Zanwai-83

ಜಾಣ್ವಾಯ್-83

೧]ಖ೦ಚೆ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅ೦ತಸ್ಕರ್ನಾಕ್  ಸ೦ತೊಸ್ ದಿತಾ ತೆ೦ಚ್ ದ್  ಕರ್
೨]ಜಿವಿತ್ ಎಕ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಡ್ರೊಯಿ೦ಗಾ ಬರಿ,ದೆಕುನ್ ಖ೦ಚೆಯ್ ತಿರ್ಮಾನ್ ಘೆತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವ್.
೩]ಫಟಿ೦ ಮಾರ್ಚೆ ವರ್ನಿ ವಗೊಚ್ಚ್ ಅಸ್ಚೆ೦ ಬರೆ೦,ಚಾಡಿಯೊ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ ವರ್ನಿ ಮೊರ್ಚೆ೦ಚ್ ಬರೆ೦.
೪]ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ೦ ಜಾವ್ಕ್೦ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ೦,ಜಾ೦ವ್ಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ೦ಚ್ ಜಾತಾ.
೫]ಮ್ಹೊವ್,ದೂದ್ ಶಿ೦ಪ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಕಹಿಬೆವಾಚೊ ರೂಕ್ ಗೊಡ್ ಜಾಯ್ನಾ.
೬]ಲಕ್ಶ್ಮಿ ಖ೦ಯ್ ಆಸಾಗಿ,ಥ೦ಯ್ ಆಪತ್ತಿ ಆಸಾಚ್ಚ್.
೭]ಜಿವಿತ್ ಎಕ್ ಪಿರ್ಲುಕೆ ಬರಿ,ತಾಕಾ ಬುರಾಕ್ ಆಸಾತ್,ಪುಣ್ ಜಾಗ್ರುತೆನ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಧುರ್ ಸ೦ಗಿತ್ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.
೮]ತುಜಾ ಜಯ್ತಾಕ್ ಸಬಾರಾ ಕಾರಣ್ ತರ್,ತುಜಾ  ಸಾಲ್ವೊಣ್ಯಾಕ್  ತು ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಕಾರಣ್.
೯]ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ೦ತೊಸ್ ದಿವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಕಾಮ್ ಕರ೦ವ್ಚೆ೦ಚ್  ಚತುರ್ಪಣ್.
೧೦]ಮಿತಿಚೆ ಜೆವಾಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ವರ್ನಿ೦ ಬರೆ೦ ವಕತ್ ದಿ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ.