Menu
Subcribe to our Newsletter
Joomla Extensions powered by Joobi

Mogar Podullo Xipai-4

Mogar Podullo Xipai-4
 
 
ಭಾಯ್ರ್ ತೆಂ ಶೀದಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಗುಮಾಸ್ತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಗುಮಾಸ್ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಫಾಂಟ್ರೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ತಾಣೆ ಘುಟ್ ಫೊಡ್ಲೊ.
ಗುಮಾಸ್ತಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂ ಹಾಂಗಾ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಲುಯಿಸ್ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಟ್ಯೆರ್ ಬಸ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಆತಾಂ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ಲೊ ತಾಂಚೊ ವಿಳಾಸ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಸೊಧುನ್ ಪಳೆಲಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಎದೊಳ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ತಿತ್ಲಿ ಚಡ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಲ್ಲಿ ನಾ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ತಾಂಚೆ ಉರ‍್ಲ್ಯಾತ್ ತ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಯ ಉದೆಲಿ! ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಾಣೆ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಕಶಿಸೇನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಭಿತರ್ ಯೆವ್ನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಕುರ‍್ಹು ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ.
5 ಧಾಂವೊನ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್
ಕಾರ್ಮೆನಾಚೊ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ಲೊ ಪತ್ತೊ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ತೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ. ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಚಾ ಮಜತೆನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ತಾಕಾ ತೊ ಪತ್ತೊ ಮೆಳ್ಳೊ. ಸಾನ್ ಜೊಸೆಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್. ತಾಣಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ ತೊ ಸಾಮಾನ್ ಭರ‍್ನ್ ದವರ‍್ಚೆಯಿತ್ಲೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕೂಡ್. ಸಾಮಾನಾ ಸಂಗಿಂ ವಸ್ತಿಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ತರ್ ತಿಂ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಕ್ ಪೊಳುಂಕ್ ಚಿಂತ್ತಾತ್ ತರ್ ಥಂಯ್ ತಿಂ ರಾವ್ತಾತ್ ಖಂಯ್? ತೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಂಚಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕ ಫಕತ್ ಏಕ್ ‘ಟ್ರಾನ್ಜಿಟ್ ಪೋಂಯ್ಟ್’ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಲ್ ಧಾಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ತಲಿಂ ಖಂಯ್? ಹೊಟೆಲಾಂತ್? ಸಂಬಂಧಿಕಾಂ ಒಟ್ಟುಗ್, ಇಷ್ಟಾಂ ಸಂಗಿಂ ಯಾ ಮಾತಾಯೆಸಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ?
ತಿಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ತತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೊ ಪತ್ತೊ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ತಾಣಿ ವಚಜೆ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಫೀಯ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತೆಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಅಮೆರಿಕ. ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ತಾಂಚೆ ಕಡೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಸವಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ತಿಂ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವುನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಖಂಚಾ ನಮುನ್ಯಾರ್ ವರ್ದಿ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಮತಾಯೆಸಾ ಮುಕಾರ್ ಮಾಂಡ್ಚಿ? ಆತಾಂ ಆಪ್ಣೆಂ ತುರ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಯಾ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ಧರ‍್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಚುಕೊನ್ ವಚತ್....
ಪೂಣ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕರ್ತುಬ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಘುಂವೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ರಾವ್ಲೆಂ. ಸಬಾರಾಂಚಾ ರಾಗಾಕ್‌ಯಿ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಯ್ತ್. ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಸುಲಭ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಘಟನಾಂ ಘಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್... ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಮತಾಯೆಸಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್-ವಿನಿಮಯ್ ಕರುಂಕ್ ಠರಾಯ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಲೆ ಬರಿಯ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಲಯಿಸಾನ್ ವೆಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ವೆಚೆ ಪಾಸತ್ ರಜಾ ಪುಣ್‌ಯಿ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್‌ಯಿ ಜಾಯ್.
ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಚೊ ರಾತ್ಚೊ ಗುಮಾಸ್ತ್ ಖರೆಂಚ್ ಭಿಂಯೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಥಂಯ್ ಯೆತಾನಾ ತೊ ಅಜೂನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ಘುಟ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಚಾಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ದೆಕುನ್ ತೊ ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖೆಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ‍್ಲೊ. ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ ಚಿಂತುನಾ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಪಳೆತಚ್ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ಚೊ ತಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ದೃಢ್ ಜಾಲೊ. ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾನ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಲುಯಿಸಾಗೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ಚಾ ನಿಬಾನ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾಸ್ತಾನ್ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಲುಯಿಸಾಗೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.
ತ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಘಟ್ಟ್ ಹಿಶ್ಯಾರೊ ಮೆಳ್ಳಾ, ಪೂಣ್ ಸಗ್ಳಿ ವರ್ದಿ ಅರ್ಪುಂಕ್ ಚಡಿತ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಲುಯಿಸಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಪ್ಟೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ವಚುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರಜಾ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮತಾಯೆಸಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಆಪುಣ್ ತಾಚೆಂಚ್ ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಡ್ವರ್ಡೊ. ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮತಾಯೆಸಾನ್ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭರಾದಿಕ್ ತನ್ಖೆಂತ್ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿಂ ಕೊಸ್ಟರಿಕ ವೆಚೊ ಇರಾದೊಯ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತುಂ ತಾಕಾ ವಚುಂಕ್ ದೀ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ಧರ‍್ತಲೊಂ.... ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಲಹೆ ನಿಮ್ತಿ ಲುಯಿಸಾಕ್ ಬರೆಂ ಜಾತಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಡ್ವರ್ಡೊ ನೆಣಾ ಜಾಲೊ.
ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಧಯ್ರ್ ದಿತಾನಾ ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಗುಟ್ಮೊಳ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಎದೊಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಎಡ್ವರ್ಡೊಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ತನ್ಖಿ ಚಾಲು ದವರ‍್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಠೊಚ್ ರಖಮ್‌ಯಿ ದಿಲೊ.
ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಆಪ್ಣಾಂಚೊ ಪತ್ತೊ ಧರ‍್ಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘಾಬರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಲುಯಿಸಾನ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಗುಪಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ರವಾನತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ವೊರ್ತೆಂ ಸಮಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಆತಾಂ ನವ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾರ್ ತನ್ಖೆಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಸ್ತಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಲ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೆಟೊನ್ ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚೆ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಪ್ಟೆಂಬ್ರಾಚಾ ಸುರ್ವೆರ್ ತಾಣಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚಿ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಘಾಲ್ಲಿ.
ಪನಾಮಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎನ್ ಲುಯಿಸಾಚಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ನವಿ ಒಳಕ್ ರಚ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಮೆನಾಚೊ ಚೆರ್ಕೊ ಲಾಜರಾಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಚೆ ಆವಯ್ಕ್ ಎಕಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವರ್ಗಾಯ್ಸುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಲುಯಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಸಪ್ಟೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಚೆಂ ಸಂಗಿಂ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ತೆಲಿಂ.
ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಯು‌ಎಸ್‌ಎ ಕೊನ್ಸುಲೆಟಾಂತ್ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಏಕ್ ‘ಎಂಟಿ-ಡ್ರಗ್ಸ್’ ಘಟಕ್ ಆಸಾ. ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲುಯಿಸಾಕ್ ಎಕಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚಾ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಭಾಯ್ರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾನ್ ಲುಯಿಸ್ ಜೊಡ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಆತಾಂ ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಮಫೀಯಾಚೊ ತೊ ಗೂಢಾಚಾರಿ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲಿ ತನ್ಖಿ ಆನ್ಯೆಕಾ ದಿಕ್ಕಾನ್ ವ್ಹರ‍್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಲೆಕ್ಲೆಲೆಂ ಖರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಥರಾನ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕ ಪಾಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಆಸ್ಚೆ ದುಬಾವ್ ಟೆರಿ ಬೊಯ್ಡಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ಆಪ್ಲೊ ಸಾಮಾನ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಕ್ ಸಾಗ್ಸುನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಕಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಸುಕ್ಷಿಮ್ ಮಾಹೆತ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ಪಾವೊನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಬೊಯ್ಡ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಟೆರಿ ಬೊಯ್ಡ್, ರೊಡ್ನಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸಾಚಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಂಟಿಡ್ರಗ್ ಘಟಕಾಚಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಏಕ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಲುಯಿಸಾಚೆಂ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚಾ ನಿರ್ಗಮನಾಂತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಭಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೊಯ್ಡಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಣಿಂಚ್ ಖುದ್ ಲೈಬಿರಿಯಾ ಇಂಟರ್‌ನೇಶನಲ್ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಕರಿಜೆ. ಫಾವೊತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ನ್ ವಚಜೆ. ವಾಟೆರ್ ತಾಂಕಾಂ ಎಕಾ ಕಾರಾರ್ ಏಕ್ ಜೊಡೆಂ ಭೆಟ್ತೆಲೆಂ. ಹಾಣಿಂ ತ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಜಾಗೆ ಬದ್ಲುನ್ ಘೆಜೆ. ತೆಂ ಜೊಡೆಂ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಕ್ ಉಬ್ತೆಲೆಂ. ಹಾಣಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಫೆರಿ ದಖ್ಯಾಕ್ ವಚುನ್ ಫೆರಿಚೆರ್ ಬಸುನ್ ಹೊಂಡುರಾಸಾಕ್ ವಚಜೆ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪನಾಮಾಕ್ ಉಬೊನ್ ವಚಜೆ. ಪನಾಮಾಂತ್ ತಾಣೆ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಜೆ. ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ತಾಣೆ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ವೆಚೆಂ.
ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಕಾರಾಂ ಅದ್ಲಿಬದ್ಲಿ ಕೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಾಣಿ ವೆಚಾ ಕಾರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚಿಂ ನವಿಂ ವಳ್ಕೇ ಕಾರ್ಡಾಂ ಮೆಳ್ತಲಿಂ. ವಿಮಾನಾಚ್ಯೊ ಟಿಕೆಟೀಯ್ ಆಸ್ತಲ್ಯೊ. ಪನಾಮಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಡ್ರಾಕುಲಾ ಮೆಳ್ತಲೊ ಆನಿ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ತಲೊ. ಸಿ‌ಐ‌ಇಚೊ ಆದ್ಲೊ ದರ್ಯಾ ಶಿಪಾಯ್, ಜೆರಿ ತಾಂಕಾಂ ಪನಾಮಾ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ತಲೊ.
ಬೊಯ್ಡಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಲುಯಿಸಾನ್ ಸಪ್ಟೆಂಬ್ರಾಚಾ ಆರಂಭಾರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ವಿಂಚಿಜೆ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ತೊ ಬೊಯ್ಡಾಕ್ ಕಳಯ್ಜೆ. ಆಶೆಂ ಸಗ್ಳಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕ್ರಮಪ್ರಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲಿಸ್ ಜಾತಲೆಂ ಆತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳುನ್ ವಚೊಂಕ್ ಫಕತ್ ಚ್ಯಾರ್ ಹಫ್ತೆ ಉರುಲ್ಲೆ.
ಬೊಯ್ಡಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, “ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಕೊಸ್ಟರಿಕ ಪಾಂವ್ಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ ಎಕ್ಲೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮೆರೈನ್‌ಯಿ ಥಂಯ್ ಯೆತಲೊ. ತುಮ್ಚಿ ತಿ ಗುಪಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ತೊ ಸ್ವಾಧಿನ್ ಕರ‍್ತಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಮಾಹೆತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ಘರಾಂತ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ತಿ ತ್ಯಾ ಮೆರೈನಾಚೆ ಹಾತಿಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಾತ್ ದೀಸ್ ತೊ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸಾಜೆ. ತುಮಿ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ಪಾವ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ತೊ ಕೋಣ್, ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಯ್ತೆಲೆ.... ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತುಮಿ ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಥರಾನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊತ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹರ‍್ಚಾಂತ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಭನಂದನ್ ದೀಜೆಚ್. ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಬೋವ್ ವರ್ತೆಂ ಸಾಹಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಮಫೀಯಾ ಗೂಢಚಾರಿ ವಿರೋಧ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ತುಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಥೊಡೆ ಘಂಟೆ ತಾಣೆ ಹಾಲನಾತ್ಲೆ ಬರಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ತಿ ಮಾಹೆತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಸಾಗ್ಸುನ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚಿ ಖಬರ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.... ತೊ ಕಾರ್ಮೆನಾಚಾ ಜಿವಾಚೆರ್ ದೀಸ್ಟ್ ಚರವ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೊ....
ಜೆವಾಣ್ ಜಾತಚ್ ಬೊಯ್ಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ‍್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಚಲ್ಲೊ. ಪ್ಲೆನಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡುಣೆಂ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಸಮ ಕರ್ತಲೆ, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
6. ಫಟಿಂಚೆಂ ಪಟ್ಟ್
‘ಎಂಟಿಡ್ರಗ್’ ಘಟಕಾಚಾ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ನಂತರ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮತಾಯೆಸ್ ತಾಚೆಕಡೆ ಏಕ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಳೊ.
“ತುಂ ಪನಾಮಾಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ರಜಾ ಕರ‍್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ದರ್ವಡ್ ತುಕಾ?”
“ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಅಲಜ್ವೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೀಮಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಥನಾಂನಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವಚುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ತರ್‌ಯಿ ಲಾಗಾತ್.”
“ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಬರ‍್ಯೊ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ ನಾಂತ್‌ಗಿ?”
“ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಕಂಯ್.”
“ತಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ? ಆಮ್ಚಾ ದಂದ್ಯಾಂತ್ ನವೊ ಕೋಣ್‌ಯಿ ಘುಸ್ಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಂಕ್ ಫಟಯಿಲ್ಲೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಆಮಿ ಆತಾಂ ಸಗ್ಳೊ ಮ್ಹಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮಿ ನವೊ ಮ್ಹಾಲ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಪ್ಲಾಯರ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾತ್.”
“ಮತಾಯಸ್, ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಹಾಚೆ ಆದಿಂಚ್ ಆಮಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಆತಾಂ ನಯ್ತಿಕ್ ಮಜತ್ ಜಾಯ್. ಫಲಿತಾಂಶ್ ಬರೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾ. ನಾಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ತಾಚೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ಜಾತಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹಾವೆಂ ಆತಾಂ ವಚೊನೊಜೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಟ್ರಿಪ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಆಮ್ಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ ವಿಕುನ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸಪ್ಲಾಯರಾಂಕ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುಣಿ ಹಾವೆಂ ವಚುನ್ ಯೆವ್ಯೆತ್ ನೇ? ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ‍್ನ್ ಪಳೆತಾಸರ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಸಯ್ರಾಣ್ ನಾ. ಕಾಂಟ್ಯೆರ್ ಚಲ್ತಾ ತಶೆಂ ಕರ‍್ತಾ. ಆನ್ಯೆಕ್ ಥೊಡೆ ಹಫ್ತೆ ರಾವಾಶೆಂ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಯ್ತಾಂ....” ಲುಯಿಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಜುಗಾರ್ ಖೆಳ್ಳೊ.
ಮತಾಯೆಸಾನ್ ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ‘ಬೊಸ್’ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕಂವ್ಕೀ ಪಾದ್ದೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಕೆಲೆಂ. ಲುಯಿಸಾ ವಿರೋಧ್ ಚಾಲು ಆಸಾ ತ್ಯೆ ತನ್ಖೆಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಲುಯಿಸಾಕ್ ರಜಾ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಲುಯಿಸಾಕ್ ಕಳ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ನಾಕಾ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ-
“ಪಳೆ, ಲುಯಿಸ್, ತುಂ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ವಿಶ್ವಾಸೀ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್. ತುಜಾ ವಿಶ್ವಾಸೀ ಸೆವೆ ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಅಭಾರಿ ಆಸಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ದುಷ್ಟೊ ‘ಬೊಸ್’ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಕಾ ವಚುಂಕ್ ದಿತಾಂ. ಖಂಚಾ ದಿಸಾ ತುಕಾ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್?”
ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ೯ ತಾರ್ಕೆಕ್ ಸೀಮಾಂತ್ ಎಪೊಂಯ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಜಾಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ೭ ತಾರ್ಕೆಚೆಂ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ....” ಆತಾ’ತಾಂ ಲುಯಿಸಾಕ್ ಫಟಿ ಮಾರ್ಚೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಸುಲಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ತೊ ಫಟ್ ಮಾರ‍್ತಾನಾ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಆಕುಡ್ತಾಲೊ. ಸಮಾಜ್ ಘಾತುಕಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊಳ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಸಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾಂಡುನ್ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ತೊ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಆತುರಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.
ಆಪ್ಲೆಂ ಜಯ್ತ್ ತಾಣಿಂ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಗಡ್ದ್ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಆಚರ‍್ಸಿಲೆಂ. ಎಂಟಿಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಿಂ ಜೆವ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಜೆಂವ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ಆತಾಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಅಜೂನ್ ಏಕ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರುಲ್ಲೊ. ಬಹುಷಾ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಸ್ತೆಘರ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾ’ಸ್ತಾಲೊ, ಅಶೆಂ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.
ಲುಯಿಸಾನ್ ಮತಾಯಸ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಮದ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಗುಪಿತ್ ಶಿತ್ರ್ಯೊ ಝಳ್ಕಾತಾತ್‌ಗಿ ಪಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಆಲೊಚನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ “ವ್ಹಯ್” ಆನಿ “ನ್ಹಯ್”.
“ವ್ಹಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಜರ್‌ತರ್ ಆಪ್ಲಿ ಅರ್ಧ್‌ಕುರಿ ಕಾಣಿ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ತನ್ಖಿ ಪೂರ್ಣ್ ಕರಿಶೆಂ ಮತಾಯೆಸ್ ತುಮಿ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ವಚುನ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾಯ್ತೊನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಚಡಾವತ್ ವಸ್ತು ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಮಿ ಪೊಳುನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಲೆಕ್ತೊ ಆನಿ ತೆ ಆಮಿ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ವಚುಂಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಕೆಲಾಂ ಯಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ದೃಢ್ ಕರ‍್ನ್ ಘೆತೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತವಳ್ ಆಮಿ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಧರ‍್ತೆ ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತೆ. ಪೂಣ್ ತೊ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಖೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ತುವೆಂ ಹಿಕ್ಮತೆನ್ ತೊ ತಾಕಾಚ್ ಉಳ್ಟೊ ಜಾಯ್ಶೆ ಕೆಲೆಂಯ್,” ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ.
“ಪೂಣ್ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಕಾಂಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಆಸೊಂಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಂದ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ತಾಕಾ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ.”
“ತಶೆಂ ತರ್ ಆಮಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸಾಂವ್,” ಲುಯಿಸ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಳೊ.
“ಹೊ, ಭಿಂಯೆನಾಕಾ, ಡಾರ‍್ಲಿಂಗ್. ಕಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಜೀಕ್ ಆಮ್ಚಿಚ್. ಆಮಿ ಪಳುನ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಮಫಿಯಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಪೊಜಿಟಿವ್ ಜಾವ್ಯಾಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್ ಟೆರ್ರಿ ಬೊಯ್ಡಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಆನಿ ತೆ ದೀಸ್ ಖಂಚೆ ತೆ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಆನ್ಯೆಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂಚ್ ಸೀಮಾ (ಅIಒಂ) ಕಡೆ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ನೋವ್ ತಾರ್ಕೆಕ್ ಏಕ್ ಎಪೊಂಯ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಕರಿಜಯ್, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮತಾಯೆಸಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಚೆಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಪಳೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿಂಚ್ ಖೊಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಆಮಿಂಚ್ ಪಡೊಂಕ್ ಆಸಾಂವ್.”
ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಟೆರಿ ಬೊಯ್ಡಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಸಗ್ಳಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ‍್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೊಯ್ಡಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಎಪೊಂಯ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಸರ‍್ಲೆಂ ನಾ. ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಲಾಜ್ವೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಾ ಸೀಮಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಡಾ| ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ ದ ಕೊಸ್ತ ಹಾಚೆಲಾಗಿಂ ಭೆಟ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲಿ. ತೊ ಕೆನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ನಿಬಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ತರ್‌ಯಿ ಕರಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.
ತಾಂಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಆತಾಂ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂಯಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಉದ್ವೇಗ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ನಿಮ್ತಿ ಕಾಂಯ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ವಚತ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಏಕ್ ಅನಾಹುತ್‌ಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾಯ್ತ್. ಟೆನ್ಶನ್ ಭರೊನ್ ಒಮ್ತಾತಾನಾ ತೊ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಸೊಧ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಶೆವೊಟಿಂ ಮೊಗಾಚಾ ಕರ‍್ನೆಂತ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಕರ್ಗೊನ್ ವೆತಚ್ ತಾಂಕಾಂ ನೀದ್ ಪಡ್ತಾಲಿ. ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ತರ್‌ಯಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ.
ಎಡ್ವರ್ಡೊಚೆಂ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕಾಮ್ ಭರಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಚೊ ಎಕ್ಸುರೊ ವಾವ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೊ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಲಾಭಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಧಾರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರ‍್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಚಡ್ ವೇಳ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ವರ್ದಿ ಬರಂವ್ಚಾಂತ್ ಖರ್ಚಾತಾಲೊ. ಲುಯಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತಾಯೆಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಳಾಪಳ್ ಘೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ ಖಚಿತ್ ಕರ‍್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮದೆಂ ಮದೆಂ ದಂದ್ದ್ಯಾಂತ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂದ್ದ್ಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಕಾರಾಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್‌ಗಿ? ಡಿ‌ಇ‌ಎಕ್ ತಾಣಿ ಮಾಹೆತ್ ಒದಗ್ಸಿಲ್ಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್‌ಗಿ? ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಯಾ ತಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ? ಅಪಹರಣ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ತೆಂ ಮೋಲಾಚೆಂ ಪೊಲಿಸ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ರುಜು ಕರುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕೋಣ್ ತೆಂ? ಸಿ‌ಐ‌ಎ ‘ಕೀಡ್’ ಜಾವ್ಯೆತ್‌ಗಿ? ಲುಯಿಸಾಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಗೊತ್ತಾಸಾಗಿ? ತೊ ತಾಚಿ ಮಜತ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಗಿ? ವ್ಹಯ್ ತರ್ ತಾಣೆ ಪೊಳುನ್ ಧಾಂವ್ಚಾ ಯೋಜನಾಕ್ ತೆಂಚ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್‌ಗಿ?
 
ಲುಯಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಸಪ್ಟೆಂಬ್ರಾಚಾ ೭ ತಾರ್ಕೆರ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ವೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಂ ವೆಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ವಚುಂಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಕರ್. ಸೀಮಾಂತ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಚೆಂ ಎಪೊಯ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಕರ್. ತಾಂಚೆಂ ಘರ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಪಾರೊತ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ನೇಮಕ್ ಕರ್. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಜಣಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ತಯಾರ್ ದವರ್. ಬಂದುಕೆಂಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ. ಹ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ನಿಕರಾಗುವಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೊರಿಯಾಂ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ತ್ಯೊ ತಲಾಸ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಕರ‍್ಚೆ ತಸಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ದೊಗಾಂಕ್ ತರ್‌ಯಿ ಕಾಮಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ವರ್ದಿ ಮಫಿಯಾ ಬೊಸಾ ಮುಖಾರ್ ದವ್ರ್ರಿಜಯ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಒಪ್ಪಿಗ್ ಘೆಜಯ್. ಆಗೊಸ್ತಾಚಾ ಆಕ್ರೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಮತಾಯೆಸಾ ಸಮೊರ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ವರ್ದೆಚೆಂ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ.
“ಮ್ಹಜಿ ವರ್ದಿ ತುಕಾ ಆತಾಂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಾಣಿ ಕಶಿ ದಿಸತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ತಿ ೯೦% ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ತನ್ಖಿ ಚಲಯ್ಲಿ ತರ್ ತಿ ಖರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳ್ತಲಿ. ಲುಯಿಸಾನ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಘರ್ಚೊ ಚಡಾವತ್ ಸಾಮಾನ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಕ್ ಸಾಗ್ಸುನ್ ಜಾಲಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಿಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಥಾವ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಪೊಳುನ್ ವೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಸೀಮಾಂತ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಚೆಂ ಎಪೊಂಯ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಸಾ ಖರೆಂ. ಸಾನ್‌ಜೊಸೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಲಜ್ವೆಲಾ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾ.”
“ತಾಣಿ ಪೊಳುನ್ ಧಾಂವ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್‌ಚ್: ತಾಣಿ ಡಿ‌ಇ‌ಎಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಒದಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಯಾ ಲುಯಿಸಾಚಿ ಎದೊಳ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಏಕ್ ನವಿ ಜಿಣಿ ಸುರು ಕರ‍್ಚಿ ಆಶಾ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ.”
“ರಾವ್, ರಾವ್,” ಮತಾಯೆಸ್ ಮದೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಲುಯಿಸ್ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಚಿ ಅಲಕ್ಷ ಕೆಲಿ. ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಆನಿ ತೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ತಾಣಿ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ತತ್ಕಾಲಾಚಿ ವಸ್ತಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ ಯಾ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಪುರ‍್ತೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ರಾವ್ತಲೆಂ ಆನಿ ಲುಯಿಸ್ ಹಾಂಗಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊ. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಮಾತ್ರ್.”
“ಚರ್ಚೆ ಕರ‍್ಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜಿ ಆಲೊಚನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವೀಕೃತ್ ನಾ,” ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತಾಂಚೆಂ ಥಂಯ್ಚೆ ಘರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಬಿಡ್ಕ್-ಬಿಜಾರ್ ತಾಂತುಂ ಭರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಹಾಂಗಾ ತಾಂಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ. ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ರಾಂವ್ಚೆ ತರ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಮಾನ್ ಹಾಂಗಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ಥೊಡೊಚ್ ಘೆವ್ನ್ ವೆತಿಂ.”
