Menu
Subcribe to our Newsletter
Joomla Extensions powered by Joobi

Mogar Podullo Xipai-5

Mogar Podullo Xipai-5
 
 
 
4. ರಾತಿಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೂಸ್
ತ್ಯಾ ಬೌನ್ಸಾರಾ ಮುಕಾರ್ ತೆಂ ಚೆಡುಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಧಿಕ್ಕರ‍್ಸುನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲ್ಯಾಂಡೊಕ್ ಅವ್ಮರ‍್ಯಾದ್ ಜಾಲಿ. ಫುಮಾರ್ ಕರ‍್ಚೊ ರಾಗ್ ತಡ್ವುನ್ ತೊ ಮತಾಯೆಸಾಶಿಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. “ಪಡ್ಪಶಿ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ,” ತೊ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ್ ದ್ವಾರಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ತುಜ್ಯಾ ಜಣಾಕ್ ಸಾಂಗ್ ಪಿಂಕ್ ನ್ಹೆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹಾತಿಂ ರುಪ್ಯಾಳಿ ಪರ್ಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚಲನ್‌ವಲನಾಚೆರ್ ನಿಗಾ ದವ್ರುಂಕ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್.”
ಮತಾಯೆಸಾನ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಲ್ಯಾಂಡೊನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಚ್ ಫೊನಾರ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.
“ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ? ತೆಂ ಫೊನಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ನಹಿಂಗಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ?”
“ತಿ ಏಕ್ ಹಿಕ್ಮತ್, ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್,” ಲ್ಯಾಂಡೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಣೆ ತಾರಾಚ್ಯಾ ಫೊನಾಚಿ ಒಳಕ್ ಧರ‍್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ, ತಸಲೆಂ ಫೊನ್ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕಡೆ ಆಸಾನಾ. ಪೂಣ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಣೆ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿನಾ. ಆಪ್ಲಿ ಪಿತುಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ, ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಕೊಣಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳ್ಳಾಂ....
ಮತಾಯೆಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲಿ ಚಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಮತಾಯೆಸಾಚ್ಯಾ ಜಣಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿನಿಕೂಪರ್ ಕಾರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾ ಥಂಯ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ, ಬಗರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೊಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರಾಕಡೆ ಗೆಲೆಂ. ಹಾಣೆ ತ್ಯಾ ಕಾರಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.
ಕಾರಾಚೆಂ ದಾರ್ ತುರ್ತಾನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾರಾ ಭಿತರ್ ಘುಸ್ಲೆಂ. “ಆಪುಣ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಎಜೆಂಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುವೆಂ ಗೊರಿಲ್ಲಾಕ್ ಫಟಯ್ಲೆಂಯ್,” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.
ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತಾಣೆ ತುರ್ತಾನ್ ಕಾರ‍್ಯಗತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊಚ್ ಏಕ್ ಉಪಾವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.”
“ತೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ನಿಮ್ತಿ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಆತಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ತೊ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಚೊ ಕಯಾಮ್ ಗ್ರಾಯ್ಕ್. ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಯೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ. ಹಾಂಗಾಚೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂಚ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ.”
ಮಾರ್ಕಾನ್ ತಾರಾಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಥರ್ ಖಂತಿನ್ ಭರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಆಪ್ಣೆ ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ದುಸ್ಪಟಾಯ್ಲೆಂ? ಆಪಾಪಿಂ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಸುಂದರ್ ವದನ್ ತಾಣೆಂ ಆರಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಚಿ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ತಾರಾನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆ ಆನಿ ತೆಂ ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲೆಂ ಬರಿ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಮಾರ್ಕಾನ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಹಾಂವ್ ನೀಜಾವ್ನ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಏಜೆಂಟ್.”
ತಾರಾಕ್ ದಖೊಚ್ ಜಾಲೊ, “ತುಂ ಖುಶಾಲ್ ಕರ‍್ತಾಯ್...” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.
“ಖಂಡಿತ್ ನಾ....” ತಾರಾಚೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಲೆ.
“ತುಜ್ಯಾ ಟಾರ್ಗೆಟಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮರಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತೋಯ್ ಏಕ್ ಸಿ‌ಐ‌ಏ ಏಜೆಂಟ್, ಪೂಣ್ ಎಕ್ಲೊ ದ್ರೋಹಿ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾ ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾಫಿಯಾ ಡೊನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ‍್ತಲೊ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗೊನೊಜೊ. ಪೂಣ್ ತುಂವೆಂ ತುಜೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಒಪ್ಲೆಂಯ್. ತುಕಾ ಬಹುಷಾ ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ.”
ತಾರಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಆಕುಡ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಮಾರ್ಕಾನ್ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಬರಿ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಘಟ್ ಧರ‍್ಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ವಠಾರ್ ಹ್ಯಾ ಎಂಗ್‌ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ಫಿಟಿಂಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಸಾ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ ಏಕ್‌ಚ್ ತೊ ಹಾಂಗಾಚೊ, ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಯಾ ಮಫಿಯಾ ಡೊನಾಚ್ಯಾ ಫವ್ಜಿಂತ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತುಂ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಬಸ್ತಾ ವರೆಗ್ ತೊ ತುಜೆಂ ‘ಶೂಟಿಂಗ್’ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಉಮೊ ದಿಲ್ಲೊ ತಾಕಾ ಫಸಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್.”
ತೊ ಫಟಿ ಮಾರ‍್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಉಮೊ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ಖರೆಂಚ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಲೊ. ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತೊ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲೊ.
“ತೊ ಆಮ್ಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತೆಂ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಸಾಕ್ ಕಳಯ್ತಲೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ಬೊಸ್ ಚಿಂತ್ತಲೊ ಕಿ ತುಕಾ ಕೊಣೆ ಗ್ರಾಯ್ಕಾನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಘಡಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆರ್ ಗೂಢಚಾರ್ ಚಲಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಳಾಂ. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ತುಜೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕರ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಭಿಂಯೆನಾಕಾ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಿರ್ಸಾತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತುಜಿ ಭದ್ರತಿ ಮ್ಹಜೊ ಕಾಯ್ದೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.”
ಹೆಂ ಜಿರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾರಾಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಭಿಂಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಮಾರ್ಕಾಕ್ ಘಟ್ಟ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ.
“ಆತಾಂ ತುಂ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಂತ್ತಾ ಕರಿನಾಕಾ,” ತಾಣೆ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ‍್ಚೆ ಬರಿ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ. “ಧಯ್ರ್ ಘೆ. ಹೆಂ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್. ಹಾಂವ್ ಕಾರ್‌ವಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ತೆಂ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಆಮಿ ತುಜ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಎಕಾ ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಯಾ. ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಥಂಯ್ ತುಕಾ ಲಿಪವ್ಯಾಂ. ತುಕಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ದಿತಾಂ. ತೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಕಾರಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ಘರಾ ಕೊಲ್ ಕರ‍್ತೆಲೆ. ಆತಾಂ ತುಂ ದಂದೊ ಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಘರಾ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಗೆಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತೆಲೆ,” ತೊ ಅಮೃಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ. “ಬಿಯೆನಾಕಾ ಸಗ್ಳೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಸಂಪ್ತೆಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆ ಎದೊಳ್ ತುವೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ಕೆಲಾಂಯ್.”
ತಾರಾನ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಮಾರ್ಕಾಚಾ ಪೊಲ್ಯಾಕ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತವಳ್ ಮಾರ್ಕಾಚ್ಯೊ ಕೃತಕ್ ಮಿಶ್ಯೊ ಝಡ್ಲೊ. ತಾರಾನ್ ಸೊರ್ರಿ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ಮಿಶ್ಯೊ ವಿಂಚುನ್ ಪಾಟಿಂ ಮಾರ್ಕಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾ ಪಂದಾ ಲಾಯ್ಲ್ಯೊ.
“ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರಿಜೆ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಣಾಂ. ಹಾಂವ್ ದಂದೊ ಸೊಧುನ್ ತುಜೆಶಿಂ ಯೆತಾನಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪೂರಾ ಗೊಟಾಳ್ಯಾಂತ್ ಪಡ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್‌ಯಿ ಲೆಕುನಾ.”
“ತುಂ ಏಕ್ ಮೊಡೆಲ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಶಿಕ್ಪಿ, ಬರ‍್ಯಾ ಚಾಲ್ ಚಮ್ಖಣೆಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಯ್. ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಭೊವ್ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಕರ‍್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ತ್ರಿ ತುಂ. ತೇಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಖೂಶ್ಯಾಲಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಎಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್.”
“ತುವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆಂಚ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ,” ತಾರಾನ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ ಉಘಡ್ನ್ ಮಾರ್ಕಾನ್ ತಾಕಾ ‘ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾತಿಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲೆ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಡೊಲ್ಲರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ “ಧರ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆ ಹೆ ಪಾಟಿಂ ಘೆ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಒಡ್ಡಾಯ್ಲೆ.
ಮಾರ್ಕ್ ಹಲ್ಲೊ ನಾ. “ತಾರಾ ಹೆ ಪಯ್ಶೆ ತುವೆಂ ತುಜೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾಚಿ ಕೂಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆ. ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಘೆನಾ. ಹೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಏಜೆನ್ಸಿಚೆ ಪಯ್ಶೆ. ತುಜ್ಯಾ ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಹಿ ಮಜೂರಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನ್ಹಯ್.... ತುವೆಂ ಎದೊಳ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ. ಆತಾಂ’ಮಿ ತುರ್ತಾನ್ ಚಲ್ಯಾಂ...” ತಾರಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ಪರ್ಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆ.
