Menu
Subcribe to our Newsletter
Joomla Extensions powered by Joobi

Mogar Podullo Xipai-3

Mogar Podullo Xipai-3 Continued ...
 
 
ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಸಾಂವಾಂಚೊ ಛ್ಚಾರೊ ಬದಲ್ಲೊಲೊ. ವಿಷಯ್ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಗಂಭೀರಾಯೆಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕೊಸ್ತರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಹಿ ವರ್ದಿ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ‘ಡಿಬ್ರೀಫಿಂಗ್’ ಸಂಪ್ತಾ ಪಾಸುನ್ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗುನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.
ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಘರಾ ಮುಖಾರ್ ಎಕಾ ಗುಪ್ತ್ಯಾ ಗಾರ್ಡಾಕ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ತಾಣೆ ವ್ಹರೊವ್ನ್ ಪಳೆಲಿ ಆನಿ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಲಾಗ್ಲಲೊ ಫಾರ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಉದ್ದೇಶುನ್ ಮಾರ‍್ಲಲೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ.
“ಎಕ್ಯೆ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಘಡ್ಯೆ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಆಸ್ಚೆ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಫಾರ್ ಮಾರ‍್ಲೆಲೆ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ತಿಂಚ್ ಆಸ್ತಲಿಂ, ಅಶೆಂ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಅಫ್‌ಘಾನಾಚೆಂ ತೆಂ ‘ಪಿ‌ಎಚ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು’ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕೋಣ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಸೊಧ್ತೆಲೆ? ಪೂಣ್ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮ್ಯಾಗಿ ನಿಮ್ತಿಂ ತೆಂ ಫಲ್ಸಾಲೆಂ ನಾ.... ಮ್ಯಾಗಿ ಮ್ಹಜೊ ಭೊಡ್ವೊ...!
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭರ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಕಾಳೆಂ ಕಾರ್, ದಿವೆ ಮಂದ್ ಕೆಲೆಲೆಂ, ಧಾಂವೊನ್ ಯೆವ್ನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಥಾಂಬ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೋಗ್ ದಿಂಡೆ ಮಾನಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡೊನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ತಾಚ್ಯೆ ಖಾಡ್ಕೆರ್ ಬಸಯ್ಲಿ. ಸ್ವರಕ್ಷಣಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಖಂವ್ಚೆ ಭಿತರ್ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಗುಟ್ಲಿ ಕರ‍್ನ್ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಚೆಪ್ತಾ ಚೆಪ್ತಾ ತೊ ಮತಿಹೀನ್ ಜಾಲೊ.
6. ಎರೇನಲ್ ವೊಲ್ಕೇನೊ
ಆವಯ್ಚಾ ೫೫ ಇಂಚಾಂಚಾ ಎಲ್‌ಸಿಡಿ ಟಿವಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ತೊ ಎಕ್ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೆಗಾಂ ಇಷ್ಟಿಣ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮ್. ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಲಿಂಡಾ, ಫ್ಯಾಶನ್ ಡಿಸಾಯ್ನರ್ ರ‍್ಹೊಂಡಾ ಆನಿ ಈವೆಂಟ್ ಒರ್ಗನೈಜರ್ ಮೆಲಿಂಡ. ಸಾಧಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ, ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಶಾಣಿಂ. ತಾಂಚೊ ಆದಾಯ್, ವಸ್ತೆಕ್, ಪೊಟಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆನಿ ಮುಸ್ತಯ್ಕೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತಿ ಎಕಾ ‘ಕ್ಯಾನಿಂಗ್’ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಬೀನ್ಸ್ ವಿಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತೆಗಾಂಯ್ ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಂತ್ ಎಕಾ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ತ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಉಡ್ತ್ಯಾ ಲಿಂಡಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಭಾರಿ ವ್ಹಡ್ಲೊ ‘ಕ್ರಶ್’. ಚಡ್ ಲಾಂಬ್ ನ್ಹಯ್, ಪೂಣ್ ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಆಸೊನ್ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಆನಿ ಮಧುರ್, ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ಬ್ರಾಂದ್ ಭರ‍್ಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಮಾದಕ್. ತೆಂ ಏಕ್ ಇಂಚ್‌ಭರ್ ಬಾರಿಕ್ ಜಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾರ‍್ಲಿನ್ ಮನ್ರೊಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾ. ಕೇಸ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚೆ ಕಾಳೆ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುಣಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಆಸಾಜೆ ಲಿಂಡಾಬರಿ.... ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಲಿಂಡಾಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಉದೆಲೆಂ..... ತಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಟಿವಿ, ಲಿಂಡಾ, ಮ್ಯಾಗಿ ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾಂತ್. ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲಲೊ ಸೊಫಾನಾ. ಜಸೊ ತಾಕಾ ಮತಿಹೀನ್ ಕರ‍್ನ್ ಕಾರಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲಲೊ, ಆತಾಂ ಸನಿನ್ ಜಾತಾನಾ ತೊ ತಸೊಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ತಾಣೆ ವೊರಾಂ ಪಳೆಲಿಂ. ರಾತಿಚಿಂ ೧೦.೫೫. ಸರಿಸುಮಾರ್ ೨೫ ಮಿನುಟಾಂ ಭರ್ ತೊ ಮತಿಹೀನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ ಎಕಾ ದಾಟ್ ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಫೊನ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಶ್ಯಾರೊ ಕೆಲೊ.
ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಚೆಂ ಫೊನ್. “ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್? ತಾತಿಯಾನಾಚಾ ಘರಾ ನಾಂಯ್. ತಿ ಘಾಭರ‍್ಲ್ಯಾ.” ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ತೊ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ.
“ಸೊರ್ರಿ, ಅಚಾನಕ್ ದೋಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉದೆಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.” ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ಸಮ್ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.
“ಖಂಯ್ ವಚುನ್ ಆಸಾಯ್?”
ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅಪ್ಹರ‍್ಸಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್. ತಾಣೆ ಕಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ದಾಟ್ ರಾನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡೆಂ ಪಯ್ಸ್ ತಾಕಾ ಚಂದ್ರ್ ದಿಸ್ಲೊ. ಉಜ್ವಾಕ್ ಏಕ್ ದೊಂಗೊರ್ ಧುಂವರ್ ವೊಂಕ್ಚೊ ದಿಸ್ಲೊ. “ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯಿ ರಾನ್. ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಧುಂವರ್ ವೊಂಕ್ಚೊ ಏಕ್ ದೊಂಗೊರ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾತಾ. ಅರೆನಲ್ ಯಾ ಪೋಸ್ ವೊಲ್ಕೇನೊ ಆಸ್ತಲೊ. ಚಿಂತ್ತಾ ಕರ‍್ಚಿ ನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತಾಂ.” ಸಂಪರ್ಕ್ ತುಟ್ಲೊ.
ತಾಕಾ ಆಪ್ಹರ‍್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೊನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ‘ಸ್ವಿಚ್ ಒಫ್’ ಕೆಲೆಂ. ಚಾಲು ಸ್ಥಿತೆರ್ ತಾಚೊ ಪತ್ತೊ ಧುರಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಸ್ವಿಚ್‌ಒಫ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ತಾಕಾ ಸೊಧುಂಕ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ.
ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾಫಿಯಾಚ್ಯಾಂನಿ ಅಪ್ಹರ‍್ಸಿಲಾಂಗಿ ಯಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಆತಂಕ್‌ವಾದಿಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಸಮ್ಜೊನಾ. ಖಾನ್ಂಚ್ ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾಗಿ? ಆಫ್‌ಘಾನಿಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಭಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟೆಲೆವಿಶನ್ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಖಾನಾನ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ‍್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂತುಂ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ ತರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾಂಚುನ್ ಉರ‍್ಚೆಂ ತೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್. ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಅಪ್ಹರ‍್ಸಿಲ್ಲೆ ತೆ ಗುಂಡಾ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ, ಮಾಜಿ ಶಿಪಾಯಾಂ ಬರಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಮುಳಾಚೆ ತಶೆಂ. ತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಅಳ್ವೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರ‍್ಲಿ. ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಲೆಂ ತೆಂ ಆಂಜಾಳ್ ಚೆಡುಂ ತ್ಯೆಚ್ ರಾತಿಂ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚೆಂ ‘ನಶಿಬ್’ ಜಾಯ್ತ್ ಕೊಣ್ಣಾ.
ವೋರ್‌ಭರ್ ಕಾರ್ ವಚೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ನಿದೊಂಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಆಶೆಲೊ. ಲಿಂಡಾ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಯ್ ಆಯ್ಲಿ. ಅಜೂನ್ ಟಿವಿರ್‌ಚ್ ಆಸಾ ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ರಿಗ್ಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್? ತಾಣೆ ಲಿಂಡಾಕ್ ಕುಶಿಕ್ ಲೊಟುನ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಲಿಂಡಾಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೆಂ. ತೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಮ್ಯಾಗಿಕಡೆ ಆಪ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ರುತಾ ಜಾತಾನಾ ತೆಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆಲೊ.
ಮಿಸ್ತೆರ್ ಗೂಂಡ್ ಗೂಂಡ್ ಜಾತಾ
ತೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ನಿದೆಕ್ ಸೆರ‍್ವಾಲ್ಲೊ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾವ್ನಾ. ಪೂಣ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ತಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಎಕಾ ವಿಲ್ಲಾಕಡೆ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಲಾಗ್ಸಾರ್ ವಿಂಗಡ್ ಘರಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ಅಪ್ಹರಣ್‌ಕರ್ತ್ ತಾಕಾ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ಘರಾ ಬಿತರ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಗೆಲೆ. ವಿಲಾಸಿ ಬೊಂಗ್ಲೊ, ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಹವೊ ಥಂಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ಭಿತರ್ ಉಬಾಳ್. ತಾಕಾ ಬಸೊಂಕ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೊಣ್ತಿ ಮುಳಾಂತ್ ರಾಂದ್ಣಿಶಿ ಆಸೊನ್ ತಾಂತುಂ ಹಳ್ತಾಚೊ ಉಜೊ ಜಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಭಿತರ‍್ಲೊ ಹವೊ ಉಬಾಳ್ ದವರ‍್ತಾಲೊ. ಥಂಡ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆದಿಂ ತಸಲಿ ಸವ್ಲತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂಯ್ ಥೊಡೆಕಡೆ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಾಲ್ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೊಡೆಂಯ್ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್’ ರಿತಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ದಾದ್ಲೊ ಎಕಾ ಸೊಫಾ-ಕದೆಲಾಚೆರ್ ಉಜ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಅಮಾಲ್ ಪೀವಣ್ಯಾಚೊ ಗ್ಲಾಸ್. ಕಾರ್ಮೆನ್ ತಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ನೀಟ್ ಪಾಟಿಚಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಗ್ಲಾಸ್ ನಾತುಲ್ಲೊ.
ಕಾರ್ಮೆಣ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ. “ಸ್ಪೆಶಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸ್ಕೊಟ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್, ಹಾಂವ್ ಕಾರ್ಮೆನ್, ‘ಮಿಶ್ಶನ್ ಎರಂದಿಸ್ಸಿಮೊ’ ಹಾಂತುಂ ತುಜೊ ಸಂಪರ್ಕ್. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಪತಿ, ಲುಯಿಸ್. ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್. ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಚಾ ತ್ಯಾ ಶೂಟಿಂಗಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎತೆನಸಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭದ್ರತಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.... ತ್ಯಾ ಸೂಟಿಂಗಾಚೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಮಿ, ತುಮಿ ನ್ಹಯ್. ಬೈದ ವೇ, ಚೆಡುಂ ಕಶೆಂ ಆಸಾ, ಚಡ್ ಮಾರ್ ಜಾಲಾಗಿ?
ಸ್ಕೊಟ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಏಕ್ ಸರೋವರ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಎರೆನಲ್ ಸರೋವರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಥೊಡೆಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಧುಂವರ್ ವೊಂಕ್ಚೊ ದೊಂಗೊರ್‌ಯಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಎರೆನಲ್ ವೊಲ್ಕೆನೊ ಹೊಚ್ ತರ್....
“ಸಮ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ....” ತ್ಯಾ ಫರಾಂತ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ‍್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಸೂಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್ ನ್ಹಯ್ಂಗಿ?”
“ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಆಮಿ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಕಠೀಣ್ ಥರಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಥರಾನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ತುಕಾ ಹಾವೆಂ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ತುಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತುಜಿ ಫೊಟೊ ಕಾಂಯ್ ತಾಣಿ ಮಾಕಾ ದಾಖವ್ನಾ. ತುಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಶಿಂ ಯೆತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಆಜ್‌ಚ್ ಘಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆ ನಾ.”
“ತುಜೊ ಆಡ್ದೊಸ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ‍್ತಾಂ.... ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಡ್ಕೆಕ್ ಧಾಡಾವ್ನ್ ನಿದಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ?” ಮೂಟ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಖಾಡ್ಕಿ ಪೊಶೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಥೊಡೆಂಚ್ ದುಕ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಂಗಡ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಭೀ ಕಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಮಾರ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೊ ಹೆಳ್ಳಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್. ದುಸ್ಮಾನಾಕ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಕರ‍್ನ್ ಮತಿಹೀನ್ ಕರ‍್ಚಿ ವಿದ್ಯಾ ಸ್ಕೊಟಾಕ್‌ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ತರ್ಭೆತಿಂತ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ.
ಲುಯಿಸ್ ಹಾಸ್ಲೊ. “ಜೆಫ್ ಆನಿ ಜೆರಿ ಮಾಜಿ ಸಿ‌ಐ‌ಎ, ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆಖಾಲ್ ವಾವುರ‍್ತಾತ್. ಕಸಲೆಯ್ ರಗ್ಳೆ ಆಡಾಂವ್ಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಫ್ ಕರಿಜೆ...” ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮಾನಾಯ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಕೊಟ್ ಸಮ್ಜಾಲೊ. ಜೆಫ್ ಕೋಣ್ ಜೆರಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಳ್ಳೆಂನಾ.
ತಾಣೆ ಕಾರ್ಮೆನಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್. ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಕಾರ್ಮೆನಾಕಡೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ತುಜೆಚ್ ಖಾತಿರ್. ಇತ್ಲೆ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂನಾ. ತುಕಾ ತ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಪೂಣ್ ಅಚಾನಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಘುಂವ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ಕಾಮಾನ್ ಥಂಯ್ ಆಸುಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೊಂ....”
“ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಗೂಢಚಾರಿ ಜಾವ್ನ್‌ಯಿ ತ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಥಂಯ್ ಇತ್ಲೊಯ್ ವೊಡುನ್ ಗೆಲೊಯ್. ಮ್ಹಜೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ‍್ತಲೊ ತುಂಚ್‌ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್‌ಯಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ಪೂಣ್ ತುಜೊ ಜಿನೊಸ್ ಪಳೆತಾನಾ, ತೊ ತುಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಧಾಕ್ ಅರ್ಧ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಲಿಂ.”
ಆನಿ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಪಳೆ ತೆಂ ತುಜೆಂ ನಶಿಬ್. ತುಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಡವ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಚುಕ್ತಿಂ. ಅರ್ದ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಮಿ ಚಲ್ತಾಂವ್. ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾ. ಆತಾಂ’ಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂವ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ವೆಗಿಂಚಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾವೆಂ ಪರ್ತುನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಂ.”
‘ಆಮಿ’ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್. ತರ್ ಲುಯಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಭಾಗೆದಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹೊ ಲುಯಿಸ್ ಕೋಣ್? ಎಲ್‌ಲಿಯೊನ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ತ್ಯಾ ಮೊಲಾಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಅಪ್ಹರ‍್ಸುನ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಹೊಚ್‌ಗಾಯ್?
“ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾ ಹಾಡ್ಲೆಂ?”
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಚೊ, ಲುಯಿಸ್ ಫಕತ್ ಹಾಂಚೆ ಮದ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ, ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ಲುಯಿಸ್ ಆನಿ ತೆ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮದೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಘುಸ್ಲೆ? ಮಿಸ್ತೆರ್ ಗೂಂಡ್ ಗೂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ.
“ಅಳೆ, ಆತಾ’ಮಿಂ ಉಂದ್ರಾ-ಮಾಜ್ರಾಜೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ. ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಂತ್ ಶೂಟ್‌ಅವ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತವಳ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ತುಕಾ ಒಳೊಕ್ ಕಳ್ಳಿ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಚಲಜೆ. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ಲೆಂ.
“ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಆಸಾಂವ್. ಧರ್, ಹಿ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಜ್ ಘೆ ಆನಿ ತಾಚಿ ಜತನ್ ಕರ್. ತಾಕಾ ಕೊಂಬಿನೇಶನ್ ಬೀಗ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ..... ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ.”
“ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ‘ಎರ್ರಂಡ್ ಬೊಯ್,’ ನಹಿಂಗಿ?” ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ. “ಮ್ಹಾಕಾ ದುರ್ಸಾನಾಕಾ. ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಕಾಂಯ್ ಹಾತ್ ನಾ.”
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯಾಕರ‍್ಸಾಂನಿ ಸಿ‌ಐ‌ಎ-ಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ “ವಿಕಿಲೀಕ್ಸ್” ಸ್ಕಾಂದಲಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲಿಯ್ ನಾಜೂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ವೀಜ್ ಮಾದ್ಯಮಾದ್ವಾರಿಂ ಆಶಾರ್-ಪಾಶಾರ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಬೋವ್ ಕಠೀಣ್ ಗುಪ್ತ್ ಸಂಕೇತ್ ವಾಪಾರ‍್ತಾಲೆ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಟಾಪ್ಚಿಂ ಸಬಾರ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ರುಜ್ವಾತಿ ಆನಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಹೆರ್ ಸಾಹೆತ್ ಸ್ಕೊಟಾ ಬರಿಚ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸೆವೆಂತ್ ವಾವುರ‍್ಚಾ “ಎರ್ರಂಡ್ ಬೋಯ್ಸ್” ಯಾ “ಗರ್ಲ್ಸ್” ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಾಠಯ್ತಾಲೆ. ಹೆಂ ಸ್ಕೊಟಾಚೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಎಸಾಯ್ನ್‌ಮೆಂಟ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಡ್ಯೂಟೆಚೆರ್ ಅರ್ಧೊ ಸಂಸಾರ್ ತೊ ಭೊಂವ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಫ್‌ಘಾನಿಸ್ಥಾನಾಕ್‌ಯಿ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸಗ್ಳೊ ‘ಖೆಳ್’ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಥಂಯ್.