“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಾಂತ್ ರಾಜಾಂವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್,” ಮತಾಯೆಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತುಜೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಿತೆಂ?”
“ಹಾಂವ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ೬ ತಾರ್ಕೆರ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ವೆತಾಂ. ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ತಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಂಚೆಂ ಥಂಯ್ಚೆಂ ಘರ್ ದೀಸ್-ರಾತ್ ಪಾರೊತ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೆಮ್ಲಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಜಣ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ತಯಾರ್ ರಾವೊನ್ ಆಸಜೆ. ಹಾಂವೆಂ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಿಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿ ತಕ್ಷಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ನ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.”
ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರಾಚಿ ತಾಣಿ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಮತಾಯೆಸಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. “ಹಾಚೆ ನಿಮ್ತಿ ಸರ್ವ್ ದುಬಾವ್ ತಶೆಂ ಆರೋಪ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರಾಜೆ. ಲಿಯೊನ್ ಜರ‍್ತರ್ ಚುಕಿದಾರ್ ವ್ಹಯ್ ಖಂಯ್ಚೆ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತೊ ಚುಕಿದಾರ್ ತೆಂ ಆಮಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಿಜೆ ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡಿಜೆ. ತಶೆಂಚ್ ತಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್. ನಾವೇ, ಶೆವೊಟಿಂ ಲಿಯೊನ್ ಚೂಕ್ ನಾತ್ಲಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ದುಬಾವ್ ನಿತಳ್ತಲೆ,” ಮಫೀಯ ಬೊಸ್ ಮತಾಯೆಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
7. ಪೊಳುನ್ ಧಾಂವ್ಚೆ ಕಳ್ವಳೆ
ಸಪ್ಚೆಂಬರ್ ಸಾತ್ ಸದಾಂಚೆ ಬರಿಚ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಲುಯಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಚೆ ಉದ್ವೇಗ್ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾಸ್ಟೊ ತಸೊಚ್ ಉರ‍್ಲೊ. ತಿಂ ‘ರೂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ’ ಕೊಫಿ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಯೆಲಿಂ. ತಾಂಚೆಂ ಆಂತ್-ಪೀಂತ್ ಆಕುಡ್ತಾಲೆಂ. ಮೊನೆಪಣಿಂ ತಾಣಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೊತಿಂ ಭರ‍್ಲಿಂ ಆನಿ ತಿಂ ಪಯ್ಣಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೇಳ್ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಬಿವ್ಟಿ ಪಾರ‍್ಲರಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಲುಯಿಸಾನ್ ತಾಕಾ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.
ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಚುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಾರ್ಮೆನಾಚೆಂ ಫೊನ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಂ. ಆಂಟಿ ಡ್ರಗ್ ಬ್ಯುರೋ ಥಾವ್ನ್ ಟೆರ್ರಿ ಬೊಯ್ಡ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಉಲವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಎದೊಳ್ ಅರ್ನೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಮೆನಾಚೆಂ ಮುಸ್ಕರ್ ಚಿಕೆ ಸದಿಳ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣೆ ಲುಯಿಸಾಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಏಕ್ ಹಾಸೊ ದಿಲೊ.
“ಟೆರ್ರಿ ಬೊಯ್ಡ್,” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ರಾತಿಂ ಆಮಿಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ಪ್ಲೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಶೀದಾ ಲೈಬೆರಿಯ ಇಂಟರ್‌ನೇಶನಲ್ ಏರ್‌ಪೊರ‍್ಟಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸಾಂತಾ ಆನಾಚ್ಯಾ ಪ್ಯಾರಡೈಜ್ ಇನ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಚಿ ವಸ್ತಿ ತಯಾರ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾ. ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಆಮಿಂಚ್ ವಾಟ್ ಸೊಧುನ್ ವಚಜೆ. ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಎಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಾನ್‌ಜೊಸೆ ವಚುನ್ ಪಾವ್ಲಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲೊಯ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಯ್ನಾ. ದೀಸ್-ರಾತ್ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಚೊ ಪಾರೊತ್ ಕರುಂಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಜಣ್ ದವರ‍್ಲಾ.”
“ಆಮಿ ವಚಜೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಶೀದಾ ವೆಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಾಂಕ್ಡೆ ಕಿತ್ಯಾ ವೆಚೆಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊಂ” ಲುಯಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ತೆಂ ದುಸ್ಮಾನಾಕ್ ಗುಸ್ಪಡಾಂವ್ಕ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎನ್ ವಾಪರ‍್ಚೊ ಏಕ್ ಉಪಾವ್. ತವಳ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಉಪಾವ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾ...”
ಕಾರ್ಮೆನ್ ಪಾರ್ಲರಾಕ್ ವೆತಚ್ ಲುಯಿಸಾನ್ ಕಾರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬರೋಸೊ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ‍್ಚಾ ಪಾಸತ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಏಕ್ ಹೊಟೆಲ್ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೊ. ಸಿ‌ಐ‌ಎನ್ ಕೊಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಆಕಾಂತ್ ಬರೊಚ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲಿ. ದನ್ಪಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಜೂನ್ ಬರೊಚ್ ವೇಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಹೊಟೆಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಬರೊಚ್ ಏಕ್ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ನಾಸ್ಟೊ ಆನಿ ಕೊಫಿ ಹಾಡವ್ನ್ ನಾಸ್ಟೊ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಖಾತಾ ಖಾತಾಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣಿ ಆನಿ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲ್ಲೆ. ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ಫುಟ್ಲೊ. ಲುಯಿಸಾಕ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆ ಗಿಳ್ಚಾ ಉಂಡಿಯೆರ್‌ಚ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ತೊ ತಕ್ಷಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ತವಳ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಭುಂಯ್ ಹಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ರಸ್ತೊ ಎರೆಲೊ. ಪೂಣ್ ವಾಹನ್ ಸಂಚಾರಾಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ತಾನಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.
ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಶಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂ ಆಪಾ’ಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ ತೆಣೆ ಸದಾಂಚಿ, ಪೂಣ್ ಆಯ್ಚಿ ಇಲಿಶಿ ಚಡ್ ಬಳಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಲುಯಿಸ್ ನಾಸ್ಟೊ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ. ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಕಾ ಏರ್‌ಲೈನಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಆಯ್ಲೊ. ವಿಮಾನ್ ಉಬ್ಣೆಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಜಕಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಿಮ್ತಿಂ ತಾಂಚೆಂ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಲಾಂ. ಫುಡೆಂ ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳಯ್ತೆಲೆ.
ಹ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಘಡಿತಾ ವರ್ವಿಂ ತಿಂ ಆಕಾಂತ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲೆ ವಸ್ತೆಕ್ ತಿಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ರಾಕುನ್ ರಾವಾಜೆ ಪಡ್ತಲೆಂ ತೆಂ ತಿಂ ನೆಣಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆಂ ಫೈಟ್ ಪಾಂಚ್ ಘಂಟೆ ತಡವ್ ಕರುನ್ ವೆತೆಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಥೊಡೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಫಾವೊತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಏಕ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಕರ‍್ನ್ ತಿಂ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಕ್ ಗೆಲಿಂ.
ವಾಟೆರ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ ಹಾಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಲುಯಿಸಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ನಿಮಿಷಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೊನ್‌ಯಿ ವಾಹನಾಂ ಮದ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಚಡ್ ಯಾ ಉಣೊ ಜಾಲೊ ನಾ. ಲುಯಿಸ್ ಆಕಾಂತ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಶೆವೊಟಿಂ ತಿಂ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಥಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರಿ ದಿಸ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ದಿಂಡೊ ಮನಾಯ್ ಭೆಟ್ಲೊ. “ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಟೊಮ್ ಹೆಂಕ್ಸ್,” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಸ್ಲೊ. “ಪೂಣ್ ತೆಂ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ನ್ಹಯ್...” ತೀಂಯ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ಥೊಡೆಂ ನಿವ್ಲೆಂ. “ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಪಾಸತ್ ಬೊಯ್ಡಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಾ. ತುಮಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚಾ ಫೈಟಾರ್ ವಚ್ಯೆತ್...”
ಬೊಯ್ಡಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಂಚೊ ಆಕಾಂತ್ ತೊ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಣೆ ತಿಂ ಫೈಟಾರ್ ವೆಚ್ಯೆ ನಿಮಾಣ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಕಾಂಯ್ ಚಡುಣೆ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ ನಿವಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಎಡ್ರಿಯನ್ ಟೊಪ್ಪರ್ (ಟೊಮ್ ಹ್ಯಾಂಕ್ಸ್) ಹಾಕಾ ನಿಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ಭುಂಯ್ಕಾಂಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಥೊಡೆಂ ಭಂಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಲೆಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೆಚ್ ರಗ್ಳೆ ಜಾಲೆನಾಂತ್.
ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಆನಿ ಲುಯಿಸಾನ್ ಬೊಯ್ಡಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ತಾಣೆ ತಾಂಚಿ ಇತ್ಲಿ ಬರಿ ಜತನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಫ್ಲೈಟಾರ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಘಂಟೆ ನಿದುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಲೈಬೆರಿಯಾ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ದೆಂವ್ತಚ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಧರ‍್ಣಿರ್ ಸರ್ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭುಂಯ್ಚೊ ತಾಣೆ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ. ತೆಂ ರಡ್ಲೆಂ. ಲುಯಿಸಾನ್ ತಾಕಾ ಉಠಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ. “ಶೆವೊಟಿಂ ಆಮಿ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಸೊಬಿತ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ, ಪಳೆ ಆಮಿಂ ಯೆತಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂ ಕರ‍್ನ್ ಪಳೆ” ಕಾರ್ಮೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ತಾಣಿ ಏಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಸಾಂತ್ತಾ ಆನಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಪ್ಯಾರಡೈಜ್ ಇನ್ನ್ ಹೊಟೆಲಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಚಮ್ಖಲಿಂ.
8. ಬರೆಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಬರೆಂ
ಪ್ಯಾರಾಡೈಜ್ ಇನ್ನ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಾಸ್ಟೊ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಕುಡಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚೆ ಫುಡೆಂ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂಚಿ ನೀದ್ ತರ್‌ಯಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್.
ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಧಾ ವೊರಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಗುಪ್ತ್ ದಳಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.....
ಸಕಾಳಿಂ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಠೊಕೆ ಪಡ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ವೊರಾಂ ನೋವ್ ಜಾತಾಲಿಂ ತಿತ್ಲಿಂಚ್. ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸ್ತ್ರೀ ಉಬಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಫಳಾಂಚಿ ಎಕ್ ದಾಲಿ, ಮಿನರಲ್ ಉದಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಸ್ಪಾನಿಶ್ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ನಂತರ್ ‘ಬ್ರೇಕ್‌ಫಾಸ್ಟ್’ ಆಯ್ಲೊ. ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಚಾ ಕಾಫ್ಯೆಚೊ ಸುವಾಸ್‌ಚ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ‍್ಚೆ ತಸಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಭರ‍್ತಿ ಧಾ ವ್ಹಾಜ್ತಾನಾ ಗುಪ್ತ್‌ದಳಾಚೆ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲುಯಿಸ್ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ.
“ತುಮಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಕಳ್ಳಾಂ,” ಹ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರುಬರ್ ನಾಂವಾಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಕ್ಲೊ ಉಲಯ್ಲೊ. ದುಸ್ರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಡೊ. ತಾಣಿ ಆಪ್ಣಾಂಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತೆಂ ದೃಢ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಬ್ಯಾಜಾಂ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲಿಂ. “ತೆ ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಹೊಟೆಲಾಚಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ದೀಷ್ಟ್ ದವರ‍್ನ್ ಆಸಾತ್.”
ಲ್ಯಾಂಡೊನ್ ಏಕ್ ಜಿಪಿ‌ಎಸ್ ಮೊನಿಟರ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ದಿವೊ ಮಿಣ್ಮಿಣೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. “ತೆ ದುಸ್ಮಾನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಚಿತ್ ಕರ‍್ನ್ ತಾಂಚಾ ಕಾರಾ ಪಂದಾ ಆಮಿ ಏಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೊಂಡರ್ ಚಿಟ್ಕಾಯ್ಲಾಂ” ಮೊನಿಟರಾಚಾ ಸ್ಕ್ರೀನಾರ್ ಶ್ಹೆರಾಚಿ ನಕ್ಷಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಂಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್ ಸೂಚಯಿಲ್ಲೆ ಕಡೆ ತೊ ಚಿಕ್ಣೊ ದಿವೊ ಮಿಣ್ಮಿಣ್ತಾಲೊ.
ಗ್ರುಬರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಲುಯಿಸಾಚಿಂ ಪೆಪರಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ನವೆಂ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಚಿಯ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಮಫೀಯ ಗೂಢಚಾರಿಂಚಾ ಪ್ರಕರಾಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಘೆತಚ್ ತುಮಿ ಉಬ್ತೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಮ್ಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಪಾಟಂವ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ‍್ತಾಂವ್. ತುಮ್ಕಾ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ?”
“ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸೀಮಾಂತ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಚೆಂ ಎಪೊಂಯ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ರದ್ದ್ ಕರ‍್ಯೆತ್, ಪೂಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್,” ಲುಯಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ಬರೆಂ, ಆಮಿ ಯು‌ಎಸ್ ಮೆರೈನಾಚಾ ಸಸಾಯೆನ್ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ಲಿ ಸ್ವಾದೀನ್ ಕರ‍್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ವ್ಹರ‍್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತುಮಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಿ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ಧಾಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಸ್ತು ಕಷ್ಟ್ ಜಾತೆ. ಮಫೀಯ ಥಂಯ್ ತುಮ್ಚೆ ವಯ್ರ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ಲಿ ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಸ್ವಾದೀನ್ ಕರ‍್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪುಣಿ ಧಾಡ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಸರ್ಕಾರಾಕಡೆ ಮಾಗ್ಲಾಂ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಭಿತರ್ ತ್ಯಾ ಏಜಂಟಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಜೆ. ತಿ “ಪ್ಯಾಕೆಜ್” ತಾಕಾ ಹತಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾತ್ ದೀಸ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಚ್ಯೆ ವಿಲೆವಾರಿಚೊ ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತವಳ್ ತುಮ್ಚಿ ವಸ್ತಿ ಬದ್ಲಿಯಾಂ. ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮ್ ತುಮಿ ಫಿಕಿರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರಾ. ಮಫೀಯಾ ಗುಂಡ್ಡಾಂಚಿ ಖಂತ್ ನಾ. ತುಮ್ಚಿ ಭದ್ರತಿ ಆಮಿ ಚಡ್ ಘಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ....” ತೆ ಚಲ್ಲೆ.
ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲುಯಿಸ್ ಸಾನ್ ಜೊಸೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತೆಕ್ ಗೆಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಜಿ ಸವೆಂ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್‌ಯಿ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣಿ ತಿ ಪ್ಯಾಕೆಜ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಬರಿ ತಾಚಿ ಬಂದ್‌ಬಸ್ತ್ ಕೆಲಿ. ಮಫೀಯಾ ಗುಂಡ್ಡಾಂನಿ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಸೊಧ್ಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಪಡ್ಚೆ ಬರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.
ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ಚಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಡ್ಯಾಚಿ ಮಜತ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿ ಆಪುಣ್ ತಿತ್ಲೊ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಮಾಫಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ತಶೆಂ ಮನ್ಶಾಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ಪಳಾಪಳ್ ಘೆತ್ಲಲಿಂ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಮೆಟಾಚೆರ್ ನಿಗಾ ದವರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಗುಪ್ತ್‌ದಳಚ್ಯಾಂಕ್ ತಿಂ ಭೆಟುನ್ ಆಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತಾಣೆ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಮತಾಯೆಸಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಸಗ್ಳೊ ವಿಷಯ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಂಚೆರ್ ದಾಢ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ಪುರ್ತೆ ಪಯ್ಶೆಯ್ ವಸುಲ್ ಕರ‍್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ತಾಕಾ ಅಜೂನ್ ಕಳೊನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ: ತಾಂಕಾಂ ಅಸಲೆಂ “ವಿ‌ಐಪಿ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್” ಮೆಳಜೆ ತರ್ ತಾಣಿ ಸಿ‌ಐ‌ಎಕ್ ಯಾ ಡಿ‌ಇ‌ಎಕ್ ದಿಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ? ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲುಯಿಸ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.
ಲುಯಿಸಾನ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ಮೊಠಿ ರುಜ್ಚಾತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್ ತಾಂಚೆ ವಿರೋಧ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಚಲಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಮತಾಯೆಸಾನ್ ಎಡ್ವಡೊಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತಾಂಚೊ ಘಾತ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಸ್ವಾದೀನ್ ಕರ‍್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡಿಜೆ. ಪೂಣ್ ಮತಾಯೆಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ‘ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್’ ಘೆಜೆ.
ಕಾರ್ಮೆನ್ ಅಲಜ್ವೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೀಮಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವಚುನ್ ಥಂಯ್ಚಾ ಕೆನ್ಸರ್ ವೈಜಾಕ್ ಭೆಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕರಿಜೆ ಆಸಾ ತಿ ಸಗ್ಳಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರಯ್ಲಿ. ಪಲಿತಾಂಶ್ ಬರೊಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿಂ ಪಾಟಿಂ ತಾಂಚಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಗುಪ್ತ್‌ದಳಾಚೆ ತೆಚ್ ದೋಗ್‌ಜಣ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆ.
“ಯು‌ಎಸ್ ಮೆರೈನ್ ಸ್ಕೊಟ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏಜೆಂಟ್, ಸುಕ್ರಾರಾ ಎತೆನಾಸ್ ಪಾವ್ತಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಸ ದೀಸ್ ತೊ ಎತೆನಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಲ್‌ಕಬಲ್ಲೆರೊ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಜೆವ್ತಲೊ. ಎತೆನಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಹೊಟೆಲ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂತ್” ಗ್ರುಬರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಆಜ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಯುವಿತಾ ವ್ಹರ‍್ತೆಲೆ. ಥಂಯ್ ದರ್ಯವೆಳೆರ್ ಆಮ್ಚೊ ವಿಲ್ಲಾ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಥಂಯ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಬೊಸ್ ಸರ್ ರೊಡ್ನಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ರಾವ್ತಾ. ಹಫ್ತ್ಯಾ ಆಕ್ರೆಕ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆಸಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಆಸಾ. ತಾಂತುಂ ರಾವೊಂಕ್. ತಾಣೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಗರ್ ತುಮಿ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ತಾಕಾ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಉಲವ್ಯೆತ್.
“ಸ್ಕೊಟ್‌ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೆಟ್ತಲೊ. ತುಮ್ಚಿ ತಸ್ವಿರ್ ತಾಣೆ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚಯ್ಲ್ಯಾ. ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಜಾತಚ್ ತುಮಿ ಗುಪಿತ್ ದಳಾಚಾ ಜಣಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಸಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ತುಮಿಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೆ ಜಣ್ ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಮಫೀಯಾಚೆ ಗುಂಡ್ಡಾ ಕಾಂಯ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ತಾತ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ತಾಣಿ ಕಾಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಯ್ದ್ ಕರ‍್ತಲೊ. ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೆಂ ನಿರ್ನಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಕುಡಾಯ್ಲ್ಯಾ ಬಗರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.”
“ಆಮಿ ತೆಂ ಸೂಕ್ಷಿಮಾಯೆಚೆಂ ಮಾಹೆತಿಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ತೆಂ ಸಾಗ್ಸಿತೆಲ್ಯಾಕ್ ಒಪುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕೆದಾಳಾ?” ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
“ತುಮಿ ಯುವಿತಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಸಾನ್ ಜೊಸೆಕ್ ವಚುನ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಭಿತರ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಬರಿ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇಜೆ ಆನಿ ಅರೇನಲ್ ಸರೋವರಾ ಕಡೆ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಘರಾಕ್ ವ್ಹರಜೆ. ತುಮಿ ಯುವಿತಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಆಮ್ಚೆ ದೋಗ್ ಎಜೆಂಟ್ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಆಸ್ತೆಲೆ. ತುಮಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗುಪ್ತ್ ದಳಾಚಾ ಸಂಪರ್ಕಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಫೀಯಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡ್ಡಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜೀವಾಚಿ ಭದ್ರತಿ ಆಮಿ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ಆಸಾ.”
“ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಮಫೀಯಾಚೆಂ ಜಾಳ್ ತುಮಿ ಕಶೆಂ ನಾಸ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾತ್?” ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
“ಆಮ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ಲೆನ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೊ ಗುಪಿತ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಆಮಿಂ,” ಗ್ರುಬರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಆತಾಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ತುಕಾ ಧಯ್ರ್ ನಾ?” ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ವೋಂಠ್ ರುಂದಾಯ್ಲೆಂ. “ಹಾಂವ್ ಅಜೂನ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಏಜೆಂಟ್. ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಆಪಾಲಿಪಾ ಕೂಕ್‌ಲಿಪಾ......?”
“ವೊಣ್ತಿಂಕ್‌ಯಿ ಕಾನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೆಂ ತುಕಾ ಗೊತ್ತಾಸಾ, ಫಾವೊತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ಲೆನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಲೆಂ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಜೀವ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಕಾಮ್. ಪೂಣ್ ತುಮಿ ಭದ್ರ್ ಆಸಾತ್ ಭಿಯೆನಾಕಾತ್....”
ದನ್ಪಾರಾಂ ತಾಣಿ ಕುಡಾಕ್‌ಚ್ ಸೆಂಡ್‌ವಿಚ್ ಹಾಡವ್ನ್ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಯ್ಲಿ. ಪಾಸ್ಕಲಾನ್ ಹೊಟೆಲಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಹೊಟೆಲ್ ಸಾಂಡುನ್ ತಿಂ ಯುವಿತಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಸೊಭಾಯೆನ್ ಭರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ‍್ನ್ ತೀನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ತಿ ಯುವಿತಾ ಪಾವ್ಲಿಂ.
ತಿಂ ಗೇಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗುನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಚಾನಕ್ ರೊಡ್ನಿಚೆಂ ಕಾರ್ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತಾಣೆ ಹಾಂಚಾ ಕಾರಾಕ್ ರಾವುಂಕ್ ಹಾತ್‌ಭಾಸ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ಲೊ ದೆವೊನ್ ತೊ ‘ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್’ ಮೆಳುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೊ.
ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಕಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಧಾಂವೊನ್ ವಚುನ್ ರೊಡ್ನಿಕ್ ವೆಡ್ಕೊಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಥಂಕ್ಯೂ ಸರ್, ಥೆಂಕ್ಯೂ ಸರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಸ್ಕಸ್ಲೆಂ.
“ದೇರ್, ದೇರ್....” ರೊಡ್ನಿನ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ವೆಂಗೆಂಕ್ ವೇಂಗ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲಿ. “ತುಂ ಆತಾಂ ಶಾಬಿತ್ ಆಸಾಯ್. ತುಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಹೀರೊ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್....!”
ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲುಯಿಸಾನ್‌ಯಿ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಆನಿ ರೊಡ್ನಿನ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ಲೆ. “ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಮ್.... ಲುಯಿಸ್,” ರೊಡ್ನಿ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತುಮಿ ಆತಾಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಹಾತಾಂನಿ ಆಸಾತ್....” ತಾಣೆ ಗ್ರುಬರ್ ಆನಿ ಲ್ಯಾಂಡೊ ತೆವ್ಶಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. “ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಫ್ ಆನಿ ಜೆರಿ ತುಮ್ಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಲೆ. ತೆ ದೋಗ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.”
ಕಾರ್ಮೆನ್ ರೊಡ್ನಿಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ಲೆಂ ಸುಟ್ಲೆಂ.
“ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಇತ್ಲೆ ಸೊಭಿತ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ” ಕಾರ್ಮೆನಾಚೆಂ ಮನ್ ಹಳು ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರೊಡ್ನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹೊಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಯ್...!”
ಕಾರ್ಮೆನ್ ಸೊಭಿತ್ ಕರ‍್ನ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ.
“ತುಮೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಖರೆಂ, ಸರ್,” ಲುಯಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಎಲ್ ಲಿಯೊನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾತೊಗಿ...?”
ಸಕ್ಡಾಂ ಪೋಟ್‌ಭರ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ.
ಅಧ್ಯಾಯ್ ಇಕ್ರಾ : ಮಿಶ್ಯನ್ ಎರಂದಿಸ್ಸಿಮೊ – 4
1. ಅಪಹರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ಎತೆನಾಸಾ ತೆವ್ಶಿ ವಚುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಿಕಾಯೆಲ್, ಮ್ಯಾಗಿ ಆನಿ ಕ್ಲೇರ್ ಹಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಚಲ್ಲ್ಯೊ. ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಶೂಟ್‌ಅವ್ಟ್. ಸ್ಕೊಟಾ ವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕ್ಲೇರ್ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ತಾಂತುಂ ಚಡ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕ್ಲೇರಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ ನಾ.
“ತುಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ತಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತರ್ ತೊ ರ‍್ಯಾಂಚಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ತುಂ ತಾಚಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ಉಮ್ಕಳೊನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲೆಂಯ್?”
ಮಿಕಾಯೆಲ್ ಮದೆಂ ಪಡ್ಲೊ. “ಕ್ಲೇರ್, ತಾಕಾ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ ಪಳ್ಯಾಂ. ಹ್ಯೊ ಪೂರಾ ಸಂಗ್ತಿ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ವಿವರ‍್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಸ್ಕೊಟಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಸೊ ರಾಕ್ಲೊ ಪಳೆ, ಆನಿ ಸ್ಕೊಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಸ್ಟೆನಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ತುಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸಾ. ನಶಿಬಾನ್ಂಚ್ ತಾಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ.”
“ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ನಾ, ಮೈಕ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಸೊರ್.... ಕಿತ್ಲೊ ಸುಂದರ್ ಆಸಾ ಪಳೆ ಸ್ಕೊಟ್!”