ಮಾರ್ಕಾನ್ ಕಾರ್‌ವಾಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಲ್‌ಕರ‍್ನ್ ಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ವಿಳಾಸ್ ತಾಂಕಾಂ ದೀವ್ನ್ ಕಾರಾಚಿ ಚಾವಿ ಚಾಲಕಾಚಾ ಪಾಂಯಾಂ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಯಾಟಾಚಾ ಪಂದಾ ದವರ‍್ಲಿ. ದೊಗಾಂಯ್ ವಚೊನ್ ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಕೂಪರಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ತಾರಾನ್ ಕಾರ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕಾನ್ ಸೊಡ್ಲೆಲೆಂ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್, ‘ಅಟೊಲೊಕ್’ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಮುಖ್ಲೆ ದಿವೆ ಎಕಾ ಕ್ಷಣಾಕ್ ಪೆಟೊನ್ ಪಾಲ್ವಾಲೆ.
ಲೊಲಿಪೊಪ್ ಬಾರಾಂತ್ ಲ್ಯಾಂಡೊ ಆನಿ ಮತಾಯೆಸಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪಾವಾಚಿ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲಿ. ಆಪ್ಲೆಂ ಖಾಣ್-ಪೀವನ್ ತುರ್ತಾನ್ ತಿರ್ಸುನ್ ತೆ ತುರಂತ್ ಬಾರಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆ. ಭಾಯ್ರ್ ಮತಾಯೆಸಾನ್ ಬಾರಾ ಭಿತರ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಚುಕೊನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾಕ್ ವಯ್ರ್-ಪಂದಾ ಕೆಲೊ.
ರಾತ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಸಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ತಾಕಾ ಬಾಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಗ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ನ್ ಸೊಡ್ನ್, ಗೊರಿಲ್ಲಾ ತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಯೆವ್ನ್ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್.
ಮತಾಯೆಸಾಚೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಲೆಲೊ ಜಣ್ ಟೊಮ್ ಕುಯಿಂಕಾನ್ ದೊನ್‌ಯೀ ಕಾರಾಂಚೆಂ ನಂಬರ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲಿಂ. ತಿಂ ಆನಿ ಕಾಡ್ಲಲೊ ಮಿಡಿಯೊ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಷ್ಟಾ ಸಂಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ದಿಲೆಂ.
“ತೆಂ ಏಕ್ ‘ಸೆಟ್-ಅಪ್’ ಜಾವ್ನಾಸಾ,” ಲ್ಯಾಂಡೊ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತೊ ಏಕ್ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸ್ತ್ರಿಯೆ ಮದ್ಲೊ ದಂದೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆಶೆಂ ಕರ‍್ಚೊ ಉಪಾವ್.”
ಟೊಮ್ ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ “ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಚಾ ಕಾರಾರ್ ಗೆಲಾ. ಚೆಡ್ವಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ವ್ಹೆಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತಡವ್ ರಾತಿಂ ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾ ಫರಾ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಪುರೊ.”
“ನಾ, ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ,” ಲ್ಯಾಂಡೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ತೊ ಪ್ಲೇಬೊಯಾ ಬರಿ ನ್ಹೆಸ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಸೊ ದಿಸಾನಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ತೊ ಭದ್ರತೇನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಆಸಾ.”
“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜನಾ. ತೊ ಏಕ್ ಚಾಲ್ತೊ ವ್ಹಯ್ವಾಟ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ, ಪೂಣ್ ತುಜೆ ತಸಲೆ ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಉಳ್ಟೆಂ ಪಳೆತಾತ್ ಜೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಾನಾ.” ಮತಾಯೆಸ್ ದುರ್ಸಾಲೊ.
ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಚೆಡುಂ ಖಂಯ್ ರಾವ್ತಾ ತೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಯ್ ಆನಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ಬಾರಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ.” ತಾಣೆ ಲ್ಯಾಂಡೊಚಿ ಠಿಕಾ ಕೆಲಿ.
“ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನವ್ಕರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ. ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾಯ್ ತೆಂ ತುಜೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ.”
ಲ್ಯಾಂಡೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ನವ್ಕರಾ ಮುಕಾರ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮತಾಯೆಸಾನ್ ರಾಗಾನ್ ಲ್ಯಾಂಡೊಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಮಾರ್ ಬಸಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ. ಪೂಣ್ ಲ್ಯಾಂಡೊಚಿ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ದೀಷ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಗ್ಸಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಲ್ಯಾಂಡೊಕ್ ಬರಿ ರಾತ್ ಮಾಗೊನ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ.
ಆಪುಣ್ ಆತಾಂ ಗೂಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ಬೊಗ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಆಪುಣ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್‌ಚ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಆತಾಂ ಹೆ ರಗ್ಳೆ ಭೊಗುಂಕ್ ಪಡ್ತೆಂ ನಾ. ತಾಣೆ ಎಡ್ವರ್ಡೊಚೆಂ ತವಳ್ ಕಾನಾಕ್ ವ್ಹರೊನಾತ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಮಕಾವೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಬೇಫಿಕೆರೆ ವರ್ವಿಂ ಪಾಪ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊಚಿ ಗತ್ ಜಾಲಿ.
