Zanwai-82

ಜಾಣ್ವಾಯ್-82

೧]ಹೆರಾ೦ಚಾ ದು:ಖಾ ಖಾತಿರ್ ತು೦ ರಡ್ತಾಯ್ ತರ್,ತುಜೆ೦ ದುಖ್ ಉಣೆ ಜಾತಲೆ.
೨]ತು೦ ತುಜೆ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಪಯ್ಲೆ೦ ಚಿ೦ತ್,ಹಕ್ಕಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಯೆ೦ವ್ದಿತ್.
೩]ಉಲ್೦ವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಣಿಕ್ ಹಾಡ್ಲೆ,ಕಳಿತ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಝಗ್ಡೆ ಹಾಡ್ಲೆ೦.
೪]ಮಧುರ್ ಉಲವ್ಣೆ ಮನಾಕ್ ಅತ್ಯ್೦ತ್ ಸುಖ್ ದಿತಾ.
೫]ಬರಿ ಬಾಯ್ಲಚ್ಚ್ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮುಲ್ಯ್ ಆಸ್ತ್.
೬]ಶುದ್ದ್ ಮನಾ೦ಚಿ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಜಾತಿ ಥ೦ಯ್ ದಯಾ ದಾಕಯ್ತಾತ್.
೭]ಎಕ್ಲೊ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್,ಗುಣ್ ಪ್ರಮುಖ್,ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ನ್ಹ೦ಯ್.
೮]ಬರಿ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಅದಲ್-ಬದಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ದೊಗಾಯ್ ಕಡೆ೦ ಬರಿ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಆಸ್ತೆಲಿ.
೯]ಉತ್ಸಾಹ್ ದುಸ್ಮಾನಾಬರಿ೦ ದಿಸ್ಚೊ ಮಿತ್ರ್,ಆಳ್ಸಾಯ್ ಇ‍ಶ್ಟಾ೦ಬರಿ ದಿಸ್ಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್.
೧೦]ಬರೆ೦ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಸುಖಾಕ್ ಕಾರಣ್ ನ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಕ್ ಕಾರಣ್.