Mohjem Mana

ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾನಾ...
 
kavita 1
 
ಸತ್ ಭಾಸುಂ
ವಾ ಫಟಿನಿಂ ದೊಸುಂ.
ಝಗ್ಡೆಂ ನಾಕಾ ಭಾಯ್ಲೆ
ಎಕಾ ಬೊಶ್ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ಉಡೊಂ!
 
ಸದಾಂ‌ ರಾಂದ್ತಾಯ್ ಶಿತ್ ಪೇಜ್
ಅಳೆನಾಂತ್ ಗಾಲ್ತಾಯ್
ತಾರ್ಲ್ಯಾ ರಾಸ್
ಆಶೆತಾಂಗೊ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮಾಸ್
ಖಾತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೊ
ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಸ್!
 
ಬೊಬ್ಳೆಂ ರಾಂದ್ತಾಯ್ ಆಂಬೊಟ್
ಕಣ್ಗೆಚ್ಯೊ ಸಾಲಿ ಪೆಜೆಂತ್
ರೂಚ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಗ್ರುಂ ಜಿಬೆಕ್
ಪೊಟಾಂತ್ ದಾಂವ್ಲೆ ಜರ್ಲೆ ಹಜಾರ್!
 
ಘೊಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ಗಾಲ್ತಾಂ.
ಬೊತ್ಲಿಚೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಿಯೆತಾಂ.
ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗಾಲ್ತಾಂ?
ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹಾಡ್ನ್ ನೈಂಗೊ ಖಾವಯ್ತಾಂ.
 
ಸಕ್ಡಾಂ‌ ಮುಕಾರ್ ರಡ್ತಾಯ್
ರಿಣಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್
ಘೊವ್ ಜಾಯ್ ಕೊಣಾಕ್ ಶಿರಾಪ್ತಾಯ್
ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೊ ದೊಸ್ತಾಯ್?
 
ಅಳೆಗೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾನಾ
ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾ,ಹಾತ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ
ಸಂಸಾರ್ ಕಸೊಯೀ ಉಲೊಂದಿಗೊ
ಉಡಾಸ್ ಅಸೊಂ,
ಆಮಿಂ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ
ದೋನ್ ಜೀವ್‌ಗೊ!
 
maxim loretto
 
~ಮೆಕ್ಸಿಮ್‌ ಲೊರೆಟ್ಟೊ