4 ಉಂದ್ರಾಕ್ ನಾ ಆಸ್ರೊ
ಹೊಟೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ತಾರಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಅಟ್ಟೆಂ ಮಾರ್ಕಾನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಮಿನಿಕೂಪರ್ ಸಾಂತಾ ಆನಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ಕುಡಾ ಥಂಯ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ತ್ಯಾ ಕಟ್ಟೊಣಾಚ್ಯಾ ಥಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಾರ್ ದವರ‍್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ಮಾರ್ಕಾಚಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಕುಡಾಕ್ ರಿಗ್ಲಿಂ ಆನಿ ತವಳ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಲಜ್‌ಶಿ ಜಾಲಿ.
ಮಾರ್ಕಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ವೇಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಹಾಂವ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಿನ್‌ಸ್ಟನ್”
“ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ತಿಮ್ನಾ ಮಚಾದೊ,” ತಾರಾ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಒಡ್ಡಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ತಾರಾ ನಾಂವಾನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಒಳ್ಕಾತಾತ್,” ದೊಗಾಯ್ನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲೆ.
“ಸೊಭಿತ್ ನಾಂವ್,” ಮಾರ್ಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಪಳೆ ತಿಮ್ಮಿ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್‌ತ್‌ಲ್ಲೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆ ಸಂಗಿಂ ಹಾಂವ್ ನಿದಾಸೊಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆವಯ್ಕ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ನಿದೆ. ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಲಾ ನಿದ್ತಾಂ.”
ತಾರಾನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ರಡ್ಲೆಂ. ತೊ ಶೆರ್ಮೆಲೊ. ತಾರಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ, “ತುಜೆ ತಸಲೆ ಎಕೀನ್ ಮನಿಸ್ ಅಜೂನ್ ಆಸಾತ್ ಕಿತೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸೊಂಕ್ ಫಾವೊ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಖೊಟಿ ಸ್ತ್ರೀ.”
“ತುಂ ರಡ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಶಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ‘ಪ್ರೊಪೋಜ್’ ಕರಿನ್.”
ತೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸ್ಕಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, “ಆತಾಂ ತುಂ ಮ್ಹಜಿ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ‍್ತಾಯ್...”
“ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚಿ ಅಣ್...”
ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ರಡೊನ್ಂಚ್ ತೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ವೆಗೆಂತ್ ಸೆರ್ವಾಲೆಂ.
ತಾಕಾ ನಿರ್ಮಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಜೆವಣ್, ಏಕ್ ಟೂತ್‌ಬ್ರಶ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಜೊಡಿ ಘರಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ತಾರಾ ಮಾರ್ಕಾಚೆಂ ಪಜಾಮ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದ್ಲೆಂ. ಮಾರ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾ ನಿದ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಚ್ ಕುಜ್ಞಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾರಾನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ನಾಸ್ಟೊ ತಯಾರ್ ಕೆಲೊ.
ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ ವಿಡಿಯೊ ಮಾರ್ಕಾನ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ರೊಡ್ನಿಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರಯಿಲ್ಲೊ. ರೊಡ್ನಿನ್ ಲೂಯಿಸಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಧಾಡ್ನ್ ತೊ ವಿಡಿಯೊ ತಾಕಾ ದಾಖಯ್ಲೊ. ಮತಾಯೆಸ್ ತಾರಾ ಥಂಯ್ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ತಾಂತುಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ತೊಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಬೊಸ್, ಮತಾಯೆಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೂಯಿಸಾನ್ ದೃಢ್ ಕೆಲೆಂ.
ಸಕಾಳಿಂ ಗೊರಿಲ್ಲಾನ್ ತಾರಾಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ತಾರಾಕ್ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಮಜತ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಿ.
ಎಡಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಗೊರಿಲ್ಲ. ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಗೆಲೆಂ ತೆ ಆಯ್ಕುನ್ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ.
ಮಾರ್ಕಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ತಿಮ್ನಾಕ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಮಚುಂಕ್ ಮನ್ ಆಯ್ಕನಾತ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಆಲೊಚನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಗೊರಿಲ್ಲಾಕ್ ಆಪಯ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಸಾಂಗ್, ತೊ ತುಜಾ ರಕ್ಷಣೆಕ್ ಆಸೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ತಾರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ದೊನ್ಶಿ ಡೊಲರ್ ತಾರಾಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಗೊರಿಲ್ಲ ಸಂಗಿಂ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಘರಾ ಘಾಲ್ಚಿ ಥೊಡಿ ಮುಸ್ಕಾಯಿ ಹಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
ಪೂಣ್ ತಾರಾನ್ ತೆ ಘೆಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. “ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲೆ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಆಸಾತ್. ಕಶೆಂಯ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವೀ ಪತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚೆಂ ದೊಗಾಯ್ಚೆಂ, ತಶೆಂಚ್ ತುಜೆಂಯ್.”
