್. ರೊನಿಚಿ ಆವಯ್ ಮೇರಿಬಾಯ್ ಕೂಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ನ್, ನೇಜ್-ಭಾತ್ ಲಾವ್ನ್, ಭಾತ್ ಖಾಂಡುನ್ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲಿ. ಘೊಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಉರವ್ನ್ ಏಕ್ ರುಪಯ್ ತಿಣೆ ರೊನಿಕ್ ದಿಲ್ಲೊ.

“ಪಯ್ಲೆಂ ಮೀಸಾಕ್ ವ್ಹಚ್ ಪುತಾ. ಮೀಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಏಕ್ ಬೆಂತಿಣ್ ಕಾಣ್ಘೆ, ದೋನ್ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್. ಪಯ್ಶೆ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಕಾ....” ಆವಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ.

ಸಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆರ್ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೊನಿಚೆ ದೀಷ್ಟ್ ಸ್ಟೋಲಾಂ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲಿ. ತಾಚೆಚ್ಚ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚೊ ವಲ್ಲು ಬಿಯರಿಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ವಲ್ಲು ತಳ್ಯಾಂತ್ ಗರಿಯೆಂತ್ ದೆಂಕ್ಳೆ ಧರ‍್ಚಾಂತ್ ಪ್ರವೀಣ್. ಬಿಯರಿಚೆ ಬೊತ್ಲಿಕ್ ಗರಿ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ವಲ್ಲುಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚಾ ಸಯ್ರ್ಯಾನ್ ಗುಡ್ದಿ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ದೊಗೀ ಜಣ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್‍ಲಾಗ್ಲೆ. “ಹಾಂವೆಂ ಗರಿ ಘಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಯರ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ವ್ಹರ್ನ್ ತಿ ಮಾಂಯ್ಕ್ ದಿತಲೊಂ. ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತಸಲೆಂ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾ?...” ಚಿಂತುಂಕ್‍ಲಾಗ್ಲೊ ರೊನಿ. ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ರುಪಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಸ್ಟೋಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊ.

“ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್‌ರೇ ರೊನಿ, ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ತಾಂ...” ವಲ್ಲು ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಆಶೆನ್ ರೊನಿನ್ ಏಕ್ ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ ಗರಿಯೆಚೊ ದಾಂಡೊ ಘೆವ್ನ್ ವಲ್ಲುಚೆ ಹಾತಿಂ ದಿಲೊ.

“ವಲ್ಲು ಗರಿ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಯರ್ ಮೆಳ್ತಲಿ. ಹಾಂವ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಘರಾ ವ್ಹೆತಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಬಿಯರ್ ದಿತಲೊಂ. ಬಾಬಾನ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ...”, ರೊನಿನ್ ವಾರ್ಯಾರ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಬಾಂಧ್ತಾನಾ, ಬಿಯರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಲಿ. ತಾಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮೊಳಾಬ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಸ್ಲಲೊ ಏಕ್ ರುಪಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಹೊಗಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಲೊ. ಆವಯ್ನ್ ತಾಕಾ ವಾತಿ ಪೆಟಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಲ್ಯೊ, ಬೆಂತಿಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಲಿ. ತಿಕಾ ತೊ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಲೊ?

“ಪಿಸೊ ಹಾಂವ್, ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ಪುಣೀ ಖಾತೊಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಕನಿಷ್ಟ್ ಏಕ್ ಬೋಲ್ ಪುಣೀ ಘೆತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ.”, ಖಂತಿಷ್ಟ್ ರೊನಿನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ವ್ಹರ್ತೆಂ ನವಾಲ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಹಿಂದ್ವಾಚೊ, ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್ ರಮೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಾಟಿರ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲ್ನ್, ಹಾತಾಂತ್ ಫಿರ್ಜೆಂತಿಚೊ ದಾಂಡೊ ಘೆವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಬೇಂಡಾ ಸವೆಂ ಉಭೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ತಾಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಝೆಲೊ ಘಾಲ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಭಿತರ್ ವ್ಹೆತಚ್ಚ್ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್‌ಲಾಗ್ಲೊ ವಿಗಾರ್.

“ರಮೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರ‍್ಸಾ ಸಬಾರ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚಿತಾ. ಇಗರ್ಜೆಚೆ ಸಜವ್ಣಿ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಖರ್ಚ್, ದಾರುಂ ಲಾಸುಂಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಚಾಚ್ಚ್ ಖರ್ಚಾರ್ ಜಾತಾ. ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ಭಕ್ತ್ ತೊ. ತಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಆನಿಕೀ ವ್ಹರ್ತೊ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ...” ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ನಮಾನ್ ಮೊರಿ ಶಿಕಯ್ಲಿ. ರೊನಿಚೆ ತಕ್ಲೆಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟುಲ್ಲೆಂ.