ಕ್ಲೇರಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಚೆರ್ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ದೊಗಾಂಯ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ. ಆತಾಂ ತಿಂ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ವಾಯ್ಟಾಂತ್ ಸಂಪ್ತಲೆಂ, ಜೀವ್ ವಚುಂಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ, ಅಶೆಂ ತಾಣಿಂ ಲೆಕ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ತಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ಲೇರಾಗರ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ಆನಿ ಇಸಾಡೊರಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಪತಿಣೆಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಧುವೆಕ್, ಕ್ಲೇರಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿಕ್‌ಯಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. ಮೈಕ್ ಆನಿ ಇಝ್ಜಿನ್‌ಯಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ. ಮೈಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಮಾವ್ಶೆಗರ್ ಗೆಲೊ. ತಿ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ರಡ್ಲಿ. ತಾಚೊ ಬಾಪ್ಲ್ಯೊ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಉಬೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಶಾಬಿತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಎತೆನಾಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ.
ಮಿಕಾಯೆಲಾಚಿ ಪತಿಣ್, ತಾತಿಯಾನಾಕ್ ಹೆಂ ಅಪಹರಣಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಂಪ್ಲೆಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಸಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ ಕಿ ತಿಣೆ ದುಸ್ರೆಚ್ ದಿಸಾ, ಆಯ್ತಾರಾ, ಏಕ್ ಪಾರ್ಟೆಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕೆಲಿ. ಮೈಕಾನ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಇಸಾಡೊರ್, ಫಿಲೊಮೆನಾ ಘರಾಣೆ, ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೆ. ಸುರ‍್ವೆರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಂಗಿಂ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಪಾರ್ಟೆಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಯಾಗಿಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೈಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಚ್ ತಾಣೆ ಮನ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ. ರೊಡ್ನಿ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾಕ್‌ಯಿ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ರೊಡ್ನಿನ್ ಥೊಡಿಂ ಶರ್ತಾಂ ಘಾಲ್ಲಿಂ. ಆದ್ಲೆ ದಿಸಾಚಾ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಪಾರ್ಟಿಂತ್ ಆಸಾನಾಯೆ. ರೊಡ್ನಿ ಕೋಣ್, ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮೈಕಾನ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ತಾತಿಯಾನಾಕ್ ಧರ‍್ನ್. ರೊಡ್ನಿ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ ಸ್ಕೊಟಾಚಿಂ ಮ್ಹಾಂ-ಬಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಚಾ ಭೊಂವ್ಡೆರ್ ಆಸಾತ್, ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾವ್ನೊಜೊ. ರೊಡ್ನಿಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಸೂಕ್ಷಿಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಂದ್ದ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಮೈಕಾಕ್ ಮನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ರೊಡ್ನಿಚ್ಯಾ ಅಕ್ಷೆಪಾನುಸಾರ್ ತಾಣೆ ಮನ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ. ಇಸಾಡೊರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣೆ ಆಪಯ್ಲೆಂ.
ರೊಡ್ನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್ ತಾಣೆ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಕಸಲೊಯ್ ಕುತ್ತೊ ಲಾಗೊನೊಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚತ್ರಾಯೆರ್ ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣೆ ಏಕ್ ಅಪ್ವಾದ್ ರಚ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೆರ್ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ಲೆ ತ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೊನಿಕಾ ಥಂಯ್‌ಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಅಪೆಕ್ಷಾ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ....
ಆನಿ ಸಾನ್ ಜೊಸೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಯು‌ಎಸ್ ಮಿಶ್ಯನಾಂತ್ ಕುಡಾವ್ನ್ ದವರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ಟೆನಾಕ್ ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣ್ ಕಾಂತಯ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ತೊ ಬೆಕಾರ್ ದೆಕುನ್ ಕುಡಾಂತ್ ಬಸುನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪಾಟ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಎದೊಳ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪುರ‍್ತೆಂ ನಿರರ್ಥಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಜೀವ್ ನಾತ್ಲಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ, ಮೊಡೆಂ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ, ನಿರರ್ಥಕ್, ಉದ್ದೇಶ್ ನಾತ್ಲಲೊ....
2. ಪಾರ್ಟಿ
ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮ್ಯಾಗಿ, ಮಾವ್ಶಿ ಆನಿ ಬಾಪ್ಲ್ಯೊ ಎತೆನಾಸಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಏಕ್‌ಮಾತ್ರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲಿಂ. ಮ್ಯಾಗಿಚಿ ಪಾಟ್ ಆತಾಂ ಜಾಯ್ತಿ ಬರಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ತಾಚಿ ತಶೆಂ ಬಾಪ್ಪು-ಮಾವ್ಶೆಚಿ ಖಬರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಗಿಚೊ ಬಾಪ್ಪು ಆದ್ಲೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಕಾಂತಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಪಳೆತಾಚ್ ಶಾಂತ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಧುವೆ ಭಾಶೆನ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ.
ತ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸಾಡೊರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತವಳ್ ಹೊಟೆಲಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆರೆಸಾಚೆರ್ ಸೊಡ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಗಿ ಆನಿ ಕ್ಲೇರ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಕಬಲ್ಲೆರೊಕ್ ಗೆಲಿನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸಾಡೊರಾನ್ ವಚುನ್ ತೆರೆಸಾಚಿ ಮಜತ್ ಕೆಲಿ.
ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪುಣ್ ಅಪಹರಣ್‌ಕರ್ತಾಕ್ ಭಿಯೆವ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಲೇರಾನ್ ಬಡಾಯ್ ಕೊಚ್ಚಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ತೆಂ ಜೆವಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕುಸ್ಕಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ತಾಣಿ ಭೊಗ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚಾ ಘಡಿತಾಂ ನಿಮ್ತಿ ದುಸ್ಪಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ದೋನ್‌ಯಿ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆತಾಂ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲಿಂ. ತಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ.
ಸ್ಟೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ವ್ಹರ‍್ನ್ ದವರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರ‍್ಯಾಂಚಾಂತ್ ತಾಣೆ ಅಚಾನಕ್ ಮನ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ ತೆಂ ಕ್ಲೆರಾಕ್ ತಶೆಂ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಗುಸ್ಪಡಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಾಚೊ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ಳಾ ತಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮೊವಾಳೊನ್ ತಾಣೆ ಅಪಹೃತಾಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ತಶೆಂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾ ವೆಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಮೈಕಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಆತಾಂ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.
ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಅಪಹರಣ್‌ಕರ್ತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಎಕಾ ಪರಿಣತಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಲೆಖ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಿ ಪೃಕ್ರಿಯಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ತಿತ್ಲ್ಲಿ ಸಮ್ಜಾಲಿನಾ. ಪೂಣ್ ಸ್ಟೆನ್ ಅಫ್‌ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಿರಾಪ್ರಾದ್ಯಾಂಚಾ ಜೀವಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ವಸೂಲ್ ಕರ‍್ಚ್ಯೆ ಉದೆಶಿಂ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಆತಂಕ್‌ವಾದಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲಲೊ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಆತಾಂ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ತ್ಯಾ ಆತಂಕ್‌ವಾದಿಂಕ್ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ತಾಲೊಗಾಯ್, ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚೆಂ ಮೂಳ್-ತಕ್ಲಿ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಗುಪಿತ್ ದವರ‍್ಚೆ ಲಗ್ತಿ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಸ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚೊ ಆಟವ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಕೊಟಾಚೊ ಜೀವ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಪಡ್ತೊ.
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮೈಕಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾಚ್ಯಾ, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಬೆಕ್ಯು ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತೊ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾ-ಬಾಪಾನ್ ಯುವಿತಾಂತ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ತಿ ನವಿ ಖಬರ್. ಮಾಂ-ಬಾಪ್ ಕೊಸ್ತರಿಕಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ಸಾಂಗೊನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತೆಗಾಂಯ್ ಜಣಾಂ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟೆಂತ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.
ಮ್ಯಾಗಿ ಘಡ್ಬಡ್ಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ತಗ್ಸುನ್ ಘೆತಾಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಣಾ ಆನಿ ತೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸೊಡ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಜೀವ್‌ಚ್ ಸೊಡಿತ್ ತಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕಸಲೊಯ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊತೊ ವೇಳ್ ಯೇವ್ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.
ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಹಜಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ: ಹೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ಗಿ? ಕಬಲ್ಲೆರೊಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಭೆಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ತವಳ್‌ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಕೊಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತುನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ನಾ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯಿ ಸ್ಕೊಟಾಚೆಂಚ್ ಮುಸ್ಕರ್ ಝಳ್ಕಾತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್‌ಯಿ ತಾಚಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡ್ಲೊನಾ. ಲಿತುರ್ಜಿಂತ್ ಗಮನ್ ದೀನಾತ್ಲೆ ಪಾಸತ್ ತಾಣೆ ಸೊಮಿಯಾಲಾಗಿಂ ಮಾಫ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.
ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಆಜ್ಯೆಚೊ, ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಿಕಾ ಆತಾಂ ೭೦ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ‍್ಲೆಲಿಂ. “ತುಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾತಾ” ತಿಣೆ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕಾಸ್ಚಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಆಪುಣ್ ಕಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಣಿ ತಿಣೆ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಿ.
ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ಚರಿತ್ರೆಚೆಂ ಪುನರಾವರ್ತನ್‌ಗಿ ಕಿತೆಂ? ಆಜ್ಯೆಕ್ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಯಿ ಘಡೊನೊಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸಾ? ಹಾಂವ್ ಸ್ಕೊಟಾಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ತೊ ಬೈಬಲ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್‌ಗಿ? ತ್ಯಾ ಬೈಬಲಾನ್ಂಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟಾಚೊ ಜೀವ್ ರಾಕ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾ ಆನಿ ಆಜ್ಯೆ ಮದ್ಲೊ ಮೋಗ್‌ಯಿ ತ್ಯಾಚ್ ಬೈಬಲಾನ್ ರಾಕುನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ...
ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಕಿತೆಂ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ತೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ‘ಇಂಪ್ರೆಸ್’ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾ, ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಸಹಜಲ್ಲೆಂ ನ್ಹೆಸಜೆ ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಸ್ಕೊಟಾಚಿಂ ಮಾಂ-ಬಾಪ್ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಯೆತಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮಾವ್ಶೆಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ಲ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಹಿಶ್ಯಾರೊ ಮೆಳ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ತೊಂಡಾಕ್‌ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಗಾಯ್? ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಕ್ಲೆರಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಪಾತ್ಯೆಲೆಂನಾ. ಸ್ಕೊಟಾ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗ್ತಾ ತೆಂ ತಾಣೆ ಅಜೂನ್ ಮಾವ್ಶೆಕ್ ಸಾಂಗೊನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮಾವ್ಶೆಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ‘ಪರ್ಮಳ್’ ಆಯ್ಲಾ ಕೊಣ್ಣಾ.
ತೆಂ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಸಾದೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸ್ಲೆಂ. ಹರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ‘ಫಾಲ್ಕೆಂ’ ಉಗ್ತೆಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಟಿಶರ್ಟ್‌ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಅಂಗಾಚಿ ಆಕೃತಿ ಉಠವ್ನ್ ದಾಕಯ್ನಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಖೂಬ್ ಜಮ್ತಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ತಾಂತುಂ ಸಮಾಧಾನ್. ಸ್ಕೊಟಾಚೆಂ ಹಾತ್ ಖೊರ್ಜುತಾಲೆ. ತೆಂ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಪೂಣ್ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಳೆಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ತಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಚಡ್ಲೊ. ಜಾಯ್ತೆ ಆಕರ್ಷಕ್ ತರ್ನಾಟೆ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಶ್ಯಾರ್ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಸ್ಕೊಟಾ ಬರಿ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಆಕರ್ಸುನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಏಕ್ ನಿರ್ಮೊಣೆಂಗಿ? ದೊಗಾಂಯ್ ಮದ್ಲಿ ‘ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ’ ಎಕಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲಿಗಿ?
ಆಯ್ಚಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಾತಿಯಾನಾಚಿ ಆಲೊಚನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಯಾಗಿಚೆ ಮಾವ್ಶೆನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾತಿಯಾನಾಚ್ಯೊ ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯು ಪಾರ್ಟಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ಭುಜಾಂ. ಆರ‍್ಬ್ಯಾಂಚಾ ಮಾಸಾಚಾ ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಮಾವ್ಶಿ ‘ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್’. ತಿಚಿಂ ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ದವರ‍್ಲೆಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಗಾತಾತ್ ತಶೆಂ. ಪೂಣ್.... ಆಯ್ಚಿ ಸಾಂಜೆಚಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಪುಣ್ ‘ಎಂಜೊಯ್’ ಕರ‍್ತೆಲಿಂಗಿ? ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ‘ಹುಂಬ್ಲೆ’ ಚರ‍್ತಾಲೆ....
3. ಮಾಂ-ಬಾಪಾಚಿ ಭೆಟ್
ಸಾಂಜೆಚಿ ಸಾಡೆ-ಸ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಾಪ್ಪು ಆನಿ ಮಾವ್ಶೆ ಸಂಗಿಂ ತಾತಿಯಾನಾಚಾ ವಿಲ್ಲಾಕ್ ರಿಗ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂಚ್ ರಾಕುನ್ ರಾವುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ತಾತಿಯಾನಾನ್ ದಾರ್ ಉಘಡ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸುಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಪಿಲಾಂ ಕಾಡ್ಲೆಲೆ ಕೊಂಬಿಯೆ ಬರಿ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಝಂಪಯ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ವ್ಹಡ್ ಜಿವಾಚಿ ರಷ್ಯನ್ ಸ್ತ್ರೀ ತಿ, ಪೂಣ್ ಸೊಭಿತ್, ಕೂಡ್ ಬರಿಚ್ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ದವರ‍್ಲೆಲಿ. ಪ್ರಾಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ತರ್ನಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ.
ತಾತಿಯಾನಾಚೊ ಮಯ್ಪಾಸಾಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಲಜೆಲೆಂ. ತಾತಿಯಾನಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಬಾಪ್ಪು ಆನಿ ಮಾವ್ಶೆಚಾ ಪೊಲ್ಯಾಂನಿ ಯೆವ್ಕಾರಾಚೊ ಉಮೊ ದಾಂಬುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಭಿತರ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜಮ್ಚಾ ತಳ್ಯಾಕಡೆ (ಠಿooಟsiಜe) ವ್ಹರ‍್ನ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂ ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪಾರ್ಟೆಂತ್ ಮಜತ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾತಿಯಾನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ತೆಂ ತಳೆಂ ಚೊವ್ಳೆಚಾ ಆಕಾರಾರ್ ಆಸೊನ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಳ್ಯಾ ಕಡೆ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಕ್ಲಾ ಫಾಲ್ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಳ್ಟ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಬಾರಾ ಈಸಿಚೆರಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಠಾರಾ ವಯ್ರ್ ಘಟ್ಟ್, ನಿತಳ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚೆಂ ಪಾಕೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಕ್ಯಾ ಪಂದಾ ವೀಜ್ ದಿವೆ ಉಮ್ಕಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಮೂನ್ಯಾಚಾ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೊಲಾಚೆರ್ ತೆ ಚಾಲು-ಬಂಧ್ ಜಾತಾಲೆ. ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾನಾ ತೆ ಪೆಟೊನ್ ಯೆತಾಲೆ ಆನಿ ಪುರ‍್ತೊ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾತಾನಾ ಪುರ್ತೆ ಉಜ್ವಾಡ್ತಾಲೆ. ಮ್ಯಾಗಿ ಹಾಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ
ತಳ್ಯಾಚಾ ಎಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಬಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಭೊಂವ್ತಣಿ ‘ಲಾಂವ್ಜ್’ ಕದೆಲಾಂ ತಶೆಂ ಥೊಡೆಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ವೊಣೊದಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಏಕ್ ಸೊಫಾಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಬೀನ್‌ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಅರಾಮ್‌ದಾಯೆಕ್ ಬಸ್ಕಾಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಿ ಏಕ್ ಅನಧಿಕೃತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.
ಮೈಕ್ ಬಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಬೊತ್ಲಿಚಿ ಚೀಟ್ ವಾಚುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಇಸಾಡೊರ್ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ಸ್ಕೊಟಾಬರಿ ದಿಸ್ಚೊ ಪೂಣ್ ಸ್ಕೊಟಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಚಡಿತ್ ಜಡಾಯೆಚೊ ಮಾನಾಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸ್ಕೊಟಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ಕ್ಲೇರ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ ಏಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸ್ಕೊಟಾಚಿ ಆವಯ್, ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಥಿರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಸ್ಕೊಟ್ ತಿತ್ಲೊ ಸುಂದರ್ ಕಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಪೂಣ್ ತೊ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ದಿಸ್ಲೊ ನಾ.
ಚಲ್ತಾ ಚಲ್ತಾಂ ಮ್ಯಾಗಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ರೂಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟ್ ಆನಿ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಸ್ಕೊಟಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಿಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆ ದೊಳೊ ಮೊಡ್ಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿಚೆ ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ಗಳೊನ್ ಗೆಲೆ. ತಾತಿಯಾನಾಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಚೆ ಚಡ್ಪಡೆ ಸಮ್ಜಾಲೆ. ತಿಣೆ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಆಮಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಒಳಕ್ ಕರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಮತಿ ಭಿತರ್‌ಚ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ.
ತೆಂ ತಾತಿಯಾನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ತಿಚೊ ಹಾತ್ ದರ‍್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಬರಿಚ್ ಪೂಲ್‌ಸೈಡ್ ಲಂವ್ಜಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸ್ಕೊಟಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಥಂಯ್ಚೊ ಉಟೊನ್ ಅಮ್ಸರಾನ್ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಒಡ್ಡಾವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೊ.
“ಒಹ್, ಮೈ! ತುಂ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಯಾಗಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ವಾಂಚಯಿಲ್ಲೊ ದೇವ್‌ದೂತ್, ಆನಿ ಸೊಭಿತ್‌ಯಿ ಆಸಾಯ್,” ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಪಾದ್ದೆವ್ನ್‌ಶೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಒಡ್ಡಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊನ್‌ಯಿ ಹಾತಾಂನಿ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ವಂದನ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾತಿಯಾನಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಚ್ಯಾ ತಿಯೊಚಿ ಆನಿ ತಿಯಾಚಿ ತಾಕಾ ವೊಳಕ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲಿ.
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಹಾಂಚೆ ಕುಶಿಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕರಾ ವಯ್ಲೊ ಹಾಸೊ ಎಕಾ ಕಾನಾಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕಾನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ‍್ಲೊಲೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಿಕಾ ವಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ವೋಂಠ್ ಉಸಾಲೆ. ಪೂಣ್ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಖಂಚ್ಯೆಂಚ್ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಹಾತ್ ಉಸವ್ನ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ತ್ಯೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಇತ್ಲೊ ಆನಂದ್ ಭಗ್ಲೊ ಕಿ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಆವಯ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಣೆ ತಿಕಾ ಪಾಟಿಂ ವೆಂಗ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ಧಾ ಸೆಕುಂದಾಂ ಭರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆ ತಾಕಾ ವೆಂಗೆಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಕ್ ಧರ‍್ನ್ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಜೀವ್ ರಾಕ್ಲೆಲೆ ಪಾಸತ್ ಅರ್ಗಾಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲಿ. ತಿಚೆ ದೊಳೆ ತೊವ್ಲೆ.
ಸ್ಕೊಟಾಚ್ಯೆ ಆವಯ್ನ್, ಮೊನಿಕಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಸೊಫಾಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಆನಿ ಬಸಯ್ಲೆಂ. ಕ್ಲೇರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಗುಪ್ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡಿತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ.
ಗಝೆಬೊ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯುಚೆರ್ ಉಜೊ ಫಟ್ಪಟ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತಿಂ ದೊಗಾಂ ಮಾಣ್ಕುಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮಾಸಾಚೆಂ ಲೊದೆ ಲೊದೆ ತಾಚೆರ್ ದವರ‍್ತಾಲಿಂ. ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಮೆಜಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕಾಚೆರ್ ಜೆವ್ಣಾ ಪೀವನಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಹಾತೆರಾಂ ಆನಿ ಆನ್ಯೆಕಾಚೆರ್ ವಿವಿಧ್ ವರ್ಗಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ‍್ಲೆಲೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಆಪ್ಣಾ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಪಳೆನಾಶೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಗಮನ್ ಕ್ಲೇರಾ ಥಂಯ್ ವ್ಹಾಳಯ್ಲೆಂ. ಕ್ಲೇರ್ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾನ್ ಹಾಸೊ ಫಾಂಕವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. “ಹೊಟೆಲಾಕ್ ವಚಾನಾಯೆ ಆಜ್?” ಮ್ಯಾಗಿನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
“ನಾ. ಆಜ್‌ಯಿ ತೆರೆಜಾಚ್ ಸುಧಾರ್ಸಿತೆಲೆಂ... ಕಾಂಯ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡೆಡಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.... ಆನಿ ತೂಂ...?”
“ಪಳಯ್ಜೆ....”
ಮೊನಿಕಾ ಸೊಫಾಕಡೆ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್ ತಾತಿಯಾನಾ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ, “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಇಷ್ಟಾಂನೊ, ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಗಮ್ಮತ್ ಕರಾ... ಮೈಕ್ ಡಾರ‍್ಲಿಂಗ್, ಆಮ್ಚಾ ಸ್ತ್ರೀ ರತ್ನಾಂಕ್ ತುಜೊ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲೊ ಬರೊ ವಾಯ್ನ್ ವಾಂಟ್ ಪಳ್ಯಾಂ... ಆಮ್ಚೆಂ ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯು ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾನ್ ತಯಾರ್.....”
ತಾತಿಯಾನಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕರ‍್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೊಟ್ ಆನಿ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ, ತಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತೆ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಗೆಲೆ. ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಗಮನ್ ದೀನಾಶೆಂ ಮ್ಯಾಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಮೊನಿಕಾ ಆಪ್ಣಾಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಕ್ಷಣಾ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ.
“ಸೊರ್ರಿ, ಮಿಸೆಸ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್,” ತೆಂ ಪಿಂರ್ಗಾಲೆಂ, “ತುವೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ಮತಿಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ನಾ...”
“ಛೆ, ಛೆ! ತೆಂ ಪೂರಾ ಸೊಡ್. ಸುರು ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ ಪಳ್ಯಾಂ....
“ಹೊ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ತುಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ತೋಯ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆ...” ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಕ್ಲೇರ್ ಆನಿ ಕ್ಲೇರಾಚಿ ಆವಯ್ ಮುಕಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕ್ಲೇರಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ತೆಂ ಆವಯ್ಕ್ ಬಾರಾಕಡೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಸರ್ಶಿಂ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ ಕ್ಲೆರಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಕ್ಲೆರಾನ್ ದೊಳೊ ಮೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಹಾಸೊ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೊ.
“ಬರೆಂ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ,” ಮ್ಯಾಗಿ ಮೊನಿಕಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ಬೊವ್ತಣಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್.
ಸ್ಕೊಟ್ ಆನಿ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಮಾನ್ವೆಲ್ ಬಪ್ಪು ಆನಿ ತಾಚೊ ಭಾವ್ ಇಸಾಡೊರ್ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಬಾರಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಮೈಕ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯೆ ತಾಂಚ್ಯೆ ಮ್ಹಜೆಚೆಂ ವಾಂಟ್ತಾಲೊ. ಫಿಲೊಮೆನಾ, ಕ್ಲೇರ್ ಆನಿ ಆವಯ್ ಬಾರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕಾಂನಿ ಬಸೊನ್ ಆಪಾ’ಪ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆಚೆಂ ಚಾಕುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾತಿಯಾನಾ ಆನಿ ತಿಕಾಸ್ ಬರ್ಬೆಕ್ಯುಲಾಗಿಂ ವಾವುರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ಸ್ವಾಧ್ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ನಾಕಾಕ್ ಆದಾಳ್ಳೊ.
ಮೊನಿಕಾ ಮ್ಹಣಾಲಿ, “ಹೂಂ.... ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಸ್ವಾಧ್, ಭುಕ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ‍್ತಾ.... ಡಾರ‍್ಲಿಂಗ್, ಸಗ್ಳಿ ಸಾಂಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಿ ‘ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ’ ಕಾಣಿ ನಾಕಾ, ಸಗ್ಳಿ ‘ಕಾದಂಬರಿ’ ಜಾಯ್.”
“ಹೊ, ಹಾಂವ್ ತರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತಾ...” ತೆಂ ಲಜೆನ್ ತಾಂಬ್ಶೆಲೆಂ ಮೊನಿಕಾನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಥಾಪುಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ. “ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾಂ.”
ಮೊನಿಕಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಸುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಆವಯ್ಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗುನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ತಾಣೆ ಸಾಂಗೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಿಣೆ ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ.
ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಮೈಕ್ ಯೇವ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ವಚುನ್ ತೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಗೊಡ್ಸೊ ವಾಯ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾನ್ ಜಿನ್ ಆನಿ ಟೊನಿಕ್.
“ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ ಸ್ಕೊಟ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾ,” ಮೊನಿಕಾ ಸಟ್ ಕರ‍್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಮ್ಯಾಗಿ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ ವಾಯ್ನ್ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ ತಸೆಂ ತಾಕಾ ಬೊಗ್ಲೆಂ.
ಮ್ಯಾಗಿ ಹೂಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್.
“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮೊಸ್ತು ಉಲಯ್ಜೆ. ತಾಕಾ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಚಡ್ ಸಳಾವಳ್. ಪೂಣ್ ತುಜಿ ವೊಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆ ಜಾಲಾಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ಕಳ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ....” ತಿ ಅಮೃಕಿ ಹಾಸ್ಲಿ. “ಹಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಚಿಂತಾ ಕಿ ಹೊ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ಮಿಲಿಟರಿ ತರ್ಭೆತಿ ವಿಸರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಹತ್ತ್ಯಾಚರಿಕ್ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಇಂಬ್ಬು ದಿಲೊ. ಪೂಣ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ, ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ ತುಂ ಮದೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಪೂತ್ ಜಿವಂತ್ ಉರ‍್ಲೊ...” ತಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ, ತಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಿ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ, “ತುಕಾಯ್ ತಾಚ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಮೋಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬೋವ್ ಭಾಗಿ ಆವಯ್.”