ಆಪ್ಲೆಂ ರಾತಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ ವಿಶಿಂ ತೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ್ಕಾನ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ.
“ಜಾವ್ಯೆತ್ ತುಂ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹಾಂವೆಂ ರಾತಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸತ್‌ಚ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜೀವನ್ ಥಾರ‍್ಯಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡಿ ಪುರ್ಸತ್ ಜಾಯ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್‌ಚ್ ಕಾಯಂ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿನಂತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ.”
ತಾರಾನ್ ತೃಪ್ತೆಚೊ ಹಾಸೊ ದಿಲೊ. ಮಾರ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ದಾರ್ ದಾಂಪುನ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಫೊನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ.
ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಗೊರಿಲ್ಲ ತಾರಾಚೊ ಬೊಡಿಗಾರ್ಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾರಾಚಿ ಮಜತ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ವರ‍್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಫಾವೊತಿ ನವ್ಕರಿ ಸೊಧುನ್ ದಿತಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾರಾನ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ.
ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಲ್ಯಾಂಡೊ ರಾಗಾನ್ ಭರ‍್ಲಲೊ ಆನಿ ಘಾಬರ‍್ಲಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊ ಆತಾಂ ದಿಕ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಚ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಸಕಾಳಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಧರ‍್ತಲೆ ಆನಿ ಝಡ್ತೆಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಾಗ್ಶಿತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲೊಂ ತರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಮಫಿಯಾ ಖಾಲ್ ವಾವ್ರಿಜೆ ಪಡ್ತಲೆಂ ಆನಿ ಶೆವೊಟಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಗತ್‌ಯೀ ಎಡ್ವರ್ಡೊಚೆ ತಸಲಿ ಜಾತಲಿ.
ಹ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ತಾಕಾ ಪೊಕೊಳ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಉದ್ದೇಶ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ, ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ. ದುಡ್ವಾಚಾ ಅಬ್ಲೆಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲೊ. ಆತಾಂ ಜಯ್ಲಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಯೇ, ಸ್ವಾಗತ್ ತುಕಾ, ತುಜಿ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯ್ ಹಾಂಗಾ ಸಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಲ್ಯಾಂಡೊ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲೊ. ಅಮೆರಿಕಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಕೊರ್ಟಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಪಳೆವ್ಕ್ ತೊ ಪಾಂವ್ಚೊ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಟಾಂತ್ ತಾಣೆ ತೋಂಡ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಂಚಿ ಗತ್ ಸಂಪ್ತಲಿ. ದೆಕುನ್ ಲ್ಯಾಂಡೊನ್ ತೋಂಡ್ ಸೊಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತೆಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಾ ಆಬ್ಲೆಸಾನ್ ಆನಿ ಲೆಕಾ ವರ‍್ತ್ಯಾ ಕಾಮಾತುರಾಯೆನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹ್ಯೆ ಗತಿಕ್ ಪಾಯ್ಲೊ. ಸುಟ್ಕೆಚಿ ವಾಟ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿನಾ. ಏಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ತಲಿ, ಆಪ್ಲಿ ಗನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಣೆ ತಿ ಆಪ್ಲೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಜೊಕ್ಲಿ.....
ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಲ್ಯಾಂಡೊ ಮಿಶ್ಯನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಒಪ್‌ಲ್ಲೊ. ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ಆನಿ ರೊಡ್ನಿಕ್ ರಾತಿಂ ನೀದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ವಾಡ್ಲೊಲೊ. ಸರ್ವ್ ಏಜೆಂಟಾಂನಿ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯಕರ‍್ತಾಂನಿ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ೧೦ ವರಾರ್ ಮಿಶ್ಯನ್ ಸೆಂಟರಾಂತ್ ಎಕಾ ಜಮಾತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಠಯ್ಲೊ. ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ‘ಎರ್ರಂದಿಸ್ಸಿಮೊ’ ಹಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ನವೊ ವಾವ್ರ್ ಮಫಿಯ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೂಯಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಹಾಂಚಿ ಪುನರ್‌ವಸ್ತಿ, ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಪಾಠಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ‍್ನ್ ‘ಎರ್ರಂದಿಸ್ಸಿಮೊ’ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಪಡ್ದೊ ವೊಡ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಠರಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ತೊ ‘ಮ್ಹಾಲ್’ ತೊ ಸ್ವಾದಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಥಿರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಶೆವೊಟಿಂ ಮಾಹೆತಿಚಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಪಡ್ತಲಿಂ.