ಕಾರ್ಮೆನ್ ತಿ ಬ್ರೀಫ್‌ಕೇಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಚೆ ಸಮೊರ್ ಉಬೆಂ ಜಾತಾನಾ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಉಟೊನ್ ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ಆತಾಂ ತೊ ದಾದ್ಲೊಯ್ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಹಾತ್ ಒಡ್ಡಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ನೊ ಹಾರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್.”
ಫಾರ್ ಮಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ತಾಚ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೆಗಿ ವಿಚಾರ್ ಘುಂವ್ತಾಲೆ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹರಾಮ್ಯಾ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಹರಾಮ್ಯಾಬರಿ ಕರುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ವಿಷಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ತಾನಾ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾತಾಲೆಂ. ಥೊಡಿಶಿ ಮಾಹೆತ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ‘ಪ್ರೊಸೆಸ್’ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ, ಪೂಣ್ ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಅಡ್ಕಳಿ ಆನಿ ಗುಸ್ಪಡ್-ಗೊಂದೊಳ್. ಥೊಡಿಶಿಂ ಸವಾಲಾಂ ತಾಚೆಕಡೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.
“ಏಕ್ ಘಡಿ....” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಮ್ಹಜೆಂ ಎಕ್ ಸವಾಲ್ ಆಸಾ: ತುಮಿ ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಯಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತೊ ಫಾರ್ ತುಮ್ಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವೆತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹತ್ತ್ಯಾಚಾರಿಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ?”
ದೊಗಾಯ್ನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ,. “ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಂ ಕಬಲ್ಲೆರೊ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಆಮಿ ತುಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಆಮ್ಚಾ ಡ್ರೈವರಾಕ್, ತೊಯ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಶ್ಯನಾಂತ್ಲೊಚ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ತುಜಿ ಪಾಟ್ ಧರ‍್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೆಂ ಚೆಡುಂ ಸೈಕಲಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ವಚೊನ್‌ಯಿ ತುಜೆ ಮುಕಾರ್ ವಚುನ್ ರಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯೆಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆದಾಳಾ ಪೂರಾಯ್ ಬದಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣೆ ಫಾರ್ ಮಾರ‍್ಲೊ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಚೊನಾಂವ್. ಆಮಿ ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಆಮಿ ಮತಿಕ್ ವ್ಹರೊನಾ. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ತೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್....” ತಾಣೆ ಬುಜಾಂ ಹಾಲಯ್ಲಿಂ.
ತಿಂ ದೊಗಾಯ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ತೆ ದೋಗ್ ಮಾನಾಯ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆ. ಏಕ್ ಕಾರ್ ಚಾಲು ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾವಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ತಾಕಾ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಿಂ ಜಾತಾಯಿತ್ಲೆಂ ಮುಖಾರ್ ವಚುಂದಿತ್.
ತಾಣಿ ತಾಕಾ ಪೀವನ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ವಾಯ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಕಾಣ್ಶಿರ‍್ಚ್ಯಾ ತಾಚಾ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಶಾಂತ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೀವನ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ತಾಕಾ ತಾಚಾ ವಸ್ತೆ ಥಂಯ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಗೆಲೆ.
ವಾಟೆರ್ ತೆ ದೊಗ್‌ಯಿ ಮಾನಾಯ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆರಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ವಾಯ್ನಾನ್ ತಾಕಾ ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್ ವಾಟ್ ತೊ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾತಿಯಾನಾಗರ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಇಷ್ಟಾಗತಿನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ತೆ ಮಾನಾಯ್ ಚಲ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಮಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. “ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಹಾವೆಂ ಕೆಲೆಂ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್,” ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕಡೆ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಸ್ಕೊಟಾಚೆಂ ಫೊನ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೆಂ.
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಿಗ್ಚಾ ಫುಡೆಂ ತಾತಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ದಿವೊ ಪೆಟ್ಲಲೊ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೊ. ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಚ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಕೊಸ್ತರಿಕಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ೨೪ ವರಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.
ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚಾಲು ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ಸಂದೇಶ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿ ಆವಾಜ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೊ. ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಚೊ ಸಂದೇಶ್. ತೆಂ ನಾಂವ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿಚ್ಯೆ ಉರ‍್ಲೆಲೆ ಘಂಟೆಯ್ ನೀದ್ ಆಸ್ಚಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ.
ಅಧ್ಯಾಯ್ 6 – ರಶ್ಯಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್
ಮಿಖಾಯೆಲ್ ವಾದಿಮ್ ಜೆಂಕಿನೊವಾನ್ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಪೆಟವ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚುರುಟ್ ಚಿಂವತ್ತ್ ಹಾತಾಂತ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಡಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಂ ಮೆಜಾರ್ ಒಮ್ತಿಂ ಘಾಲಿಂ ಅನಿ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಉಡಂವ್ಗಿ ಯಾ ಖೆಳ್ಚೆಂ ರಾವಂವ್? ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ವೊಡ್ಕಾ ಸೆಂವ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ಚ್ ಭರ‍್ಸುನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ವೊಡ್ಕಾ, ತಾಂತುಂ ಎಕ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಎಪ್ಪಲಾಚೆಂ ಪಾತಳ್ ಕಾಪ್ - ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಪೀವನ್. ಎಲ್ ಕಬಲ್ಲೆರೊಚೊ ಧನಿ ಇಸಿದೊರ್ ಸಿಲ್ವ ಆನಿ ಹೆರ್ ದೋಗ್ ಮಿತ್ರ್ ಹಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ತೊ ಕಾರ್ಡಾಂ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಮಿತ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆಂತೊನ್ ಗ್ರೆಗೊವ್, ರಶ್ಯನ್ ಮುಳಾಚೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಿವೃತ್ತ್. ದುಸ್ರೊ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚೊ ‘ಟೆಕಿಲಾ ಬ್ಯಾರನ್,’ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಮೊಂತೆರೊ. ಟೆಕಿಲಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸೊರೊ. ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನಾಚೊ ದಂದೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಧ್ಯಮ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೊರ್ನಿಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಂತೊನ್ ಫುಟ್‌ಬೊಲ್ ‘ಪಿಸೊ’ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಎತೆನಾಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪುಟ್‌ಬೊಲ್ ಸ್ಟೆಡಿಯಮ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಲೊ. ಮಿಖಾಯೆಲ್ ಭುಂಯ್-ಭಾಟ್ ವೃದ್ಧಿ ಕರ‍್ಚಾ ದಂದ್ಯಾಚೊ ಆಸೊನ್ ಎತೆನಾಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಬೀಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧ್ ಕರ‍್ಚಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಖವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಚಾರ್‌ಯಿ ಜಣ್ ವರ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಒಳ್ಕಾತಾತ್. ಹಫ್ತ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಕ್ ಎಲ್‌ಕಬಲ್ಲೆರೊಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಿಯೆತಾಲೆ, ಪೂಣ್ ಥಂಯ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಖೆಳ್ನಾತ್ಲೆ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆ ಮಿಖಾಯೆಲಾಚಾ ಘರಾಂತ್ ಜಮ್ತಾಲೆ ಆನಿ ‘ಪೂಲ್’ ಯಾ ಕಾರ್ಡಾಂ ಖೆಳ್ತಾಲೆ ಆನಿ ತಾತಿಂಯಾನಾನ್ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಭಾಜ್ಲೆಲಿಂ ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯು ಬೊಕಾಯ್ತಾಲೆ.
ಇಸಾದೊರ್ ಎಲ್‌ಕಬಲ್ಲೆರೊಂತ್ ಸಂತೃಪ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಜಾಗೊ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ತಾಂತುಂ ಕಾಜಾರ್ ಸೊಭಾಣಾಂ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಪೂಲ್ ಬಾರ್, ಪೂಲ್ ಮೆಜಾಂ, ಡಾರ್ಟ್ಸ್ ಖೆಳ್, ‘ಜಿವೆಂ’ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಡಾನ್ಸ್ ಆನಿ ಚಡ್ ನಮೂನ್ಯಾಂಚೊ ಮೆನು ಅಸಲಿ ಅಭಿಲಾಶಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ಆಂತೊನ್ ಪತಿಣ್ ರೊಜ್ಲಿನಾ ಸಂಗಿಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ ವಸ್ತಿ ಬದ್ಲುನ್ ಕೊಸ್ತರಿಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆಸೊನ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಫುಟ್‌ಬೊಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ ಎತೆನಾಸಾಂತ್ ಬಾಂದಂವ್ಚಿ ಅಪೆಕ್ಷಾ ಧರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ತವಳ್ ತವಳ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತಾಣಿ ಆಪಾಪ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾ ಉಚಾರ‍್ಲಿ ಆನಿ ಮಿಖಾಯೆಲಾನ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಮತಿಂ ಅಸಲಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಭರ‍್ಲಿ ಕೀ, ಕ್ರಮೇಣ್ ಚೊವ್ಗೀ ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಉಘಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ತಾಣಿ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿನಿಯೋಗಾನುಸಾರ್ ಹಿಶೆ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ತಾತ್ವಿಕ್ ರಿತಿಂ ಠರಾಯ್ಲೆಂ. ಟೆಕಿಲಾ ಬ್ಯಾರನ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್‌ಯೀ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳ್ಚಾಕ್ ಉರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಬಿಯರ್ ಭಾಟಿ ಉಗ್ಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣೆ ಬಿಯರಿಕ್ ‘ಎಲ್ ಕಬಲ್ಲೆರೊ’ ನಾಂವ್ ದವರ‍್ತಲೊಂ ಆನಿ ವಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಬೊತ್ಲಿಚೆರ್ ಯಾ ಕ್ಯಾನಾಚೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ ‘ರೊಯಲ್ಟಿ’ ಇಸಾದೊರಾಕ್ ದಿತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ಇಸಾದೊರಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದು:ಖಾಂ ಭರ‍್ಲಿಂ.
ಮಿಖಾಯೆಲಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ, ರಿಕಾರ್ಡೊ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವಕೀಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನವ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ರೂಪ್‌ರೇಷಾ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ವಿವರಾಯ್ಲಿ. ನವ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ನವಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ತಲಿಂ, ಭಾಗೆದಾರಾಂಚಿಂ ಎದೊಳ್ಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ, ಉದ್ಯಮಾಂ, ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನವ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಂವ್ಚೊನಾ. ತಾಣಿ ತಾಣಿ ನವ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನುಸಾರ್ ತಾಕಾ ತಾಕಾ ಹಿಶೆ ಮೆಳ್ತೆಲೆ ಆನಿ ಹಿಶ್ಯಾಂಚಾ ಅನುಪಾತಾಚೆರ್ ಮುನಾಫೊ ವಾಂಟೆ ಜಾತಲೊ.....
 
ಹೆಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂ. ಆಜ್ ತೆ ಆಪ್ಲೊ ನವೊ ಸಂಸ್ಥೊ ನೋಂದಿತ್ ಕರ‍್ಚಾ ಪಾಸತ್ ಸಾನ್ ಜೋಸಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ. ಮಿಖಾಯೆಲಾಚೊ ಮಿತ್ರ್ ರಿಕಾರ್ಡೊ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಸಗ್ಳಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ.
ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಚೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ತಿ ನೊಂದಾವಣ್ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಟೆಲ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ವಚುನ್ ತಿ ರಾತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಖರ್ಚುಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ತಾಣಿ ಘಾಲಿ. ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರ್. ನವಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ, ನವ್ಯಾ ಭರ್ವಸ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಎತೆನಾಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ.....
ಮಿಖಾಯೆಲಾಚೆಂ ಫೊನ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಕ್ಲಾ ದವರ‍್ನ್ ಫೊನ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಫೊನ್. ಉರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಪರ್ವಣ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ತೊ ಘಾಬರ‍್ಲಲೊ ದಿಸ್ಲೊ. “‘ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?’ ಸಗ್ಳೆ ಸಮ ಆಸಾಮೂ?”
“ಮಾಯ್ಕ್, ಕಾಮ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲೆಂ. ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಾನಾ. ಹಾವೆಂ ಫಾರ್ ಮಾರ‍್ಲೆಲೆ ತ್ಯೆಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಮಧೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ ತೆಂ ಮೆಲೆಂ. ಹೆರ್ ಜಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಆನಿ ಹಾವೆಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ....” ಸ್ಟ್ಯಾನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ದರ್ವಡ್ ಘಾಲೊ.
ಮಿಖಾಯೆಲ್ ರೂಕ್ ಜಾಲೊ, “ಕೋಣ್ ಚೆಡುಂ ತೆಂ?”
“ಮ್ಯಾಗಿ..... ಎಲ್‌ಕಬಲ್ಲೆರೊಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾ, ತುಂ ಒಳ್ಕಾತಾಯ್...”
“ಹೊ, ನೊ! ಯು, ಈಡಿಯೆಟ್! ತಶೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ....? ಹೊ, ಸೊಡ್.... ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪಾಟಿಂ ಕೊಲ್ ಕರ‍್ತಾಂ.... ಹೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಕೆದಾಳಾ?”
“ಘಂಟ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ.”
“ಘಂಟ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ.... ತಕ್ಷಣಾಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಲೆನಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ?”
“ತಾಚೆ ಕಡೆ ಗನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಫಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಭಿಗ್ಡಾಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ರ‍್ಯಾಂಚಾ ಕುಶಿಂ ಕಾರ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಆಸಾಂ, ಆತಾಂ. ಕೊಲ್ ಕರ‍್ಚಾ ಫುಡೆಂ ಥೊಡೆಂ ರಾಕ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ”
ಮಿಖಾಯೆಲಾನ್ ಕೊಲ್ ಕಾತರ‍್ಲೆಂ. ಸ್ಟ್ಯಾನಾನ್ ಶೂಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಯಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಜಾಲೊ. ಸ್ಟ್ಯಾನಾನ್ ಶೂಟ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟ್ಯಾನಾನ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ಮಿಖಾಯೆಲಾಚಾ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ.

ಮಾಯ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಭಿತರ್ ಯೆತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಬರಿಚ್ ಆಸೊಂಕ್ ತಾಣೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. “ತಾತಿಯಾನಾಚೆಂ ಫೊನ್.... ಆಮ್ಚಾ ನವ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮ್ಕಾ ತಿಣೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾತ್...” ತಾಚಾ ಮುಸ್ಕರಾಚೆರ್ ಥೊಡಿ ಖಂತ್‌ಶಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಖೆಳ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್‌ಯಿ ‘ಗುಡ್‌ನಾಯ್ಟ್’ ಕರ‍್ನ್ ಆಪಾ’ಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೆ.
ಮಿಖಾಯೆಲಾನ್ ಪತಿಣೆಕ್ ಕೊಲ್ ಕೆಲೆಂ....
ತಾತಿಯಾನಾ: “ವೊಟ್ಸ್ ಅಪ್, ಬೇಬಿ....?”
ಮಿಖಾಯೆಲ್: “ಗುಡ್ ನಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್, ತಾತಿ...”
ತಾತಿಯಾನಾ: “ಹುಂ.... ಮಾಯ್ಕ್, ಸ್ಟಾನಿಸ್ಲಾಸ್ ಕೊಸ್ತರಿಕಾಂತ್ ಕಾಲೆಂ ಕರ‍್ತಾ?”
ಮಿಖಾಯೆಲ್: “ತೇಂಯ್ ತುಜೆಕಡೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ?”
ತಾತಿಯಾನಾ: “ತೊ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್? ತುಕಾ ಗೊತ್ತಾಸೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊನಾಯ್...,? ತಿ ದುರ್ಸಾಲಿ. “ಸಾಂಜೆರ್ ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಕಾ’ಲೆಂ ಕರ‍್ತಾ ತೊ?”
ಮಿಖಾಯೆಲ್: “ತೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ಪುಣ್‌ಯಿ ತುಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂಗಿ?”
ತಾತಿಯಾನಾ: “ವಿಶೆಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಸ್ಕೊಟ್ ಆನಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರ‍್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತವಳ್ ಹಾವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ನ್ಹಯ್‌ಮೂ? ತೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಏಕ್ ಕಜನೊವಾ ಜಾಯ್ಜೆ. ಕೊಣ್ಣಾಚಾ ತಳ್ಳೆಕ್ ವಚಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಭುಲಯ್ಲೆಂ ಪಳೆ ತಾಣೆ! ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಚೆಡೊ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ಆಸಾ ಪಳೆ.....”
ಮಿಖಾಯೆಲ್: “ಕಿತೆಂ...? ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮ್ಯಾಗಿ ತಸಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಚೆ ಒಟ್ಟುಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಸ್ಕೊಟ್‌ಚ್ ಮೂ? ಮ್ಯಾಗಿ ಸಮ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಗಿ?”
ತಾತಿಯಾನಾ: “ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಘರಾ ಗೆಲಿಂ. ಹೊ ಅಜೂನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆವ್ನಾ. ಮಸ್ತು ವೇಳ್ ಜಾಲೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾ. ಪೂಣ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಹುಶ್ಯಾರ್ ನಾಂ ತಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ತೊ ತಾಕಾ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ತಾಲೊ ಆಸ್ತಲೊ. ಆನ್ಯೆಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮ್ಯಾಗಿಚೆಂ ಸೈಕಲ್ ಲೊಟುನ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.”
