Zanwai-85

ಜಾಣ್ವಾಯ್-85
೧]ಮಸ್ಜಿದ್,ಮ೦ದಿರ್,ಇಗರ್ಜೊ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಯ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಆಸ್ತಾತ್.
೨]ಉದ್ಕಾ೦ತ್ ದೋಣ್ ಆಸ್ಯೆತ್,ಪುಣ್ ದೊಣಿ೦ತ್ ಉದಕ್ ಆಸೊ೦ಕ್ ನಜೊ.
೩]ನವೆ೦ ಬಾಳ್ ಆವಯ್ಕ್ ವಳ್ಕೊ೦ಕ್ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ಕಾಣ್ಘೆತಾ ತರ್,ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನೀಜ್ ಸಾ೦ಗಾತ್ಯಾ೦ಕ್ ವಳ್ಕೊ೦ಕ್ ವೇಳ್ ಕಾಣ್ಗೆತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾ೦ಯ್ ಚೂಕ್ ನಾ.
೪]ಅದ್ರಶ್ಟ್ ಆಸಲ್ಯ್ಯಾಕ್ ಈಶ್ಟ್,ದುರಾದ್ರಶ್ಟ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸು೦ದರ್ ಚೆಡು೦ ಮೆಳ್ತಾ ಖ೦ಯ್.
೫]ಅನುಭವ್ ಪಯ್ಲೆ೦ ಕಠೀಣ್ ಪರಿಕ್ಶೆಕ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ವಳಗ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ಪಾಠ್ ಶಿಕಯ್ತಾ.
೬]ಅಧಿಕಾರ್ ಚಡಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ೦ ದುರುಪಯೋಗಾಚೊ ಅಪಾಯ್ ಚಡ್.
೭]ಕೋಣಾಯ್ಕಿ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರ್ಚೆ೦ ವೆಳಾಚೊ ವಿಭಾಡ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಬರಿ.
೮]ಅನುಭವ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಅಮ್ರತ್ ಆಸಾ,ಅನುಭವಾಕ್ ಮಿಕ್ವಾಲ್ಲೆ ಜ್ನಾನ್ ನಾ.
೯]ಆತ್ಮ್ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಸಾದ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾತಾ.
೧೦]ಕೆದಾಳಾಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅವ್ಕಾಸಾಖಾತಿರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾನಾಕಾ,ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಕಾಸಾ ವರ್ನಿ೦ ಕಠೀಣ್ ಜಾವ್ಕಯ್ ಪುರೊ.