ಪೂಣ್ ತ್ಯೆ ಸಕಾಳಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಧಖೊ ಬಸಂವ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಖಬ್ರಾಂನಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಚೊ ಮೆಂದ್ದು ಗುಡ್ಗುಡಾಯ್ಲೊ. ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಜಮಾತ್ ಜಮ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಸಂಪ್ಲಿ. ವಿವಿಧ್ ವಿಭಾಗಾಂಚೆ ಥೊಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ನವ್ಯಾ ದೋನ್ ವಾಡಾವಳಿಂಚಿ ವರವ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಂದ್ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಜಮ್ಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ ಲ್ಯಾಂಡೊಚೆಂ ಮರಣ್ – ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲೆಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಕೊಟ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ವೆಳಾರ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಪಾವ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಸ್ಕೊಟ್ ತಾಂತುಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಎರ್ರಂದಿಸ್ಸಿಮೊ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸಂಪ್ಚೆಂ ನಾ, ರೊಡ್ನಿನ್ ನೀಳ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ, ಸ್ಕೊಟಾಚಿ ತಾಕಾ ಬರಿಚ್ ಖಂತ್ ಜತಾಲಿ.
5 ಬಾರಿಚ್ ಚುರುಕ್ ಮತ್
ಎತೆನಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪನಾಮ ವೆಚೆ ವಾಟೆರ್ ಸ್ಕೊಟ್, ಜೆಫ್ ಆನಿ ಜೆರಿ ಏಕ್ ಕಡೆ ರಾವ್ಲೆ. ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ತಾಣಿಂ ಬದ್ಲಿ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಥೊಡೊ ಫಳ್ಹಾರ್‌ಯಿ ಘೆತ್ಲೊ. ಎತೆನಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪನಾಮಾಚ್ಯಾ ಎನ್ರಿಕ್ ಮಾಲೆಕ್ ವಿಮಾನ್‌ಥಳಾಕ್ ೬ ಘಂಟ್ಯಾಂಚಿ ವಾಟ್. ದನ್ಪಾರಾಂ ದೋನ್ ವರಾರ್‌ಶೆಂ ತೆ ಸುಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ವಾಟೆರ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಘಳಾಯ್ ಜಾಲಿ. ವಾಟೆರ್ ಗಜಾಲಿ ಕಾಂಯ್ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಯೊನಾಂತ್. ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಥೊಡಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ನಿದೆಂತ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಸಪ್ಣೆಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಭೊವ್ ಚಡ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ. ಪೂಣ್ ತೊ ಏಕ್ ದರ್ಯಾ ಶಿಪಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಹೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ತಾಣೆ ಧಯ್ರಾನ್ ಸೊಸ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾ-ಬಾಪಾಚೊಯ್ ತಾಕಾ ಖೂಬ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾಲೊ.
ತೊ ‘ಮ್ಹಾಲ್’ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೊಗಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎ, ಡಿ‌ಇ‌ಎ, ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಆನಿ ತಿನಾಂಯ್ಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜೊಡ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ಜಾತಲೆಂ? ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಜಮೊ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಣಿ ಎಕಾ ಗುಪ್ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಏಜೆಂಟಾನ್ ಮಫಿಯಾ ಕೊಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ರಿಗಾಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮಫಿಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಶ್ವಾಸಿ ನವ್ಕರಾಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ನವ್ಕರಾನ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಜಮವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸವೆಂ ತಾಣೆ ಪಕ್ಷಾಂತರಿ ಜಾಂವ್ಕೀ ತೆಂ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ವಠಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ‘ಮೊನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಲ್’ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನ್ ದಫ್ತರ್ ಆಸೊನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೊನ್ಸುಲೆಟ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಶಾಖೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲ್ಲೆ.
ತೆಂ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಒದಗ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ತಾಣಿ ಸ್ಥಳೀಕ್ ಮಾಹೆತ್‌ದಾರಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಯ್ತಾ ಏಜೆಂಟಾಂಕ್‌ಯಿ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ರೊಡ್ನಿಕ್ ‘ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡ್ರಗ್ ಎನ್‌ಪೊರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಥೊರಿಟಿ’ ಹಾಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ತಶೆಂ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಆತಂಕ್‌ವಾದಾ ವಿರೋಧ್ ತಂತ್ರ್ ರಚ್ಚೊ ವಾವ್ರ್‌ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ.
ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ನಿಸ್ಣಿಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ವಿಶ್ವಾಸಿಪಣ್ ಆಸಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರೊಡ್ನಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಾಚಿ ಬುಕ್ ಚಡ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಶೆವೊಟಾಂ ಖಾತಿರ್ ಖಂಚ್ಯಾಚ್ ನಮೂನ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ-ಫುಡೆಂ ಪಳಯ್ನಾಂತ್. ತಾಚೆಕಡೆ ಜಾಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಬಾರ್ ಸವಲಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. “ಮಾಹೆತಿಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ದಿತಚ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತೆಲೆಂ? ಸಬಾರ್ ಮಂಡ್ಡೆ ಪಡ್ತಲೆ. ಆನ್ಯೆಕ್ ‘ವಾಟರ್‌ಗೆಟ್’ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸ್ಕಾಂದಲಾಂ ವಯ್ರ್ ಸ್ಕಾಂದಲಾಂ. ಅಮೆರಿಕಚಿ ಪ್ರಜಾ ತೆಂ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರ‍್ತೆಲಿಗಿ? ಆನ್ಯೆಕ್ ನಾಗರಿಕ್ ಝುಜ್ ಜಾಯ್ತ್...” ಅಶೆಂ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.