ಮಿಖಾಯೆಲ್: “ತಾತಿ, ಬಾಳಾ... ಆಮಿ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ತೊಂದ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾ ಸ್ಟ್ಯಾನಾನ್ ಹ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ತಾಚೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತೊ ಚುಕ್ಲೊ..... ಛೆಕ್ಕ್! ಕಸಲೊ ಗೊಂದೊಳ್! ಪೂಣ್ ಎಕಾ ಲೆಕಾನ್ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಚೆಡುಂ ಮಧೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಫಾರ್ ತಾಕಾ ಲಾಗುನ್ ತೆಂ ಮೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಮ್ಯಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಘಾಭರ‍್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್. ಪೂಣ್ ತೆಂ ವಾಂಚ್ಲೆಂ ಕಶೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್.....”
ತಾತಿಯಾನಾ: “ತಕ್ಲಿ ಖರ್ಚ್ ಕರ‍್ನ್ ಪಳೆ ಮೈಕ್. ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಪಾಟಿರ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಏಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಸ್ತಾ. ಸ್ಟ್ಯಾನಾನ್ ಮಾರ‍್ಲಲೊ ಫಾರ್ ತ್ಯಾ ಬೆಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬೆಗಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲಿ ಘಟ್ ಮುಟ್ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ತೊ ಫಾರ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿ ಆಸ್ತಲಿ. ಜಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಬರಿ ಯೇವ್ನ್ ಮಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಚಾ ಫೊರ್ಸಾಕ್ ತೆಂ ಬೈಕಾವಯ್ಲೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಮಾರ್ ಜಾಲೊ ಆಸ್ತಲೊ. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಸ್ಕೊಟ್ ತಾಕಾ ಎಕಾ ಹಾತಾನ್ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ಆನ್ಯೆಕಾನ್ ತಾಚೆಂ ಸೈಕಲ್ ಲೊಟುನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ಹಾವೆಂ ತೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕಜನೊವಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನೊಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.”
“ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ, ತಾತಿ! ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ.” ಆಪ್ಣಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ ಉಚಾರ‍್ನ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ.
“ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಕೊಮಿನಿಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಅಪುರ್ಬಾಯ್!” ವ್ಯಂಗ್ಯಾನ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ತಾತಿಯಾನಾ ಒರ್ತೊಡೊಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚುನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಆದಿಂ ತಿ ಕೆಜಿಬಿ-ಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ತಿತ್ಲಿ ಬರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಗುಪ್ತಿನಿಶಿಂ ಪರ‍್ಯಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ತಿಣೆ ಘೊವಾಕ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ಪೂಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಕಾಚ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ನಾ ಯಾ ಘೊವಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ. ತಿಣೆ ಘೊವಾಚೆಂ ಬೊಗ್ಸಾಣೆ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ಜಿರಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ಬರಿ ರಾತ್ ಮಾಗೊನ್ ದೊಗಾಯ್ನಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮೊಡ್ಲೊ.
ಮ್ಯಾಗಿ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಮಿಖಾಯೆಲಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಶೆಂ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ‍್ಲೆಂ ಹಾಬಾ...? ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲ್ನಾ. ತಾಣೆ ಸ್ಟ್ಯಾನಾಕ್ ಕೊಲ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾತಿಯಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.
“ಮ್ಯಾಗಿ ಮೊರೊನಾ, ತುಕಾ ಗೊತ್ತಾಸಾಗಿ?” ಸ್ಟ್ಯಾನಾಕ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಸ್ಟ್ಯಾನಾಕ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ‍್ಲೆಲೆ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ. “ತೆಂ ಚೆಡುಂ ಮ್ಯಾಗಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಗೊತ್ತಾಸಾಗಿ?”
ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಎಲ್ ಕಬಲ್ಲೆರೊಂತ್ ಜೇವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂಚ್ ಒಳ್ಕಾತಾಂ....”
“ಮಾಗಿರ್ ತೆಂ ಮೊರೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಲೊಜಿಕ್ ಆಸಾ? ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ರ‍್ಯಾಂಚಾಂತ್‌ಚ್ ರಾವ್. ಹಾಂವ್ ದನ್ಪಾರಾ ಭಿತರ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಯೆತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ಚೆಡ್ವಾಚಾ ಪಾಟಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಘಟ್ ವಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಲಿ. ಹಾವೆಂ ಮಾರ‍್ಲಲೊ ಫಾರ್ ತಿ ವಸ್ತ್ ಶಿಂದುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊನಾ ಆಸ್ತಲೊ.”
“ಅಜ್ಯಾಪಾನ್ ತೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ವಾಂಚ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?” ಸ್ಟ್ಯಾನಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
“ವ್ಹಯ್, ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಹಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಸಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾಲಾ. ರಾಜಾಂವಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತೆಂ ವಿವರ‍್ಸುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ.”
“ಛೆಕ್ಕ್, ಮೈಕ್! ತಶೆಂ ತರ್ ಐರಿನಾಚೆಂ ಕಿತೆಂ? ತೆದಾಳಾ ದೇವ್ ಖಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ? ತೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಆತಾಂ ದರಿದ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಕಾ ಕೋಣ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್?”
“ಸ್ಟ್ಯಾನ್, ಸ್ಟ್ಯಾನ್, ಪಳೆ! ತುಜಾ ಹ್ಯಾ ಗತಿಕ್ ದೇವ್‌ಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಒಪ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಮೂನ್ಯಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾತಾ.”
“ಮೈಕ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ನಾಕಾ. ಮ್ಯಾಗಿ ಮೊರೊನಾನೇ? ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ.” ತಾಣೆ ಫೊನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಕ್ಷಣಾಂಚ್ ತೆಂ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಂ. “ಕಾ’ಲೆಂ” ಫಟ್ ಕರ‍್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.
“ತುಂ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್‌ಮೂ? ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಪಾಪ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಪಾಯ್ತಾನಾ ತಾತಿಯಾನಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟ್ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾಡೊತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ರಗ್ಳೆ ಕೆಲೆಯ್....!” ಮೈಕಾನ್ ಫೊನ್ ಕಾತರ‍್ಲೆಂ.
ಯು‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ (ರಶ್ಯಾಚಿಂ ಸಂಯುಕ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ) ಹೆಂ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಿಖಾಯೆಲ್ ಆನಿ ತಾತಿಯಾನಾ ಕೆಜಿಬಿ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾಲಿಂ. ಚಾಳಿಸಾಂ ವಯ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ್. ಜಾಯ್ತೊ ದುಡು ಕಮಾಯಿಲ್ಲೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತಾಂಚೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಡೇಕ್ ತಾಣಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟಮ್ ರಚುಂಕ್ ಠರಾಯ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾತಿಯಾನಾಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲಿಂನಾಂತ್. ಆಪ್ಲೊ ದುಡು ತಾಣಿಂ ಯುರೊಪಾಂತ್ ವಿನಿಯೋಗ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ವಿಸಾಚೆರ್ ಕೊಸ್ತರಿಕಾ ವಚುನ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಠರಾಯ್ಲೆಂ. ಕೊಸ್ತಿರಿಕಾಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ದುಡು ಘಾಲ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ತಿಂ ಆಶೆಲಿಂ. ಆದ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ೨೦೧೩ ಸಪ್ಟೆಂಬ್ರಾಚಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸ್ಟಾನಿಸ್ಲಾಸ್ ಮಿಖಾಯೆಲಾಚಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ.
ಸ್ಟ್ಯಾನಿಸ್ಲಾಸ್ ಮುಳಾನ್ ರಶ್ಯಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ರಶ್ಯನ್ ಭಾಶೆ ಬರಾಬರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಆನಿ ಸ್ಪೆನಿಶ್ ಸುಡಾಳ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತೋಯ್ ಕೆಜಿಬಿ ಸೊಡ್ನ್ ರಶ್ಯಚಾ ಗಡಿಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚಾ ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶಾಚಾ ಕ್ರಿಮಿಯನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪೋಟ್ ಭರ‍್ಚಾ ಪಾಸತ್ ತೊ ಏಕ್ ‘ಭಾಡ್ಯಾಚೊ ಸೊಜೆರ್’ (ಮರ್ಸೆನರಿ) ಜಾಲೊ ಆನಿ ಕೆಜಿಬಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಂ ವ್ಹಯ್ಸುನ್ ತಿಂ ಕಾರ‍್ಯಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಕೆಜಿಬಿ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲೆ ಕಡೆ ತೊ ವಾವುರ‍್ತಾಲೊ. ಕೆಜಿಬಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೊ ಆನಿ ಮಿಖಾಯೆಲ್ ಈಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ. ಶತಮಾನ್ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾ ಜಾತಾಂ ಅಮೆರಿಕ ಆನಿ ರಶ್ಯಾ ಮದ್ಲೆಂ ಲಿಪ್ತೆಂ ಝಜ್ (ಕೊಲ್ಡ್ ವಾರ್) ಸಂಪ್ತಾನಾ ಸ್ಟ್ಯಾನಾಚೊ ದಂದೊ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಕಾ ಆತಂಕ್‌ವಾದಿಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ನಿಷೇಧ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ಕಾಮಾಂ ಸ್ಟ್ಯಾನಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.
ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಆತಾಂ ಎತೆನಾಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸ್ಕೊಟ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್. ಸ್ಕೊಟಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಾಕಡೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ವೊರನ್ ಹೆಸ್ಟಾನ್. ತೊ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ವಾವ್ರ್ ಎಕಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಪಿ‌ಎಚ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ವ್ಹಯ್ಸುನ್ ದಿಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ತೊ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಒಪ್ಸಿಲೊ.
ಹಾಂತುಂ ಸ್ಟ್ಯಾನಾನ್ ಮಿಖಾಯೆಲಾಚಿ ಸಹಾಯ್ ಮಾಗ್ಲಿ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗುಢಾಚಾರಿ ವರ್ಗಾಚಿಂ ಮಿಸಾಂವಾಂ ಕೊಸ್ತರಿಕಾತ್ ಕಾರ‍್ಯಗತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿಂ. ತೊ ಏಕ್ ಸಮಾಧಾನಿ ದೇಶ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಸರ್ಕಾರ್ ತೆಂ ಮಾನ್ತಾಲೆ. ಸ್ಕೊಟ್ ಕೊಸ್ತರಿಕಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ವೊರನಾನ್ ಎಚ್‌ಡಬ್ಲ್ಯಕ್ ಒದಗ್ಸಿಲ್ಲಿ. ತೊ ಸಿ‌ಎ‌ಐ-ಂತ್ ತಾಂಚೊ ‘ಮೋಲ್’ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. PಊW ಲೆಕಾರ್ ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ‘ಸ ಜಣಾಂ ಅನ್‌ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂ’ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಫಟ್ ತಾಣಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ.
ಎಕಾ ಹಫ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸ್ಟ್ಯಾನಾನ್ ಉಕ್ರೇನ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಖಾಯೆಲಾಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಚಡ್ ಪಯ್ಶೆ ತಾಂತುಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ‍್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ತೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.
ಕೊಸ್ತರಿಕಾಂತ್ ಹತ್ತ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಬೋವ್ ಚಡ್ ವಾಯ್ಟ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಾಕ್ ಆನಿ ಮಿಖಾಯೆಲಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಆತಂಕ್‌ವಾದಿ ಪಂಗಡ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಳ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ವೆತಾನಾ ಕೊಣೆ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಲುಟುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ತವಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಭಡೇಂತ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ ತಶೆಂ ಕರ್ಚಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಾಚಿ ಅಲೊಚನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಅಮೆರಿಕಾಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹತ್ತ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆನಾಂತ್. ಲುಟ್ಕಾರಾಚೆ ಹಾತಿಂ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಲೆ.
ಪೂಣ್ ಪಿ‌ಎಚ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು ಹತ್ತ್ಯಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಆನಿ ಖಬರ್ ಅಲ್ ಬರಾಕ ಟಿವಿಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿತಲೆ. ಅಲ್-ಬರಾಕ ಕಶೆಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.
ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ಆನಿ ಎಕ್ ಕಾರ್ ವಿಚಾರ‍್ನ್ ಮಿಖಾಯೆಲಾಕಡೆ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ವಿಧಿಚಾ ಕಾರ್ಬಾರಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸ್ಟ್ಯಾನಾಚೊ ‘ಟಾರ್ಗೆಟ್’ ತಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಈಷ್ಟ್ ಮಿಖಾಯೆಲಿಚೊ ಭಾಡೊತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ನೆಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಮ್ಯಾಗಿ ನಿಮ್ತಿ ಹತ್ಯಾ ಕರ‍್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಸಲ್ವಾಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಯೋಜನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಟಾರ್ಗೆಟಾಕ್ ಜಾಗಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಭದ್ರತೆಗಾರ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಭಾಳ್ತಲೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂಯ್ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಜಾಯ್ತ್.
ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸಲ್ವಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನೆಣಾ. ಹಿಚ್ ತಾಚಿ ಪ್ರಥಮ್ ಸಲ್ವಣಿ. ಚಡೊನ್ ಯೆತೆಲ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಖುಣಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ಗಿ? ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಸಬ್ಧ್ ಪಾಜ್ರೊನ್ ಗೆಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಚಿ ವೃತ್ತಿ ಸಂಪ್ಲೆಲೆ ಬರಿಚ್. ಆನ್ಯೆಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ‍್ನ್ ತ್ಯಾ ಆತಂಕ್‌ವಾದಿಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಪಾಳಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ನವೆಂ ಯೋಜನ್ ಘಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೊ ವೇಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಿಖಾಯೆಲ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಿನ್‌ಪಣಾಕ್ ಬಸ್ಲಲೊ ಮಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ನೀದ್‌ಯಿ ಪಡ್ಚಿನಾ. ಆಪ್ಲೊ ಆತ್ಮ್-ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಜೊಡಿಜಯ್.
ಏಕ್ ಆಲೊಚನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂ ಉದೆವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.... ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಏಕ್ ಪಾಡಾರಿ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ. ಆಪ್ಣೆ ಎತೆನಾಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಾಜಯ್.... ಆನಿ ಕ್ಲೆರಾಕ್ ಮೆಳಾಜಯ್.....
ಅಧ್ಯಾಯ್ 6 – 2
ಸಲ್ವಾಲ್ಲೆಂ ಹತ್ಯಾ ಯತ್ನ್
ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ “ಶೂಟ್‌ಅವ್ಟ್” ಸ್ಥಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ರೊಡ್ನಿಕ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಕಾಳ್ಯಾ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರಾಚೊ ಚಾಲಕ್ ಜ್ಯೊ, ಸ್ಕೊಟಾಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಕರ‍್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಚೊ ಚಾಲಕ್, ಟಿಮ್ ಜೆಫ್ ಆನಿ ಜೆರ್ರಿ ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್‌ಯೀ ಮಾಜಿ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಆತಾಂ ಕೊಸ್ತರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಶ್ಯನಾಂತ್ ವಾವುರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಕಿ ಮಾಫಿಯಾನ್ಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ, ಪುಣ್ ಅಜ್ಯಾಪಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಮ್ಯಾಗಿ ನಿಮ್ತಿ ತಿಂ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ‍್ಲಿಂ.
ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಸ್ಕೊಟ್ ಮೊರೊನ್ ವೆತೊ ಆಸ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಮ್ಜೊನ್ ರೊಡ್ನಿ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಪುರ್ತೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುತಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಧಾಡ್ಯೆತೆಂ. ಪೂಣ್ ಪುತಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಜೊ? ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಕೊಣೆಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಕಿ ಪುತಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಘಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಧಾಡ್ಲೊನಾ. ಸ್ಕೊಟ್ ತಿತ್ಲೊಯ್ ‘ಕೆರ್‌ಲೆಸ್’ ಜಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಾವೊತೆಂ ಕಾರಾಣ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ತೆಂ ಆಪುಣ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತಲೊಂ. ಸ್ಕೊಟ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಹಿಶ್ಯಾರೊಯ್ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ರೊಡ್ನಿಕ್ ದಿಲೊ.
ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ರೊಡ್ನಿನ್ಂಚ್ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಅಪಹರಣಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೊಟಾಚೊ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಕರುನ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಸೊನ್ ಜೆಫ್ ಆನಿ ಜೆರ್ರಿನ್ ಖಚಿತ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಶೂಟ್‌ಅವ್ಟಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಗೂಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಎಲ್‌ಲಿಯೊನ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಹತ್ತ್ಯಾಚಾರಿ ಚುಕೊನ್ ಪುಣಿ ಪಡ್ಲೊಗಿ?
‘ಎರಾಂದಿಸ್ಸಿಮೊ’ ಮಿಸಾಂವಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಸ್ತರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗುಪ್ತಚಾರ್ ವಿಭಾಗಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲಿಯೊನಾಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲಿಯೊನಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಯ್ ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಸ್ಕೊಟಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಉದ್ದೆಶಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಫಿಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲಿಯೊನ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿಂ. ರೊಡ್ನಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾಫಿಯಾ ತಾಂತುಂ ಮೆತೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಳೆಂ. ಮಾಫಿಯಾ ಭಿತರ್ ತಾಚೆ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಥೊಡೆ ಗೂಢಾಚಾರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತೆ ತಾಕಾ ಖಬರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಎಕ್ಲೊ ಕಾರ್ಮೆನ್-ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಘರಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಎತೆನಾಸಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ರೊಡ್ನಿ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಿ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲುಯಿಸ್ ಹಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ನೀಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಅರೆನಾಂತ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಜಾತಚ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲುಯಿಸ್ ಉವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತೇ ಘರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿಂ. ರೊಡ್ನಿಯೀ ಥಂಯ್ಚ್ ತಂಬು ಮಾರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಅರೇನಲ್ ಸರೋವರಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಂ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟಾ ಮಧೆಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಣಿ ರೊಡ್ನಿಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಲಕ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರೊಡ್ನಿಕ್ ಆತಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ತೊ ಆಪ್ಣಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ನಿಮ್ತಿ ಸ್ಕೊಟ್ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್‌ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ‘ಕೆರ್‌ಲೆಸ್’ ಕರ‍್ನ್ ಜೀವ್‌ಚ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ತರ್‌ಯಿ ವಿಶೇಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಮೊನಿಕಾ ಸಂಗಿಂ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರೊಡ್ನಿನ್ ಠರಾಯ್ಲೆಂ.
