Moga Potr

 ಮೊಗಾ ಪತ್ರ್
love letter


ಥೊಡ್ಯಾನ್  ದಿಸಾಂಚಿ ವಳಕ್  ಮೊಗಾಂತ್ ಬದ್ಲೊನ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುನ್
ಘರ್ಚಾಂಚ್ಯಾ ಆಡ್ಕಳಿಚೆ ಧಡ್ದಡೆ  ದಾಂಬುನ್ ಧರುನ್
ಮೊಧ್ಯಾನ್ನ್  ರಾತಿಕ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಮೊಗಾ ಪತ್ರ್

ದೊರೊ ಉಡ್ಲೊಂ ಪತ್ರ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ತುಕಾ
ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್
ಥಾಪ್ಡಾಂ, ಗಾಳಿ, ನಿಂದಾ, ಆಕ್ಮಾನಾ ಸಂಗಿ
ಪಾಯಾಂಮುಳಾ ಮಸ್ತಿಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಗಾ ಪತ್ರ್

ದೆವಾಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊನ್, ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್
ಮಿಸಾಕ್ ಯೆತಾನಾ  ಲಿಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ  ,ಮೊಗಾ ಪತ್ರ್
ದೇವ್ ಚ್ ಪಾವ್ಲಾ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ, ಕುಡಾಂತ್  ತುಕಾ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲಾಂ
ವಾರ್ಯಾಕ್ ಉಬೊನ್ ಘಾಂಟಿಚಾ ತೊರಿರ್ ರಾವ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಗಾ ಪತ್ರ್

ಸಲ್ವಣಿ ಮ್ಹಜಿ  ನಂಯ್ಹ್ , ನಶಿಬ್  ಮಾತ್ರ್ ಫುಟ್ಕರ್
ದೊಳ್ಯಾಂ  ಥಾವ್ನ್ ದುಖಾಂ ಗಳವ್ನ್, ಪರತ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ಮೊಗಾ ಪತ್ರ್
ಉದ್ಕಾಕ್ ಯೆತಾಯ್  ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಾಳಾ ದೆಗೆರ್, ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ ಘೆವ್ನ್  ಮೊಗಾ ಪತ್ರ್
ಹಾತ್ ಚುಕೊನ್, ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ವಾಳೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಗಾ ಪತ್ರ್

ಆಖ್ರೇಕ್ ಮ್ಹಜೊ  ಉಸ್ವಾಸ್ ಮಾತ್ರ್  ಉರ್ಲಾ
ಮೆಳೊಂಕ್ ತುಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾಂ
ಮೆಳ್ತಾಯ್ ತರ್ ಮೊಗಾ ಪರತ್ ಬರಯ್ತಾಂ ಮೊಗಾ ಪತ್ರ್
ನಾಂ ತರ್ ಆಜ್ ಚ್ ಸಂಪಯ್ತಾಂ  ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ  ಹೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ    ಪತ್ರ್
 
                           william madta 

                       ✍️ವಿಲ್ಲಿ  ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