“ಆಮೆನ್!” ಸ್ಕೊಟ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತೊ ಚೊರಾಬರಿ ಯೇವ್ನ್ ಆವಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಗಮನಾಕ್‌ಯಿ ತೆಂ ವಚುನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ತಾಚ್ಯೊ ಶಿರೊ ಕಾಂಪ್ಲ್ಯೊ. ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ವಾಯ್ನಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೆಜಾರ್ ದವ್ರಿಜೆ ಪಡ್ಲೊ. ಲಜೇನ್ ತಾಮ್ಶೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಧರ‍್ಲಿ.
ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಆನಿ ತುಂ ಮಿಸ್ ಮಾರ್ಗರೆತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಾಂ....” ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ.
“ಹೊ, ತುಕಾ ಭೆಟುಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ ಸರ್,” ಮ್ಯಾಗಿ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.
“ನಾ, ನಾ, ಬಸೊನ್ಂಚ್ ರಾವಾಜೆ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ನಾಕತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ್ನಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್,” ತೊ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಹಾಸ್ಲೊ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾಸೊ.
4. “ಲಗ್ನಾಂತ್ ವಿಘ್ನ್”
“ಹೊ, ಹೊ, ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ, ವಾರೆವ್ಹಾ!?” ತಳ್ಯಾ ದೆಗೆಚಾ ಲೊಂಜಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ್ ದ್ವಾರಾರ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊಚೊ ತಾಳೊ ಗಾಜ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಕುಶಿನ್ ಬಂದುಕ್ಯೊ ಜೊಕುನ್ ಧರ‍್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ಪಾರ್ಟೆಂತ್ ಮ್ಹಜ ಕರ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಭದ್ರತೆಕ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಭ್ಯೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಮೈಕ್ ಸಿಸಿಟಿವಿಚೆರ್ ಗಮನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಸರ‍್ಲೊ ಆಸ್ತಲೊ. ಅಮೆರಿಕಗಾರಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಸಕ್ಡಾಂ ರೂಕ್ ಜಾಲಿಂ. ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಮ್ಯಾಗಿಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಮೊನಿಕಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಘುಂವ್ತಾಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಅನಿ ತೆದಾಳಾಚ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಲೌಂಜಾ ಭಿತರ್ ಗುಸ್ಲೊ.
“ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ತುಜ್ಯಾ ವಾಚ್‌ಮೆನಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಸೊಡ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತೆ ಹಾಲ್ಚೆ ಬರಿ ನಾಂತ್. ಮಿಸ್ ದೆಲಿಂಜಾನ್ ತಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ.” ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ.
“ಎಡ್ವರ್ಡೊ, ನಿವೃತ್ತ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಏಜೆಂಟ್. ತುಂ ಕಸೊ ಹಾಂಗಾ?” ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ದರಗ್ಗ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.
“ಪುರೊ, ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ. ತುಜೊ ಖೆಳ್ ಸಂಪ್ಲೊ. ತುಜೆ ಜಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಣಾಂಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ತಾಲೊಂ. ಉಂದ್ರಾ-ಮಾಜ್ರಾಚೊ ಖೆಳ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ತುಜೊ ಕಾಂಯ್ ಗುಟ್ಮೊಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ತಿಂ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಸ್ವಾಧಿನ್ ಆಸಾತ್. ಸಾನ್ ಜೊಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಕಯ್ದ್ ಕರ‍್ನ್ ದವರ‍್ಲಾಂ.”
ತಾಕಾ ರೊಡ್ನಿಚಿ ಒಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಮೈಕಾಚಾ ಆಮಂತ್ರಿತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಮ್ಜಾಲೊ.
“ಹೆಲೊ, ಮಿ. ಕಬಲ್ಲೆರೊ, ಮ್ಯಾಗಿ, ಕ್ಲೇರ್.... ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್ ತುಮ್ಚೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾಲಿ. ತುಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಧೊಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತಾಂ, ಮಿ. ಮಿಕಾಯೆಲ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಸ್ಕೊಟಾ ಕಡೆ ಥೊಡೊ ವ್ಹಯ್ವಾಟ್ ಆಸಾ. ಹಿಂ ದೊಗಾಂ ಬಂದುಕ್ ವಾಪರೂಂಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಣಾಂತ್. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ನಿಮಿಷಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಸಾನ್ ಜೊಸೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಣಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ ನಾ ತರ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಆನಿ ಎಲ್ ಲಿಯೊನಾಕ್ ತುಮಿ ಆದೆವ್ಸ್ ಮಾಗಾಜೆ.... ದೆಕುನ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ ಕರುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾಕಾತ್.
“ಸ್ಕೊಟಾಕಡೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಆಸಾ. ತಾಣೆ ತಿ ಕಾರ್ಮೆನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವಾಧಿನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ಂಚ್ ನಿಮಿಷಾಂನಿ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಚಲ್ತಾಂವ್. ಸಾನ್ ಜೊಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ತಕ್ಷಣಾ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಲಿ.”
“ಜಾಯ್ತ್,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಕೊಟ್ ಆನಿ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಾಕ್ ವಾಟ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಗೆಲೊ. ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಬಂದುಕ್ ಜೊಕುನ್ ದರ‍್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೊ.
ಜಮ್ಲೆಲಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಆಕಾಂತಾನ್ ಮುರ್ಗಟ್ಲಿಂ. ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ. “ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಮ ಜಾತಾ ಪಳಯಾ,” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಏಕ್ ಫೊನ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಬಂದೂಕ್‌ದಾರಾಂನಿ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ.
“ಮ್ಹಜಿ ಮನ್ಶಾಂ ಸಾನ್ ಜೊಸಾಂತ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತುಮ್ಚಾ ಸ್ವಾಧಿನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ.”
ದೆಲಿಂಜಾ ಆನಿ ತೊ ದಾದ್ಲೊ ಸ್ಪಾನಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚೆ ಕರ‍್ನ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಬಹುಷಾ ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ತೆ ಆದೇಶ್ ದೀವ್ನಾತುಲ್ಲೆ.
ತವಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಅವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೊಡೊ ಘಾಲ್ಲೊ. “ಕಾಂಯ್ ತೊಂದ್ರೆ ನಾಂತ್, ತುಮ್ಚಿಂ ಗನ್ನಾಂ ಗಳಯಾ,” ತಾಣೆ ಗನ್ನ್‌ದಾರಿಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ತಿ ಗುಸ್ಪಡ್ಲಿಂ. ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣಿ ಗನ್ನಾಂ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲಿಂ. ಸ್ಕೊಟ್, ಜೆರಿ ಆನಿ ಜೆಫ್ ಗನ್ನಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದೆಲೆ. ವೆಗಿಂಚ್ ಕೊಸ್ತರಿಕಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಏಕ್ ತಂಡ್ ಉದೆಲೊ ಆನಿ ತೆಗಾಂಯ್ಕಿ ಸ್ವಾಧಿನ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆ ಚಲ್ಲೆ.
ಸಗ್ಳೆ ಪ್ರಕರಣ್ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಬರಿ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ದಿಲಿ.
ಆತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯಿ ಉಲ್ಲಾಸಾಚೊ ಕಾಟ್ ತುಟ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಪಾರ್ಟೆಚೊ ಜಿವಾಳ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಮೊರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಜಿವಾಳ್ಳೊ. ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಬಾರಾ ಕಡೆ ರಾವುನ್ ಸಭೆಕ್ ಉದ್ದೇಶುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ರೊಡ್ನಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲೊಚ್ ನಾ. ತೊ ಅಕೇರ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ಉರ‍್ಲೊ.
ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಗುಪಿತ್ ಮಿಸಾಂವಾಚೆರ್ ಸ್ಕೊಟ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿ ಸಕ್ಡಾಂ ಜಾಣಾಂತ್. ಗಝೆಬೊ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್ ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸುಂದರಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿಂ ಘುಟ್ ಸಾಂಭಾಳ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ. ದಾವ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತಾನ್ಯ ಮೊರೆಯಾ ಆನಿ ತೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸುಂದರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಶಾನಿಯಾ ಡಿಲಿಮಾ. ದೊಗಾಂಯ್ ‘ಕೊಸ್ತರಿಕನ್ ಇಲೀಟ್ ಕಮಾಂಡೊ ಫೋರ್ಸ್’ ಹಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್,”
ತಾಣೆ ತಾಂಕಾಂ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಹಾಸ್ಮುಕಿಂ ಪಾಟಿಂ ವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ. “ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಚೆರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಆನಿ ಆತ್ತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ. ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂಚಿ ಆಪತ್ತಿ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಝಜ್ತಾ ಆಸ್ತಾಂ. ಆಮ್ಚೊ ಏಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕಚಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚಾಂತ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲೊ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಂಪಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಏಜೆಂಟಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೈರಿಂಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ತಾಣಿ ತಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ನಮ್ಯಾರ‍್ಲೆಂ. ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಮಫಿಯಾಚೆ ಘುಟ್ ಆಟಾಪ್ಲೆಲಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಗುಂಡ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಸಸಾಯೆನ್ ತಾಣೆ ತೆಂ ಸ್ಕೊಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ವಾಧಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.”
ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಬಿಯರ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ಸ್ಕೊಟ್, ಜೆರಿ ಆನಿ ಜೆಫ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಲೆ.
ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ಮುಕಾರ‍್ಸಿಲೆಂ, “ಆಮ್ಚೆ ಜಣ್‌ಯಿ ಎಡ್ವರ್ಡೊಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತೆಂ ತಾಕಾ ಗೊತ್ತಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ತಾಂಚಿ ಪಾಟ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಣ್ ತಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಡ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮೈಕಾಚಾ ಸಸಾಯೆನ್ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ ಆನಿ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೊ. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ತುಕಾ, ಮೈಕ್ ಮ್ಹಜಾ ಬೋವ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ....” ತಾಣೆ ಬಿಯರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೈಕಾ ಕುಶಿಂ ಉಬಾರ‍್ಲೊ. ಮೈಕ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಜಾಲೊ. “ಆಮ್ಚಾ ವೈರಿಂಚಾ ಹೆಳ್ಕೆವಿಣೆಂ ಆಮಿ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಜಣಾಂಕ್ ಸಾನ್ ಜೊಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಆದಿಂ ತಾಣಿಂ ವೈರಿಂಕ್ ಆಡ್ ಘಾಲಾಂ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊ ನೆಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ಸ್ಕೊಟಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಅಪಹೃತಾಂಕ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮಫಿಯಚಿ ಹುಕುಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್.
“ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಆಮಿ ಜೆಫ್ ಆನಿ ಜೆರಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ಘರಾ ವಯ್ರ್ ದೊಳೊ ದವ್ರುಂಕ್ ದೊಗಾಂಕ್ ಆಮಿ ಎಕಾ ಕಾರಾರ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆ... ಕಶೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.”
 
 
ಏಕ್ ಘಡಿ ಸರ್, ಆಜ್ ಹಾಂಗಾ ದುಸ್ಮಾನ್ ದಾಢ್ ಘಾಲ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ?” ಮನ್ವೆಲಾನ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲೆಂ.
“ಬರೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಜೆಂ,” ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಆಮಿ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ‘ಮ್ಹಾಲಾ’ ಸಂಗಿಂ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಧಾಡ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹಿ ಖಬರ್ ಆಮಿ ಹಾಂತುಂ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್ಚಾ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ದಿಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲೊ ವೈರಿಕ್ ಖಬರ್ ದಿತಲೊ ತೊ ‘ಉಂದಿರ್’ ಸಾಂಗೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ತಶೆಂ ಸ್ಕೊಟಾ ಕಾಡ್ಚೊ ‘ಮ್ಹಾಲ್’ ತಾಣಿ ಸ್ವಾಧಿನ್ ಕರಿಜಯ್ ತರ್ ತಾಣಿ ಆಜ್‌ಚ್ ದಾಢ್ ಘಾಲಿಜಯ್ ಆನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ಆಸ್ಚಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೊ ಅಂದ್ದಾಜ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸ್ಕೊಟ್ ಹಾಂಗಾಚ್, ಮೈಕಾಗೆಲ್ಯಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಾಂತ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತೆ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ತಾಂಕಾಂ ಅನ್ಕೂಲ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಪಾತ್ಯೆಲೆ.”
“ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್!” ಮನ್ವೆಲ್ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊ. “ಬರಿ ಆಲೊಚನ್ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಯೋಜನ್ ಫಳಾದಿಕ್ ಜಾಲೆಂ...” ತಾಣೆ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.
“ಸ್ಕೊಟ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಚಲ್ತಾಗಿ?” ಕ್ಲೆರಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
“ನಾ, ವೈರಿಕ್ ಧರ‍್ಚೆ ಉದೆಶಿಂ ಆಮಿ ತಿ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಲಿ,” ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ....!” ಮ್ಯಾಗಿ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ.
5 ಸತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತಾ
ಸಾಂಜೆಚಿ ಆಟ್ ವೊರಾಂ ಉತರ‍್ಲೆಲಿಂ ತಿತ್ಲಿಂಚ್. ಮಳ್ಬಾರ್ ಮೋಡ್ ಪಾತಾಳ್ಳೆಲೆಂ ಆಸೊನ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಚಡಾವತ್ ರಾತಿಚೆಂ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇನಾತ್ಲೊ ತಶೆಂ ಆಜ್‌ಯಿ ತಾಚಿ ನಿರಿಕ್ಷಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸಾಂಜೆಚೆಂ ವಾರೆಂ ಬಾರೀಕ್ ಕುಲ್ಕುಲೊ ಹಾಡ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೈಕಾನ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಮಾತ್ಸೊ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ನಾಚಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಖೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ನವ್ಯಾ ಹುರುಪಾನ್ ಪಾರ್ಟೆಚೊ ಆನಂದ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿಂ. ತಾನ್ಯ ಆನಿ ಶಾನಿಯ ಜೆವಾಣ್ ಕರ‍್ನ್ ಚಲ್ಲಿಂ. ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ತಾಂಚೊ ಬರ್ಪೂರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಜೆರಿ ತಾಂಕಾಂ ಎತೆನಾಸಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಗೆಲೊ. ಜೆಫ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚುನ್ ಥಂಯ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ರಾವ್ಲೊ.
ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಕ್ಲೆರಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೊಫಾರ್ ಬಸುಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಫುಡೆಂ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಮೊನಿಕಾ ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ ವೆತಾಲಿ, ಪೂಣ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ತಿಣೆ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ತಾಂತುಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಕಾ ಸಮಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸುನ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ತಿಕಾ ಖುಶಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕೊಸ್ತರಿಕಾಂತ್ ಚಾಲ್ತೆಂ ಜಿವಿತ್ ಕಶೆಂ, ಹವೊ ಕಸೊ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಿಣೆ ಮ್ಯಾಗಿಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಕರ‍್ನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಯಾಗಿಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್, ಕುಟಮ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ.
ಆಪ್ಲಿ ಆವಯ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚಿ ಆನಿ ಬಾಪುಯ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್-ಅಮೆರಿಕನ್ ಗಡಿಚೆರ್ ಕಸೊ ಸರ‍್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ ತಿಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮೊನಿಕಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಜೆರೊಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.
“ಹೊ, ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕತಾಂ,” ಮೊನಿಕಾ ಮ್ಹಣಾಲಿ.
“ಆಮಿ ಎಕಾಚ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್, ತೊ ಫೈನಲ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸೆಮೆಸ್ಟರಾಂತ್. ಆಮಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಯಾಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ಭೆಟ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಂ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಜೆರೊಮಾನ್ ತಕ್ಷಣಾಂಚ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಚೂಕ್ ದಾಖವ್ನ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲಿ. ಸೊಭಿತ್, ಲ್ಯಾಟಿನೊ ಚೆಡುಂ, ಆನ್ಯೆಕಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ಲೆಂ. ರಾವ್, ರಾವ್. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕಾ’ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.... ತಿ ತುಜಿ ಆವಯ್, ವ್ಹಯ್‌ಮೂ?”
“ಮೇರಿ ಆನ್ನ್, ವ್ಹಯ್, ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್,” ಮ್ಯಾಗಿ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.
“ತುಂ ತಿಚೆ ಬರಿ ದಿಸಾಂಚ್‌ನಾಂಯ್.”
“ನಾ, ಹಾಂವ್ ಪುರ‍್ತಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾ ಬರಿ.”
ಆತಾಂ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಗೀತ್ ವ್ಹಾಜೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಸೀದಾ ಮ್ಯಾಗಿ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಪದಾಚೊ ವಿಭಾಡ್ ಜಾವ್ನೊಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಾಚ್ಪಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಮ್ಯಾಗಿಚೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮೊನಿಕಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿ ಮರ್ಯಾದ್ ದೀವ್ನ್ ಉಠ್ಲೆಂ....
ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂನಿ ರೊಡ್ನಿ ಆನಿ ಮ್ಯಾಗಿ, ಸ್ಕೊಟ್ ಆನಿ ಕ್ಲೇರ್, ಮೈಕ್ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ, ಇಸಾಡೊರ್ ಆನಿ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಆನಿ ಮ್ಯಾಗಿಚೊ ಬಪ್ಪು ಆನಿ ಕ್ಲೆರಾಚಿ ಆವಯ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಚ್ತಾ ನಾಚ್ತಾಂ, ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಆದಾಳ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಆಶೆಂ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಚ್ಪಾಚೊ ಆನಂದ್ ಜೊರಾನ್ ಭೊಗ್ಲೊ.
ಪದ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆನ್ಯೆಕ್ ಚಾಲು ಜಾಲೆಂ. ನಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ಬದ್ಲಿಲೊ. ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಸ್ವಾಧಿನ್ ಕೆಲೆಂ.
ಸ್ಕೊಟಾ ಸಂಗಿಂ ಮ್ಯಾಗಿಚೊ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ನಾಚ್. ಅತ್ಯಂತ್ ಸ್ಮರಣೀಯ್. ಸ್ಕೊಟ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ, “ಐ ಲವ್‌ಯೂ...!” ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ತೊಣ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ‍್ಲೆಲೆ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಘಡಿಯೆಕ್ ತೆಂ ರೂಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿಂ ತಾಣೆ ನಾಚ್ ಮುಕಾರ‍್ಸಿಲೊ. ಬಹುಷಾ ತೆಂ ಅಜೂನ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಚೊಯ್ಲೆಂ. ತೊ ಆಪ್ಣೆ ಆಮ್ಸೊರ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಮಾತ್ಸೆಂ ಲಜೆತಾ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ದಾವ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ತಾಚೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಭುಜಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಬೊಟಾಂ ದಾಂಬ್ಲಿಂ.
“ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ವ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜೊಂಗಿ?” ತೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಭುಜ್ ದಾಂಬ್ಲೆಂ. ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಉಜಳ್ಳೆ. ಹೊ ಆತಾಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ‍್ನ್ ಕಿಸ್ ಕರ‍್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ಗಳೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ದುಸ್ರೆ ಘಡಿಯೆ ತೊ ಶಾಂತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಎಕಾ ವಿದೇಯ್ ಶಿಪಾಯಾ ಬರಿ ತಾಣೆ ನಾಚ್ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಹೊ, ಕಿತ್ಲೊ ಸುಂದರ್, ಆನಿ ಮರ್ಯಾದಿಚೊ! ಎಕಾ ಭಾರಾದಿಕ್ ಶಾಂತತೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ವೆಡೊ ಘಾಲೊ. ಮೊಗಾಚಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ತಿಂ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲಿಂ. ಮೊಗಾಚಿ ಸಕತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥಳ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾತಾಳಾ ಬರಿ.....
ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ಬೊಗ್ಣಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಜಾಂವ್, ಕ್ಲೆರಾಚಾ ಮಾ-ಬಾಪಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಕಳಿತ್ ಕರುಂನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೊಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ -ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕ್ಲೇರಾಕ್ ಚಡುಣೆ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಸ್ಕೊಟಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. “ತುಂ ಲಕ್ಕಿ - ಗೊ. ತೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ಭೊಟ್ಲೊ ನಾ?” ತಾಣೆ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಮಾಶ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ. “ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೊ ಇಲ್ಲೊ ಮೊಸೊರ್... ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಭಾರಿಚ್ ಸಂತೊಸ್,” ತಾಣೆ ತವಳ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ಲೆರಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಭಯ್ಣಿ ಬರಿ. ತಾಕಾ ಆಪ್ಲಿಂಚ್ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಸ್ಕೊಟಾ ಬರಿಂ ಎಕ್ಲೆಂ – ಎಕ್ಸುರೆಂ.
ಸಂಗೀತ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ತಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಉರ‍್ಲಿಂ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಚಾಕೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕಡೆ ಉಲಯಿತ್ತ್.........
ತಾತಿಯಾನಾ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಸಾಳ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಚೊಪ್ಸಾಂಚೆಂ ಹರ‍್ವಾಣ್ ಆನಿ ಆನ್ಯೆಕಾಂತ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಕ್ಲೇರ್ ಆನಿ ತಿಯಾ ತಿಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ.
ಸಾಂಗಾತ್ ಬದ್ಲಿ ಕರ‍್ನ್ ಕರ‍್ನ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ನಾಚ್ ಜಾಲೆ. ಪೂಣ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಸ್ಕೊಟಾ ಸಂಗಿಂ ನಾಸ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್ಳೊಚ್ ನಾ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ನಾಚಾಕ್ ರೊಡ್ನಿ ತಾಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಾಣೆ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ರಾಯ್ ಕುವರ‍್ನಿ ಭಾಶೆನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ.
ಶೆವೊಟಿಂ ತಾತಿಯಾನಾನ್ ಬುಫೆ ಜೆವಣ್ ಪಾಚಾರ‍್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಚಮ್ಖಲಿಂ. ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಇತ್ಲೊ ಆನಂದ್ ಭಗ್ಲೊ ಕಿ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಸಂಪ್ಚೊಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಆಶೆಲೆಂ.
ಸಾಡೆ-ನೊವಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆರೆಸಾನ್ ಹೊಟೆಲಾ ಕಡೆಂ ಆಪಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇಸಾ ಚಲ್ಲೊ. ಕ್ಲೇರ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಆವಯ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲಿಂ. ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಆನಿ ತಿಯಾನ್ ತಾತಿಯಾನಾಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಫ್ ಕರುಂಕ್ ಮಜತ್ ಒಡ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಮೊನಿಕಾನ್‌ಯಿ ಮಜತ್ ಅರ್ಪಿಲಿ. ಪೂಣ್ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ತಾತಿಯಾನಾನ್ ತಿಕಾ ಸೊಡ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಮೊನಿಕಾ ವಚುನ್ ಪತಿ ಸರ್ಶಿಂ ಬಸ್ಲಿ. ರೊಡ್ನಿಕ್ ತಿಕಾ ಆರಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಗಾಲಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ‘ಮ್ಹೊರ್’ ಮಾರ‍್ಲಿ.
ತಿಂ ವಾವ್ರಾಂತ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಚ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ. ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸ್ಕೊಟ್ ಪೆದ್ದ ಬರಿ ಹಾಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
“ಹೊ, ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾಂ!” ಮ್ಯಾಗಿ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಬ್ಶೆಲೆಂ.
“ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆನಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಎಂಜೊಯ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸಮ ನ್ಹಯ್,” ಸ್ಕೊಟ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕರುಂ?”
“ಧರ್, ಹಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಕುಜ್ಞಾಕ್ ವ್ಹರ್,” ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಮುಲಾಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.
“ಅಳೆ, ಆಮಿ ಅಜೂನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸಾಂವ್, ಆನಿ ಹೆಂ ಆತಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಸಿಂಗ್ ಕರ‍್ತಾ!” ಸ್ಕೊಟ್ ಹಾಸ್ಲೊ.
ಮ್ಯಾಗಿ ಕಿಡ್ಕಿಡ್ಲೆಂ. ತಿಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲೆಂನಾ. ತಿಣೆ ಗುಸ್ಪಡೊನ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ‍್ಲೆ. ತಾತಿಯಾನಾನ್ ತಿಕಾ ದೊಳೊ ಮೊಡ್ಲೊ. ತಿ ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಝಳ್ಕಾತಾಲಿ. ಆವಯ್ಚೆ ಸಾರ್ಕೊ ಮೋಗ್‌ಯಿ ತಾಂತುಂ ನಿಶೆತಾಲೊ.
ಆಯ್ದಾನಾ ಸಗ್ಳಿಂ ಕುಜ್ಞಾಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಕ್ ಸ್ಕೊಟಾನ್‌ಯಿ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ. ತ್ಯಾ ನೀಬಾನ್ ತೊ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಆದಾಳ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಕ್ರಮೇಣ್ ತಿಂ ಪೂಲ್‌ಸೈಡ್ ಬಾರಾಕಡೆ ಗೆಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಾತಿಯಾನಾನ್‌ಯಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ರೊಡ್ನಿ ಆನಿ ಬರ್ನಿ ಕಿತೆಂಗಿ ಚರ್ಚೆ ಕರ್ಚಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಭದ್ರತೆಗಾರ್ ಭಿತರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಭಾಯ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆ.
 
 
 
ಮೈಕಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂನಿ ಮ್ಹೊಂವಾ ರಂಗಾಚೆಂ ‘ಲಿಕ್ಯರ್’ ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿನ್ ನಮಳಾಯೆನ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ ಪೂಣ್ ಮೊನಿಕಾನ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಮ್ಹೊಂವಾ ಭಾಶೆನ್ ಗೊಡ್ ಆಸೊನ್ ಚಿತ್ತುರ‍್ಲೆಚೊ ಮೊಠೊ ಸ್ವಾದ್ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊನಿಕಾ ಸಂತೊಸ್ಲಿ.
