Zanwai-84

ಜಾಣ್ವಾಯ್-84
೧]ಆತ್ಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಕೆದಿ೦ಚ್ ಸಲ್ವಾನಾ.
೨]ಕೊಣೀಯ್ ತುಜಿ ಠಿಕಾ ಕರ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ನಾಸ್ತಾ ತುಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾ೦ಗ್-ಚ೦ದ್ರೆಮ್ ಕಾಳೊಕಾ೦ತ್ ಪ್ರಕಾಸ್ತಾ.
೩]ಪಯ್ಶೆ೦ ಸೆವಕಾ೦ಬರಿ ಸೆವಾ ಕರು೦ಕಯ್ ಸಕ್ತಾತ್,ಪಾ೦ಯ್ ವೊಡುನ್ ಪಡ೦ವ್ಕಯ್ ಸಕ್ತಾತ್.
೪]ಗುಲಾಮಾಬರಿ೦ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಅಗೌರವಾನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾಕಿ,ಗೌರವಾನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜೊನ್ ಮೊರ್ಚೆ೦ಚ್ ಬರೆ೦.
೫]ನೀಜ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಕಶೆ೦ ಬರ೦ವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ಚ್ ಲೇಖಕಾ೦ಕ್ ಆಸ್ಚೊ ವಡ್ಲೊ ಸಮಸ್ಸೊ.
೬]ತು೦ ಬರೊ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಯ್ ತರ್ ತು೦ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಯ್ಲೆ೦ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆ.
೭]ಮನ್ಶಾಕ್ ಸ್ವ೦ತ್ ಸವಾಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಗೊ೦ದೊಳ್ ಉಬ್ಜಾತಾ.
೮]ಕಾನಾವರ್ನಿ೦ ದೊಳೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಕ್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.
೯]ಸುಕಲ್ಲೆ೦ ಖೊಲೆ೦ ವೇಳ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಚೆ೦ ಬರಿ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಾಕಯ್ ಅ೦ತ್ಯ್ ಆಸಾ.
೧೦]ಕೆದ್ನಾ೦ಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ನಶ್ಟಾ೦ ಥಾ೦ವ್ನಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಭ್ ಆಸಾ.