ಪೂಣ್ ಶೆವೊಟಿಂಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ತಸೊ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ಘಡ್ತೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುರಿ ತೊಪ್ಚೆಂ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಯ್ಲ್, ಅಧಿಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ವಾರ್ಜಿ ಕರ‍್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಆನಿ ಆಕ್ರೇಕ್ ಸಾರ‍್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಯಿಂಚ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂನಾ. ಥೊಡೆ ಭಲಾಯ್ಕೆ ನಿಬಾನ್ ರಾಜಿನಾಮ್ ದಿತಲೆ, ಥೊಡೆ ವಾಯ್ದ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ನಿವೃತ್ ಜಾತಲೆ, ಖಾತೆ ಅದ್ಲಿ-ಬದ್ಲಿ ಜಾತಲೆ. ಸಗ್ಳೆಂ ಝಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ತಲೆ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ಖಬರ್ ಆಸ್ಚಿನಾ.
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚಾ ನಾಗರಿಕಾಂಚೊ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ದುಡು, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಧೀರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಆನಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್, ಇತ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸೀಪಣಾನ್ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್, ಸಗ್ಳೆಂ ನಿರರ್ಥಕ್ ಜಾತಲೆಂ. ತಾಣಿ ವರವ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಲಿ ತಿ ಮಾಹೆತ್ ನಿವೃತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆದಿಂ ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ತಿಂ ಲೀಕ್ ಕರ‍್ಚಿಂನಾಂತ್ ಯಾ ಖಂಚ್ಯೆಚ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ವಾಪಾರ‍್ಚಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಗುಪ್ತಿ ಏಕ್ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಹಿ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಸ್ಕೊಟ್ ಮರೊನ್ ವಾಂಚ್ಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ತಾಕಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ. ತರ್ ನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಆಪ್ಣೆ ಕಾಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.
ತಾಣೆ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಆಲೊಚೆನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೊ ಪನಾಮ ಥಾವ್ನ್ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಧರ‍್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ರೊಡ್ನಿಕ್, ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್, ಜೆಫ್ ಆನಿ ಜೆರಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಪಾವ್ತಚ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮುಕಾರ್ ಯೆತಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಸಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬೊಸಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಬೊಸಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬೊಸಾಕ್ ಸ್ಕೊಟಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚೊ ವಿವರ್ ರೊಡ್ನಿನ್ ಒದಗ್ಸಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳೆಂತ್ ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಏಕ್ ಕಡೆ ಅಪಾಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪನಾಮಾಂತ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಅಸೊಕ್ ಪುರೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ತಶೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸೀ ನವ್ಕರಾಂಚೆಂ ಶ್ರಮ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವೆರ್ಥ್ ಜಾತಲೆಂ. ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಕರಿಜೆ, ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಕಾರ್ ರಾವಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಫ್ಪಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೆಫ್ಪಾನ್ ಕಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಕ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ಸಡಿಳ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್‌ಯಿ ಕಾರಾಂತ್ಲೆಂ ದೆಂವ್ಲೆ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟಾನ್, ಜೆಫ್ ಆನಿ ಜೆರಿಕ್ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಬೊಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ತೆಣೆ ಕಾಳೊಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹವೊ ಥಂಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೆಗ್‌ಯಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಗನ್ನಾಂ ಹಾತಿಂ ಧರ‍್ನ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲೆ.
ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಉತರ‍್ತಾನಾ ತೆ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕುಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಎಕಚ್ಛಾಣೆ ರಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಂಚಾ ಕಾರಾಶಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ದೋಗ್ ಜಣ್ ಕಾರಾಂತ್ಲೆಂ ದೆಂವ್ಲೆ ಆನಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ‍್ಲೆ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಗನ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಕಡೆ ಟೊರ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಾಣೆ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಫಾಂಕಯ್ಲೊ. ಭಿತರ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಕಾರಾಚೆಂ ಹುಡ್ ಆಪಡ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಹುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಚಾಲಕಾ ಕಡೆ ಉಲಯ್ಲೆ ಆನಿ ಟೊರ್ಚ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ವಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಬೂಟಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕೊಕ್ಕೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಚೊ ಬೂಟ್ ಉಗ್ತೊ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತೀನ್ ಗನ್ನಾಂಚೆಂ ‘ಕ್ಲಿಕ್’ ಆಯ್ಕುನ್ ತೆ ರೂಕ್ ಜಾಲೆ.