ಲಿಕ್ಯರ್ ಚಾಕತ್ತ್ ತಾಣಿ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಥಂಯ್ಚ್ ವೇಳ್ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಕೆಲೊ. ವೆಳಾಚಿ ಕಸಲಿಚ್ ಪರ್ವಾ ತಾಂಕಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೊಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಲಾಗಿಚ್ ಬಸ್ಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಆಸಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲಿಂನಾಂತ್, ಪೂಣ್ ತಾಂಚೊ ಹಾವ್-ಭಾವ್‌ಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಸರ್ಗಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಪುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಸರಿಸುಮಾರ್ ಸಾಡೆ‌ಇಕ್ರಾ ಜಾತಾನಾ ಮಿಕಾಯೆಲಾಕ್ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಉಲವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ತೊ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಕಬಲ್ಲೆರೊಥಾವ್ನ್ ಇಸಾಚೆಂ ಫೊನ್. ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ನೈಟ್‌ಕ್ಯಾಪಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ....”
ರೊಡ್ನಿನ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ ಮದೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಆಶ್ಯಾರ್-ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ಯಾ ಮ್ಹಳೆಂ.
ಭದ್ರತೆಗಾರ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ಲೆ. ಜೆಫ್ ಆನಿ ಜೆರಿ ಮುಕಾರ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೈಕ್ ಆನಿ ತಾತಿಯಾನಾ. ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಂತ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಗುಳೊ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್‌ಚ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಫುಟ್ಲಲೊ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಮುಕ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ವಾಂಕ್ಡೆಂ ಘುಂವ್ಲೆಂ ಆನಿ ರಾವ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲೆಂ ಕಾರ್‌ಯಿ ರಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ಆಕಾಂತುನ್ ಜೆರಿಚಾ ಕಾರಾಕಡೆ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಮೊನಿಕಾ ಆನಿ ರೊಡ್ನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್‌ಚ್ ಉರ‍್ಲಿಂ. ಜೆರಿನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಘಾಬ್ರೆಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜೆರಿಚ್ಯಾ ಕಾರಾಚೆಂ ಏಕ್ ರೊದ್ ಫುಟ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ನಿಮಿಷಾಂನಿ ಜೆರಿನ್ ರೋದ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಕಬಲ್ಲೆರೊಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರ‍್ಲಿಂ.
ಹೊಟೆಲ್ ಧಾಂಪ್ಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ನಿಮಾಣೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ವಚುನ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತೆರೆಸಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಶಿಬಂದಿ ವಚುನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಬಸುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಜಾಂ ಆನಿ ಕದೆಲಾಂ ಹೆವ್ಶಿನ್-ತೆವ್ಶಿನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಯಾಗಿ ಸಂಗಿಂ ಸ್ಕೊಟ್, ಪುತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆವಯ್ ಆನಿ ಆವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾಪುಯ್ ಆಶೆಂ ತಿಂ ಬಸ್ಲಿಂ. ಇಸಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತೆರೆಸಾಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಸ್ಕೊಟ್ ತೆರೆಸಾಚೊ ಹಾತ್ ಹಲಂವ್ಕ್ ಉಟ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ ತೆರೆಸಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ‘ವ್ಹೊರ್’ ಮಾರ‍್ಲಿ. “ಮ್ಹಜಾ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಬರಿ ಜತನ್ ಘೆ,” ತಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಣೆ ದೊಳೊ ಮೊಡ್ಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ತೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ತೆರೆಸಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ತಿ ಕುಜ್ಞಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿ.
ಲಿಂಬ್ಯಾ ಕಾಪಾಂ ಆನಿ ಮಿಟಾ ಸಂಗಿಂ ಟೆಕಿಲಾ ಆನಿ ಶೊಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ಲೆ. ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ಒದಗ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಸ್ತೃತ್ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್ ಇಸಾನ್ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಮಧ್ಯಾನೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಬರಿ ರಾತ್ ಮಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪಾ’ಪ್ಲ್ಯಾ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ಚಮ್ಖಲಿಂ. ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಚೊ ಹಾತ್ ನಾಜುಕಾಯೆನ್ ಧರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಬರಿ ರಾತ್ ಮಾಗ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ತಾಣಿ ಉಮೆ ಅದ್ಲಿ-ಬದ್ಲಿ ಕೆಲೆನಾಂತ್. ಮೊಗಾ ಪ್ರಕರಣ್ ಆತ್ತಾಂಚ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣಿ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲಿ ನಾ.
ಮ್ಯಾಗಿಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ ಸಗ್ಳೆಂ ಮಾಯಗ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ನೀಜಾವ್ನ್ ಸ್ಕೊಟಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಪಾತ್ಯೆಲೆಂ. ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ತಾಕಾ ಸುಶೆಗಾಚಿ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ.
 
ಅಧ್ಯಾಯ್ 12 : ಫೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಲೆ
1 ಪಾಟ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಕೊಸ್ತರಿಕಾ – ಚುಕೊನ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ
ಉವಿತ, ಕೊಸ್ತಿರಿಕಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ವಸ್ತಿ ಘೆತಚ್ ದುಸ್ರೆಚ್ ದಿಸಾ, ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ, ಜೆಫ್ ಆನಿ ಜೆರಿ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲೂಯಿಸಾಕ್ ಸಾನ್ ಜೊಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಗೆಲೆ. ಘಂಟೊಭರ್ ಘರಾಂತ್ ತಾಣಿ ಖರ್ಚಿಲೊ. ಜೆರಿ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲೊ, ಮಫೀಯಾಚೆ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ .
ಥೊಡೆಂ ಪಯ್ಸ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ ಅಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಅರ್ದೊ ಘಂಟೊ ಭರ್ ತೊ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನಂಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ತೆಂ ಮಫೀಯಾ ಗೂಢಾಚಾರಿಚೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ಕಾರಾಂತ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ.
‘ರೋವರ್’ ನಾಂವಾಚೊ ‘ರೊಬೊಟ್’ ವಾಹನ್ ತಾಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ‘ರಿಮೊಟಾಚೆರ್’ ಚಲವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕಾರಾ ಪಂದಾ ರಿಗಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಏಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫೊಂಡರ್ ಕಾರಾಚಾ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲೆಂ. ರೋವರ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ಲೊ ದೆಂವೊನ್, ಕಾರ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಸಾಲ್ವತೊರಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಾರಾಂಚಿ ಎದೋಳ್ ತಾಣಿ ಒಳೊಕ್ ನಿಗಧ್ ಕೆಲ್ಲಿ.
ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೊಂಡರ್ ಚಿಡ್ಕಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜೆರಿನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತ್ಯಾ ಕಾರಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಜೊಕ್ತೆಂ ಕಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೊಂಡರಾಚೊ ವಿಭಾಡ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಲೂಯಿಸಾ ಸಂಗಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೆ. ಲುಯಿಸಾಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಏಕ್ ಚೀಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಎಕಾ ಬ್ರೀಫ್‌ಕೇಸಿಂತ್ ಮಫೀಯಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಟಾಪ್ಚಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣೀ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಚೀಲಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ತೆ ಕಾರಾರ್ ಬಸ್ಲೆ ಆನಿ ಜೆಫ್ ತಾಂಕಾಂ ಅರೆನಲಾ ಕುಶಿಂ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ ತಾಂಚೆಂ ‘ಸುಭದ್ರ್ ಘರ್’ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಾಟ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ಶೆಂಬೊರ್ ಮೀಟರಾಂಯಿತ್ಲೆಂ ವಚಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜೆರಿಚಾ ಜಿಪಿ‌ಎಸ್ ಮೊನಿಟರಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಹಳ್ದುವೊ ತಿಬೊ ದಿಸ್ಲೊ. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾತ್,” ತಾಣೆ ಜೆಫ್ಪಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
“ಮ್ಹಜಾ ‘ರಿಯರ್‌ವ್ಯೂ’ ಆರ್ಸ್ಯಾಂನಿ ದಿಸಾನಾಂತ್,” ಜೆಫ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ
“ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಬಿ’ ವಾಪರ‍್ಯಾಂ,” ಜೆರಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ರಸ್ತೊ ಘಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಭರ‍್ಲಲೊ ಆಸೊನ್ ಥೊಡಿ ವಾಟ್ ಆಡ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ. ಜೆಫ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಪಯ್ಲೊ ಆಡ್ ರಸ್ತೊ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತುಮಿ ತೆಗಾಯ್ನಿ ತುರ್ತಾನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಡೊಸಾತ್ ಲಿಪಾಜೆ. ಹಾಂವ್ ಮುಕಾರ‍್ಸಿತಾಂ, ಪೂಣ್ ಠಿಕಾಣೊ ಬದ್ಲಿತಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಸಾನ್ ಜೊಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ತಿಳ್ಸುನ್ ತಾಣಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಅರೆನಲಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.”
ದೊನ್ಶಿಂ ಮೀಟರಾಂಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಆಡ್ ರಸ್ತೊ ದಿಸ್ಲೊ. ಅಶೀರ್ ರಸ್ತೊ. ತೆಗಾಂಯ್ ಜಣಾಂ ಕಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಬಾಯ್ರ್ ಉಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಎಕಾ ಬೊಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪ್ಲಿಂ. ಚೀಲಾ ಸಂಗಿಂ ಜೆಫಾನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುರಾಂಟಿ ಮಾರ‍್ಲಿ. ಕ್ಷಣಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಗೂಢಾಚಾರಿಂಚೆಂ ಕಾರ್ ಉದೆಲೆಂ, ಮುಕ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಆಡ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಘುಂವೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಚಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ವೇಗ್ ಉಣೊ ಕೆಲೊ, ತಶೆಂಚ್ ವೇಗ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲೆ. ಜೆರಿಚಾ ಮೊನಿಟರಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಿಬೊ ಕಾರ್ ಉತ್ತರೇಕ್ ವಚುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕಯ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವೊನ್ ತಿಬೊ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲೊ.
“ತೆಂ ಕಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ,” ಜೆರಿನ್ ಜೆಫ್ಪಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
“ಬರೆಂ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಎಕ್ಶನ್,” ಜೆಫ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತುಮಿ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ನಿಮಿಷಾಂನಿ ಟಿಮ್ ಯೇವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವ್ಹರ‍್ತಲೊ.”
ಸಾನ್ ಜೊಸಾಂತ್ಲೆಂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಸಾಂವ್ ತಿಂ ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂ ರಾಕುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಂದ್ರಾ ನಿಮಿಷಾಂ ಭಿತರ್ ಟಿಮ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಅರೆನಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಘರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಗೆಲೊ.
ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಜೆಫ್ಪಾನ್ ಎತೆನಾಸಾಕ್ ವಚುನ್ ಕಬಲ್ಲೆರೊ ಹೊಟೆಲಾಚಾ ಆಸ್‌ಪಾಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಆದೇಶ್ ಆಯ್ಲೊ. ೩೦ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತೊ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ತಾಣೆ ಹೊಟೆಲಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ‘ಮರ್ಕಾದೊ’ ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬರೆಂ ಜೆವಣ್ ಥಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾ ಕಾಡ್ತಾಂ ತೊ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ.
ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಚೊ ಚಾಲಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಶೀದಾ ಚಲ್ಚೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾಂ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಬರ್ ತೆ ತಶೆಚ್ ರಾವ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಕಾರಾಂತ್ ಕೋಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ. ‘ವೈಲ್ಡ್ ಗೂಜ್ ಚೇಜ್...” ಉರುಲ್ಲಿಂ ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಡ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ತಾಣಿ ಲೆಕ್ಲೆಂ.
ಆಪ್ಲಿ ಸಲ್ವಣಿ ತಾಣಿ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಕಳಯ್ಲಿ. ತೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಚಾಳ್ವಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಪುರಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ತನ್ಶಿ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಲಿ, ತೊ ಕಳ್ವಲ್ಲೊ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತೆಲೆಂ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವಯ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಾನ್‌ಜೊಸ್ ವಚುನ್ ಸಾಲ್ವತೊರಾಂಚಾ ಘರಾಚೊ ಪಾರೊತ್ ಕರುಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಕಡೆ ಜಾಯ್ಪುರ್ತೆ ಜಣ್ ನಾತ್ಲಲೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಿಂ ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂ ಆತಾಂ ತೊ ‘ಮ್ಹಾಲ್’ ಸಾಗ್ಸುಂಚಾರ್ ಆಸಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಕಾಂತ್ಲೊ. ತೊ ಖುದ್ ವರ್ದ್ಯೊ ಬರಂವ್ಚಾಂತ್, ಮಥಾಯೆಸಾ ಕಡೆ ಉಲಂವ್ಚಾಂತ್, ಸೆಜಾರಿ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ‘ಬುದ್ವಂತಾಂಚೊ’ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ‍್ಚಾಂತ್ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಶಸ್ತ್ರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ಸುಕ್ರಾರಾ ದಿಸಾ ಲೂಯಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಎಲ್‌ಕಬಲ್ಲೆರೊಕ್ ಗೆಲಿಂ, ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ತಾರ್ವೊಟಿ ಮೆಳಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್. ತಾಂಕಾಂ ಉವಿತಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆ ಜೆಫ್ ಆನಿ ಜೆರಿ ಯು‌ಎಸ್ ಮಿಶ್ಶನಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆ. ಟಿಮ್ ಹೊಟೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ನ್ ರಾವ್ಲೊ.
ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೊ ಮಿಲಿಟರಿಂತ್ಲೊ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಘೊವಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆದೇಶಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತಾಣೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಿಂ ರಾಕ್ಲಿಂ.
ಸ್ಕೊಟ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಗಮನ್ ದೀನಾಶೆಂ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ದೊಗಾಯ್ನಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಣಿ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಫುಡೆಂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಮೆಜಾಕಡೆ ಥೊಡೆ ಡೊಲ್ಲರ‍್ಸ್ ಉಡವ್ನ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸ್ಕೊಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ತಾಲೊ. ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಟಿಮ್ಮಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ ಸ್ಕೊಟ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಶೀದಾ ಗೆಲಾ, ಆತಾ’ಮಿಂ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾರ್ ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಟಿಮ್ಮಾನ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಿಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇಜೆ.
ಮಫಿಯಾಚೆ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ್ ಪಾರೊ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಹಾಂಕಾಂ ಅಪಹರ್ಸುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಯಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ನಿರ್ಜನ್ ಸುವಾತೆರ್ ಚಲ್ತಾಸ್ತಾನಾ ತಿಂ ಬರಿಚ್ ಚತ್ರಾಯ್ ವಾಪಾರ‍್ತಾಲಿಂ.
ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಫಾರ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣಿ ಟಿಮ್ಮಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಯೇವ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ವಾಟೆರ್ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ರೊಡ್ನಿಕ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಗಜಾಲ್ ತಿಳ್ಸಿಲಿ. ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ಅರೆನಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಘರಾ ವಚಾ ಮ್ಹಣ್ ರೊಡ್ನಿನ್ ಅದೇಶ್ ದಿಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್ ತಾಕಾ ಅರೆನಲಾಕ್ ಹಾಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಫ್ ಆನಿ ಜೆರಿಕ್‌ಯಿ ತಾಣೆ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ತ್ಯೆಚ್ ರಾತಿಂ ತೆಂ ಗುಪ್ತೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಒಪ್ಸಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಜಾತಚ್ ತಾಣಿ ಉವಿತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ.
ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಚೆಂ ಶೂಟ್-ಅವ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಮಫೀಯಕಡೆ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ವಿಕ್ರೀತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಫಾವೊತೊ ದಾಖ್ಲೊ ನಾತ್ಲೆ ಬಗರ್ ತೆ ತಶೆಂ ಕರ‍್ತೆಲೆ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆ. ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ತೆಂ ಮೆಲೆಂಗಿ ಉರ‍್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಿಸ್ರಿ ಏಕ್ ಪಕ್ಷಾ ಹಾಂತುಂ ಮೆತೆರ್ ಆಸೊಂಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ. ತಾಣಿ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ‍್ಲಲೊ ಫಾರ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ ಮಧೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್. ತಾಣಿ ವಿವಿಂಗಡ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚೆ ಕೆಲೆ. ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಲಜ್‌ಯಿ ದಿಸ್ಲಿ. ಪೊಳ್ಕುರ‍್ಯಾಂ ಬರಿ ತಿಂ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಎರೆನಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಯಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಚೀಲಾನ್ ತಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಂಚಿ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚಿ ಕಾಂತವ್ಣಿ ರಾವ್ಲಿ.
2 ಕುಮ್ಸಾರ್
ಸುಕ್ರಾರಾ ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಶೂಟ್‌ಅವ್ಟಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆನಿ ಆರೆನಾಲಾಂತ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಜಾತಚ್ ಪಾಟಿಂ ಉವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಲೂಯಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ನೀದ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಮೆನ್ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ದಾಟ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಭಿತರ್ ಗಾಢ್ ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಬಿಝೀ ಆಸ್ತಲೊ, ತಾಣಿ ಕಸಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಸಾ, ತೆಂ ತಾಕಾ ಯಾ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾವ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂದ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಷ್ಟ್ ಭರ‍್ತಿ ಕರ‍್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಫಿಯಗಾರಾಂನಿ ದಂದೊ ವಾಡಯಿಲ್ಲೊ. ಲುಯಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ‍್ಸುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಫಿಯಾಕ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪುರೊ ತಿತ್ಲಿ ಗುಪಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ತಾಣಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ.
ವಿವಿಯೆನಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಲೂಯಿಸಾಚೆ ಮತಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಏಕ್ ಉಡಿ ಚುಕ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಳೊ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯೊ ರಸಾಳ್ ಘಡಿಯೊ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯೊ ತಾಣೆ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟ್ಲ್ಯೊ. ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಪತಿಣೇ ಸಂಗಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ಸಮ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಫಾವೊತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣೆ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಪತಿಣೆಕಡೆ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ತೊ ಸಂದರ್ಭ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಉದೆಜೆ ಆಶೆಂ ತೊ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.
ಆತಾಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾ ಉಚಾರುನ್ ಸಾಂಗೊನೊಜೊ? ತಾಕಾ ಏಕ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೊ ಹಾಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತೇಂಯ್ ನಿದೆಂತ್‌ಚ್ ಹಾಲ್ಲೆಂ. ತೊ ತಾಳೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ‍್ನಾಚೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ತಾಣೆ ನಿದ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಫಟ್! ಕೊಣೆಂಗಿ ಥಾಪಡ್ ಮಾರ‍್ಲೆಲೆ ಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್‌ಯಿ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಕಿತ್ಯಾ ಉಠ್ಲೊಯ್? ಕಾ’ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ? ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
ಲೂಯಿಸಾಚಿ ಮತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲಿ. ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗ್, ಆತಾಂಚ್ ಸಾಂಗ್, ತೆಂ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾಲೆಂ....
ತಾಣೆ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೆಂ ಪುರ‍್ತೆಂ ಜಾಗೆಂ ಆಸೊನ್ ಲುಯಿಸಾಕ್‌ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ಚೆ ಭಾಶೆನ್.
“ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಕಡೆ ಏಕ್ ‘ಕುಮ್ಸಾರ್’ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.”
“ಜೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿಚಾ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂತ್ ಅಟಾಪುನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ?”
“ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಿ ಹಾಂವ್ ಎದೋಳ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ.”
“ಸಾಂಗ್, ಕಿತೆಂಯ್ ತೆಂ ಜಾಂವ್, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ಶಿತಾಂ.”
“ಮೊಗಾ, ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಮ್ಹಕಾ ತುಜೆ ನ್ಹಯ್, ವಿವಿಯೆನಾಚೆಂ ಜಾಯ್.” ತೊ ಲಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ. ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಫುಗಾಸಾಂವ್ ಉಣೆ ಜಾತಚ್ ಆಪ್ಣಾ ಆನಿ ವಿವಿಯೆನಾ ಮಧೆಂ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ತಾಚೆಶಿಂ ಪಳೆಲೆಂನಾ. ತಾಚೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಚ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಪೊಶೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.
“ಮೊಗಾ, ಆತಾಂ ತೊ ಸಂಪ್ಲಲೊ ಅಧ್ಯಾಯ್. ಆತಾಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಚಾರ‍್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿ ತುಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಭಗ್ತೆಲೆಂ. ಸಮಾಧಾನೆನ್ ನಿದೊಂಕ್ ವಚ್....” ಕಾರ್ಮೆನ್ ಕೂಸ್ ಪರ್ತುನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೆಂ.
ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಕಾರ್ಮೆನ್ ತಡವ್ ಕರುನ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಉವಿತಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿಂ ಚಡ್ ತಡವ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ತಾಣೆ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ಫಳ್ಹಾರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೊ. ನಾಸ್ಟೊ ಕರ‍್ನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪ್ ಜೆವ್ಣಾಚಾ ಮೆಜಾರ್ ದವರ‍್ನ್, ಚಾಲು ಕೆಲೆಂ. ಕೊಫಿ ಸೆವ್ತಾ ಸೆವ್ತಾಂ, ತಾಣೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೈಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ‍್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಲೆಲ್ಯಾ ಪರ್ವಣೆಚಾ ಆಧಾರಾನ್ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಫೈಲಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ರೊಬರ್ಟ್ (ಬೊಬ್) ರೋಜರಾಚೆಂ ಫೈಲ್ ತಾಣೆ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಕಸೊ ತೊ ಮಫಿಯಾಕಡೆ ಝುಜೊನ್ ಮೆಲೊ ತೆಂ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಡಾಗ್ ಒಲ್ಮರ‍್ಟಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಬೊಬಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ತಾಣೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಐಡಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಾಚೆಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾತಾಗಿ ಪಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಸೊ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಠಯ್ಲೊ ಆನಿ ಜಾಪ್ ಮಾಗ್ಲಿ. ತೊ ಆತಾಂ ಎಫ್‌ಬಿ‌ಐಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ತೊ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ದಫ್ತರ್ ಅನಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸಂಖೊ ತಾಣೆ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಚ್ ಫೊನ್ ಕರುಂಕ್ ಚಡ್ ವೆಗಿಂ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ತೆಂ ಬಾಕಿ ದವರ‍್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ತವಳ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂಚ್ಯಾ ಪುಂಜ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಬೊಬ್ ರೊಜರ‍್ಸ್ ಆನಿ ವಿವಿಯೆನ್ ಹಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ. ತಾಕಾ ಫಕತ್ ಎಡ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆಚೊ ಆನಿ ದುಖಾಳ್ ಅಂತ್ಯಾಚೊ ವಿವರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ವಿವಿಯಾನಾಚೊ ಕಸಲೊಚ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.
ಲೂಯಿಸ್ ತ್ಯೆ ಸಕಾಳಿಂ ತಡವ್ ಕರುನ್ ಉಟ್ಲೊ. ತೊ ಆತಾಂ ಜಿವಾಳ್ಳೆಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ಲೊ. ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂ ಪತಿಣೆಕಡೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಘಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲೆಲೆಂ ಏಕ್ ಭಾರಾಧಿಕ್ ವೊಜೆಂ ದೆಂವಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿ ತಾಕಾ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಸಂಪವ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಧರುಂಕ್ ತೊ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ. ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಚಿಂತ್ತಾನಾ ವಿವಿಯಾನಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಧಲೊನ್‌ಶೆಂ ತಾಚೆಶಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದುಖಿಚಿ ಏಕ್ ವೋಡ್ ಆಯ್ಲಿ. ತವಳ್ ತೆಂ ಪಿಂತುರ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಚೆಡುಂ ಬಾಳ್, ಜಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ, ‘ಪಪ್ಪ, ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾಂ.’
ತೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಮಾಯಗ್ ಜಾತಾ ವರೆಗ್ ತಾಣಿ ಪಟಾಪಟ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ. ತಾಣೆ ವಚುನ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾತ್‌ರೂಮಾಕ್ ಗೆಲೊ. ನ್ಹಾತಾ ನ್ಹಾತಾನಾ ತಾಚಿ ಮತ್ ವಚುನ್ ವಿವಿಯಾನಾಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ತಿಂ ದೋನ್ ‘ದರ್ಶನಾಂ’ ತಾಣೆ ವರವ್ಣ್ ಪಳೆಲಿಂ. ತಾಚೆ ಆನಿ ವಿವಿಯೆನಾ ಮಧ್ಲೆಂ ತೆ ಘಡಿತ್ ಘಡೊನ್ ನೋವ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉತರ‍್ಲೆಲಿಂ. ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾ ತೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ? ತ್ಯಾ ಆಂಜಾಳ್ ಮುಖಮಳಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ಮತ್ ಖಂಚಯ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ತೊ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. “ಯೆ ದೆವಾ! ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ?” ತೊ ಕೊಡ್ಸಾಣೆನ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ.
ನ್ಹಾವ್ನ್ ಆಂಗ್‌ಪುಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. “ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಠಿಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ವಿವಿಯೆನಾಚೊ ಪತ್ತೊ ಧರ‍್ತಲೊಂ ಆನಿ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವೆಂ ದೆಖ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದರ್ಶನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಹಾಂವ್‌ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತಲೊಂ.” ಅಶೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಮಾತ್ಸೆಂ ಜಿವಾಳ್ಳೊ ಆನಿ ತೊಂಡಾರ್ ಬರೊಚ್ ಹಾಸೊ ಫಾಂಕವ್ನ್ ತಾಣೆ ನಾಸ್ಟೊ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ತಾಲೆಂ. ಪತಿಣೆಕ್ ಕೊಂಕುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂಚಾ ‘ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್’ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಿತೆಂ ತೆ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
“ಹನಿ, ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲಾಗಿ?”
“ವ್ಹಯ್,” ಕಾರ್ಮೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ನಮೂನ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ನಾಶೆ ಕಿತ್ಲೊಗಿ ತೇಂಪ್ ಜಾಲೊ.” ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜ್ ನಕ್ಲಾಂನಿ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.