ರೊಡ್ನಿನ್ ತ್ಯೆ ನಂತರ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಸಂಕ್ಷೇಪ್ ತಾಕಾ ದೀವ್ನ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆದೇಶಾಂಕ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ. ಲಭ್ಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚವ್ಗ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ, ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಘರಾಂಲಾಗಿಂ ತಶೆಂ ಕಬಲ್ಲೆರೊ ಹೊಟೆಲಾಲಾಗಿಂ ಎ‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗುಪ್ತೊ ಪಾರೊ ಜಾವ್ನ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ. ತಾಣಿ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಾಂ ಆನಿ ವಾಹನ್ ಒದಗ್ಸಿಜೆ. ಆಪ್ಣೆ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಯಾ ಬಗರ್ ತಾಣಿ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ವಿಷಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಹತ್ಯಾಚಾರಿಕ್ ಯಾ ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ಧರ‍್ನ್ ದವರ‍್ಯೆತ್. ಹತ್ತ್ಯಾಚಾರಿ ತಾಕಾ ಜಿವಂತ್ ಜಾಯ್. ತೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹತ್ತ್ಯಾಚಾರಿಚೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಿತೆಂ ತಾಚೊ ಅಂದ್ದಾಜ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.
ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಾರ‍್ಯಗತ್ ಜಾಲೊ. ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಯೊ.
ತೆ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸೊಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟಿಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಳೊ ತೊ ಶೀದಾ ಕಬಲ್ಲೆರೊ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಕಾರ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಗೆಲೊ. ಜೆಫ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಯಾರ್ ದವರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಘರಾಲಾಗಿಂ ವಚುನ್ ತಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಯಾಗಿಚೆಂ ಘರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.
ಜೆರಿ ಕಬಲ್ಲೆರೊ ಲಾಗಿಂ ದೆಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಹೊಟೆಲಾಚಾ ಪ್ರವೇಶಾಕಡೆ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಟಿಮ್ ಪಾಟಿಂ ರಶ್ಯನಾಚಾ ಘರಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಘರಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವ್ರುನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲೂಯಿಸಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಜ್ಯೊ ಎತೆನಾಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಕಬಲ್ಲೆರೊಕ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ ಕಾರ್ ರಾವವ್ನ್ ಜೆರಿಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆದೆಸಾಂತ್ ಯು‌ಎಸ್ ಮಿಶ್ಯಾನಾಂತ್ಲೊ ಕೊಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಯೇವ್ನ್ ಜ್ಯೋಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ತಲೊ.
ಯೋಜನ್ ಚಾಲು ಜಾತಚ್ ರೊಡ್ನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತೊ ವಿಲ್ಲಾ ಕೊಸ್ತರಿಕಾಚಾ ಉವಿತಾ ತಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂ ತಿತ್ಲೊ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ತಾಕಾ ಬೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಾ ಎಕಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಥೊಡೊ ವಿಶೆವ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ತಾಂಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಸ್ಕೊಟ್ ಆಪ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎ ಕಾತಿರ್ ವಾವುರ‍್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಬಾಪುಯ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೇಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೊಸ್ತರಿಕಾಂತ್ ತಂಬು ಮಾರ‍್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ನೆಣಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ತೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಏಜೆನ್ಸಿ’ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ತೊ ಮೆಳ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಆನಿ ಲುಯಿಸಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಂಸಾರ್ ಭೊಂವ್ತ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ಯಾ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾವ್ನಾ.
ಎತೆನಾಸಾಂತ್ ಕಬಲ್ಲೆರೊ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆವಯ್ನ್, ಮೊನಿಕಾನ್ ತಾಕಾ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಸರ್ಶಿಂ ಕೊಸ್ತರಿಕ ತಿಕಾ ವಚುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ವೆಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಪುತಾಕಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಿಕಾ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಕೊಸ್ತರಿಕ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಕಾಮ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂ ವಿಶಿಂ ತಿ ಚತ್ರಾಯ್ ವಾಪಾರ‍್ತಾಲಿ.
ರೊಡ್ನಿಕ್ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಸಾರ್ಕಿ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿನಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ಲೆನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಸಲ್ವಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸ್ಕೊಟಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಫ್ಗಾನಾಂತ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಸುಳ್ಟೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟಾಚೆರ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹತ್ತ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ರೊಡ್ನಿಕ್ ಪುರ್ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರದರ್ಸುನ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೊಸ್ತರಿಕಾಂತ್ಲೆಂ ಹತ್ತ್ಯಾ ಪ್ರೇತನ್ ಆತಂಕ್‌ವಾದಿಚೆಂ ತಶೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತರ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಪ್ಲೆನ್ ತೆಂ? ‘ಎರಾಂದಿಸ್ಸಿಮೊ’ ಮಿಸಾಂವಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಕೊಣೆ ಲೀಕ್ ಕೆಲಿ?

ರೊಡ್ನಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಚುಕ್ಲೆಂ?
ಸುಪಾರಿ ಘೆತ್ಲಲೊ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟ್ ಖುನಿಗಾರ್.... ಕೊಸ್ತರಿಕಾಂತ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಆತಂಕ್‌ವಾದಿಂನಿ ನ್ಹಯ್, ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲೂಯಿಸಾಚೆರ್ ಮಾಫಿಯಾನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಮಾರ‍್ಚಾಂತ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ ಅಫ್ಘಾನ್ ಆತಂಕ್‌ವಾದಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಕೋಣ್ ಎಕಾ ಹತ್ತ್ಯಾಚಾರಿಕ್ ‘ಸುಪಾರಿ’ ದಿಲ್ಯಾ. ಕಾಂಯ್ ಚಡುಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಶಾಂವ್ ಭಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮಾರ‍್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಧರ‍್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.
“ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟರ್ಕ್” ಮಿಸಾಂವ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕಣ್ಣ್‌ಕಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸ ಜಣ್ ಮೆರೈನ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಬೆಷ್ಟೆಂ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಖಾನಾಚಾ ಝಜಾರ‍್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಧರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಧರುಂದಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್. ತೆಂ ಯೋಜನ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಧರ‍್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಖಾನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ಖಾನಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವೊರನಾಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ತಾಣೆ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್, ಸ ಜಣ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮೆರೈನ್ ಖಾನಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಅಫ್‌ಘಾನಚೆರ್ ದೆಂವ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ರ್‌ವಾದಿಂಕ್ ಕಳಾಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸ ಜಣಾಂಚ್ಯೊ ಫೊಟೊಯ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಖಾನ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಸಂಬಂಧಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ವೆಚೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ತ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಎಕಾ ಸುವಾತೆರ್ ಖಾನಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ‍್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್‌ಯಿ ದಿಲ್ಲಿ.
ಮುಂಗಡ್ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ಳೆಲೆ ಖಾನಾಚೆ ಮನಿಸ್ ತೊ ಮೆರೈನ್ ತಂಡ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಚೊ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸೊನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ‍್ತೆಲೆ ಆನಿ ತವಳ್ ಹೆ ಮೆರೈನ್ ತಾಂಚೆಕಡೆ ಝಜೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪುಣಿ ಜಿವಂತ್ ಧರ‍್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಿ‌ಐ‌ಎಚಿ ಅಪೆಕ್ಷಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಜಿಹಾದಿಂ ಕಡೆ ಝಜ್ಚಾ ವಿದ್ಯೆಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಅಚಾನಕ್ ಘಡ್ಯೆತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಂಚೆರ್‌ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಹಲ್ಲೊ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಕಸಲೊಚ್ ಹಿಶ್ಯಾರೊ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲೊನಾ. ಪೂಣ್ ಖಾನ್ ಅತೀ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಥೊಡ್ಯಾ ನೆಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ವಾಹನಾಚೆರ್ ತ್ಯಾ ‘ಫಲಾಣ್ಯಾ’ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರ್ರೀಯೆಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಖಾನಾಚಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ನಿರಾಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಲಗ್ತಿ ತಾಣಿ ಅಮೆರಿಕಚೆರ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲೊ.
ತ್ಯಾ ಸ ಜಣ್ ಮೆರೈನ್ಸಾಂಕ್ ಹೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಏಕ್ ಗುಪ್ತೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ರೊಡ್ನಿ, ರಕ್ಷಣ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ತಶೆಂ ಅಮೆರಿಕಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಧರ‍್ನ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿಚಾ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಬೋವ್‌ಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಆನಿ ಲೊಕಾ ಮದೆಂ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಮಸ್ತು ಲಜ್ ಭೊಗಿಜೆ ಪಡ್ಲಿ. ಖಾನ್ ತಿತ್ಲೊಯ್ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಗೆಲಿಂ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಖಾಣಾಚಿಂ ಅತರ್ವಣಾಂ ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ವಿಸ್ತರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಆತಂಕ್‌ವಾದಿಂಚಾ ಎಕಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಕ್ ಧರ‍್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚಾ ವಿವಿಧ್ ಆತಂಕ್‌ವಾದಿ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಮದೆಂ ತಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಭರ‍್ತಿ ಕರ‍್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಉಡ್ಡಾವುಡ್ಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಶೆವೊಟಿಂ ಬಹುತೇಕ್ ಖಾನ್‌ಚ್ ತೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಅಲಂಕೃತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆತಾಂ ತೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ.
ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಖಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ಕೊಸ್ತರಿಕಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರೊಡ್ನಿಕ್ ಆತಾಂ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಎಕಾ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟ್ ಖುನಿಗಾರಾಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಭಾಡ್ಯಾಚೊ ಶಿಪಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತೊ? ಆನಿ ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾ ನಂತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ನ್ ಆಸಾ ಜಾವ್ಯೆತ್?
ಪೂಣ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಎರಾಂದಿಸ್ಸಿಮೊ’ ಮಿಸಾಂವ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ?
ರಾಜಾಂವಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂತ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ ತೊ ಭಾಡ್ಯಾಚೊ ಜಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಚೊನಾ. ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಆತಾಂ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರ‍್ತೆಲೆ ಆಸ್ತಾಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಕೆಳಿಂ ಖೆಲ್ಲೆ ಬರಿ. ತರ್ ತೊ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಲೊ? ಸ್ಕೊಟ್‌ಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಲೊ ತಶೆಂ ಕರಿತ್ಗಿ? ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಪುಣಿ ಅಪಹರ‍್ಸುನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ತರ್....? ಸ್ಕೊಟ್ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವೆತಲೊ ಆನಿ ತೊ ಜಣ್ ತಾಕಾ ಮಾರ‍್ತಲೊ.
ರೊಡ್ನಿನ್ ತ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಆಫ್‌ಘಾನಿಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಹೆಸ್ಟಾ ಕಡೆ ಉಲವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಶೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾತಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಮ್ಜಾಲೊ. ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ವಾಟ್‌ಚ್ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಪಳ್ಯಾಂ....
ಅಪಾಲಿಪಾ ಖೆಳಾಂತ್ ರೊಡ್ನಿ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹತ್ತ್ಯಾಚಾರಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಸ್ಕೊಟಾಚೆ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಖಂಡಿತ್ ರಾಕ್ವಲ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಲೆಕ್ತಲೊ ಖಂಡಿತ್. ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ರೊಡ್ನಿ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಕಡೆ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಥೊಡೆ ಆದೇಶ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆ.
3. ಮೊರೊಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಾಣ್
ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲೆಲೆ ಚಲ್ತಚ್ ಸ್ಕೊಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆರಾಮ್‌ದಾಯೆಕ್ ವಸ್ತೆ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ತಾಣೆಂ ಚಾಲು ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಚೊ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಆದೇಸಾಂತ್ ತಾಕಾ ‘ಡಿಬ್ರೀಫ್’ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಗುಪ್ತ್ಯಾ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂಚಿ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಟಾಪ್ಚಿ ಕೇಜ್ ತಾಣೆ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ‍್ಲಿ ಆನಿ ತುರ್ತಾನ್ ನ್ಹಾಣ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಯೆವ್ನ್ ಫುಡೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚಾ ಕಾಮಾಂಚಿ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಲಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಾಲು ಕರ‍್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಸ್ಟಾರ್ ಒಫ್ ಡೆವಿಡ್’ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತಾಣಿ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚಿ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲಿ. ಆಪುಣ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ಕಾಣಿ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಕೊಟ್. ತೊ ಲುಯಿಸ್‌ಯೀ ಗುಸ್ಪಡೆಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಆವಯ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ‘ಸ್ವಿಚ್‌ಒಫ್’ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ಗಿ? ಆಪುಣ್ ಗುಪ್ತ್ಯಾನ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ಪುತಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ರೊಡ್ನಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಷಿಮಾಯೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿ ಅಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಂ ಘುಟಾನ್ ದವ್ರಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ. ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ತಾಕಾ ಸೀದಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಯೇ ಮ್ಹಳೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚೊ ಫಳ್ಹಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕರ‍್ಯೆತ್. ತೋಯ್ ಥಕ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ತಾಕಾಯ್ ಫಾವೊತಿ ನೀದ್ ಮೆಳೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.....
ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಂತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಎಲ್‌ಕಬಲ್ಲೆರೊ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ತಡವ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂ ಮಧೆಂ ಕ್ಲೇರ್ ಬಿಝೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣೊ ಗ್ರಾಹಕ್ ಚಲ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಸದಾಂಚೆ ಬರಿಚ್ ತಾಣೆ ಹೊಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ಪಾಂಯ್-ವಾಟ್, ಪೂಣ್ ಟ್ರಿಜಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾರ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ.
ಫಾಂತೆ ಜಾತಾನಾ ಕ್ಲೆರಾಚ್ಯಾ ದಾರಾಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವ್ಹಾಜ್ಲಿ. ಕ್ಲೆರಾನ್ ದಾರಾಚ್ಯಾ ‘ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್’ ಪಳೆಲೆಂ. ಕಬಲ್ಲೆರೊಚೊ ನವೊ ಗ್ರಾಹಕ್, ಸ್ಟೆನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದಾರ್ ಅರ್ದ್‌ಕುರೆಂ ಉಘಡ್ನ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಚತ್ರಾಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ, ಅರ್ಜಂಟ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಕ್ಲೆರಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಆವಯ್ಕ್ ಉಠಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲುನ್, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆರಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಧಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆವ್ಯೆತ್ ಆಶೆಂ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೆನಾನ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಜನ್ ಸುವಾತೆರ್ ಕಾರ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಕ್ಲೇರಾಶಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಶಾಂತ್‌ಪಣಿ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಮಾರ್ಗರೆತಾಕ್ ಕೊಲ್ ಕರ‍್ನ್ ಸಾಂಗ್ ಕಬಲ್ಲೆರೊಂತ್ ಏಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಉದೆಲ್ಯಾ, ಸೇಫ್ ಉಗ್ತಿ ಆಸಾ....” ಕಾರಾಚಾ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೊರ್ಡಾಂತ್ಲಿ ಗನ್ ತಾಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಕ್ಲೇರ್ ಭ್ಯಾನ್ ಕಂಗ್ಗಾಲ್ ಜಾಲೆಂ. ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ಹೊ ಮಾರುಂಕ್‌ಯಿ ಸಕ್ತಾಗಿ? ಬರೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ತೀನ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಸರಗ್ಗ್ ಯೆತಾ..... ಮ್ಯಾಗಿ ಕಿತ್ಯಾ ಜಾಯ್ ತಾಕಾ?
ಸ್ಟೆನಾನ್ ಪಿಸ್ತುಲೆಚ್ಯಾ ನಳಿಯೆನ್ ಕ್ಲೆರಾಕ್ ಕುಟ್ಟಿಲೆಂ ಆನಿ ಫೊನ್ ಕರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಿಶ್ಯಾರೊ ಕೆಲೊ. ಕಾಂಪ್ಯೆರ‍್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಕ್ಲೆರಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ‘ರಿಂಗ್’ ಕೆಲೆಂ.
ಮ್ಯಾಗಿಚಿ ದೂಕ್ ಮಸ್ತು ಉಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಫೊಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ತೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಆಕಾಂತ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಘಡ್ಬಡ್ನಾಶೆಂ, ಕಾಂಯ್ ಚೋರ‍್ನ್ ವಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಲೆರಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವೊತ್ತರೆ ಕರ‍್ಚೆಂ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್. ಅರ್ದ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾನ್ ಪಾವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ಸೈಕಲಾರ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ‍್ಲಿ ವಾಟ್. ಸೈಕಲಾರ್ ವಚುಂಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.
ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ಫಳ್ಹಾರ್ ನಾ. ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ರಾತಿಂ ಇಕ್ರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಸನ್ವಾರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಆಕ್ರೆಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿ ಎತೆನಾಸಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ತಡವ್ ಕರ‍್ನ್ ಉಠ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಾಹನಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಸಾನಾತ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಬರೆಂಚ್ ಥಂಡ್ ಆಸೊನ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಟೀಶರ್ಟಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಸ್ವೆಟರ್‌ಯಿ ನ್ಹೆಸ್ಲೆಂ. ಸೈಕಲಾಚೆರ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಧಾ ನಿಮಿಷಾಂ ಭಿತರ‍್ಲಿ ವಾಟ್. ಸಾಧ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್‌ಚ್ ತೆಂ ಆಕರ್ಷಕ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.