“ತುಮ್ಚಿ ಆಯ್ದಾಂ ಗಳಯಾ” ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಕಾರಾಚಾ ಬೂಟಾಲಾಗಿಂ ಗನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲಲೊ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಘುಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟಾಕಡೆ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಜೆಫಾಚೊ ಫಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಗಳೊನ್ ಪಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ಕ್ಷಣಾ ಚಾಲಕಾನ್ ಕಾರ್ ಚಾಲು ಕರನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಜೆರಿನ್ ತಾಕಾ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ ಘುಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಎಕಾ ರುಕಾಕ್ ಮಾರ‍್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚಿ ಜಾಗ್‌ಮಾಗ್ ನಾ ಜಾಲಿ. ಹಾಂಚೆಂ ಗಮನ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್ ಉಡಿ ಮಾರ‍್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ ಝಡಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತೊ ದಿಸಾನಾ ತರ್‌ಯಿ ಆವಾಜ್ ಜಾತಾ ತ್ಯಾ ದಿಕ್ಕಾನ್ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಲಾಗಾಶೆಂ ದೋನ್ ಫಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಏಕ್ ದೂಕಿಚಿ ಬೊಬ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಧಾಂವ್ಣಿ ಥಾಂಬ್ಲಿ.
ಸ್ಕೊಟ್ ಏಕ್ ಟೊರ್ಚ್ ಘೆವ್ನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೊ. ತೊ ಪಡ್ಲೆಲೆ ಥಂಯ್ಚ್ ಪಾಂಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ರಗತ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ. ಸ್ಕೊಟಾನ್ ತಾಕಾ ಉಠಯ್ಲೊ ಆನಿ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಲೊ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ಜತನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಜೆರಿ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟ್ ಭಿಗಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರಾಶಿಂ ಗೆಲೆ. ಚಾಲಕ್ ಮತಿಹೀನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೊ. ಸ್ಕೊಟಾಚ್ಯಾ ಫಾರಾನ್ ತಾಚೊ ಕಾನ್ ಶಿಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಿಜ್ಕರ್ ಕಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ. ತಕ್ಲಿ ಅಟ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಟೊನ್ ತೊ ಮತಿಹೀನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಯ್ನಿ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಯ್ಚಿ ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಪನಾಮ, ಕೊಸ್ಟರಿಕ, ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಖಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತುನಾ. ತೆ ಭಾಡ್ಯಾಚೆ ಖುನಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ರೇಡಿಯೆಟರಾಕ್ ಬುರಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಮ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಣಿಂ ತಾಕಾಂ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.
ತೆ ತೇಗ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬಳಾ ಮುಕಾರ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲೆ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟನ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾಂತ್ ಘಳಾಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ನೆಮ್ಲೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಹೆ ತೇಗ್ ಸಮ್ಜಾಲೆ. ತಶೆಂ ತರ್ ವೈರಿ ಆನಿ ಕಸಲೊ ಉಪಾವ್ ರಚುನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತೊ ಕಾರ‍್ಯಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಹಾಂಕಾಂ ಆತಾಂ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚೊ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ವೈರಿಂಚೊ ಉಪಾವ್ ಫಲ್ಸೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಸಮ್ಜಾಲೆ, ಪೂಣ್ ಚಡಿತ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಪಾತ್ಯೆಲೆನಾಂತ್.
ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ದಿಲಲಿ ತಸಲಿ ಏಕ್ ಬ್ರೀಫ್‌ಕೆಜ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೆ ರಾವ್ಲೆ. ತಾಂತುಂ ತಾಣಿಂ ಪತ್ರಾಂ-ಪ್ರತಿಕಾಂ, ಬಿಸ್ಕುತ್ಯೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಭರ‍್ಲೆಂ. ಜೆರಿನ್ ತಿ ನಂಬರ್‌ಲೊಕ್ ಕೆಲಿ. ಸ್ಕೊಟಾನ್ ತೆಂ ಪಳೆಲೆಂನಾ.
ಉರ‍್ಲೆಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಹರ್ಕತೆವಿಣೆ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ವಿಮಾನ್ ಉಬೊಂಕ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಬಾಕಿ ಆಸ್ತಾಂ ತೆ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಜೆರಿನ್ ಆನಿ ಜೆಫ್ಪಾನ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಪರ‍್ತಾಲೆ. ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಣ್ ತಾಣಿಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ಬ್ರೀಫ್‌ಕೇಜ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಖಂಯ್ ಪಾವಿತ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹಿ ಸಂಗತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಧರ‍್ನ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಜೆಫ್ ಆನಿ ಜೆರಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಸ್ ಘೆತ್ಲಿ.
 
 
 
Further Read in DIVO
 

You have no rights to post comments