ಲೂಯಿಸಾಚ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ವಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯೊ. “ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ,” ತೊ ತೋಂಡ್ ಏಕ್ ಥರ್ ಕರ‍್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಹಾಂವೆಂ ತಮಾಶೆ ಕೆಲೆ, ಚೊರಾ.... ರೂಕ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಚೆಂ ಪಾಳ್ ಮ್ಹಾತಾರೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಖಂಯ್. ಗೊತ್ತಾಸಾಗಿ ತುಕಾ?”
“ಛೆಕ್! ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೊನಾ ಹಾಬಾ...”
“ಸಲ್ವಾಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್‌ಯಿ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್” ತೆಂ ಹ್ಹಿ ಹ್ಹಿ ಕರ‍್ನ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ.
ಲೂಯಿಸಾನ್ ಏಕ್ ಎಪ್ಪಲ್ ವಿಂಚುನ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಜೊಕುನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಚಮತ್ಕರೇನ್ ತೆಂ ಧಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ‍್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಘಾಸ್ ಮಾರ‍್ಲೊ.
“ಆಜ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಆಸಾಗಿ?” ಲೂಯಿಸಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
“ಆಜ್ ಆಮಿ ಫ್ರೀ ಆಸಾಂವ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂಚಾ ಶೂಟ್‌ಅವ್ಟಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಬಿಝೀ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ಎಡ್ವರ್ಡೊ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತೆ ಕಾಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ತಾತ್.
“ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪಚೆರ್ ಆಜ್ ಬಿಝೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಾಂಯ್.....?”
“ಆರ್ಕಿವ್ಸಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಥೊಡಿ ಮಾಹೆತ್ ಸೊಧ್ತಾಲಿ... ಆತಾಂ ತ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ತುಜೆಕಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಜಾತಾನಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಜಾಯ್ತ್ ಗಿ?
“ಒಕೆ, ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನೊಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.”
“ಕಮೊನ್, ಡಾರ‍್ಲಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಕರ್, ಹಾಂವ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಥಾರ‍್ಯಾರ್ ನಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಸಂಗಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಆಂವ್ಡೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸಿ‌ಐ‌ಎಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್ ಜೊಡ್ಲೆಲೆಂ ಪೂರಾ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಆಸಾ. ತುವೆಂ ಕಸಲೊಯ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟ್ ಸುರು ಕರ‍್ಯೆತ್ ಯಾ ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಪಳವ್ಯೆತ್...” ತೆಂ ಮಾತ್ಸೆಂ ಖುಬಾಳ್ಳೆಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ಲೆಂ. “ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ದೊಡ್ಯಾ ಮನಾಚಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಚಿಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಮ್ಹಜೊ ಪೂರ್ವಜ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಸ್ಟಿರಕಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ತಾಚೆಂ ‘ಡಿ‌ಎನ್‌ಎ’ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಮಸ್ತು ಒಂಬ್ಬಾತಾ. ಹಾಂಗಾಚಿ ಜಿಣಿ ಕಾಂಯ್ ದರ್ವಡ್ಯಾಚಿ ನ್ಹಯ್. ಘಡಿತಾಂ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಘಡ್ತಾತ್. ಬಿಝೀ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ‘ಕಲ್ಚರಲ್ ಶೊಕ್’ ಲಾಗತ್. ಹಾಂಗಾಚೊ ಮೂಡ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯಚೊ, ವೆವೆಗಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಘಡಾನಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಲೈಕ್ ಜಾತಾ. ಕಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ದರ್ವಡ್ಯಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್‌ಚ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿಂ ಮನಿಸ್. ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ವೆವೆಗಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಘಡಾನಾತ್ಲೆಂ. ಲಾಂಬಾವ್ದಿ ಲಾಗ್ತಾಲಿ.”
“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಮ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಥೆಡೊ ತಡವ್ ಜಾಲೊ. ಆಮಿ ಆತಾಂ ಎಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವಚುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಥೊಡಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ತರ್‌ಯಿ ಮಫಿಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಪತ್ತೊ ಮೆಳ್ಚೊನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೊಣ್ಣಾಕ್ ಕಳಾನಾತ್ಲೆ ಬರಿ ಹಾಂಗಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆವ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ,” ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ‍್ಚೆ ಬರಿ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ.
ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ದುಖೇಸ್ತ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಎಕಚ್ಛಾಣೆ ರಡೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ತೊ ತಾಚೆಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಗೆಂತ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ.
“ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಝಿ, ಹನಿ,” ತಾಣೆ ಸಮಧಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ಆನ್ಯೆಕ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್, ಮಾಗಿರ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಸಂಪ್ತೆಲೆಂ.” ತಾಣೆ ಘೊವಾಕ್ ಅರ್ನುನ್ ವೆಂಗ್ಲೆ. ಅಸಲ್ಯಾ ಉಬ್ಗಣೆಂತ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಎಕ್‌ಚ್ ವಾಟ್. ಸದಾಂಚೊ ಮೊಗಾ ಖೆಳ್. ಲೂಯಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ನಿದ್ಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಸಾಗ್ಶಿಲೆಂ....
ಆತಾಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆರಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ದನ್ಪಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಫ್‌ಬಿ‌ಐ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ತಕ್ಷಣಾಚ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ೨೪ ವೊರಾಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಎಕಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾಂ ಕೊಲ್ ಕರ್ಚೆ ಬರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ಒಳಕ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಜಾತಚ್ ಡೆಗ್ ಒಲ್ಮರ್ಟಾಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಘಳಾಯ್ ಜಾಲಿನಾ.
ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಡೆಗಾಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ದಿಲಿ. ತೊ ಘರಾಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ತಾಣೆ ಒಲ್ಮರ್ಟಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಒಲ್ಮರ್ಟ್ ಪಾದ್ದೆಲೊ. ಕಾರ್ಮೆನ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ರಾಕ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಮನ್ ವ್ಹಯ್ ಕರ್ಚಾಂತ್ ತೆಂ ಹುಷ್ಯಾರ್. ತಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿಕ್ ಫಳ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಖಬರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ದಖೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿ. ಒಲ್ಮರ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಿವಿಯೆನಾಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚೆ ಥಂಯ್ಚೆಂ ನಂಬರ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕರ‍್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ನಂಬರ್ ದಿಂವ್ಚಾಂತ್ಲೆಂ ಒಲ್ಮರ್ಟಾನ್ ಚುಕವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.
ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪಾಂತ್ ವಿವಿಯೆನ್ ನಾಂವಾಚೆಂ ಏಕ್ ಫಾಯ್ಲ್ ರಚುನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ತಾಂತುಂ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ದವರ‍್ಲಿ. ಹಿ ಮಾಹೆತ್ ಲೂಯಿಸಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಒಪ್ಲೆಂನಾ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಶಿಂವಾಕ್ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಲೂಯಿಸ್ ದರ್ಯಾ ತಡಿಕಡೆ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆಪ್ಲಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಿಂ. ಲೂಯಿಸಾನ್ ತಾಕಾಯ್ ಬೀಚಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ತೆಂ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.
ವಿವಿಯೆನಾ ಸಂಗಿಂ ಲೂಯಿಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಘಡ್ಬಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ನಂತರ್ ವಿವಿಯೆನಾಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ ಅವಸ್ಥಾ, ಒಲ್ಮರ್ಟಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ, ಆಯ್ಕುನ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೆಂ. ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಗರ್ಭ್ ಕಾಡಂವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ವಾಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಥಂಯ್ ತೆಂ ವೊಂದೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಠಿಕ್ತಚ್ ತಾಣೆ ವಿವಿಯೆನಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ಲೂಯಿಸಾಚ್ಯೆ ಧುವೆಚೆರ್, ರೊಜಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ.
3 ಏಕ್ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳೊ ಉಪಾವ್
ಎಡ್ವರ್ಡೊ ರಾಗಾನ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ದೊಗಾಂ ಪರಿಣಿತ್ ಶಾರ್ಪ್‌ಶೂಟರ‍್ಸಾಂಕ್ ನೆಮ್ಲೆಲೆಂ. ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಸ್ತ್ರೀ. ದೊಗಾಂಯ್ ನಿಕರಾಗುವಾ ದೇಶಾಚಿಂ, ಕಸಲಿಂಯ್ ಆಯ್ಧಾಂ ವಾಪಾರ‍್ಚಾಂತ್ ನಿಪುಣ್. ತಾಂಚೆ ಕಡೆ ಆಪ್ಲಿಂಚ್ ಶಸ್ತ್ರಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಟಾರ್ಗೆಟಾಂಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ನಿಷ್ಕ್ರೀಯ್ ಕರಾ, ಶೂಟ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಡ್ವಡೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಸಕ್ಕಡ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಆತಾಂ ತಾಚೊ ತಂಡ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಬರಿಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಲೆಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾತ್ ಮಥಾಯಸ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಲೀಡ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಥಾಯೆಸಾಕ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎಂತ್ ಥೊಡೆ ಕೊಂಟೆಕ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮಥಾಯೆಸಾನ್ ತಾಕಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಗಮನ್ ದಿಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಮಕಾವೊ ಕರಾರಾ ವಿರೋಧ್ ದಂದೊ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಶೆವೊಟಿಂ ಮಥಾಯೆಸಾನ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿಲೆಂ. ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್. ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಫಾವೊ ತೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಮೆಳ್ತಲೊ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ಲಿಂತ್ (ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೇಂದ್ರ್) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಸಾಚೊ, ಬೊಬ್ ಕ್ರೆಗಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ. ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಪ್ರಾಯೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ‘ಡಿಬ್ರೀಫಿಂಗ್’ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಸಾಚ್ಯಾ ಮೆತೆರ‍್ಪಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ತೊಂಡ್ ಸೊಡುಂನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತೆಂ ಅಯ್ಕುಂಕ್ ನಾಕಾ. ಬೊಬಾಕ್ ಪೆಂಟಾಗೊನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಿಲ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಚೊ ಸೀದಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಆತಾಂ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ತಾನಾ, ಬೊಬಾನ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊಚೊ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಘುಟ್ ಫೊಡುಂಕ್ ತೊ ಪಾದ್ದೆಲೊ. ತಾಣೆ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮೆರೈನ್ ಕೊಸ್ಟರಿಂಕಾಂತ್ ಆಸಾ. ಮಫಿಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಸ್ವಾದಿನ್ ಕರ‍್ನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಪಾವ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಫಿಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ‘ಸಾಂಬಾಳಾಚೆರ್’ ಆಸ್ಚಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಖುರ‍್ಸಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.
ಬೊಬಾನ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊಚೊ ಇರಾದೊ ವಿಚಾರ‍್ಲೊನಾ. ತಾಕಾ ತೊ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾಕಾ. ತಾಣೆ ಎಕಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟೆಲೆಫೊನ್ ಬೂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ ತೆಂ ಕೊಲ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ಉರ‍್ಲೊನಾ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಮೆರೈನಾನ್ ಮಾಹೆತ್ ಸ್ವಾದಿನ್ ಕರ‍್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಸೊಮಾರಾ ದಿಸಾ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ತಲೊ. ಅಕ್ರೇಕ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಕಾರ‍್ಯಕರ್ತಾಚೆಂ ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಬೊಬಾನ್ ತೆಂ ತಾಕಾ ದಿಲೆಂ.
ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಕಾರ‍್ಯಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾತುಲ್ಲೊ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಆಕೇರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಸನ್ವಾರಾ ಪಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಕಡೆ ಕೊಣ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬೊಬಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಎಡ್ವರ್ಡೊಚೆ ಜಣ್ ಬೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಪೀಯ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಹಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾತಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟ್ ಸೊಮಾರಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಫ್ಲೈಟಾರ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಿ‌ಐ‌ಎ/ಡಿ‌ಇ‌ಎ ಹಾಂಚಾ ಮೆಲ್ವಿಚಾರಣಾಖಾಲ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಸಾಂಭಾಳ್ತಾಲೊ. ಎತೆನಾಸಾಂತ್ಲೊ ಸ್ಕೊಟಾಚೊ ವಿಳಾಸ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ.
ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಮಾಹೆತಿ ಸಂಗಿಂ ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಫುಡ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೊಚ್ ಖುದ್ ರಶ್ಯನ್‌ಗಾರಾಚಾ ಘರಾಚಿ ಸಮೀಕ್ಷ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೊ. ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಯ್ತಾರಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ದಾಢ್ ಘಾಲ್ನ್ ತ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಮಾಹೆತಿಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಸ್ವಾದೀನ್ ಕರ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ.
ರಶ್ಯನಾಗರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಘರಾಕ್ ದಾಢ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಪ್ಲೆನ್ ಎದೊಳ್‌ಯಿ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಕಸಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಉಪಾವ್ ಸುಸ್ತಾತಾ ತರ್ ಪಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ದುಸ್ರೆ ಸಕಾಳಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಚೊ ಪಾರೊತ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಸ್ಕೊಟ್ ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂ-ಬಾಪಾ ಸಂಗಿಂ ಉವಿತಾಂತ್ ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾವ್ನಾ.
ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಉಪಾವ್ ರಚ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಲುಯಿಸ್-ಕಾರ್ಮೆನಾಚಾ ಘರಾಚೊ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ತೆಲೆ ಆನಿ ತಿಂ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಅಪಹರ‍್ಸಿತೆಲೆ. ತೊಂದ್ರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆ ಸೆಕ್ಯುರಿಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್. ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ ನಿಶಸ್ತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.
ಸನ್ವಾರಾ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಘರಾಚೊ ಪಾರೊತ್ ರಾವಯ್ಲೊ ಆನಿ ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಡ್ಯಾಚಾ ಘರಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆ. ತವಳ್ ಅಶೆಂ ಠರಾಯ್ಲೆಂ ಕಿ ದೊಗಾಂ ಗಾರ್ಡಾಂನಿ ಜೆ ಉವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೂಯಿಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚೊ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತೆ ಉವಿತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚುನ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಸಯ್ರ್ಯಾ-ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚೆಂ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ. ತಿಂ ಸಾನ್‌ಜೊಸಾಕ್ ವೆಚೆ ವಾಟೆರ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಜನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡಾಂಕ್ ನಿಶಸ್ತ್ರ್ ಕರ‍್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾನ್ ಜೊಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ‘ಕೊಂಡೊ’ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ಚೆಂ. ಥಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ಬಾಂದುನ್ ಆನಿ ತೊಂಡಾ ಧಾಂಪುನ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊಚೆಂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾಕ್ಚೆಂ. ಎಡ್ವರ್ಡೊಚೆಂ ಕೊಲ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಬಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕಳ್ಚೆಂ. ಆಯ್ತಾರಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊಚೆ ಭಾಡ್ಯಾಚೆ ಖುನಿಗಾರ್ ಎತೆನಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉವಿತಾಕ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ರೊಡ್ನಿಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಣಿ ಬೈನೊಕುಲರ‍್ಸ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ತಾಣಿ ಸರ್ತೆ ಪ್ರಕಾರ್ ರೊಡ್ನಿಚ್ಯಾ ಘರಾಚೊ ಪಾರೊತ್ ಕೆಲೊ. ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ರಾಕುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ಖಾಣ್ ಆನಿ ಉದಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಹೆರಾಂ ದೊಗಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಶ್ಯನ್‌ಗಾರಾಚಾ ಘರಾಚೊ ಪಾರೊತ್ ಕೆಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಏಕ್ ಕಡೆ ಎಕಾ ಕಾರಾಂತ್ ದೋಗ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತಾಣಿಂ ತೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಗಾರ್ಡಾಂಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಪಿ‌ಎಸ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಚಾಲು ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಹಳ್ದುವೊ ತಿಬೊ ಪಳೆಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ತಾಣಿಂ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ.
ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ ಪಡ್ಲೊ. ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಗಾರ್ಡಾಂಚೆರ್ ದಾಢ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಣತೆ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಚಲ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾಢ್ ಘಾಲ್ಚಿ. ದೀಸ್ ಭರ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ನ್ ತೆ ಥಕ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸೊನ್ ಚಡ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಅರ್ಪುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆನಾಂತ್. ತರಿಕ್‌ಯಿ ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಎಕಾ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿಲ್ಲಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವ್ರುಂಕ್ ಠರಾಯ್ಲೆಂ.
ಕಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾರ್ಡಾಂನಿ ಪಳೆಲೆಂ. ಜಿಪಿ‌ಎಸ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ತೊ ತಿಬೊ ಹಾಲಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಂಚೊ ಪಾರೊತ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.
4. ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಘುಟ್
ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ದಾಢ್ ಘಾಲ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಂತ್ ರೊಡ್ನಿ, ಸ್ಕೊಟ್ ಆನಿ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ, ಭಾಡ್ಯಾ ಸೊಜೆರ್ ಸೈನಾಚೆಂ ‘ಡಿಬ್ರೀಫಿಂಗ್’ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ರೊಡ್ನಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಚೆಂ ಪ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಂಕಡೆ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಸಹಾಯ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಗುಪ್ತ್ಯಾ ಏಜೆಂಟಾಂ ಕಡೆ ತಾಣಿಂ ಚರ್ಚೆ ಕೆಲೆನಾಂತ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಮಿಖಾಯೆಲಾಚೆಂ ಆಮಂತ್ರಣ್‌ಯಿ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪಾರ್ಟೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ‘ಎಂಟಿ-ಮಾಫಿಯಾ’ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಬರೊಚ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲೊ.
ಪ್ಲೆನ್ ಕಾರ‍್ಯಗತ್ ಕರ‍್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಚೆ ಹಾತಿಂ ಘಾಲಿ. ತೊ ದೊಗಾಂ ಕಾರ‍್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆ ಲೂಯಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಡೊಕ್ ವಚುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೊತ್ತಾಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಎಕ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತೆಲೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಸವೆಂ ತಿಂ ರೊಡ್ನಿಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ವೆತಲಿಂ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ ಮಿಖಾಯೆಲ್, ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ತಾಂಚೆಂ ಪ್ಲೆನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮೈಕ್ ಖುಶೇನ್ ಒಪ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಅಮೆರಿಕಾಗಾರಾಂಕಡೆ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ದಿಲಿ. ತಾಂತುಂ ದೊಗಾಂ ‘ಟಿಕ’ ಸಹಾಯಕಿಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ದನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್, ತಾಂಚೊ ಜಾಗೊ ದೊಗಾಂ ಕಮಾಂಡೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಭರ‍್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಆನಿ ರೊಡ್ನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಚ್ಯಾ ‘ಎಂಟಿ-ಡ್ರಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್’ ಹಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ಲೆ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಮಫೀಯಾ ಗುಂಡಾಂನಿ ದಾಢ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಗುಂಡಾಂಕ್ ದರುಂಕ್ ಮೆಳಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ. ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಪ್ರಧಾನಾ ಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ಕಮಾಂಡೊ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ತಾಂಚೆಕಡೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.
ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡಾನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಗೂಢಾಚಾರಿ ಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಪಿ‌ಎಸ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ಹಳ್ದುವೊ ತಿಬೊ ಹಾಲಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೊ ಅರ್ಥ್.
ತವಳ್ ಎತೆನಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಖಬರ್ ಆಯಿ. ಮಫಿಯಾಚೆಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ಕಾರ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಆಶಾರ್-ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೋಗ್ ಜಣ್ ಗುಪ್ತೆ ಏಜೆಂಟ್ ಸಾನ್‌ಜೊಸ್ ಕೊಂಡೊಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲೆ. ಲೂಯಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತೆ ಆಡಾಯ್ತಲೆ. ಲಾಂಬಾವ್ದಿ ರಾಕೊಂಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತೆ ಖಾಣ್ ಆನಿ ಉದಕ್ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ.
ರೊಡ್ನಿಚಾ ಪ್ಲೆನಾಕ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಕಸಲಿಚ್ ಮಾಹೆತ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ತಾಣೆ ಧರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆದ್ಲೊ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಕಾರ‍್ಯಕರ್ತ್ ಆನಿ ಮಥಾಯೆಸಾಚ್ಯಾ ತಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ‘ಕಿಡಿ’ಚಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ತನ್ಖೆಚೊ ‘ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್’.
ಫುಡೆಂ ಚಿಂತ್ತಲ್ಯಾ ರೊಡ್ನಿನ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಕಿ ದೋಗ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ಗಾರ್ಡ್ ರಶ್ಯನ್‌ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಡ್ವರ್ಡೊ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚೊನಾ, ಹಿ ಸಂಗತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ‘ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೆನಾ’ಚಾ ಜಯ್ತಾಕ್ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಆತಾಂ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ ಕಿ ಹಾಣಿ ‘ಬಗ್’ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಉವಿತಾ ಲಗ್ಸಾರ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಎರೆನಾಸಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜೆಪಿ‌ಎಸ್ ಟ್ರೆಕರ್ ದೀವ್ನ್ ದೊಗಾಂಕ್ ತಾಣಿ ರಶ್ಶನ್‌ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವ್ರುಂಕ್ ನೆಮ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಳಾರ್ ಅಕ್ರಮಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ, ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿ ಕನಿಷ್ಠ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ದಾಖವ್ನ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಜೆಫ್ ಆನಿ ಜೆರಿಕ್ ಎಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೆನ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ ಸ್ಕೊಟಾಚೆಂ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ರಾಕುಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.
ದನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸರಿಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಉವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರೊಡ್ನಿಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಕಾರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲಿಂ. ಎಕಾಂತ್ ಲೂಯಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ರೊಡ್ನಿ ಆನಿ ಮೊನಿಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಗುಪ್ತೆ ಏಜೆಂಟ್ ಕಾರಾಂ ಚಲಯ್ತಾಲೆ. ದೋನ್‌ಯಿ ಕಾರಾಂ ಸಾನ್‌ಜೊಸಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಕಾರಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾತಚ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ತಾಂಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಂನಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾ ಕಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಲಗ್‌ಬಗ್ ೨೦೦ ಮಿಟರಾಂಚೊ ಅಂತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲೂಯಿಸಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಶಿಮ್ಟೆರ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಕಾರ‍್ಯಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಪ್ಲೆನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂನಾ.
ಸಾನ್‌ಜೊಸ್ ಶೆರ‍್ಹಾಂತ್ ರಿಗ್ತಚ್ ತಾಣಿ ಕೊಂಡೊಚಿ ವಾಟ್ ಧರ‍್ಲಿ. ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಪಾಟ್ಲಾವಿ ಕಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ ಆನಿ ದಿಶ್ಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿಂ ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ಕೊಂಡೊಕ್ ವೆತಲಿಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಫಿಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಎಕಾವೆಳಾ ಗೆಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿ ಹಾಂಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಿಜ್ಚೆ ಬರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ರಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ಲೆನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ನಿರ್ಜನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಡಾವ್ನ್ ಧರ‍್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆ ಬರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೋನ್‌ಯಿ ಕಾರಾಂ ಕೊಂಡೊಕ್ ಪಾಂವ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಫುಡೆಂ ಪುಣ್‌ಯಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ತೆ ಭಿತರ್ ಘುಸೊನ್, ರಾಕೊನ್ ರಾವೊನ್, ಪೊಳುನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ರಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್.
ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೊಡ್ನಿಚಿ ಪಾಟ್ಲಾಮ್ ತ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕಡೆ ಪಾವ್ಲಿ. ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲೂಯಿಸ್ ಕಾರಾಂತ್ಲಿಂ ದೆಂವ್ಲಿಂ. ರೊಡ್ನಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಭಾಸ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಎತೆನಾಸಾ ತೆವ್ಶಿ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಘರಾ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಗುಂಡಾಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನ್-ಲೂಯಿಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಚಾಲಕಾನ್ ಕಾರ್ ಕಟ್ಟೊಣಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಉಬೆಂ ಕರ‍್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ತೆಗಾಂಯ್ ಘರಾಚ್ಯಾ ದಾರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಗುಂಡಾಂನಿ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಭದ್ರತೆಕ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಭಾರೀ ಬರೆಂ, ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಚಡಿತ್ ರಗತ್ ವಾಳಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಆಯ್ತಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ರಾವ್ತಚ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ನಿವಾಸಿಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯೆ ನಿಮ್ತಿಂ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುಲಭ್‌ಚ್ ಜಾಲೆಂ.
ಹಿಂ ತೆಗಾಂಯ್ ಜಣಾ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಲಿಫ್ಟಾ ಕಡೆ ವೆತಾನಾ ಅತೀ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಗುಂಡಾ ತ್ಯೆಚ್ ಲಿಫ್ಟಿರ್ ಸಕ್ಲಾ ಆಯ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ಭೆಟ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ತಾಣೆ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಲಿಫ್ಟಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತಾನಾ ತಾಣೆ ತೆಗಾಂಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಭಿತರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಮಾಳಿಯೆಚೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ತಚ್ ಎಕಾ ಮಫಿಯಾ ಗೂಂಡಾನ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಚ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆಚಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆಕ್ ವ್ಹರ್ಚೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ಲೊ.
ಲಿಪ್ಟ್ ವಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಏಜೆಂಟ್ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಪಿ‌ಎಸ್‌ಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಹಳ್ದುವೊ ತಿಬೊ ತಾಣೆ ಪಳೆಲ್ಲೊ. ದುಸ್ಮಾನಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ನಿಶಾನಿ ತಿ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಗನ್ನಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ತೆ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆ. ಏಕ್ ಚಾವಿ ದಾರಾಚ್ಯಾ ಬೀಗಾಂತ್ ರಿಗಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲೂಯಿಸ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಮಪೀಯಾ ಗೂಂಡಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ಗನ್ನ್ ಜೊಕುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂಚೊಚ್ ಅಂಗ್‌ರಕ್ಷಕ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾಲೊ.
