Kallo Puggo

ಕಾಳೊ ಪುಗ್ಗೊ
 
 black baloon
ಕಾಳೊ ಪುಗ್ಗೊ ಎಕ್ಲೊ, ಜಾತ್ರ್ಯಾನಿಂ, ಸಾಂತೆನಿಂ, ಪುಗ್ಗೆ ವ ಬೆಲೂನ್ ವಿಕುನ್ ಪೋಟ್ ಭರ‍್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವಿವಿಧ್ ಬಣಾಂಚೆ ಪುಗ್ಗೆ ಆಸುಲ್ಲೆ: ತಾಂಬ್ಡೆ, ಪಾಚ್ವೆ, ನಿಳ್ಸೆ, ಹಳ್ದುವೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ತಾಚೆ ಭಂವ್ತಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಭರೊನ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ದಂದೊ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ತೊ ಏಕ್ ಪುಗ್ಗೊ ವಿಂಚುನ್, ತಾಂತು ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಭರ‍್ನ್ ವಯ್ರ್ ಸೊಡ್ತಾಲೊ. ಮೊಳ್ಭಾರ್ ಪುಗ್ಗೊ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಪುಗ್ಗೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ತಾಚೊ ವ್ಯಾರ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಚಡ್ತಾಲೊ. ಅಶೆಂಚ್ ದೀಸ್ ಭರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲೆಂ.
ಎಕಾ ದಿಸಾ ಕೊಣೆಂಗಿ ತಾಚೆಂ ಖೊಮಿಸ್ ವೊಡ್ಲೆಲೆ ಬರಿಂ ತಾಕಾ ಜೋಪ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಎಕ್ಲೊ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ‍್ಗೊ ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ.
"ಕಿತೆಂ ಪುತಾ?" ಹಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
"ಅಂಕಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಭರ‍್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳೊ ಪುಗ್ಗೊಯೀ ವಯ್ರ್  ಚಡ್ತಾಗಿ?"  ಚೆರ‍್ಕ್ಯಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಕುತೂಹಲ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.
ಪುಗ್ಗ್ಯಾವಾಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಣೆ ಹಾಸಾನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ:
"ಪುತಾ, ಪುಗ್ಗೊ ವಯ್ರ್ ಚಡೊಂಕ್ ತಾಚೊ ಬಣ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೆ ಭಿತೆರ‍್ಲೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಮುಖ್ಯ. ಭಿತೆರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಬಾಯೆಚೊ ಪುಗ್ಗೊಯೀ ವಯ್ರ್ ಚಡನಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ.
 *****
jv carlo
ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ ಹಾಸನ್