“ಹೊ ಹಿಂದ್ವಾಚೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಗ್ತಾ? ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ಭಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಯ್ನಾ? ಇತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖರ್ಚಿತಾ?...” ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ತಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಬೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತಾಣೆ ವಿಸ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ವಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಘರಾ ವ್ಹಚೊನ್ ಆವಯ್‌ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ‍್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಾಕಾ ಜೀವಾಂತ್ ಜೀವ್ ನಾತ್ಲಲೊ.

ಘರಾ ಆವಯ್ ಪುತಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಲಿ. ಇನಾಸಾಮ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲಲೊ. ತೊ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ನಾ,

“ಕುಡಿಕ್ ಆನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಆಮ್ಚಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಂತ್?”, ಮೇರಿಬಾಯೆಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ದುಃಖಾಂ ದೆಂವ್ಲಿಂಚ್. ಅರ್ಧೊ ಕಿಲೊ ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ತಿಣೆ ಹಾಡ್ಲಲೆಂ. ಏಕ್ ಶೆರ್ ಮುಟಾಂಬೊ ತಾಂದುಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸನ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಅರ್ವಾಸ್ ಕೊರ‍್ಗಾರಾಂಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ. “ಸಕ್ಡಾಂಚಾ ಘರಾ ಸೈರಿಂ ಯೆತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಾ ಘರಾ ಕೋಣ್ ಯೆತಾತ್? ತಿಂ ಪುಣೀ ಯೇಂವ್ದಿತ್” ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊರ‍್ಗಾರಾಂಕ್ ಪುರ್ಪುರ‍್ನಾಸ್ತಾಂ ಸನ್ನಾಂ ದಿತಾಲಿ. ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಮಾಸ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತವಳ್ ತಿಣೆ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ.

ವಿಸ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಸಕ್ಡಾಂಚಾಕೀ ಮುಕಾರ್ ರೊನಿ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ. ಆವಯ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ.

“ಮಾಂಯ್, ಮಾಂಯ್ ಆಮ್ಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್, ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಿಗರ್ಜೆಂತ್ ರಾವ್ಲಾ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೀಸಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಯೆತಾ?” ಪುತಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯೆ ಮೇರಿಬಾಯೆಕ್ ತೊಣ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಖರಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಇತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಜಗಾವ್ನ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೊ ರೊನಿಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾವಾತ್? ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ವಿಸಾಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ರೊನಿನ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಧರ‍್ಲ್ಯಾರೀ ಎಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಿ ವ್ಹೆಚೆಂ ಆಡಾಯ್ತಾಲಿ. ದೆವಾಚೆರ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ತಿಚೊ ಧಂಡಳ್ಳಲೊ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಬರೊ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್, ರೊನಿಕ್ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆನ್ ವಾಡಯ್ತಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ರೊನಿಚಾ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿಕಾ ನಾಕಾ’ಸ್‌ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ತಿಣೆ ವಿಷಯ್ ಬದ್ಲಿಲೊ.

“ಹಾಂವೆ ದಿಲ್ಲೊ ರುಪಯ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೊಯ್ ಪುತಾ?...”

ಆವಯ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ರೊನಿಕ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಪುತಾ?...,” ಪರತ್ ತಿಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

ರೊನಿನ್ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಆವಯ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಮೇರಿಬಾಯ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಭಿರ್ಮೊತೆನ್ ಕಡ್ಲಿ.

“ಫೆಸ್ತಾಕ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ಆಯ್ಲೊಯ್‌ಗೀ ಪುತಾ...” ಮ್ಹಣ್ ಪುತಾಕ್ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆರಾಯ್ಲೊ... ರೊನಿ ರಡ್ಲೊ.

“ರಡಾನಾಕಾ ಪುತಾ, ತುಕಾ ಬಿಯರ್ ಮೆಳ್ಳೆಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆಂ ಮೀಸ್ ಚುಕ್ತೆಂ. ತುಂ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ತೊಯ್.

ದೆವಾನ್ಂಚ್ ತುಕಾ ರಾಕ್ಲೊ...” ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಕ್‌ಲಾಗ್ಲಿ. ರೊನಿಕ್ ತಾಚಾ ಸವಾಲಾಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾನಾ,

“ಮಾಂಯ್, ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ರಾವ್ಲಾ?....” ಪರತ್ ತೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ರೊನಿಚೆಂ. ಆತಾಂ ತಿಕಾ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾಂ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾತ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ.

“ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆವ್ಯಾಂ ಪುತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ಬಾಬ್ ಯೇನಾಂಗೀ ಮಾಂಯ್?....” ರೊನಿಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಕಾ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ತಾಕಾ ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ದೇವ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ. ಪೊಟ್ ಭರುಂಕೀ ಆಸಾ....” ಮ್ಹಣ್ ಪುರ್ಪುರಾತ್ತ್ ಬೊಶಿಯೊ ಧುಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

“ಜೆವಾಣ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಸೊಡವ್ನ್ ರೊನಿ, ಆಡ್ ಪಡ್ ಪುತಾ...” ಮ್ಹಣಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪರತ್ ರೊನಿಚೆಂ ಸವಾಲ್ ತಿಚೆ ಮುಖಾರ್ ಉಭೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.  ಸಬಾರ್ ತೇಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ‍್ಲಲೆ ವಿಷಯ್ ರೊನಿಕ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ ತಿ.

“ಆಮ್ಚೆ ಗೋಣೆಲ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ರಮೇಶಣ್ಣ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾಯಾಪರಿಂ, ಕಸಲೆಚ್ಚ್ ಕಾಯ್ದೆ-ಕಾನೂನಾಂ ತಾಕಾ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾಯ್ದೊ ಜಾತಾ, ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ನಿಯಮ್ ಜಾತಾ. ಪೊಲೀಸ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಮನಿಸ್, ವಿಗಾರ್, ಪೂರಾ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ, ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ವ್ಯಾಪಾರ್, ತಾಚೊಚ್ಚ್. ಸರ್ವ್ ರಿತಿಚೆಂ ಕಂತ್ರಾಟ್-ಸರ್ಕಾರಿ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ದೀಜಾಯ್. ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ಬಾಂಧ್, ಮಾರ್ಗಾಕ್ ಡಾಮಾರ್, ನೊವ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಬಾಂಧಾಪ್, ರಾನಾಂ ಕಾತರ‍್ಚಿಂ, ಘರಾಂ ಬಾಂಧ್ಚಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಕಾಚ್ಚ್. ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಪೂರಾ ತಾಚೆ ಆಳ್. ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 30 ರುಪಯ್, ಸ್ರೀಯಾಂಕ್ 15 ರುಪಯ್ ಮಜೂರಿ ಮೆಳ್ತಾ. ರಮೇಶಣ್ಣ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ 18 ರುಪಯ್ ದಿತಾ.” ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ 25 ದಿತಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮೇರಿಬಾಯೆಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಕಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ್ಲೆ ರೊನಿ ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾ.

“ತೊ ಉಣೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ದಿತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ತಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ?” ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ರೊನಿ.

“ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ ಪುತಾ, ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಆಯ್ಕ್. ತಾಣೆ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ‍್ಚೆಂಚ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ.”

“ತುಂಯೀ ತಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ವ್ಹೆತಾಲಿ ಮಾಂಯ್?” ರೊನಿಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸವಾಲ್ ಧಾಂಪುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಘಾಯ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಖರೆಂ ಸತ್ ತಿಕಾ ಲಿಪಯ್ಜಾಯಿಚ್ಚ್ ಆಸ್ಲಲೆಂ.

“ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಪುತಾ, ಘರ್ ಬಾಂಧ್ಚಾ ಕಾಮಾಕ್, ಮಾಗಿರ್ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಮಾನ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ...”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಯ್?” ಪರತ್ ಸವಾಲ್ ತಾಚೆಂ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ ತಿ. ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಬೊಲ್ತೆಂಚ್ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಜೀಪಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಲಿ? ತವಳ್ ರೊನಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ತಲೊ. ಪುಣ್ ಕಾಜಾರಾ ಆದಿಂ ಘಡ್ಲಲಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ರೊನಿ ಆನಿ ಶೈಲಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇನಾಸಾಮಾಕ್ ಕಶಿಗೀ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಮೊರೊಂಕೀ ಹೆಂಚ್ ಘಟನ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಘಟನ್ ತಿಣೆ ರೊನಿಕ್ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ.

“ಬಾಂಧ್ಪಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಫಾತರ್ ವ್ಹಾವಂವ್ಚೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ.” ಮ್ಹಣ್ ಫಟ್ ಮಾರ‍್ಲಿ.

ತಿಚಾ ಭಾವಾಕ್ ತಿಚೆ ವಯ್ರ್ ರಮೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆನ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ತೊ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲೊ. ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಕ್ ತೊ ತಾನೆಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ತಿಕಾ ತಾಣೆ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ.

“ಮ್ಹಜೊ ಮಾಮ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮಾಂಯ್?” ಪರತ್ ಸವಾಲ್ ರೊನಿಚೆಂ. ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ, ಸಾಂಗ್ತಲಿ?

“ದೆವಾಚಾ ಘರಾ ಆಸಾ ಪುತಾ...” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ದೊಳೆ ಭಿಜವ್ನ್.

“ಆಳಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಉಣೆಂ ಕೂಲ್ ದಿಂವ್ಚಾ ವಿರೋಧ್ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಮಾನ್ ಸರ್ವ್ ಆಳಾಂಕ್ ಯೆಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೆಂ. ರಮೇಶ ವಿರೋಧ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕೊಣಾಕ್ ನಾತ್ಲಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜೊನಿ ಮಾಮಾನ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ 25 ರುಪಯ್ ಮಜೂರಿ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಹರ್ತಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ.

“ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಲಾಂಕುಡ್ ಸಾಗ್ಸುಂಕ್ ದೋನ್ ಲೊರಿಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಸರ್ವ್ ಆಳ್ ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್ ವೊಗೆಚ್ಚ್ ಬಸ್ಲೆ. ಲೊರಿಯೆಚಾ ಡ್ರೈವರಾನ್ ಖಬಾರ್ ರಮೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆಕ್ ದಿಲಿ. ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲಲೊ ರಮೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ಲಾಂಕುಡ್ ಭರುಂಕ್ ಆಜ್ಞಾ ದಿಲಿ.

‘ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸಾಕ್ 25 ರುಪಯ್ ಕೂಲ್ ದಿಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಮಿ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಂವ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೊನಿ ಧಯ್ರಾನ್.

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್...” ರಮೇಶಾಚಿಂ ಥಾಪ್ಡಾಂ ಜೊನಿಚಾ ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ತೊ ಪಡ್ಲಲೊ ಪರತ್ ಉಟ್ಲೊನಾ. ಹೆರ್ ಭಿಯಾನ್ಂಚ್ಚ್ ಲಾಂಕುಡ್ ಭರುಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲೆ. ರಮೇಶಾನ್ ಜೊನಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಲೊರಿಯೆರ್ ಖಂಯ್ಗೀ ಸಾಗ್ಶಿಲೆಂ...”

“ಹೆರಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾಂಗೀ ಮಾಂಯ್?...” ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ರೊನಿನ್.

“ಸಕ್ಟಾಂನಿ ಪಳೆಯ್ಲೆಂ. ಕೊಣೆಂ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಲೊ ನಾ. ಪುಣ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಹಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಬಾಬಾಕ್ ದಿಲಿ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ, ಪೋಲಿಸಾಂನಿ ಬಾಬಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಜೋರ್ ಕರ‍್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತವಳ್ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ನವೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಬಾಬಾನ್ ಪರತ್ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ ವ್ಹಚೊನ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ದಿಲಿ. ನೊವ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಮೊಡೆಂ ದಾಕ್ತೆರಾ ಕರ‍್ನಾಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಯ್ಲಿ. ರಮೇಶಾಚಾ ಆಳಾಂಕ್ ಜ್ಯೋರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ರಮೇಶಾಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲೊ...”

“ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ ಹಾಂಗಾಚಾ ಶಾಸಕಾನ್ ತಾಕಾ ಜಾವಿನೆರ್ ಸೊಡಯ್ಲೊ. ನೊವ್ಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಕರ‍್ನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಆನಿ ರಮೇಶಾನ್ ರಾತಾರಾತ್, ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್, ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ರಮೇಶಾಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅನ್ವಾರ್. ತಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ...”

“ಪುಣ್ ಮಾಂಯ್, ಅಸಲೊ ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ಭಕ್ತ್ ಜಾಲೊ? ತೊ ಮಾಗಿರ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಲೊ?...”, ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ರೊನಿ.

“ತೊ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ನಿವ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೊಬ್ಬರ್ಯಾಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಕೋಲ ಆನಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಕ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರ‍್ಸಾ ಫೆಸ್ತ್ ವಿಸ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಂಗವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಂಯ್ ತಾಣೆ.”

“ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿನ್ ಹ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾಕ್ ರಾಕ್ಲೆಂಗೀ ಮಾಂಯ್?...”

“ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ ಪುತಾ. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೊಣೆಂ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂನಾ. ರಮೇಶಾಕ್ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲಿನಾ. ಹಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ಸಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಕ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ತೊ ರಾವ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಬೊಬ್ಬರ್ಯಾಕ್ ಕೋಲ ದಿತಾ...”

“ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಫೆಸ್ತ್-ವಿಸಾಕ್ ವ್ಹಚಾನಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಶೆರ್ಮಾಂವಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ಏಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ...,”

ಮ್ಹಣ್ ರೊನಿನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಖಂಚಾ ತೊಂಡಾನ್ ತಿ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಯ್ತೆಲಿ. ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ಭಾವ್ ಜೊನಿ ರಮೇಶಾಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಶೆಂ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಲೆಲ್ಯಾ ತವಳ್ ತಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ‘ಮರಿಯೆಚೊ ಭಕ್ತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮಾನ್ ಲಾಭ್ತಾನಾ ತಿಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಕಸೊ ಥಿರ್ ಉರಾತ್?