“ಮಥಾಯಸಾಚೆ ವಂದನ್ ತುಮ್ಕಾಂ, ಎಲ್ ಲಿಯೊನ್,” ಎಕ್ಲೊ ಗೂಂಡಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ತಿಂ ಬಸ್ಲಿಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗೂಂಡಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಗನ್ ಬಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ‍್ನ್ ಗಮ್‌ಟೇಪ್ ವಾಪರ‍್ನ್ ತಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಬಾಂದ್ಲೆ ಆನಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆ ಎ‌ಎಕ್ ಪಾಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಬಾಂದ್ಲೆ. ಆವಾಜ್ ಕರ‍್ತಿತ್ ತರ್ ತೊಂಡಾಂಯ್ ಟೇಪ್ ಲಾವ್ನ್ ಧಾಂಪ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಭೆಸ್ಟಾಯ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ಜಾತಚ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್‌ಯಿ ಆಪ್ಲಿ ಗನ್ ಬಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಎತೆನಾಸಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಸಾಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ.
“ಬೊಸ್, ಪೆದ್ರೊ ಉಲಯ್ತಾಂ. ಪೊಳುನ್ ಧಾಂವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ?”
ಚ್ಯಾರ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಆಪುಣ್ ಫೊನ್ ಕರ್ತಲೊಂ, ತವಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೆದ್ನಾ ತಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ತಕ್ಲೆಕ್ ಎ‌ಎಕ್ ಫಾರ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ಚೆಂ.
ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಅಮೆರಿಕಾಚೆ ಗುಪ್ತೆ ಏಜಂಟ್ ಗನ್ನಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ. ದೊಗ್‌ಯಿ ಗುಂಡಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಘಾಬ್ರೆಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಪಿಸ್ತುಲ್ಯೊ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೆ. ಪೂಣ್ ತೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ಸಮ್ಜಾಲೆ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ತೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಏಜೆಂಟಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಕಾಂಯ್ ನಜೊ. ಏಜೆಂಟಾಂನಿ ಗುಂಡಾಂಕ್ ನಿಶಸ್ತ್ರ್ ಕರ‍್ನ್ ಮತಿಹೀನ್ ಕರ‍್ನ್ ದವರ‍್ಲೆಂ.
ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಆನಿ ಲೂಯಿಸಾಕ್ ಸೊಡಯ್ತಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ.
ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟ್ ರಶ್ಯನ್‌ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಯ್ಲೆ. ಜೆಫ್ ಆನಿ ಜೆರಿ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆ. ಕಮಾಂಡೊ ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಎದೊಳ್ಚ್ ಯೇವ್ನ್ ತಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಝಿಬೊ ಲಾಗಿಂ ತಾತಿಯಾನಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ನಿಮ್ತಿ ದೊಗ್‌ಯ್ ಜಣ್ ತಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಉಪ್ಯೆವ್ಚಾ ಮುಸ್ಕಾಯ್ಕೆರ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೆ. ಅಧ್ಯಾ ವೊರಾರ್ ರೊಡ್ನಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ.
ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಘರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ರಸ್ತ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ ಗೆಟಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ವಾಟ್. ಕಂಪಾಂವ್ಡಾಚಿ ವೊಣದ್ ಸ ಫಿಟಿ ಉಬಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುಂಡಾಂನಿ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಸಯ್ರಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂಯ್ ಪಳೆಲೆಂ.
ತೆ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂನಾ. ಪೂಣ್ ತಾತಿಯಾನಾಚಾ ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂಚೊ ಸ್ವಾದ್ ನಾಕಾಕ್ ಮಾರ‍್ಲೊ. ಅಶೆಂ ತೆ ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂ ಪಾರ್ಟಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲೆ. ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಅಪಾಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗೂಢಚಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ‘ಕೇರ್‌ಲೆಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಗೂಢಚಾರಾಚೆ ದೋಗ್ ಊಂಚ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾತಿಯಾನಾಕ್ ಸಂತೊಸ್‌ಚ್ ಸಂತೊಸ್. ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ತವಳ್ ಸಾನ್‌ಜೊಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ರೊಡ್ನಿಕ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ರೊಡ್ನಿಚಾ ಪರ್ವಣ್ಘೆನ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಚಾ ಪೊಲಿಸ್ ಪ್ರಧಾನಾಕ್ ಕೊಲ್ ಕರ‍್ನ್ ಸಾನ್ ಜೊಸಾಂತ್‌ದೊಗಾಂ ಮಾಫಿಯಾ ಗುಂಡಾಂಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕರ‍್ನ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ತೇಗ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಅಪಹೃತಾಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಘರಾಚೊ ವಿಳಾಸ್ ತಾಕಾ ತಾಣೆ ದಿಲೊ. ಅರ್ದ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾನ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಚೆ ಚೊವ್ಗ್ ಜಣ್ ಕಮಾಂಡೊ ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಾರ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಗುಂಡಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಯ್ದಾಂ ಆನಿ ಫೊನಾ ಸವೆಂ ಸ್ವಾದೀನ್ ಕರ‍್ನ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಗೆಲೆ. ಪೊಲಿಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಚ್ ತೊ ಕೊಂಡೊ ಬಂದ್ ಕರ‍್ನ್ ಕಾರ್ಮೆನ್, ಲೂಯಿಸ್ ಆನಿ ತೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಉವಿತಾಕ್ ಗೆಲಿಂ.
ಆಪುಣ್ಂಚ್ ಕಯ್ದ್ ಜಾತಾ ವರೆಗ್ ಆಪ್ಲೆ ಭಾಡ್ಯಾಚೆ ಮಜತ್‌ದಾರ್ ಕಯ್ದ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಖಬರ್ ನಾತ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ ಕುಡಾಯ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ.
ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಶ್ಯನಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉಂದ್ರಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಕಯ್ದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತೊ ಘಬರ‍್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೊಬಾಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ....
ಜಾಯ್ತಿ ರಾತ್ ಉತರ‍್ತಾನಾ ಮಥಾಯೆಸಾಚ್ಯಾ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಿ‌ಐ‌ಎಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಣಾನ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ‍್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. ತಾಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ದೊಗಾಂ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಅಪಹೃತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನ್ ಜಲ್ಮಾನ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲೂಯಿಸಾನ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎ/ಡಿ‌ಇ‌ಎ ಹಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಮ್‌ಸಿಯು ಯೋಜನಾಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕ್ಪಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.
ಎದೋಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಲೂಯಿಸಾನ್ ಡಿ‌ಇ‌ಎಕ್ ಕಿತೆಂ ವಿಕ್ರಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಥಾಯೆಸಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಗಡಿವಯ್ಲೆ ತಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕಾರ‍್ಯವೈಖರಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್‌ಶೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ರಾಗಾನ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಥಾಯೆಸಾನ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲೂಯಿಸಾಕ್ ಕಾತರ‍್ನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ‍್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಪುತ್ ಘಾಲೊ. ತಾಣಿ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಸೊಡ್ಚೊಂನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಕಾ ಪಂದಾಚ್ ಕಿತೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಡಿ‌ಇ‌ಎಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ವಿಶ್ವಾಸಿ’ ಜಣಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ‍್ನ್ ತ್ಯಾ ಗುಪ್ತ್ಯಾ ಏಜೆಂಟಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ನಂಬರ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕರ‍್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತ್ಯಾ ಏಜೆಂಟಾನ್. ಮಥಾಯಸಾನ್ ಆಪುಣ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊಚೊ ಬೊಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಫಲ್ಸಾಲೆಂ ನಾ ತ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಚೊ ವಿವರ್ ಘೆತ್ಲೊ.
ತ್ಯೆಚ್ ರಾತಿಂ ಮಥಾಯಸ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ದೋಗ್ ಅತೀ ಉತ್ತಮ್ ಗನ್‌ಮೆನ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಫಾಂತ್ಯಾಫರಾರ್ ವಚುನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ತಾಣೆ ಸಾನ್‌ಜುವಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಭೂಗತ್ ಜಣಾಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ತೊ ಯೆವ್ನ್ ಹಾಂಕಾಂ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಥಾವ್ನ್ ಸಾನ್ ಜೊಸಾಚಾ ಗಡಿಚ್ಯಾ ಆಸ್‌ಪಾಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗುಪ್ತ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಗೆಲೊ. ತೆಂ ಏಕ್ ವಿಲಾಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಹೊಟೆಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಘನೇಸ್ತ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಥಂಯ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೆ.
ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಾಂತ್ ಪರಿಸರಾಕ್, ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಆನಿ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ದರ್ಯಾ ತಡಿಂಕ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಡ್ರಗ್ಸಾಂಚೊ ದಂದೊ, ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚೊರಿಯೊ, ಅಪ್ರೂಪ್‌ಶೆಂ ಎ‌ಎಕ್ ಖುನಿ, ಮನ್ಶಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ, ಲೂಟ್‌ಮಾರ್, ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಅಸಲೆ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಿತ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಅವಾಂತರ್ ಕರ‍್ಚೆ ತಸಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಒದಗ್ಸುಂಚೆಂ ತೆಂ ಸಾಂಭಾಳುನ್ ವ್ಹರ‍್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾನೂನ್ ದಳಾಚ್ಯಾಂನಿ ದೀಸ್-ರಾತ್ ಜಾಗ್ರೂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಕಾನೂನಾಖಾಲ್ ನಿಷಿದ್ಧ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಕುಡಿಚೊ ದಂದೊ ಘುಟಾನ್, ಪೂಣ್ ಬರೊಚ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಮಥಾಯಸ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೊಟೆಲ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಂಚತಾರಾ ಹೊಟೆಲಾ ಭಾಶೆನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂಚೊ ದಂದೊ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ವೇಶಿಂಕ್, ಮೊಡೆಲ್ಸಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಚೆಡಿಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಆದಾಯ್ ಯೆತಾಲೊ.
ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆದೇಸಾಂತ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಡು ಮಥಾಯಸ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಣಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಲ್ಯಾಂಡೊನ್ ಘುಟಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ದುಷ್ಟೆಂ ವರ್ತುಲ್ ಬರೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವೈಟ್ ಹೌಸ್, ಪೆಂಟಗೊನ್, ಸಿ‌ಐ‌ಎ, ಡಿ‌ಇ‌ಎ, ಎನ್ ಎಸ್ ಎ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಟಿಕ್ ಮಿಶ್ಯನಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲಂಚ್ ದಿತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಮಿಲಿಯಗಟ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಕಯ್ಲ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿಚ್ ಲಾಖಾಂನಿ, ಹಜಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ದುಡು ಹಾತ್ ಬದಲ್ತಾಲೊ.
ಲ್ಯಾಂಡೊ ಹಾಂತುಂ ಮದ್ಗತ್ ಏಕ್ ಕಡೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸದಾಂ ಆಂಕ್ವಾರ್. ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಚಾ ವೇಶಿಂಚಿ ತಾಕಾ ರೂಚ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ. ಫಾವೊತ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ತೊ ವಿಕ್ರಿತ್ ಜಾತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫಾಯ್ದೊ ನಾತ್ಲಲೊ ಎಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್. ಆತಾಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ತೊ ದೋನ್ ಧಾರಿಂಚೆರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ತೋಂಡ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡೊ ಜಯ್ಲಾಂತ್. ವಯ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಖಬರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಧುತಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಮೆತೆರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಸಲಿಯ್ ರುಜ್ವಾತ್ ನಾ. ಕಸಲೆಚ್ ಸಂಭಾಷಣ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಲ್ಯಾಂಡೊಕ್ ಪುರ‍್ತೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ಆದೇಶ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ತರ್ ತುಂ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್. ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಎಲ್‌ಲಿಯೊನಾಕ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರ್. ಲ್ಯಾಂಡೊಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ ಆನಿ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರಿ ದಿಸೊಂದಿ. ಹಾಂತುಂ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ಅಧ್ಯಾಯ್ 12: ಮಿಶ್ಯನ್ ಎರ್ರಾಂದಿಸ್ಸಿಮೊ – 5
1. ಘಾತ್ಕ್ಯಾಚಾ ಸೊಧ್ನೆರ್
ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ರೊಡ್ನಿ ಆನಿ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಮಿಶ್ಯನ್ ಸೆಂಟರಾಂತ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಸಾನ್ ಜೊಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ. ತಾಂಚಿ ತಿ ಭೆಟ್ ಮಾಮೂಲಿ ತಶಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ ತರ್‌ಯಿ ತಾಣಿ ಚರ್ಚೆ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಗ್ರುಬರ್ ಆನಿ ಎಡ್ರಿಯನ್ ಟೊಪ್ಪರ್ (ಟೊಮ್ ಹೆಂಕ್ಸ್) ಹೆಯಿ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳ್ಳೆ. ರೊಡ್ನಿಚೊ ದುಬಾವ್ ಖರೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಎಕ್ಲೊ ಘಾತ್ಗಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ಲೆನ್ ಫಲ್ಸಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಅರ್ಪಿಲೆ. ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ‘ಉಂದ್ರಾಕ್’ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್.
ಸುಲಭ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ಲೆ ತಾಂಚೆ ವಾವ್ರಾಡಿ ಸಗ್ಳೆ ಬೋವ್ ಚಡ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಂಚೆ ಮದ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ‘ಜುದಾಸ್’ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜಾತಾಯಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್.
“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ಕ್ರಮ್ ವರವ್ಣ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ. ಚವ್ಗ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ಕ್ರಮ್ ಘನಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಪೂಣ್ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಧಾಂತ್ ನೋವ್ ಅಂಕ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಚವ್ತೊ ಆಸಾ ಲ್ಯಾಂಡೊ. ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಭಾರಿಚ್ ವಿಲಾಸಿ, ಆನಿ ತೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಗಮಾನಾಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ,” ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ತಾಣಿಂ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ವರವ್ಣ್ ಪಳೆತಾನಾ ಲ್ಯಾಂಡೊಚ್ಯೊ ರುಚಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ, ಪೂಣ್ ತಾಚಿ ಜೋಡ್ ತಿತ್ಲಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ನಿಯಮಿತ್ ವಾವ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ‍್ನ್ ಜೋಡ್ ಚಡವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಎಕ್‌ಚ್ ವಾಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ ತಸಲಿಂ ವ್ಯಸನಾಂ.
ತರ್ ತೊ ಚಡಿತ್ ದುಡು ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ? ಲ್ಯಾಂಡೊ ತೊ ‘ಉಂದಿರ್’ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಂಚೊ ವಿಚಾರ್ ಪುಷ್ಠಿ ಜಾಲೊ. ಸಂಭವಿತ್ ಘಾತ್ಕ್ಯಾಂಚಾ ಪಟ್ಟೆರ್ ಲ್ಯಾಂಡೊಚೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಣಿಂ ಆತಾಂ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಉಬಾರ‍್ಲೆಂ.
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಚೊ ರುಚಿ ಕಸಲ್ಯೊಯ್ ಜಾಂವ್, ತಾಚೆರ್ ಘಾತಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಕರ‍್ನ್ ಚೊರಿ ಧರುಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೂಣ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಭದ್ರತೆಕ್ ಮಿಕ್ವಾಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನಾ. ಆತಾಂ, ಉರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ದವರ‍್ನ್ ತಕ್ಷಣಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಲ್ಯಾಂಡೊಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವ್ರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಣಿ ಲ್ಯಾಂಡೊಚಾ ಫೊನಾರ್ ಏಕ್ ‘ಟ್ರೇಸರ್’ ಘಾಲ್ನ್ ತೊ ಖಂಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳ್ತೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಣಿ ಲ್ಯಾಂಡೊಚ್ಯಾ ಚಲವಲನಾಚೆರ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ದೊಳೊ ದವ್ರುಂಕ್ ಎಕಾ ಜಣಾಂಕ್ ನೆಮ್ಲೊ.
ಲ್ಯಾಂಡೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಊಂಚ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ದನ್ಪಾರಾಂ ಮಿಶ್ಯನ್ ಸೆಂಟರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ. ರೊಡ್ನಿನ್ ಕಾರ‍್ಯಕರ್ತಾಂಚೆ ದೋನ್ ತಂಡ್ ರಚ್ಲೆ, ಏಕ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲೂಯಿಸಾಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ, ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಶಾಭಿತಾಯೆನ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರುಂಕ್. ಮಫಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಪಾಯ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆತಾಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮಾರ‍್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಉಟ್ತಲೆಂ. ತೆದ್ನಾ ತೆ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಆನಿ ಲೂಯಿಸಾಕ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ರುಜ್ವಾತ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊದ್ತೆಲೆ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಜಿವಾಕ್ ಮೊಟೊ ಅಪಾಯ್ ಆಸ್ತಲೊ.
ಲೂಯಿಸ್-ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಸಾಂಭಾಳ್ತೆಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಏಡ್ರಿಯನ್ ಟೊಪ್ಪರ್ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಸಾಂಭಾಳ್ತೆಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಗ್ರುಬರ್ ಮುಖೆಲಿ. ದೊನ್‌ಯಿ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಸಂಚಾರಾಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕರ‍್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲ್ಯಾಂಡೊ ಸ್ವಾದೀನ್ ದಿಲಿ ಅಶೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲ್ಯಾಂಡೊಕ್ ಕಳ್ತಲೆಂ ಆನಿ ತವಳ್ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ತಾಚೆಂ ಚಲನ್‌ವಲನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಮ್ಟೆರ್ ನೆಮ್ಲಲೊ ಜಣ್ ಪಳೆತಲೊ.
ಪಯ್ಲೊ ತಂಡ್ ತಕ್ಷನ್ಂಚ್ ಕಾರ‍್ಯಗತ್ ಜಾಲೊ. ಲೂಯಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಚೊ ಸೊತ್ತು ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್ ವೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಏಡ್ರಿಯಾನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಬುದ್ವಾರಾ ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಮೆರಿಕಾ ವಚೊಂಕ್. ತಾಕಾ ತಾಣಿಂ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿಲೆವಾರಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳಯ್ತೆಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚೊ ಕಾರ್ಗೊ ಸಕ್ಡಾಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್ಸುಂಕ್ ಒಪ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಕಡೆ ತಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲಿ.
ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಸಾನ್‌ಜೊಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ, ದನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಂಚೆರ್ ಬಸ್ಕಾ ಅಮಾನಾತ್ ಕೆಲಿ. ತಿನಾಂಯ್ಚೆರ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಠಿಕಾಣೊ ಕಾಣ್ಸಿಲೊ. ವೈರಿಂಕ್ ಗೊಂದಳಾಂವ್ಚೊ ನಮೂನೊ. ತೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್ ತಾಕಾ ಧಾಡ್ಚೆಂ. ವಿಮಾನ್ ಉಬೊಂಕ್ ಥೊಡಿಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ವಿಮಾನಾಂತ್ ಬಸಂವ್ಚೆಂ. ರಾಜ್‌ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಪಂಗಡ್ ದೊನ್‌ಯಿ ಕಾರ‍್ಯನಿರತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ರೊಡ್ನಿನ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪನಾಮಾಚ್ಯಾ ಎನ್ರಿಕ್ ಮಾಲೆಕ್ ಇಂಟರ್ ನೇಶನಲ್ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯೆಚ್ ಸೊಮಾರಾ ರಾಂತಿಂಚ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಬಸ್ಕಾ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲಿ. ಜೆರಿ ಆನಿ ಜೆಫ್ಪಾಕ್ ಎತೆನಾಸಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆ. ತಾಣಿ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಎಕಾ ಭಾಡ್ಯಾಚಾ ಕಾರಾರ್ ಶಿದಾ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಪನಾಮಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ರೊಡ್ನಿನ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಆತಾಂಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾ, ಜೆಫ್ ಆನಿ ಜೆರಿ ತುಕಾ ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಲೆ, ಘರ್ಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ಚಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಸಾಂಗೊನೊಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹುಕುಮ್ ತಿ ಪಾಳುಂಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್. ಆಪುಣ್ ರಶ್ಯನ್‌ಗಾರಾಂಕಡೆ ಆನಿ ಮ್ಯಾಗಿಕಡೆಯಿ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ. ಮಿಸಾಂವ್ ಸಂಪ್ಲೆಲೆಂಚ್ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ಯೆತ್. ಹ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಫೊನ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ನಜೊ. ತಾಣೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ರಹಿತ್ ಆನಿ ಅಪರಿಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.
ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಪಯ್ಣಾಚೊ ಕಸಲೊಚ್ ವಿವರ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ತಾಕಾ ಪುರ್ತೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ರೊಡ್ನಿ ಆನಿ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ವೆಲೆವಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ‍್ಯನಿರತ್ ಜಾಲೆ. ತ್ಯಾ ದೋನ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲೊ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ, ಲ್ಯಾಂಡೊ ಪೊಳ್ತೆಲಿಂ ಬುದ್ವಾರಾ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ತಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ತುರ್ತಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಮಥಾಯೆಸಾಕ್ ಪಾಟಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾಲೊ. ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ರಾತಿಂ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ದಿತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ.
ಮಥಾಯೆಸಾನ್ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೊ, ರುಜ್ವಾತ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್. ಲೂಯಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ದೋಗ್ ಗನ್‌ಮೆನ್ ಪುರೊ. ತಾಂಚೆರ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆರಾವ್ನ್ ಸ್ಥಳೀಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಪ್ರಧಾನಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ತೊ ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಶ್ಯನಚಾ ಮಜತೆನ್ ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂ ತಾಣೆ ಪಾಂಚ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆನಿ ತ್ಯೆ ನಿಮ್ತಿ ಪೊಲಿಸ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ‘ರೇಟಿಂಗ್’ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎಲ್ ಕಬಲ್ಲೆರೊ ಇಸಾಡೊರಾಚೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ಮ್ಯಾಗಿ ರಾವುನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಮಾನ್ವೆಲಾಚೆಂ ಘರ್ ರಾಕುಂಕ್ ವರ್ದಿ ನ್ಹೆಸ್ತೆಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ನೇಮಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಕಡೆ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ. ರಶ್ಯನ್‌ಗಾರಾಚೆಂ ಘರ್ ರಾಕ್ಚಾಕ್ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಧಾಡ್ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಯಿ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಪೊಲಿಸ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಖುಶೇನ್ ಒಪ್ಲೊ. ಕಶೆಂಯ್ ತಾಚೆ ಜಣ್ ಎಕ್ಶನಾಕ್ ಆಂವ್ಡೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚೆರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಂ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ ಭಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಘೆವ್ನೊಜೊ, ಬಗಾರ್ ಜಾಗ್ರುತಾಯೆನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.
“ಶೆವೊಟಿಂ ಟೆನ್ಶನ್ ತಾಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ವಚತ್, ಪೂಣ್ ಸಬಾರಾಂಚಾ ಜೀವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ನಾಪಸಂದ್ ಘಡಿತ್ ಘಡಾನಾಶೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ತಾಣಿಂ ತಯಾರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಫಾವೊ,” ಒತ್ತು ದೀವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪೊಲಿಸ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮ್ಜಾಲೊ. ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಸರಕ್ಷತೆಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಜಾಲಿ.
ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಜಣ್ ರಶ್ಯನ್‌ಗಾರಾಚಾ ಘರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸ್ಕೊಟ್ ಜೆಫ್ ಆನಿ ಜೆರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೆ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್‌ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾತಿಯಾನಾಕ್ ಏಕ್ ‘ಗುಡ್‌ಬೈ’ ವೇಂಗ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾತಿಯಾನಾ ಸಮ್ಜಲಿ. ಎಕಾಕಾಳಾರ್ ತಿ ಏಕ್ ಕೆಜಿಬಿ ಕಾರ‍್ಯಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ರಾಂವ್ಚೆಂ ತಿಣೆ ಪಳೆಲೆಂ. ಸ್ಥಳಿಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕಮಾಂಡೊ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಸಮ್ಜಾಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ವಚಾನಾತ್ಲೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಮಿಖಾಯೆಲಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಘೊವಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ‘ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಏಜೆನ್ಸಿಚೆ ದೋಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆ. ಚ್ಯಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಮ್ಚೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂದ್ಯಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಖವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಎದೋಳ್ ಯೇವ್ನಾಂತ್.
ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಮೈಕಾಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ವ್ಯಾಪಾರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೊ ಸಾನ್‌ಜೊಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತ್ತಾ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನತ್‌ಲ್ಲಿ. ದಿಸಾ ಮಧೆಂ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ತಾಕಾ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ತ್ಯಾ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಹಫ್ತ್ಯಾ ಆಕ್ರೆಕ್ ಆಪುಣ್ ಎಲ್ ಕಬಲ್ಲೆರೊಂತ್ ಆಸ್ತಲೊಂ. ತವಳ್ ಮೈಕಾನ್ ತಾತಿಯಾನಾ ಸಂಗಿಂ ಥಂಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಳಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಬ್ಧ್ ನಾ. ವಿಲ್ಲಾಂಚೆಂ ಆನ್ಯೆಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಏಜೆನ್ಸಿನ್ ಮುಂಗಡ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.
ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾನ್ ಜೋಸ್ ಆನಿ ಅಲಜುಯೆಲಾ ಪ್ರದೆಶಾಂನಿ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲಿನಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚಿ ‘ರಿಕ್ಟರ್’ ಮಾಪಕಾಚೆರ್ ೨.೫ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಭುಂಯ್‌ಕಾಂಪ್ಣಿ ಜಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಹವಾಮಾನ್ ಸಾಧರ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಖಬರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಅಪಹರಣಾಚಿ ಆನಿ ಎಕಾ ವಿದೇಶಿ ಡ್ರಗ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಕೋಣ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್‌ಯಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚತುರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಶೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಧರ‍್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಟಿವಿ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂ ಕಡೆ ಉಲಯ್ಲೊ. ಸಕ್ಕಡ್‌ಯಿ ತಾಬೆಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ. ದೇಶಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ಕಸಲೀಯ್ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಸಂಗತ್ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ತರ್, ಲೊಕಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಹಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಅಚಾನಕ್ ತೊ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ದಖೊ ಜಾಂವ್ಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬರೆಂಚ್ ದುಕ್ಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಜಿವಾಕ್ ಚಡ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತಶೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ‍್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ರೊಡ್ನಿನ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಮ್ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಕ್ಷೀಣ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಪೂಣ್ ನೀಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಖಂಚೆಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂನಾ. ತೆಂ ಅದೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ಸರಿ ಭೊಂವೊನೊಜೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಘರ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಕಮಾಂಡೊ ನೆಮ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಯಿ ರೊಡ್ನಿನ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. ಹೊ ನಿರ್ಭಂಧ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಯಾ ಪಾಂಚ್ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿನ್ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮೊನಿಕಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾಯ್, ಜಿಡ್ಕ್ಯೊ ಮಾರ‍್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ದೂಕ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ನ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ. ಇಲಿಶಿ ದೂಖ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮೊನಿಕಾನ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ತಿಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಫುಡೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್ ತ್ಯಾ ಮಾಂಯ್-ಮಾಂವಾನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಹುಸ್ಕೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಯಾಗಿಚೆಂ ದಯ್ರ್ ಚಡ್ಲೆಂ.
2 ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಂಚಿ ಭುಲ್
ಮಾರ್ಕ್ ವಿನ್‌ಸ್ಟನ್ ಲ್ಯಾಂಡೊಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವ್ರುಂಕ್ ನೆಮ್ಲಲೊ ಗೂಢಚಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತೆಲೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳೀತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದಿಸಾ ಮದೆಂ, ಎರ್ರಂದಿಸ್ಸಿಮೊ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನೆಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೋನ್ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂಯೋಜನ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಡೊನ್ ಗುಟಾನ್ ಥೊಡಿಂ ಫೊನ್ ಕೊಲಾಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ವಿನ್‌ಸ್ಟನಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಲ್ಯಾಂಡೊ ಆಪುಣ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ‍್ತಲೊ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅನಾಮಧೇಯ್ ವೈರಿಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೊ.
ಹ್ಯಾ ಅಪಾಲಿಪಾ ಖೆಳಾಚೊ ಮಾರ್ಕಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ವೈರಿಂಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಭಿತರ್ ತೊ ಥೊಡೆಂ ಎಕ್ಶನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಉತ್ಸುಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ವೇಸ್ ಬದ್ಲುನ್ ಹೊಟೆಲಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಆವಯ್ಕ್‌ಯಿ ತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕಳ್ಚಿನಾ ತಸೊ ತಾಣೆ ಅಪ್ಲೊ ವೇಸ್ ಬದ್ಲಿಲೊ.
ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಕ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಹೊಟೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಬಾಗ್ಲಾಂ ಫಿಚಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಗಿ ರಾಕುನ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ತವಳ್ ‘ಪ್ರೆಶ್’ ದಿಸ್ಚಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ತಾಚೆಶಿಂ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ವಂದುನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾಯ್ಗಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ.
“ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ,” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಚಾಲ್ತಿ ಜವಾಬ್, ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಎಕಾ ಮೊಡೆಲಾ ಭಾಶೆನ್ ಸಾಧರ್ ಕರ‍್ನ್ “ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?” ಮ್ಹಣಾಲಿ.
“ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸಾನಾ...”
“ತರ್, ಘಳಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಚಿ?”
“ತುಜಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸಾ?’
“ತುಜ್ಯಾ ಮೆನ್ಯುಚೆರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಪಳೆಜಯ್...”
“ಬರೆಂ, ಕಾರಾಂತ್ ಬಸ್... ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊನ್.”
“ಹಾಂವ್ ತಾರಾ,” ತೆಂ ಕಾರಾಂತ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ನಕ್ಲಿ ನಾಂವಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಫಟವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಗೊತ್ತಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೋಯ್ ಪಾಟ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಉಘಡ್ನ್ ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ.
“ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಆಸಾ ತುಕಾ,” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತಾಚೆಂ ಫಾವೊತೆಂ ತುಕಾ ದಿತಲೊಂ...”
ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಆರಂಭಾರ್ ತೆಂ ಮಾತ್ಸೆಂ ಪಾದ್ದೆಲೆಂ. ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾ ತಸಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ವಿನ್‌ಸ್ಟನಾನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡೊಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ತಾಣೆ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲಿ. ತೊ ತಾಕಾ ಹೊಟೆಲಚಾ ಬಾರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಬಾರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಒದಗ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮೆಜಾಕಡೆ ತಿಂ ಬಸ್ಲಿಂ. ತಾಣಿಂ ಆಪಾ’ಪ್ಲ್ಯಾ ರುಚಿಚೆಂ ಪೀವನ್ ಒರ್ಡರ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ತಿಂ ಥಂಯ್ ಬಸೊನ್ ಉರ‍್ಲಿಂ. ಮಾರ್ಕಾನ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಕೆಲೆ ಆನಿ ತೆಂ ಪಿಶ್ಯಾ ಬರಿ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ನಟನ್ ಬರೆಂ ಯೆತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾಂತ್ ನಟನ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ತಾಣೆ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಮಾರ್ಕಾನ್ ತಾಕಾ ಕಾರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ವ್ಹಡ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಪಣಿ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗಿ? ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಆಸ್ಚೊನಾ, ಪೂಣ್ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ನಾ.”
“ಲೊಲಿಪೊಪ್ ನಾಂವಾಚೆಂ ಬಾರ್ ಆಸಾ. ತೊ ಸೂಕ್ತ್ ಜಾಗೊ. ಪೂಣ್ ಥಂಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಗೊರಿಲ್ಲ ತಸಲೊ ಬೌನ್ಸರ್ ಆಸಾ. ಚೆಡ್ವಾಂ ಥಂಯ್ ತೊ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ನಾ”
“ಬರೆಂ, ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಆತಾಂ ಸುರು ಜಾತಾ. ತುಕಾ ಲಿಪ್ಟಾ ಥಂಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚುನ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸ್ತಾ. ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೇಳ್.”
ತಾಣಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೀವನ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ಚಿಂ ಲಿಪ್ಟಾ ಥಂಯ್ ಚಮ್ಖಲಿಂ. ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಲಂವ್ಜಾಂತ್ ಲಿಪ್ಟಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮಾರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ ಆನಿ ಆತ್ತಾಂಚ್ ಸಕ್ಲಾ ಆಯ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಲಿಪ್ಡಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೆಂ.
ಲೊಲಿಪೊಪ್ ಬಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಾರಾಂತ್ಲೆ ದಿವೆ ಭಾರಿಚ್ ಮಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ, ಎಪೊಂಯ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕರ‍್ನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಒಳಕ್ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್. ತ್ಯಾ ಸಾಲಾಚಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಏಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಳ್ವಾಯೆಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ೧೨ ಮೆಜಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಚಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಮಾನಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತೆಂ ಮಾಂಡ್ತಾಲೆ. ಮೆಜಾಂ ಮದೆಂ ಜಾಯ್ ಪುರ‍್ತೊ ಅಂತರ್ ಆಸೊನ್ ಎಕಾ ಮೆಜಾಕಡೆ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಹೆರ್ ಮೆಜಾಕಡೆ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಏಕ್ ಸೊಫಾ ಆಸೊನ್ ಮನೊರಂಜನ್ ಒದಗ್ಸುಂಚ್ಯೊ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಥಂಯ್ ಬಸ್ತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಣಿ ಬಸ್ಚೆ ಕಡೆ ಉಜ್ವಾಡ್ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್. ತಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ದರ್ ಬೋವ್ ಚಡ್. ತಸಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ಪ್ರವೇಶ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚಿ ವಿಶೇಸ್ ಪರ್ವಣ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾರಾನ್ ಜೊನಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉಬ್ಜಲಿ ತರ್ ತಾಣೆ ಎಕಾ ನ್ಯಾಪ್‌ಕಿನಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಬರವ್ನ್ ಎಕಾ ವೇಯ್ಟರಾ ದ್ವಾರಿ ತೆಂ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕೊಲ್ ಕರ‍್ತಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದಂದೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾತಾ.
ತಾರಾ ಲಿಪ್ಟಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ಗೊರಿಲ್ಲಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಹಾಸೊ ತಾಚ್ಯಾ ದಾಟ್ ವೊಂಠಾಂ ಮದೆಂ ಉದೆಲೊ. “ಗೊರಿಲ್ಲ, ತುಜೊ ತೊ ಬುರ್ಸೊ ಹಾಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ... ಇಲ್ಲಿ ಪುಣಿ ಮರ‍್ಯಾದ್ ದೀ,” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಗೊರಿಲ್ಲಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಧೊವೆ ದಾಂತ್ ದಾಕಯ್ಲೆ ಆನಿ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಆಡಾವ್ನ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ತಾಚೆ ಕುಲೆ ಪೊಶೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಕುಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೊ ಹಾತ್ ಕಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.
ಗೊರಿಲ್ಲಾಕ್ ತೆಂ ಖಾಯ್ಸ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಗೂಂಡಾಯೆಂತ್ ತಾಕಾ ತಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಕೆದಳಾಯ್ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಖುಶಿ. ಚೆಡ್ವಾನ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಸಂತೊಸ್. ತಾಚೆ ನಕ್ರೆ ಮೋಸ್ ನಾತ್ಲಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಚೆರ್ ತೆಂ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
“ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಕುಲೆ ಪೊಶೆನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ, ಮಿಸ್,” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತುಜಿ ಪರ್ಸ್ ತಪಾಸುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೊಂ. ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಗೊತ್ತಾಸಾ.”
“ಹೊ, ಐ ಎಮ್ ಸೊರ್ರಿ, ಹನಿಬಂಚ್,” ತಾರಾನ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಆಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪರ್ಸ್ ಒಡ್ಡಾಯ್ಲಿ. ತಾಣೆ ತಿ ಘೆತ್ಲಿ ನಾ. “ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ವಚ್” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಕಸಲೆಂಯ್ ರಗ್ಳೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್, ಜಾಯ್ತ್ ಮೂ?” ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾರಾನ್ ತಾಕಾ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಉಮೊ ಉಬಯ್ಲೊ ಆನಿ ತೆಂ ಬಾರಾಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ತಾರಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ತಾಕಾ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಣಾತ್ಲಿಂ.
3 – ಗೂಢಚಾರಾಚೆ ಅಪಾಯ್
ತಾರಾ ಭಿತರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ದೊಳೆ ತಾಚೆಶಿಂ ಘುಂವ್ಲೆ, ದೊಳೆ ತೊಕ್ಣಾಯೆನ್ ಆನಿ ಅಬ್ಳಾಯೆನ್ ಭರ‍್ಲೆಲೆ. ಸೊಫಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‌ಯಿ ತಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲೆಂನಾ. ತಿಂ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ತಾಲಿಂ. ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರಥಮ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ತಾರಾ ಮ್ಹಣ್ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾರಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ‘ಹಾಯ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪರ್ಸಿಂತ್ಲೊ ಆರ‍್ಸೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಯಾಂಡೊನ್ ಹೆಂ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ಲೊ. ಕೂಡ್ಲೆ ತೊ ಸನಿನ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಮತಾಯೆಸಾ ಕಡೆ ಉಲವ್ಣೆಂ ಮುಕಾರ‍್ಸಿಲೆಂ. ಮತಾಯೆಸಾಚೆ ದೋಗ್ ಅಂಗ್‌ರಕ್ಷಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತೆ ಹ್ಯಾ ಮೆಜಾಕಡೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಲ್ಯಾಂಡೊನ್ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ವಿವರಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ.
ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಆಮಿ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಸಾನ್‌ಜೋಸ್ ಆನಿ ಲೈಬಿರಿಯಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಚಾ ಸಬಾರ್ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಂನಿ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಬಸ್ಕಾ ಬುಕ್‌ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ತಾಕಾ ಖಂಚೆಂ ಫ್ಲೈಟ್ ನಿಗದ್ ಕರ‍್ತೆಲೆಂ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟ್. ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಸ್ನೈಪರ‍್ಸಾಂಕ್ ದೋನ್‌ಯಿ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾಂ ಕಡೆ ದವರ‍್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಸ್ಕೊಟಾಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್. ತೊ ವೇಸ್ ಬದ್ಲುನ್ ಯೇಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ಹೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಕಶೆಂ ನಿರ್ವಹ್ಸಿತಾತ್ ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ಲಲೆಂ. ತಾಕಾ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾಂತ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾಕ್ ವೆಚೆ ವಾಟೆರ್ ತಾಕಾ ಆಡಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಲ್ ಸ್ವಾದಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಾಚೊ ಮ್ಹಾಲ್, ತಾಚೊ ಜೀವ್ ನ್ಹಯ್.
“ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲೂಯಿಸಾಚೊ ಸೊತ್ತು ಆಜ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಜಾಲಾ. ಬುದ್ವಾರಾಚೆಂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಏರ್‌ಲಾಯ್ನ್ಂಚ್ ತಾಂಚೆ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್. ತಾಚೊ ವಿವರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ತಾಂಚಿ ಭದ್ರತಿ ಮಾತ್ರ್ ಟಾಯ್ಟ್ ಆಸ್ತಲಿ.”
“ಸ್ಕೊಟಾಚೆಂ ಏಕ್ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್. ತೆಂ ರಾವ್ತಾ ಖಂಯ್? ತಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ‍್ನ್, ತಾಕಾ ಸೊಡಿಜೆ ತರ್ ಆಮ್ಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಾರ್ಗೆಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ?” ಮತಾಯೆಸಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.
“ತೆಂ ಫಲ್ಸೊಂಚೆಂ ದುಬಾವಾಚೆಂ. ತಾಚೆರ್ ದೊಳೊ, ದವರ‍್ನ್ ಆಸ್ತಿತ್. ತಸಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ನಾಕಾ.”
“ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಪರ‍್ಯಾರ್ ದಾಖವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.” ಮತಾಯೆಸ್ ಮತ್ಸೆಂ ಚಾಳ್ವಾಲೊ.
“ಹಾಂವ್ ಪರ‍್ಯಾರ್ ಒದಗ್ಸಿತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ? ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಾಹೆತ್ ಒದಗ್ಸಿತಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಮ್ಹಜಿ ವೃತ್ತಿ ಆನಿ ಜೀವ್‌ಯಿ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲಾ ಹಾಂವೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಾರ‍್ಯಗತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ಲೆನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಪತ್ತೆದಾರಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಸಾನ್‌ಜೊಸಾಂತ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೊರ್ಟಾಂತ್ ಸಾಧರ್ ಕರ‍್ತೆಲೆ. ಖುನ್ಯೆ ಪ್ರೇತನ್, ಅಪಹರಣ್, ಆಕ್ರಮ್ ಪ್ರವೇಶ್, ಆಕ್ರಮಿ ದೇಶ್ ಪ್ರವೇಶಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಪ್ರಾಧಾಂಚೆ ಆರೋಪ್ ಲಾಯ್ತಲೆ. ಪೂಣ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೊನ್ಸುಲರ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಸಾಗ್ಸುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾ.”
“ತೊ ಕೊರ್ಟಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಜಣ್ ತಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ತಾ ನಾಕಾ. ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತೆ ತಾಚೆ ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲಲೆ ಜಣ್.”
“ಒಪ್ತಾಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಲ್ ಸ್ವಾದಿನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತೊ ಮ್ಹಾಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಪಾವ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಗತ್ ಕಾಬಾರ್. ತುಕಾ ತಿ ಏಕ್ ತತ್ಕಾಲಾಚಿ ಸಲ್ವಣ್. ತುಕಾ ತಾಣಿ ಹಾಂಗಾ ಕಯ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ....”
ತಾಂಚೆ ಮದ್ಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಕಾರ‍್ಸುನ್ ಗೆಲೆ. ಲ್ಯಾಂಡೊ ಮದೆಂ ಮದೆಂ ತಾರಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಅಪೇಕ್ಸುನ್ ವೆಚೊ ಮನಿಸ್ ತೊ ನ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ಪ್ರಚಾರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ. ತಾಣೆ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ‘ಒನ್‌ಲೈನ್’ ಬುಕ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆನಿ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ. ತಾಚೊ ಹೊ ಹವ್ಯಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣಿ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಉಲಯ್ತಾ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಂಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಪಡಾಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಿ ತಾಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೊನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.
ಮಾರ್ಕ್ (ಜೋನ್) ಕಾರಾಂತ್ ತಾರಾಕಡೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಾಚೆ ಚರ್ಚೆ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆರಂಭಾರ್ ತೆಂ ತಸಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಆಲೊಚನ್ ಕರ‍್ತಾ ಕರ‍್ತಾಂ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ರೊಮಾಂಚನ್ ಉಬ್ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ‘ಕಿಕ್’ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ತೆಂ ಚ್ಯಾಲೆಂಜ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆತಾಂ ಬಡ್ಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸದಾಂಯ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಲೇಕ್. ಮೊಡೆಲಿಂಗ್ ಅವ್ಕಾಸ್‌ಯಿ ವರ್ಸಾಂ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಚ್ ಉಣೆ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಅಟ್ಟಾವಿಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ಆತಾಂ ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಭಿತರ‍್ಲಿಂ ರುಪೇಸ್ತ್ ಮಾಣ್ಕುಲಿಂ ಮೊಡೆಲಿಂಗಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂಚಿ ದರ್‌ಯಿ ಉಣಿ. ತಾಚಿ ತಿ ಹೈಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟಾಯ್ಲ್ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತೀಸ್ ಉತರ‍್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಪಡ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೈಂ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಕಶೆ? ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಗೂಢಚಾರಿಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಪಾದ್ದೆವ್ನ್ ತರ್‌ಯಿ ತಾಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊಂ.
ಮಾರ್ಕಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಚೆ ಕಾಮ್ ಗೂಡಚಾರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್, ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ತಸಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ತೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಣೆ ಮಾತ್ರ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ. ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅತ್ಯಂತ್ ಗುಪ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಲ್ಯಾಂಡೊಚಿ ತಸ್ವಿರ್ ದಾಖವ್ನ್ ತೊ ಖಂಯ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಲ್ಯಾಂಡೊ ತಿತ್ಲೊ ಗರ್ಜೆಚೊ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಹೆಂ ತಾಣೆ ಒತ್ತು ದೀವ್ನ್ ತಾರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮಾರ್ಕಾನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಬರೆಶೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ವ್ಹಡ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ಕೆಮರಾ ಆಸೊನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸ್ವಷ್ಟ್ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಆನಿ ವಿಡಿಯೊ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ಯಾ ಕಾಡ್ತಾ ಕಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಧಾಡ್ಯೆತ್ ತಸಲಿ ಸವ್ಲತ್ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಕಶೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಉರಾನಾಶೆಂ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಸವ್ಲತ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಕೊಣೆಂಯ್ ತಾಕಾ ಧರ‍್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ತ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ ಖುರ‍್ಹು ಮೆಳ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.
ತಾಣೆ ತಾರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, “ಲ್ಯಾಂಡೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮೆಜಾ ಸಾಂಗಾತಿ ತುಕಾ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಕ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಕೊಲ್ ದಿ. ಹಾಂವ್ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ತುಕಾ ಪಾಟಿಂ ಕೊಲ್ ಕರ‍್ತಾಂ. ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫೊನಾರ್ ಆಸಾ ತೊ ಹಳ್ದುವೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ ತವಳ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಫೊನಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸವೆಂ ಕೆಮರಾ ಆನಿ ವಿಡಿಯೊ ಚಾಲು ಜಾತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನಾರ್ ಪಿಂತುರ್ ಉದೆತಾನಾ ತಾಕಾ ತುಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಜರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.” ತಾಣಿಂ ದೊಗಾಯ್ನಿ ಮೆಳೊನ್ ಪರಿಕ್ಷಾರ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಟ್ರಾಯಲ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಮಾರ್ಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ.
ಆತಾಂ, ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಡೊಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಡಂಗ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ತೆಂ ಕಾವ್ಜೆಲೆಂ. ದಡಂಗಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚಿ ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಲ್ಯಾಂಡೊಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪುರ‍್ತೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತೊ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ತಾರಾಚೆರ್ ಅಬ್ಳಾಯೆಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾರಾನ್ ತಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲೆಂನಾ. ಸೊಫಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಮೆಜಾಂಕಡೆ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೆಂ ಬುಕಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಸಲೇಯ್ ಹಿಶ್ಯಾರೆ ದೀವ್ನೊಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಲಾಗಯ್ನಾತ್ಲೆಂ.
ಕಾರ‍್ಯಗತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಮಾರ್ಕಾಕ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಕೊಲ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಮಾರ್ಕಾನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಾಟಿಂ ಕೊಲ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾರಾನ್ ಉರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯೂಜ್ ಮಿ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ತಿಂ ತಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ‍್ಲಿಂ. ಕೊಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸದಾಂಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ಬರಿ ಸಳ್ಗೆನ್ ಹಾಸೊನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ನಟನ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೆಂ.
“ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಬರಿ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಬಸ್. ತುಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾ ತಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ದೊಂಗ್ರಾಂ ಆನಿ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಚಿ ಆಕೃತಿ ಸಾರ್ಕಿ ದಿಸೊಂ,” ಮಾರ್ಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ತಿ ಭಾಸ್ ಆಯ್ಕುನ್ ತಾರಾ ಕಿಡ್ಕಿಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಬಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಬಾರಾಂತ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಉಣೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಲೋವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರ‍್ತಾ ತಶೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮತಾಯೆಸಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲಿ ಆನಿ ತಾಚಿ ನದರ್ ಲ್ಯಾಂಡೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ ತ್ಯಾ ದಿಕ್ಕಾಕ್ ಘುಂವ್ಲಿ.
ತಾರಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, “ಸಕ್ಕಡ್‌ಯಿ ಲಾಳ್ ಗಳವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಆಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ, ಯೆ ದೆವಾ! ತುಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ‘ಪರ‍್ವರ‍್ಟ್’!”
ಮಾರ್ಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್! ತಶೆಂಚ್ ರಾವ್. ತುಜೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆತಾಂ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ... ತುಜೊ ಬೋವ್ ವರ‍್ತೊ ಉಪ್ಕಾರ್..”
“ರಾವ್ ರಾವ್, ಮಿ. ಬೊಂಡ್. ಆತಾಂ ಥೊಡೆ ರಗ್ಳೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ, ತುಕಾ ದಿಸ್ತಾಗಿ?”
ಲ್ಯಾಂಡೊ ಉಟೊನ್ ಆತಾಂ ತಾರಾಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮಾರ್ಕಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾರಾನ್ ತಕ್ಷಣಾ ಗೊರಿಲ್ಲಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ, “ತಾಕಾ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಸಾಂಗ್, ತಾಚೆಂ ‘ಚೆಡುಂ’ ಕಷ್ಟಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್.”
“ಛೆಕ್ಕ್! ಡಿಲೀಟ್ ಬಟ್ಟನ್ ದಾಂಬ್.... ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾಕ್ತಾಂ...” ತಾರಾನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ತುಟಯ್ಲೊ ಆನಿ ಲ್ಯಾಂಡೊಶಿಂ ಪಳೆನಾಶೆಂ ಸವ್ಕಸಾಯೆನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ಲೊ. ಫೊನ್ ಹೆಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ಘಾಲೆಂ.
ಲ್ಯಾಂಡೊ ತಾರಾಶಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾರಾನ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಬುಯೆನಾಸ್ ನೊಚೆಸ್, ಸೆನೊರ್”
“ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಹಾಂಗಾ ಪಳೆವ್ನಾ,” ತಾಣೆ ಫಟ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಹಿ ತಾಚಿ ದುಸ್ರಿ ಭೆಟ್.
“ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ ಆಸಾಗಿ?”
“ಆಸ್ಯೆತ್... ತುಜೆಂ ಫೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದಿಶಿಗಿ?”
ತಾರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಫಾಂಟ್ರೆಲೆಂ ಆನಿ ತವಳ್ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ. ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ. “ಕಾಂಯ್ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ ಆಸಾಗಿ, ಸರ್?” ತಾಣೆ ಲ್ಯಾಂಡೊಕ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
“ಪ್ರೋಬ್ಲೆವ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ,” ದರಗ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಡೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಎಕಾ ದಾರ್ ರಾಕ್ವಲಿನ್ ಮಧೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಸೊಸ್ಲೆಂ ನಾ “ಹಿಚೆಕಡೆ ಆಸಾ ತೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಫೊನ್ ಕಸಲೆಂ ಪಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.”
ಸೊರ್ರಿ, ಜಂಟ್ಲ್‌ಮೆನ್,” ತಾರಾ ಉಟ್ಲೆಂ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಅಮಾನತ್ ಕರ‍್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಥಂಯ್ ವೆಳಾರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ.” ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ ಗೊರಿಲ್ಲಾಕ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ಲೆಂ.
ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾರಾ ತಾಕಾ ವೆಡ್ಕೊಳ್ಳೆಂ. “ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಹನಿಬಂಚ್, ಭಾರಿಚ್ ತುರ್ತಾನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್”
“ತ್ಯಾ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಜಣಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ ತುಂ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಪಡ್ಲಾಂಯ್, ಕೂಡ್ಲೆ ತಾಕಾ ಸೊಡಯ್ ಮ್ಹಣ್.”
“ಹೊ, ತೊ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜೊ ಏಕ್ ಗ್ರಾಯ್ಕ್. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಲಿಂ. ಬಹುಷಾ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ನಾ. ಪೂಣ್ ತುಜೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ‍್ತಾಂ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.”
ತಾರಾ ಲಿಫ್ಟಾ ಭಿತರ್ ಘುಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಬಾರಾ ಕುಶಿಂ ಚಮ್ಖಲೊ. ಗೊರಿಲ್ಲಾನ್ ತಾಕಾ ದಾರ್ ಉಘ್ಡುನ್ ವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ, “ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಮಿ. ಮಾರ್ಕೊಸ್...” ತೊ ಜಣ್ ಹೂಂ ಕರ‍್ನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.
 
 
 
 
Further Read in DIVO
 

You have no rights to post comments