ತಾಣೆ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಚಡ್ಪಡ್ಲೆಂ. ದೊಳೆ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲೆ. ಹ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಧೊಸ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಭಾರಿಚ್ ಭಂಗಾಂನಿ ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕುಶಿಕ್ ಲೊಟುನ್ ಕಬಲ್ಲೆರೊಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಥಂಯ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಖಂಚಯ್ಲೆಂ.
ತರಿಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕ್ಲೇರ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ಪಾವ್ಲೆಂ? ‘ಸೇಫ್’ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ? ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಧನಾನ್ ಕಾತರ‍್ಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್ ತೆಂ ಬೀಗ್ ಫೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆನಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಧನ್ ವಾಪರ‍್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಲಾಸುನ್ ವಚತ್. ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕ್ಲೆರಾನ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ, ಅರ್ದ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾವ್ಶೆಕ್, ಫಿಲೊಮೆನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಹೊಟೆಲಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೊಟೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ ಆನಿ ಆನ್ಯೆಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ನ್, ರಾವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ಹೊಟೆಲಾ ಭಿತರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ‍್ಲೊಚ್ ತಾಚ್ಯೆ ಚುರುಕ್ ಮತಿಕ್ ಆಪುಣ್ ಎಕಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಚಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಮತ್ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ರಾವ್! ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂಚಾ ಶೂಟಿಂಗಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆತಾಂ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾಲೊ. ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಕ್ಲೇರಾಚಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಜೊಕುನ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆಂ. ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್, ಯಾ ಸ್ಕೊಟಾ ಥಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಫಾರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಹೊಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.
“ಕ್ಲೆರಾಚಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸ್, ಮಿ| ಮಾರ್ಗರಿತಾ,” ಸ್ಟೆನ್ ಭರ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕ್ಲೇರಾಚಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ತೆಂ ಬಸ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಾನ್ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಬಲ್ಸಾಂತ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚಿನಾ. ಚೆಡ್ವಾಂ ಭ್ಯಾನ್ ಥರ್ಥರ‍್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಫಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಾಳ್ತೆಲಿಂ.
“ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ‍್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಇರಾದೊ ನಾ. ಹಾವೆಂ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂ, ಹೂಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತುಮಿ ಪಾಳಿಜೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಕೊಟ್ ಜಾಯ್, ಮ್ಯಾಗಿಚೊ ಬೊಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್,” ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಿಕ್ಮತಿಚೊ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ.
ಮ್ಯಾಗಿಚೆ ಪೊಲೆ ತಾಂಬ್ಶೆಲೆ. ಕ್ಲೆರಾಕ್ ಹೆಂ ನವೆಂಚ್. ರಾತಿಂ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ನೆಣಾ.
“ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ತಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಯ್?” ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.
“ಸವಾಲಾಂ ನಾಕಾತ್...!”
“ಸ್ಕೊಟ್ ಕೋಣ್?” ಸರ್ತೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರಿ ಆತಾಂ ಕ್ಲೇರಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.
“ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಮೆರಾಯ್ನ್ ಸೊಜೆರ್. ತಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾತ್....” ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸ್ಟೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ತೊ ಮ್ಯಾಗಿಚೊ ಬೊಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಸೊ ಜಾಲೊ?” ಕ್ಲೇರಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನೆಣಾರ್ಪಣ್ ಪಾಚಾರ‍್ಲೆಂ.
“ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಬೊಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್,” ಮ್ಯಾಗಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ಕಾಲ್ ಸಾಂಜೆರ್ ತೊ ಹಾಂಗಾ ಜೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತುಂ ಯೆಂವ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಜೇವ್ನ್ ಚಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆ ಇಷ್ಟಾಗತೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಚಲ್ಲೊ. ಮೊವಾಳ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್....”
“ತುಂ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಅಪೆಕ್ಷಿತಾಯ್?” ತಾಣೆ ಸ್ಟೆನಾಕ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. “ಆಮ್ಚೆ ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧರ‍್ನ್ ದವರ‍್ಲಾಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ತೆಂ ಅಪ್ರಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ,” ತೆಂ ಭರ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.
ಸ್ಟೆನಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಚೆಡುಂ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಲೆಕುನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಗನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭ್ಯಾನ್ ದೊಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಗನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಏಕ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್. ಆಪುಣ್ಂಚ್ ‘ಬೊಸ್ಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ತರ್ ಗನ್ನಾಚೊಚ್ ಆಧಾರ್......
ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ವದನಾರ್ ಕ್ಷೀಣ್ ಹಾಸೊ. ಸ್ಟೆನಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಗನ್ ಮಾಯಾಕ್. ಗನ್ನಾವಿಣೆ ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕಯ್ಲೆಂ.
“ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ತಸೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್‌ಚ್ ಅಕ್ರಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಸಾ.”
ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಥರ್ಥರ‍್ತಾಲಿಂ. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಜಾಣಾಂತ್ ಹಿಂಸಾ ಆಯ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಹಿಂಸೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಹಜಾರಾಂನಿ ಮೊರ‍್ತತ್. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಕೊಣೆಂಯ್, ಕೆದಾಳಾಯ್, ಖಂಯ್ಸರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಹಿಂಸೆಚಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಜೀವಾಚಿ ಭದ್ರತಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ನಾ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಅವ್ಘಡಾಂನಿ ಮೊರ‍್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಧರ್ಮಾಚಾ ಕುರ್ಡೆಪಣಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್.
“ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಗಿ, ಗಜಾಲ್ ಇತ್ಲಿಚ್: ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಕೊಟಕ್ ಹಾಡಂವ್ನ್ ದೀ, ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಸುಟ್ಕಾ....”
“ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಕರ‍್ತೆಲಿಂ?” ಮ್ಯಾಗಿನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
“ಫಾವೊತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆಂ ಘಡ್ತೆಲೆಂ. ತುವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ನಾ. ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಘಡ್ತೆಲೆಂ. ಪಳೆವ್ನ್‌ಚ್ ರಾವ್.”
4. ಗೊಂದಾಳಾಂಚಿ ಶಿರಿಗುಂಡಿ
ಬಾಗ್ಲಾರ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಠೊಕೆ. ತೊ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ದಾರ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂಚಾ ಅಪಹರಣಾಚೊ ಚಾಲಕ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ.
“ಗುಡ್ ಮೊರ‍್ನಿಂಗ್, ಮಿ| ರಿಚರ್ಡ್ಸ್. ಮ್ಹಜೆ ನಾಂವ್ ಟಿಮ್ ಆನಿ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಚಾ ನಿರ್ದೇಶಾನುಸಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಯು‌ಎಸ್ ಮಿಶ್ಯನಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”
ಸ್ಕೊಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಪಾದ್ದೆಲೊ. ಕಾಲ್ಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ತಾಣೆ ಎಲ್‌ಲಿಯೊನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವ್ರಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್. ಗೊಂದೊಳಾ ವಯ್ರ್ ಗೊಂದೊಳ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಕ್ಷಣಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೊ. ತೊ ಟಿಮಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊ, ತರ್‌ಯಿ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾ ಘಾಲಿಂ.
“ಕೊಣಾಕಡೆ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಯ್?”
“ಯು‌ಎಸ್ ಮಿಶ್ಯನ್”
“ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಭೆಟ್ಲೆಲೆ ತವಳ್ ತುಂ ಎಲ್ ಲಿಯೊನಾ ಒಟ್ಟುಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್.”
“ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಜಾಪ್ ದೀನಾ ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜೆರ್ ದೊಳೊ ದವ್ರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಚೆ ಆದೇಶ್ ವ್ಹಯ್, ತುಕಾ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರ್. ವೆಗಿಂಚ್ ತಕಾ ಜಾಪಿ ಮೆಳ್ತಲ್ಯೊ.”
ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೈಕಲಾರ್ ವೆಸ್ಟ್‌ಸ್ಟ್ರೀಟಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಜೆಫ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರಾಕ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಕೊನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೋಡಾಚೆರ್ ಜೆರಿ, ಜ್ಯೊ ಆನಿ ಟಿಮ್ ಹಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
ಜೆಫ್: ಮ್ಯಾಗಿ ಸೈಕಲಾರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಕುಶಿಂ ವಚುನ್ ಆಸಾ. ಕಬಲ್ಲೆರೊಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಜೆರಿ, ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಘಡೊನ್ ಆಸಾಗಿ?
ಜೆರಿ: ಜ್ಯೋಯ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ರಶ್ಯಚೊ ಯಾ ಯುರೊಪಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ರಿಗ್ಚೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ. ಚೆಡ್ವಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಚಾವಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ: ಟಿಮ್, ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್?
ಟಿಮ್: ಯು‌ಎಸ್ ಮಿಶ್ಯನಾಕ್ ವಚುನ್ ಆಸಾಂ. ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಆಸಾಂ. ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಕಾರ್ ರಾವವ್ನ್ ಹೆಂ ಕೊಲ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ.
ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ: ತಾಚೆ ಕಡೆ ಉಲಂವ್ಗಿ?
ಸ್ಕೊಟ್: (ಟಿಮಾಚಾ ಫೊನಾರ್) ಮೊರ‍್ನಿಂಗ್, ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ, ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್?
ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ: ಹಾಯ್ ಸ್ಕೊಟ್. ಜೆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಚೆರ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾ. ಹೊಟೆಲಾ ಕುಶಿನ್ ವೆತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಜೆರಿ ಆನಿ ಜ್ಯೊ ಕಬಲ್ಲೆರೊಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ತುಜೆ ಆನಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮದೆಂ ಚಲ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ಆಮಿಂ ಜಾಣಾಂವ್. ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಕಾಂಯ್ ಆಪುಣ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಗಿ?
ಸ್ಕೊಟ್: ಹೊಟೆಲಾಕ್, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ.
ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ: ಚೀಫಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಮ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಗುಟ್ಮಳ್ ಆಸಾ.....
 
 
“ಡ್ಯಾಡಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತುನಾ ತಶೆಂ ನಟನ್ ಕರ್.”
ಟಿಮ್ ಹಾಸ್ಲೊ. “ನೀಜಾವ್ನ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ‍್ತಾಯ್. ಮಿ| ರೊಡ್ನಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಖುದ್ ತುಕಾ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಚುಕೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ‘ಒಮೆರ್ತಾ’ ಹಾಚೆಂ ನಿಯಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಮೊಡ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತುಂ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ‍್ಲೊಚ್.”
ಉರುಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ತಾಣಿ ಮೊನೆಪಣೆಂ ಸಾಗ್ಶಿಲಿ. ಸ್ಕೊಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಕಿತೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಜಾವ್ಯೆತ್?
5. ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಯೋಜನ್
“ಮಿ| ಮ್ಯಾಗಿ, ಹೆಂ ಖಾಸ್ಗೆಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ತುಕಾ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಮೆರಾಯ್ನಾ ಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲೆಂಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ‍್ಸುಂಕ್ ಆಸಾ. ಕಾಲ್ ತೆಂ ತುಜೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಭಂಗ್ಲೆಂ. ತುಕಾ ಖಂಚ್ಯೆಯ್ ರಿತಿಂ ಬಾಧಕ್ ಕರ‍್ಚೊ ಇರಾದೊ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ತುಜೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ.”
ಕ್ಲೆರಾನ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಸ್ಟೆನಾಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ದಾಂಬುನ್ ಧರ‍್ಲಿಂ. ಕ್ಲೆರಾಕ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ತೆಂ ಗೆಲೆಂನಾ. ತಾಣೆ ಕ್ಲೆರಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಅನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೆನಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ, “ಹಾಂವೆಂ ಕಾ’ಲೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ?”
“ಕಾಂಯ್ ನಾ.... ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಯಾಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ಥೊಡೊ ನಾಸ್ಟೊ. ಲಾಂಬ್ ದೀಸ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ. ನಾಸ್ಟೊ ಕರ‍್ನ್ ಕಾಂಯ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ.”
ಸ್ಟೆನಾನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಕುಜ್ಞಾಕ್ ಆಂಬುಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೋಳ್ನ್ ವಚಾನಾಶೆಂ ಗನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಕುಜ್ಞಾಚಾ ದಾರಾಕಡೆ ರಾವ್ಲೊ. ಆಪ್ಲಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ತಾಣಿ ಆಪುಣ್ ಬಸೊನ್ ಆಸಾಂ ಥಂಯ್ಚಾ ಮೆಜಾರ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ.
ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಸುರ‍್ವಿಲೊ ತೊ ಆಕಾಂತ್ ಆತಾಂ ಸಾಂಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂತ್ಯಾಂ, ಟೋಸ್ಟ್ ಆನಿ ಕೊಫಿ ಆಟಾಪ್ಲಲೊ ಸಾಸ್ಟೊ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ಚಾರ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಸ್ಟೆನಾನ್ ಖೂಬ್ ಖೆಲೆಂ ಪೂಣ್ ಭಿಂಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಚಡ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಪೂಣ್ ಸ್ಟೆನಾನ್ ತಾಣಿ ಖೆಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ.
ಭಾಯ್ರ್ ಆತಾಂ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಲಲೊ ಆನಿ ಕಿರ್ಣಾಂಚಿ ದಾವ್ ಪ್ರಸಾರುನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಚಾ ಆಕ್ರೆಚಾ ದಿಸಾ ಲೊಕಾನ್ ತಡವ್ ಕರ‍್ನ್ ಉಟ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಎದೊಳ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಝಳ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ನಾಸ್ಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ನಿತಳಾಯ್ ಕರ‍್ನ್ ಮುಗ್ದಿಲಿ.
ಹೊಟೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪೂಣ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ನ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಸ್ಟೆನಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಏಕ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ವಾಹನ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿ ತಸ್ವಿರ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಿ ಸಿ‌ಎ‌ಐಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಒಳಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಜಾಲ್ಯಾಸ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಲೆಕ್ಲೆಂ.
ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಂಗಿಂ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಗುಸ್ಪಡಾಯ್ಜೆ. ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚವೀಸ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ತೊ ನಿದುಲ್ಲೊ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಂತ್ ನೀದ್ ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಯ್‌ಯಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಆತಾ’ತಾಂ ಪುರಾಸಣ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಜಾತಾಲಿ. ಆಪ್ಣೆ ಆತಾಂ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಎಕಾ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಸೊಡಿಜೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಪಳಾಪಳ್ ಘೆಜೆ.
ಮ್ಯಾಗಿ ಖಂಯ್ ರಾವ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಕ್ಲೆರಾಕ್ ಮೆತೆರ್ ಕರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕ್ಲೆರಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೇರ್ ಖಂಯ್ ರಾವ್ತಾ ತೆಂ ತಾಣೆ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಂದ್ಪಿ, ತೆರೆಸಾಚಿಯ್ ತಾಕಾ ಒಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತೆರೆಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವರಾರ್ ಹೊಟೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ. ಕುಜ್ಞಾಂತ್ ವಾವುರ‍್ಚಿಂ ಹೆರಾಂಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ವೈಟ್ರೆಸಾಂ ಮಾತ್ರ್ ೧೨ ವರಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಜೆವಾಣ್ ವಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕರ‍್ಚೊ ವೇಳ್.
ಸ್ಕೊಟ್ ಎಕಾ ಪ್ರಾಯೊಜಿತ್ ಮಿಸಾಂವಾಚೆರ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಟೆನ್ ಜಾಣಾ. ಎಲ್ ಕಬಲ್ಲೆರೊಂತ್ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತಾಣೆ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ದನ್ಪಾರಾಂ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಬಲ್ಲೆರೊಂತ್‌ಚ್ ಜೇವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಚಾಲ್ತಿ ನದರ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಪ್ರತೇಕ್ ಗಮನ್ ದೀವ್ನಾತ್ಲೆಂ. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಣೆ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯೆ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.
ಸ್ಕೊಟಾ ಆನಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಧೆಂ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಗುಸ್ಪಡೆಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಭೆಟೆಂತ್‌ಚ್ ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ಲಿಂ..... ಸ್ಕೊಟ್ ಹೊಟೆಲ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತೋಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸ್ಕೊಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಕ್ ಗುಂವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಕಡೆ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣೆಕ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸ್ಥಳಿಕ್ ಲೋಕ್ ಚಡಾವತ್ ಆಶ್ಯಾರ್ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಠಾರ್. ಚಡಾವತ್ ವಿದೇಶಿ ತಾಂತುಂ ದುಡು ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.
ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಉತ್ರೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ. ರಸ್ತ್ಯಾ ಆಕ್ರೆಕ್ ಎಕಾ ಕುಶಿಚಾ ವೊಣಿಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಫಾವೊತೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಲ್ಯೆ ಎಕ್ಯೆ ಸುವಾತೆರ್ ಕಾರ್ ರಾವವ್ನ್, ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲು ದವರ‍್ನ್ ತೊ ಕಾರಾಂತ್ಲೊ ದೆಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಚ್ಯಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಚಲೊನ್ ಎಕಾ ಬೊಗುನ್‌ವಿಲ್ಲಾ ಬೊಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಹಾತಿಂ ಗನ್ ಧರ‍್ಲೆಲಿ ಆಸೊನ್ ಗನ್ನಾಚೆ ನಳಿಯೆನ್ ಬೊಲೆಂ ಸೊಡವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಪೆಟೊ ದಿಸ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೆಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಸ್ಕೊಟ್. ಸುಣ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ. ಹೊ ಮನಿಸ್, ಕಾಂಯ್ ಧರ‍್ನ್ ಖಾತೆಲಿ ಮನ್ಜಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ತೆಂ ಘೊಂಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಚಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಸುಣ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ಗಮನ್ ದುಸ್ಪಟಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಸಮ ಜಾಂವ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಸ್ಕೊಟ್ ತ್ಯಾ ‘ಅನ್ಕೂಲ್’ ಸುವಾತ್ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಫುಡೆಂ ಚಮ್ಖಲೊಲೊ.
ತಾಕಾ ಸ್ಕೊಟಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಕೊಟ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಘುಂವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಚಮ್ಖೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ಚೂಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ. ಕಾಂಯ್ಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾನಾ ಸ್ಟೆನಾನ್ ತಾಚೆಶಿಂ ಗನ್ ಜೊಕ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಗ್ಲಣ್ಯಾಬರಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಆಡ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಮಾರ‍್ಲಲೊ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೆಂ ಸ್ಕೊಟಾ ವಯ್ರ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೆಂ. ಪಂದಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ಚುರುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಫರ್ ಮಾರ‍್ಲೊ.
ಆನಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಚಾವಿ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ಟೆನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಸಶಸ್ತ್ರ್ ಮೆರಾಯ್ನಾ ಕಡೆ ಝಜ್ಚೆಂ ಅಪಾಯಾಚೆಂ. ತೊ ಹತಾಶ್ ಆನಿ ಥೊಡೊ ಗುಸ್ಪಡ್ಲಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ.

“ಆಮಿ ಆತಾಂ ಹೊಟೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ,” ಸ್ಟೆನ್ ಕ್ಲೆರಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾಂ, ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆ. ಭಾಯ್ರ್ ಗುಪ್ತಚಾರಿ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಗನ್ನ್ ಜೊಕುನ್ ಧರಿನಾ. ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ರಿತಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಯಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ....” ಮ್ಯಾಗಿನ್ ದಾರ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಗಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಚ್ ಕ್ಲೆರಾನ್ ತೆಂ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲೆಂ.
ಕಾರಾಚೆಂ ಪಾಟ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಉಘಡ್ನ್ ಭಿತರ್ ವಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ಕ್ಲೆರಾಕ್ ಗುಣ್ಗುಣ್ಯಾನಿ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಚಾಲಕಾಚಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸವ್ನ್ ಚಾಲಕಾಚ್ಯೆ ಬಸ್ಕೆರ್ ಆಪುಣ್ ಬಸ್ಲೊ.
ಸ್ಟೆನಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಚಾ ವಿರೋಧ್ ದಿಕ್ಕಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಕಾರ್ ಪಾರೊತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ಸ್ಟೆನಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಕಬಲ್ಲೆರೊಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪಾರೊತ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲೆಂ.
ಸ್ಟೆನ್ ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ಕಬಲ್ಲೆರೊಂತ್ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ತವಳ್ ಸ್ಕೊಟ್ ಆನಿ ಟಿಮ್ ಯು‌ಎಸ್ ಮಿಶ್ಯಾನಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ ಆನಿ ಥಂಯ್ಚಾ ‘ಒಪರೇಶನ್ಸ್’ ಕುಡಾಂತ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಆರ್‌ಸಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಹಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಲಾಭ್ಲೊ.
ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಜೆರಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಚಾ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೊರ್ಡಾರ್ ಏಕ್ ವೈಫೈ ಕೆಮರಾ ಬಸಯ್ಲೊ ಆನಿ ಜ್ಯೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ೩ಜಿ ವೈಫೈ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪಾ ಆನಿ ಕೆಮರಾ ಮಧೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜೊಡ್ಲೊ. ಕೆಮರಾ ಕಬಲ್ಲೆರೊಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಕ್ ಝೂಮ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಒಪರೇಶನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಕುಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಎಲ್‌ಸಿಡಿ ಪಡ್ದೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಜ್ಯೊಚಾ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪಾಕ್ ಜೊಡ್ಲಲೊ ಆಸೊನ್ ಕಬಲ್ಲೆರೊಚೆಂ ಪ್ರವೇಶ್ ದ್ವಾರ್ ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ದಿಸೊಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಸ್ಟೆನ್ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಹೊಟೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ಸ್ವಷ್ಟ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಾಚಿ ಒಳಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ತ್‌ಗಿ ಪಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ತಾಣಿ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಕ್ ಪಾಟಯ್ಲಿ.
ಆಪುಣ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಅಪ್ಹರ‍್ಸುನ್ ವರ‍್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗುಪ್ತಚಾರಿಂಕ್ ಕಳ್ತೆಲೆಂ, ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಒಳಕ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ತೆಲಿ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಯೆತಲೊ.... ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮೊರ‍್ತಲೊ.
ಆಪ್ಲೊ ಉಪಾವ್ ಫಲ್ಸಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಸ್ಟೆನಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ‘ಬ್ಯಾಕ್‌ಅಪ್ ಪ್ಲಾನ್’ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ತಾಣೆ ‘ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ’ ಕಾರ‍್ಯಗತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಯೋಜನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆ ಕೊಸ್ಟರಿಕ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವಾಜಯ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾ ಪಾಸುನ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂಚ್ ದವರ‍್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ, ತೆಂ ಯೋಜನಾಚೊ ವಾಂಟೊ ನಹಿಂ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ಆಪ್ಲೊ ಶೆವೊಟ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ವಾಪರ‍್ತಲೊ. ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ತೊ ಮಾಯಕ್ ಜಾತಲೊ. ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ಪಳಾಪಳ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಬಾರ್ ವಾಟೋ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಜೂನ್ ಜಾವ್ನಾತ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಚೆ ಸಂಭವ್ ಉಣೆ.
ಮಿಕಾಯೆಲಾಚಾ ತೊಟಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್ ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಚುಕೊನ್ ಧಾಂವ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ‍್ತಲೊ. ಮೈಕಾ ನಿಮ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಬ್ಜೊಂಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ತೊಟಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತಡವ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಾಣೆ ದನ್ಪಾರಾಂ ಭಿತರ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಹೆಂ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ಮೈಕಾಚ್ಯಾಚ್ ರಕ್ಷಣೆ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಟೆನಾನ್ ತಾಚೆಕಡೆ ಮಾತ್ಸೆಂ ಕಠಿಣಾಯೆನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಪಡ್ತೆಲೆಂ.
ತಾಣೆ ಮಿಕಾಯೆಲಕ್ ಕೊಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಮೈಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಭಿತರ‍್ಲೆ ವಾಟೆನ್ ತೊಟಾ ತೆವ್ಶಿಂ ವಚುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನ್ಯೆಕ್ ೨-೩ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಾವ್ತಲೊ. ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಅಪಹೃತಾಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಂಪ್ತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಮೈಕನ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. ಚಡ್ ಕರ‍್ನ್ ಮಧ್ಯಾನೆ ಭಿತರ್ ತಾಕಾ ವಚುಂಕ್ ಜಾತಲೆಂ ಆನಿ ಅಪಹೃತ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಲಿ.
ಮೈಕಾನ್ ಹೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ತಕ್ರಾರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾತಾ ಆನಿ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಭಾಡ್ಯಾಚಾ ಶಿಪಾಯಾಕ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಅಪ್ರಾಧಾ ಖಾತಿರ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ‘ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲೊ ತಡಿಪಾರ್ ಕರ‍್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಕಾನೂನ್ ಕ್ರಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ದೆವಾಚಿ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಸ್ಟೆನಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಸ್ಟೆನ್ ಪ್ರಕಟ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಭರ್ವಸ್ಲೊ. ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಟಾಂನಿ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೊ ಆಸ್ರೊ ಒದಗ್ಸಿತಾಲೆ ತಶೆಂ ತಾಣೆಂಯ್ ಸ್ಟೆನಾಕ್ ‘ಟೂರಿಸ್ಟ್’ ತಶೆಂ ಭಿತರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಯು‌ಎಸ್ ಮಿಶ್ಯನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕಡೆ ಘುಟಾನ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾಂ ಇಷ್ಟಾಂ ಪಯ್ಕಿಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಸ್ಟೆನ್ ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮಿಕಾಯಿಲಾಚಾ ತೊಟಾಘರಾ ಪಾವ್ತಚ್ ತಾಣೆ ಕಾರ್ ಶೀದಾ ಗೆರೆಜಿಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಆನಿ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಸೊಭಿತ್ ಘರ್. ಗುಡ್ಯಾದೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ಎತೆನಾಸಾಂತ್ಲೆ ಪ್ರಾಸ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಹವೊ ಬರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಘರ‍್ಚಾಂಕ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಪುಣ್ ಎಕಾ ಬೀಚಾಕಡೆ ತತ್ಕಾಲಿಕ್ ಅಪಹೃತಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್. ರಾತಿಂ ಭಿತರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಘಡ್ಬಡೊನ್ ‘ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೂರ್ ದೀವ್ನೊಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ತಾಂಚಿಂ ಫೊನಾಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ‍್ನ್ ತಿಂ ‘ಸ್ವಿಚ್-ಆಫ್’ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಎಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ತೊ ಕುಜ್ಞಾಕ್ ವಚುನ್ ತೆಗಾಂಯ್ ಖಾತಿರ್ ದನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲೊ. ಲಾಂಬವ್ದಿ ರಾಕೊಂಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸ್ಕೊಟ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ‘ಏಜೆಂಟ್ಸ್’ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತೆ ದನ್ಪಾರಾಂ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲೊಂ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತೊ ದಿಸ್ತಚ್ ತಾಕಾ ಮಾರ‍್ತಲೊಂ. ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಬೀಚಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಚಿ ಪುಣಿ ಏಕ್ ದೋಣ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾಗಿ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪನಾಮಾ ಕಾಲ್ವಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚುನ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಚೆಡ್ವಾಂ ಬೀಚಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಟ್ ಸೊಧುನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಖಂಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಸ್ಕೊಟ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ಸ್ವಷ್ಟ್ ತಸ್ವೀರ್ ಜಾಯ್.
7 ಅಪಹರಣಾಚಿ ಕಥಾ – ಆಕಾಂತ್ ಪ್ರಸಾರ‍್ತಾ
ಮ್ಯಾಗಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಿಂಯಾಚಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಫಿಲೊಮೆನಾನ್ ಘಾಬ್ರೆವ್ನ್ ಮಾನ್ವೆಲಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಮ್ಯಾಗಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚೆ ಸಕಾಳಿಂ ಪರ್ಯಾನ್ ಘಡ್ಲೆಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ತೊ ತವಳ್ ದಂದ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಜೊನ್ ಆನಿ ಕ್ಯಾತ್ರಿನಾಕ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗಿನಾಶೆಂ ತಿಣೆ ಘೊವಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಕಸಲೆಂಗಿ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ, ಪೂಣ್ ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಕ್ಲಿ ಮೂಳ್ ತಿಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಮಾನ್ವೆಲಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಿಗಧ್ ಕೆಲೆಂ.
ಕ್ಲೇರಾಚೆ ಆವಯ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಸಾರ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪೊಡ್ಲೊ. ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್, ಇಸಾಡೊರಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ರಡೊನ್ ರಡೊನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಇಸಾಡೊರ್ ಕಾರ್ ಮಾರ್ಗಾದೆಗೆನ್ ರಾವೊವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಟಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂನಾ. ತಾಣೆ ಮಿಕಾಯೆಲಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ.
ಆಪುಣ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚಾ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಿಕಾಯೆಲಾನ್ ಇಸಾಡೊರಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ. ಪರ‍್ಯಾರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಫಟ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆಲೊ ಕಿ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಹೆ ರಗ್ಳೆ ಸೊಡಯ್ತಲೆ ಆನಿ ದರ್ವಡ್ ಕರ‍್ಚೆ ಫುಡೆಂ ಸ್ಟಾನಿಸ್ಲಾಸ್ ರಾಜಾಂವ್ ದೆಖ್ತಲೊ. ಇಸಾಡೊರ್ ಎತೆನಾಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಭಾಸ್ ದಿಲಿ. ಇಸಾಡೊರಾಕ್ ಥೊಡೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಭುಜಯ್ಲೆಂ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಶಾಬಿತ್ತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ತಿಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ.
ಒಪರೇಷನ್ಸ್ ಕುಡಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಅಪಹರಣ್‌ಕರ್ತಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಸ್ಟಾನಿಸ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಭಾಡ್ಯಾ-ಸೊಜೆರಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೆನಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ವಾಚೂನ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಯೋಜನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂ ಉದೆವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.
ತಾಣೆ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಪಳೆಲೆಂ. “ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ಆಸ್ಚಾ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಸಿಲ್ವಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣ್‌ಯಿ ದಿತಿತ್‌ಗಿ?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ
ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಕರ‍್ನ್ ತೆಂ ನಂಬರ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ತಲಾಸ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲೆಂ.
ಫಿಲೊಮೆನಾಚೆಂ ಫೊನ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿಣೆ ‘ಬುಯೆನೊಸ್ ದಿಯಾಸ್’ (ಬೊರೊ ದೀಸ್) ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
“ಸ್ಕೊಟ್...! ಏ ದೆವಾ! ಹಾಂವ್ ತುಜಾ ಕೊಲಾಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ತಾಂ. ಮ್ಯಾಗಿ ಆನಿ ಕ್ಲೇರ್ ಕಶಿಂ ಆಸಾತ್? ತಿಂ ಘರಾ ಯೆತಾತ್ಗಿ?” ಸವಾಲಾ ವಯ್ರ್ ಸವಾಲ್ ಫಟ್‌ಫಟ್ ಕರ‍್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಸಾಳ್ಳಿಂ.
“ಸಮಾಧಾನ್ ಘೆ ತಿಯಾ, (ತಾಣೆ ತಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತಾಲೆಂ) ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾ. ತೊ ಮನಿಸ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಬರಿಚ್ ಜತನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕಸಲಿಗಿ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ. ತಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಕಂಯ್. ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾತ್.”
ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕಾತರ್ಲೊಚ್ ಫಿಲೊಮೆನಾನ್ ಕ್ಲೇರಾಚೆ ಆವಯ್ಕ್ ಉಲೊ ದೀವ್ನ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ದೀವ್ನ್ ತಿಕಾ ಭುಜಯ್ಲೆಂ. ಮಾನ್ವೆಲಾಕ್ ಆನಿ ಇಸಾಡೊರಾಕ್‌ಯಿ ತಿಣೆ ಆತಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಪಾಟಯ್ಲಿ.
ಅಮೆರಿಕಾನ್ ಮಿಶ್ಯನಾಂತ್ಲೆಂ ಒಪರೇಷನ್ಸ್ ರೂಮ್ ಕಾರ್ಯನಿರತ್ ಜಾಲೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆಂ ಮೆತೆರ‍್ಪಣ್ ಆಡಾಯ್ಜೆ. ಹೊಟೆಲಾಚಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಸದಾಂಚೆ ಬರಿ ವೆಪಾರ್ ಚಾಲು ದವರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಖುದ್ ವ್ಹಯ್ಸುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಇಸಾಡೊರಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್, ಆಪುಣ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ‘ಮಿಶ್ಯನಾಚೊ’ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಒಳೊಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಬಿರ್ಮತ್ ಉಚಾರ‍್ಲಿ. ಘಡ್ಲೆಲ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಮಾಧ್ಯಮಕಡೆ ಯಾ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಡೆ ಉಲಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆಚ್ ಧುವೆ ಪಾಸತ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಹೊಟೆಲ್ ಜಾತಾಯಿತ್ಲೆಂ ಸದಾಂಚೆ ಬರಿಚ್ ಚಲವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚೆಂ ಅಪಹರಣ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಂಗಾನಾಯೆ. ಇಸಾಡೊರ್ ಒಪ್ಲೊ.
ಸಾತ್ವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ : ಕಮ್ಯುನಿಸಾಮಾಚೊ ಪಾಡಾವ್
ಅಫ್‌ಘಾನಿಸ್ಥಾನ್ 1990
1. ಕಾನೂನಾಚೆ ಹಾತ್
ತಿಂ ಫಕತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ ವಿಶ್ವಾಸೀ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ಣಾರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತೆಂ ಘಡ್ತಾನಾ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಅಘ್‌ಘಾನಿಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತೊ ಕಾಳ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ರಶ್ಶ ಆನಿ ಆಫ್‌ಘಾನಿಸ್ಥಾನಾಚಾ “ಮುಜಾಹಿದಿನ್” ಮಧೆಂ ನಿರಂತರ್ ಝಜ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಝಜಾಂತ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆಂ ರಶ್ಯಾಚೆಂ ಸಯ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆಂ.
ಐರಿನ್ ಆನಿ ಸ್ಟೇನ್ ರಶ್ಯನ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿಚಾ ಗುಪ್ತಚರ್ ದಳಾಂತ್ ವಾವುರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಸ್ಟೇನ್ ರಶ್ಯಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ಐರಿನ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲೆ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ತಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮೆಳೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಫೊನಾರ್‌ಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಪುಣ್ ಪಾಟಿಂ ರಶ್ಯ ಪಾವ್ತಸರ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಐರಿನಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಚಿ ಸರ್ತಿ ಯೆತಾನಾ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ಲೆಲಿ ನಿಮ್ತಿ ತಾಣೆ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಮಜಾಹಿದ್ದಿನಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಗರ್ಭಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂಪ್ರ್ಯಾಚೊ ಬಾಪ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ತೆಂ ಸಕ್ಲೆಂನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆವಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಚೆರ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕಯ್ದ್ ಕರವ್ನ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಘಾಲಯ್ಲೆಂ.
ಸೋವಿಯೆತ್ ಗುಪ್ತಚಾರ್ ಧಳಾಚ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಚಾ ವೆಳಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶರ್ತಾನುಸಾರ್ ಐರಿನಾಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ಮಾಗ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಮುಜಾಹಿದಿನಾನ್ ಹಠ್ ಧರ‍್ಲೆಂ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಿಯಮಾಂ ತೆ ಕಠಿಣಾಯೆನ್ ಪಾಳ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾನುಸಾರ್ ಪ್ರದುವಾರಿ ಸ್ತ್ರ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮರ್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ. ಐರಿನಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ತಾಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಭುಂಯ್ ಪಡೊನ್ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ತಾಕಾ ವಾಗಂವ್ಚಾ ಪಾಸತ್ ತಾಣಿ ತಾಕಾ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚೆ ನಂತರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಲಿ.
ಐರಿನಾಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಚಾಲು ಆಸ್ತಾನಾ ಕಾಬುಲ್ಚೊ ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾನ್ ನಾಂವಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಫೀಮ್ ವೆಪಾರಿ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಕಾ ಐರಿನಾಚಾ ಪ್ರಕರಣಾಚೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ವ್ಹಯ್ಸುನ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ತಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಕರುಂಕ್ ಠರಾಯ್ಲೆಂ. ತೊ ಮುಜಾಹಿದಿನಾಂಚೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಐರಿನಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ಪರ್ವಣ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಭೆಟೆ ವೆಳಾರ್ ಐರಿನಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಶಾಂತ್ ಸ್ವಭಾವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ತಾಕಾ ಭುಲ್ಲೊ.
ತಾಣೆ ಐರಿನಾಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಿವಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೆ ಚರ್ಚೆ ಕೆಲೆ. ಐರಿನಾನ್ ತಾಕಾ ಸಕ್ಕಡ್‌ಯಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಪೂಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಮುಜಾಹಿದಿನಾಚೊ ಎಕ್ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ‍್ಚೊ ಏಕ್ ಉಪಾವ್ ರಚ್ಲೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೊ ಐರಿನಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲೊ ನಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಸಲೊಚ್ ದುಬಾವ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾನಾಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತೆಗಿ ಬಾಯ್ಲೋ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಣೆ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಕಾನೂನಾಖಾಲ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಚ್ಯಾರ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ದೆಕುನ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಅಪುಣ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಆಪೀಮಾಚೆಂ ಶೆತಾಂ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚಾ ಘರಾ ತಾಕಾ ವ್ಹರ‍್ನ್ ದವರ‍್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ತಿಳ್ಶಿಲೆಂ. ತೊ ಆಪ್ಲಿಂ ಆಪೀಮ್ ಶೆತಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಚುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂಚೆ ಹಫ್ತೆ ಥಂಯ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಜಾಕ್‌ಸ್ಥಾನಾಚಾ ‘ಬೆಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸರ‍್ಸ್’ ಸಂಗಿಂ ತೊ ಮಜಾ ಮಾರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಥೊಡಿ ಥೊಡಿ ಖಬರ್ ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಹೆಂ ಚೊವ್ತೆಂ ಕಾಜಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ವೀಕೃತ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹೆಂಚ್ ಬರೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಒಳೊಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿನಾ.
ಎಕಾ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಕಝಾಕಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸರಾಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ತೆಂ ಎಕಾ ವರ‍್ಸಾಚಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಚೊವ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಿಯೆಲೆಂ ತರ್ ಅಮ್ಖೊಯಿತ್ಲೊ ದುಡು ಸಾಂಬಾಳಾ ರೂಪಾರ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಒಪ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ತರ್‌ಯಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲಿಂ. ಸಾಂಬಾಳ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಸ್ರೊ ಆನಿ ಖಾಣ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ಬುರ್ಕಾ ಘಾಲಿಜಯ್ ಆನಿ ತೋಂಡಾಕ್ ವೇಯ್ಲ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಆಯ್ಲೆ.
ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಚೊವ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಅಶೆಂ ತಾಣೆ ಗಾಜಯ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣಿ ಚೆರ್ಕೊ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಉರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಆಪೆಕ್ಷಾ ಉಚಾರ‍್ಲಿ. ಖಾನಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ೧೧ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಖಾನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ ವಿಶ್ವಾಸೀ ಆಳಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಐರಿನಾಚಾ ಜಯ್ಲಾಚಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಆಳಾನ್ ಜಯ್ಲಾರಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ವೆಗಿಂಚ್ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಸಳ್ಗೆಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಐರಿನಾಕ್ ನಿಯಮಿತ್ ವೆಳಾಕಾಳಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರಂವ್ಕ್ ವ್ಹರ್ಚಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿಯಿ ತಾಣೆ ತವಳ್ ತವಳ್ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಾ ಶಿಬ್ಬಂದೆಚಿ ಸಳಾವಳ್ ರುತಾ ಕರ‍್ನ್ ಐರಿನಾಚೊ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ, ಅಂದ್ದಾಜಾಚೊ ದೀಸ್‌ಯಿ ತಾಣೆ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲೊ.
ಐರಿನಾಚಾ ಪ್ರಸೂತ್‌ಪಣಾಕ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ‘ಚೊವ್ತೆ’ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಂಗಿಂ ಘುಟಾನ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಚಾಕ್ರಾನ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಡ್ಯಾಚಾ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ತೆಕ್ ರಾವ್ಲೊ. ಐರಿನಾಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಪಾರ‍್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಖಾನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್’ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಆಳಾನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿ ಘಡಾವಳ್ ವಿವರ‍್ಸಿಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಐರಿನಾಕ್ ಭೆಟ್ತಾನಾ ತಿ ಮಾಹೆತ್ ತಾಣೆ ಐರಿನಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ಐರಿನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಪಾರೆ ಪೊಲಿಸ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ವೇಯ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮಾಚೊ ಪಾರೊ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತವಳ್ ಬುರ್ಕ ಘಾಲ್ಲಿ ತೊಂಡಾಕ್ ವೇಯ್ಲ್ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಐರಿನಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐರಿನಾಕ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ಭಿತರ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಬುರ್ಕ ಘಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಐರಿನಾಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಸಂಪೊನ್ ತೆಂ ಚಲ್ತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಏಕ್ ಪಿಡೆಚೆಂ ನೀಬ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ ವಚುನ್ ದಾಕ್ತೆರ್ನಿಕ್ ಭೆಟ್ಲಿ. ದಾಕ್ತೆರ್ನಿಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಪಿಡಾ ಮೆಳ್ಳಿನಾ ದೆಕುನ್ ತಿಣೆ ತಿಕಾ ವಾಯಾಚೆಂ ವಕತ್ ದೀವ್ನ್ ವಕತ್ ಮುಗ್ದಾತಾನಾ ಸಮಸ್ಯಾ ತಶಿಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಯೇ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.
ಯೆಣೋ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚಾ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಐರಿನಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪೊಟಾಂತ್ ದೂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಯ್ಲ್ ವಾರ್ಡನಾಕ್ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ. ಸದಾಂಚೆ ಬರಿ ಪೊಲಿಸ್ ಬಂದ್‌ಬಸ್ತೆಂತ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಒಬ್ಜರ‍್ವೇಶನಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರ್ನಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಐರಿನಾಕ್ ವಾರ್ಡಾಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ವಾರ್ಡಾಚಾ ದಾರಾಕ್ ದೋನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಪಾರೆ ದವರ‍್ಲೆಂ. ತಾಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪೊಲಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ಸಾಂಜೆಚಾ ಪಾಂಚ್ ವರಾರ್‌ಶೆಂ, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್ಯೆ ಭೆಟೆಚೊ ವೇಳ್ ಜಾತಾನಾ, ಇಲ್ಲಿಶಿ ಮೊಟಿ ಆಸೊನ್, ಬುರ್ಖಾ ನ್ಹೆಸೊನ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಚೊ ಧೊವೊ ಕೋಟ್ ಶಿರ್ಕಾಯಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿ ದಾಕ್ತೆರ‍್ನ್ ವಾರ್ಡಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ತಿಣೆ ಸ್ತೆತೊಸ್ಕೊಪ್ ಶಿರ್ಕಾಯಿಲ್ಲೊ. ಉಬ್ಗಣೆಕ್ ಥಕ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಪಾರ‍್ಯಾಂನಿ ತಿಚೆರ್ ಎಕಾ ಕ್ಷಣಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಘಾಲಿ.....
 
ಐರಿನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ದಾಕ್ತೆರ‍್ನಿಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ದಾಕ್ತೆರ‍್ನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತೆಂ ವಾರ್ಡಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಚಾ ಚೂ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಸದಿಳ್ ಬುರ್ಖಾಂತ್ ಗುರ್ವಾರಿಚೆಂ ಪೋಟ್ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಪಳೆತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ವಾರ್ಡಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರ್ನಿಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಮೆಹಬೂಬಾಚ್ಯೆ ಚೊವ್ತೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಐರಿನಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ವಾರ್ಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ‘ದಾಕ್ತೆರ್ನ್’ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲಿ ಆನಿ ಪಾರ‍್ಯಾಗಾರಾಂಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊನ್ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಒಣಿಂತ್ ರಿಗ್ಲಿ. ತ್ಯೆ ಗಲ್ಲೆಂತ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ವಿಶ್ವಾಸೀ ಸೆವಕ್ ಕಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆ ಆರ್ಸೆ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.
ದಾಕ್ತೆರ‍್ನ್ ಕಾರಾಂತ್ ಬಸ್ಲಿ. ತೆ ಆನ್ಯೆಕ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭರ್ ರಾವ್ಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೆಹಬೂಬಾಚಿ ಚೊವ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಸೆರ್ವಾಲಿ. ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ತಿ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಚ್ ಕಾರ್ ಚಾಲು ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಗಲ್ಲ್ಯೊ ಗಲ್ಲ್ಯೊ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಮೆಹಬೂಬಾಚಾ ಗಾಂವ್ಟಿ ಘರಾ ಕುಶಿಂ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಸಾಂಜೆಚಿ ಸ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಯೆತಾ ಸದಾಂಚಿ ದಾಕ್ತೆರ‍್ನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಚೆ ಭೆಟೆಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ಪೊಲಿಸ್ ಪಾರೆ, ಉಬ್ಗಣೆನ್ ಭರ‍್ಲೆಲೆ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಐರಿನಾಚೆಂ ಖಟ್ಲೆಂ ರಿತೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನರ್ಸಾ ಕಡೆ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ಬಾತ್‌ರುಮಾಕ್ ಗೆಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ನರ್ಸಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ‍್ಲಿ. ದಾಕ್ತೆರ‍್ನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯೆ ಭೆಟೆಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ೬.೩೦ ಜಾತಾನಾ ಐರಿನಾಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿ. ಖಟ್ಲೆಂ ಅಜೂನ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾತ್‌ರೂಮ್ ಚೆಕ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ನರ್ಸಾಕ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಬಾತ್‌ರೂಮ್ ಖಾಲಿಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದಾಕ್ತೆರ್ನಿಕ್ ಖಂತ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಪಿಡೇಸ್ತಿಣ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಪಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ.
ಲಜೆನ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮುಜಾಹಿದಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ತಾಂಚಿ ತಕ್ಷಣಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಶ್ಯಚ್ಯಾಂನಿ ಉಪಾಯ್ ಕರ‍್ನ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸಹಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸೊಡವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಅಫ್‌ಘಾನಿಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ರಶ ಹಾಂಚಾ ಮದ್ಲೆಂ ಝಜ್ ಜಾತಚ್ ರಶ್ಯಗಾರ್ ಅಫ್‌ಘಾನಿಸ್ಥಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಆಫ್‌ಘಾನಿ ತಾಂಕಾಂ ಬದ್ಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲೆ. ರಶ್ಯಗಾರಾಂ ನಿಮ್ತಿ ತಾಂಕಾಂ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ತೆಂ ತಾಂಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಲೆ. ಥೊಡೆ ಅಭಿಮಾನಿ ರಶ್ಯಕ್‌ಚ್ ವಚುನ್ ಠಿಕ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಗೆಲೆ.
ಕಝಕಾಚೆಂ ಬೆಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸರ್ ಝಾರಿನ್ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಎಕ್ಯೆ ಬಾಂಳ್ತಿಕ್ ಪೊಸ್ತೆಲೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐರಿನಾನ್ ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ತ್, ಮಾಣ್ಕುಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕೊ ಬಾಳಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ. ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಇಗೊರ್ ಸ್ಟಾನಿಸ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ. ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾನಾಕ್ ವೊರ‍್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಐರಿನ್ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ ಸುಸ್ಕಾರ‍್ಲೆಂ.
ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಾನಾನ್ ಘರಾ ಯೆತಚ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಸಾತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾನಿಂಚ್ ಜಲ್ಮಾಲಾ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಇಂಕ್ಯುಬೆಟರಾಂತ್ ದವರ‍್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತರಿಕ್‌ಯಿ ನವ್ಯಾ ಬಾಳಾಚೆಂ ಯೆಣೆ ತಾಣೆ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ.
ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾನ್ ಐರಿನಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೋಟಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಐರಿನಾಚಿ ಬರಿಚ್ ಜತನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಪಾಲನ್ ಪೋಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಐರಿನ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಜತನ್ ಘೆತಾಲೆಂ.
ಖಾನಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸೀ ಸೇವಕಾಕ್ ಕಾನಾಚಾ ಘರಾ ಲಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಘರ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಚವ್ಗಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ತೊ ಥಂಯ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ. ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಪೊಪ್ಪಿ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚೆ ಸವೆಂ ತೊ ಐರಿನಾಕ್ ಘರ್ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ತಾಚಿಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಶಾಳೆಕ್ ವೆತಲಿಂ ಆನಿ ತವಳ್ ಕಾಬುಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಗೆರ್ ರಾವ್ತೆಲಿಂ.
ಖಾನ್ ಮಿಖಾಯೆಲ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸಬಾರಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸ್ಟೇನಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೊ. ಮಿಖಾಯೆಲಾನ್‌ಯಿ ಸ್ಟೇನಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಸ್ಟೇನಾಚೊ ಪತ್ತೊಚ್ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲೊ.
ಐರಿನಾಕ್ ದೇಶ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಪಾಸ್‌ಪೊರ್ಟ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಸ್ತು ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಜತ್ನೆಖಾಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ತೆಂ ಶಿರ್ಕಾಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ತಶೆಂ ಮೆಹಬೂಬ್, ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ದಯಾದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಯ್ಲ್ ಜಾತೆಂ. ದೆಕುನ್ ಐರಿನಾಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ದವರ‍್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಮೆಹಬೂಬಾನ್ ತಾಚೆ ಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖುಶಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಿ. ತೆಂ ತಾಚಿ ಚೊವ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾತಲಿ, ಐರಿನಾಕ್ ಏಕ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ದೇಶ್ ಸೊಡುಂಕ್‌ಯಿ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೆಹಬೂಬ್ ಐರಿನಾಚೆ ಉಬ್ದೆಸ್ ಸಮ್ಜಾಲೊ. ತೆಂ ಸ್ಟೇನಾಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಐರಿನಾಕ್ ತೊ ದೇಶ್ ಸಾಂಡುನ್ ವಚೊಂಕ್ ಫಾವೊತಿ ವಾಟ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪಾಸುನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾಚ್ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ದವರ‍್ಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಾಣೆ ಘೆತ್ಲಿ. ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಚೊರ‍್ಯಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಸಾಗ್ಶಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಝೂರಿನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಿಮ್ತಿ ತೆಂ ಚಡ್ ಅಪಾಯಚೆಂ ಜಾತೆಂ.
ಮಿಖಾಯೆಲಾನ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಮೆಹಬೂಬಾ ಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ಚಾಲು ದವರ‍್ಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಐರಿನಾಕಡೆಯ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ.
ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸ್ಟೆನ್ ಉದೆಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತೊ ಆತಾಂ ‘ಫ್ರ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮರ್ಸೆನರಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾನಾ ಮಿಕಾಲೆಯಲಾನ್ ಐರಿನಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ಲೊನಾ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಮಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಸ್ಟೆನ್ಂಚ್ ಐರಿನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ತಾಕಾ ಯೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ.
ಝೂರಿನಚೆಂ ‘ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟ್’ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಖಾನಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲಿ ಚೊವ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಖುಶಿ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಿ. ಪೂಣ್ ಝೂರಿನಾನ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಖಾನಾನ್ ತಾಕಾ ಭರ್ಪೂರ್ ದುಡು ದೀವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ದಿಲೆಂ. ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿಚ್ ತೆಣೆಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಐರಿನಾಕ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾನಾಚಿ ಚೊವ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತಶೆಂ ಒಳೊಕ್ ಧರ‍್ಲಿ. ಬಾಳ್ ಇಗೊರಾಕ್ ವರ್ಸ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾಂ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ವರ‍್ನ್ ತಾಚೊ ಪ್ರಥಮ್ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೊ. ಖಾನಾಚಾ ಇಕ್ರಾ ಧುಂವಾನಿ ಇಗೊರಾಕ್ ರಾಯ್‌ಕುಂವರ್ ತಶೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್, ಐರಿನಾಕ್ ತಾಣಿ ವ್ಹಡ್ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿಲಿ. ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಝೂರಿನ್ ಆನಿ ತಿಚಿಂ ಮಾ-ಬಾಪ್ ಝಜಾಂತ್ ಮೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಾನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ದೊಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ತಶೆಂ ಹಿಂವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಐರಿನಾಚಾ ಆಂಗಾಚೊ ರಂಗ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಆತಾಂ ತೆಂ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.
ಇಗೊರಾಕ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾನಾ ಖಾನಾಚೊ ಭಾವ್ ಎಕ್ಲೊ ನಿರಾಶ್ರಿತಾಚಾ ವೇಸಾರ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಇಗೊರಾಕ್‌ಯಿ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಪಾಠಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಐರಿನಾನ್ ಖಾನಾಕಡೆ ಪರಾತ್ಲೆಂ. ಅಪುಣ್ ಖಾನಾಚಿ ಭಯ್ಣ್, ಘೊವ್ ಝಜಾಂತ್ ಸರ‍್ಲಾ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಬೂಬ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾನಾಚಾ ಭಾವಾ ಸಂಗಿಂ ತೆಂ ಆನಿ ಇಗೊರ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಪಾವ್ಲಿಂ.
ಅಮೆರಿಕಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐರಿನ್ ‘ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಚೆಂ ಕಲ್ಯಾಣ್’ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಪೂತ್ ರಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವುನ್ ಆಯ್ಲೆಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್ ಆನಿ “ಮುಜಾಹಿದಿನ್” ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ ವಾಪರ‍್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ನಾಗರಿಕತ್ವ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಮುಳಾವಿಂ ನಾಂವಾಂಚ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.
ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗೊರ್ ಅಮೆರಿಕಚಾ ಸಯ್ನಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ಅಫ್‌ಘಾನಿಸ್ಥಾನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸ ಮೆರಾಯ್ನ್ ಕಮಾಂಡೊ ಪಯ್ಕಿ ತೋಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿ ತಾಚಿ ಅಫ್‌ಘಾನಿಸ್ಥಾನಾಚಿ ಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟ್. “ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟರ್ಕ್” ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚೆಂ ನಾಂವ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್‌ಪಣಾಚೊ ಕಸಲೊಚ್ ಉಡಾಸ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.
ಅಮೆರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಟೇನಾಚೊ ಪತ್ತೊ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಐರಿನಾನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಸಲ್ವಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಮಿಕಾಯಿಲಾ ಕಡೆಯ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ಣಾರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ತಾಣೆ ಘಟ್ ಧರ‍್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀವಿತ್ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ತ್ರಾಣ್ ಒದಗ್ಸಿಲೆಂ.
ಅಧ್ಯಾಯ್ 8 “ಮಿಶ್ಯನ್ ಎರ್ರಂದಿಸ್ಸಿಮೊ – 3
1. ಕಾಳ್ಯಾ ಮೊಡಾಂತ್ ರುಪ್ಯಾಳೆಂ ಕೀರ್ಣ್
ಆಪ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಚ್ ಮಿಕಾಯೆಲಾನ್ ಭಾರಿಚ್ ಅಪ್ರುಪಾಯೆನ್ ವಾಪಾರ‍್ಚೆಂ, ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಚೆಂ ನಂಬರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ತಕ್ಷಣಾಂಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
“ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ.....” ಮಿಕಾಯೆಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ಮೈಕ್, ಹಾಂವ್ ಲೆಕಾವರ್ತ್ ಬಿಝಿ ಆಸಾಂ. ಏಕ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಲ್ ಕರ‍್ಶಿ ತರ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗಿ?”
“ನಾ ಬರ್ನಿ, ಹೆಂ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆನಿ ತುಂ ಆತಾಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಯ್ ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಲಾಗು ಜಾಲ್ಲೆಂ.”
“ಹಾಂ.... ಕಾ’ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ?”
“ಸ್ಟಾನಿಸ್ಲಾಸ್. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕಾತಾಂ. ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾರ್ ಖುನ್ಯೆಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಅಪ್ಹರ‍್ಸಿಲ್ಲೊಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತೊ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯೆ ಗಲೀಜ್ ಸಂಗಿಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಮ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.”
“ಏ ದೆವಾ....! ತುಂ ಆತಾಂ ಖಂ ಆಸಾಯ್?”
ಮಿಕಾಯೆಲಾನ್ ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಶ್ಯನಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಘಂಟೊ ಪುಣಿ ಲಾಗ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
 
ತುರ್ತ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಶ್ಯನಾಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಬರಿ ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಮೈಕಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ಕೊಲಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ತಾತಿಯಾನಾಕ್. ಸಕ್ಕಡ್‌ಯಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಖಾಲ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೈರ್ ತಾಣೆ ತಿಕಾ ದಿಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಟೇನಾಕಡೆ ಉಲಯ್ಲೊ. ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆಚ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ‍್ನ್ ಸಾಂಭಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಐರಿನಾಚಿ ಥೊಡಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತೊ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬದಲ್ಚಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ದಿಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಸ್ಟೇನಾಕ್ ತಾಣೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂ ನಾ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಶ್ಯನಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಕೊಣಚೆಂಯ್ ಫೊನ್ ಯೇನಾಶೆಂ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಫೊನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ.
ಸ್ಟೆನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಫೊನ್ ಕಾನಾಕ್ ಧರ‍್ನ್ಂಚ್ ಉರ‍್ಲೊ. ರಾಂದಾಪ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ ದೋಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಮೈಕ್ ಜೋಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೊ ಭೆಸ್ಟಾವ್ಣ್ಯೊ ಕಾರ‍್ಯಗತ್ ಕರ‍್ಚಾಂತ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಐರಿನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂ ಗೆಲೆಂ. ಮೈಕಾಕ್ ತಾಣೆ ಫೊನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲೊ. ಮಿಕಾಯೆಲಾಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಗುಮಾನ್ ಕರ್ನಾಶೆಂ ತಾಣೆ ರಾಂದಾಪ್ ಮುಂದರ‍್ಸಿಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂ ಥೊಡೆ ದುಬಾವ್ ಉಬ್ಜಾನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲೆನಾಂತ್. ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಯೆತ್‌ಗಾಯ್?
ಮೈಕ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಶ್ಯನಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ಂಚ್ ತಾಕಾ ಒಪರೇಶನ್ಸ್ ಕುಡಾಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ರೊಡ್ನಿ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮೈಕಾನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯಿಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ರೊಡ್ನಿಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಪುಣ್ ತಾಪೊಡ್ತೊಪ್ ಥಂಯ್ ಯೆವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾ ವರೆಗ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ರೊಡ್ನಿನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರೊಡ್ನಿ ಸಾನ್ ಜೊಸ್ ಎರ್‌ಪೊರ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಪತಿಣೆ ಸವೆಂ ಯುವಿಟಾ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಶ್ಯನಾಕ್ ವ್ಹರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಚಾಲಕಾಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ತಕ್ಲೆಕ್ ಹಾತ್ ಮಾರ‍್ಲೊ. ರಗ್ಳ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ರಗ್ಳೆ......
ಮೊನಿಕಾಕ್ ಪತಿಚೆಂ ‘ಟೆನ್ಶನ್’ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ. ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಆಕೇರ್ ಘೊವಾ ಸಂಗಿಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಖರ್ಚುಂಚಿ ತಿಚಿ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸ್ಕೊಟ್‌ಯಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾಯ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪುಯ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ನಿಯುಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೊ ಕಾಂಯ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್‌ಯಿ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಕ್ ಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೊನಿಕಾನ್‌ಯಿ ಪುತಾಕ್ ಸಾಂಗುನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.
“ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್, ಡಾರ‍್ಲಿಂಗ್?’ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಘೊವಾಚಾ ಹಾತಾರ್ ದವರ‍್ಲೊ.
“ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾಚೆ ಜಣ್ ಬರೆ ಆಸಾತ್. ತೆ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಚಲಯ್ತಾತ್. ಬರ್ನಿ ಆಸಾ ಪಳೆ, ತೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್, ಏಕ್ ಸಾಧಕ್. ಪೂಣ್ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಂ ಹಾವೆಂಚ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ವೊಜೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿ ಮಾರಿಫಾತ್ ತೆ ರಗ್ಳೆ ತಿರ‍್ಸಿಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಸ್ಕೊಟಾಕ್‌ಯಿ ಲಾಗು ಜಾತಾ.... ಆಮಿ ಆತಾಂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಶ್ಯನಾಕ್ ವಚುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುವೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಲೌಂಜಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಲೆಂ.”
“ವ್ಹಡ್ ನಾ.... ಸ್ಕೊಟ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಲೊಗಿ?” ತಿಣೆ ಆತುರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
“ಆಸ್ತಲೊ. ತಾಕಾ ಎಕಾ ಮಿಸಾಂವಾಚೆರ್ ಕೊಸ್ತರಿಕಾ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಹಾವೆಂ ತಾಕಾಯ್ ಮೆತೆರ್ ಕೆಲಾ. ಆತಾಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತೆ ರಗ್ಳೆ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಆನಿ ಜೀವಾಕ್‌ಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.”
“ತಾಚೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಪುಣಿ ನಾ-ಮೂ?” ತಿ ಘಾಬರ‍್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೂಖ್ ನಿಶೆಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟ್ ತಾಂಚೊ ಏಕ್‌ಚ್ ಪೂತ್.
“ವ್ಹಯ್ ಆನಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಜ್ ತುಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಲೆಯ್‌ನೇ? ತವಳ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಕಾ ಕಳ್ತೆಲೆಂ.”
ಮೊನಿಕಾ ಖಂತ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ.
ರೊಡ್ನಿ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ರುಮಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಸ್ಕೊಟ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ರೊಡ್ನಿನ್ ಸಕ್ಡಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ. ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ರೊಡ್ನಿಕ್ ಮಿಕಾಯೆಲಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲಿ.
ಬಾಪುಯ್ ಪುತಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಾನಾ ಪುತಾನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಆವಯ್ಕ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
“ಆತಾಂಚ್ ಪಳೆತಾಯ್ಗಿ, ಮಿಟಿಂಗಾ ಉಪ್ರಾಂತ್?”
“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ, ಸರ್” ಸ್ಕೊಟ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ಬರೆಂ.... ತರ್ ಮಿಟಿಂಗಾ ಉಪ್ರಾಂತ್....”
ಮಿಕಾಯೆಲಾನ್ ಸ್ಕೊಟಾಚಿ ಆದ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಆನಿ ಆತಾಂಚಿಂ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಹಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಜಾತಾಯಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆ ಸಮೊರ್ ದವರ‍್ಲೊ. ತೊ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಕಸೊ ಆಯ್ಲೊ ತೆಂ ಆನಿ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಂತ್ಲೆಂ ಶೂಟ್‌ಅವ್ಟ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಐರಿನಾಚಿ ಕಥಾಯ್ ತಾಣೆ ಉಚಾರ‍್ಲಿ ಆನಿ ಸ್ಟೇನ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹತಾಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಪಾಯ್ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ಆಮಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಎಕ್ವಟಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಆಪ್ಲೊ ಮನೊಭಾವ್ ಬದ್ಲುನ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಜಾಲೊ,” ತಾಣೆ ಅಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಐರಿನ್ ಆತಾಂ ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ವೆವಸ್ಥಾ ವಾಪರ‍್ನ್ ಐರಿನಾಚೊ ಪತ್ತೊ ಕೂಡ್ಲೆ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರೊಡ್ನಿನ್ ಆದೇಶ್ ಪಾಚಾರ‍್ಲೊ.
ತವಳ್ ಸ್ಕೊಟ್ ಉಲಯ್ಲೊ, “ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವಾ, ಸರ್.... ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಮಜತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ,” ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಅಮ್ಸರ್ ನಿಶೆತಾಲೊ.
“ಸಾಂಗ್...”
“ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಯು‌ಎಸ್ ಮೆರಾಯ್ನ್ ಇಗೊರ್ ಸ್ತಾನಿಸ್ಲಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಐರಿನಾ ಥಂಯ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಐರಿನ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.”
“ಬ್ಲೆಕ್ ಟರ್ಕ್” ಮಿಸಾಂವಾಚೆರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ ಜಣಾಂ ಮದ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ....?”
“ವ್ಹಯ್ ಸರ್. ತಿ ಜರ್‌ತರ್ ಸ್ಟೆನಾಚೆಂ ಗರ‍್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ‘ಲಕ್ಕಿ ಬ್ರೇಕ್’ ಖಂಡಿತ್.” ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ಲೆಂ ಇಗೊರಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಇಗೊರ್ ಜರ್ಮನಿಂತ್ ನಿಯುಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ತೆಂ ನಂಬರ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಕ್ಷಣಾಂಚ್ ಐರಿನಾಚೊ ಪತ್ತೊ ಧರ‍್ಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
ಸ್ಕೊಟ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಪರ್ವಣ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿಸಿಟರ‍್ಸ್ ಲೊಂಜಾಕ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಅವಾಜ್ ನಾಶೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಆವಯ್ಚಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಘಾಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ಏಕ್ ಪೊಲೊ ತಾಣೆ ತಿಚಾ ಪೊಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಯ್ಲೊ. ಘಡ್ಯೆಕ್ ತಿಣೆ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಪೂಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ.
“ಮ್ಹಜೊ ತರ್ನೊ ವೀರ್ ಕುಂವರ್ ಕಸೊ ಆಸಾ?”
“ಹಾಂ, ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಒಳೊಕ್ ಕಳ್ಳಿ...”
“ಕಣ್ಣೊಜ್ಯಾ, ಬೆಷ್ಟೆಂ ತುಕಾ ನೋವ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ವ್ಹಾವವ್ನಾ ಹಾಂವೆಂ....”
ತೊ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಆವಯ್ಕ್ ವೆಡ್ಕೊಳೊನ್ ತಿಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸ್ಲೊ. “ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಯು, ಮೊಮ್.....”
“ಮಿ ಟೂ ಸನ್...”
ಮಿಶ್ಯನ್ ಎರಂದಿಸಿಮೊ -3
2
ದನ್ಪರಾಂ ಭಿತರ್ ರಾಂದುನ್ ಜಾತಚ್ ಸ್ಟೆನ್ ಕುಜ್ಞಾಂತ್‌ಚ್ ರಾವೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಫುಡ್ಲಿ ಚಾಲ್ ಕಿತೆಂ ತ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಮೈಕಾನ್ ನಿಮಾಣೆ ಪ್ರಕಟ್ಲೆಲೆಂ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಏಕ್ ದುಬಾವಾಚೊ ಕಿಡೊ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಕಾಂತವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಗೂಢಚಾರಿಚ್ಯೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ತೊ ಎಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾಚಿ ಅಲಕ್ಷ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊನಾ. ಚಿಂತ್ಯಾಂ ಐರಿನ್ ಜಿವಂತ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಮೈಕಾಕಡೆ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ, ತವಳ್ ಕಿತೆಂ. ಅಪಹೃತಾಂಕ್ ಸೊಡಂವ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಮೈಕ್ ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗೂಢಚಾರಿಂಕ್ ದಿತಲೊಗಿ? ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಅಪ್ಹರ‍್ಸಿಲ್ಲಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಕಿತ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿ ಸಾರ್ಕಿ? ಶೆಕಿಂ ಆಪುಣ್ ಮೆಲೊಂ ತರ್....? ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತ್ತಾ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಆತಾಂ ಏಕ್ ವೊಜೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.
ಚಿಂತ್ಯಾಂ ಐರಿನ್ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ಕರ್ಗೊನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಭರ‍್ವಸೊ ಖಂಡುನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸ್ಟೆನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ‍್ನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಯೆತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅತ್ರೆಗೊನ್ ಆಸಾ, ತವಳ್ ಕಿತೆಂ? ಕಿತೆಂ, ಕಿತೆಂ, ಕಿತೆಂ....?” ತೊ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲೊ. ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಜಾಪ್ ಕಾಂಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಕಶಿ ಪುಣಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಹಳ್ತಾರ್ ವೊಣ್ತಿಕ್ ಧಾಡಾಯ್ಲಿ.
ತವಳ್ ತಾಚೆಂ ಫೊನ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಂ. ದೊರಗ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ, ಆನಿ ತವಳ್ ತಾಚೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೊ. ತಾಚಿ ಜೀಬ್ ಅಡ್ಚಲಿ, ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ರೂಕ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಧಾ ಸೆಕುಂದಾಂಯಿತ್ಲೆಂ ತೊ ತಸೊಚ್ ಉರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣೆ ಕೊಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂ ಖಂಚ್ತಾನಾ ತೊ ಲಜ್ ಸಾಂಡುನ್ ರಡ್ಲೊ ಆನಿ ಬಡ್ಬಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಶಾಂತ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆ ಫೊನಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ. “ಐರಿನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ, ಆಕ್ರೇಕ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂಯ್. ಥೆಂಕ್ಯೂ ಮೈಕ್, ಥೆಂಕ್ಯೂ ಅಮೆರಿಕಾ!” ತಾಣೆ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಜಯ್ತಾಚ್ಯೊ ಮುಟಿ ಬಿಜಾಯ್ಲ್ಯೊ.
ತಾಣೆ ಅಪಹೃತಾಂಚಾ ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂನಾ ಆನಿ ತೊ ಸಗ್ಳೊ ಗುಸ್ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಮ್ಹಾಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ತಸಲ್ಯೊ ಹಾಸೊ ತಾಣಿ ಪಳೆಲೊ.
ಭಾಯ್ರ್ ಏಕ್ ವಾಹನ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಥಾಂಬಲ್ಲೆ ಬರಿ ತಾಂಕಾಂ ಭಾಸ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಸ್ಕೊಟ್ ವ್ಹಡ್ ಎಕಾ ಅಮೆರಿಕಾನ್ ಕಾರಾಂತ್ಲೊ ದೆಂವ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತೆಂ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ತಾಚ್ಯೆ ವೆಗೆಂತ್ ಗುಸ್ಲೆಂ. ಕ್ಲೆರಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತೆಂ ಎಕಡ್ಚಾನ್ ಸಂತೊಸಾನ್, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾತ್ಸಾರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಸಗ್ಳೊ ಡ್ರಾಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೈಕ್‌ಯಿ ಕಾರಾಂತ್ಲೊ ದೆಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಾನ್ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ಕ್ಲೆರಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಮುಕಾರ್ ಯೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದೊಗಾಯ್ನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲೆ.
“ಹೊ, ಸ್ಕೊಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂಚ್ ತರ್....!” ಕ್ಲೆರ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಮಹಾನ್ ಗೂಢಚಾರಿ! ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಸೂಮ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಬಚಾವ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ!” ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ ‘ಟೆನ್ಶನ್’ ಆತಾಂ ಕರ್ಗೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಕ್ಲೆರಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಬರೊ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೆಂ ಮ್ಯಾಗಿ ಬರಿ ಲಜೀಷ್ಟ್ ನ್ಹಯ್. ಥೊಡಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಕಶೆಂ ಚಲಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಸಕ್ಡಾಂ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿಂ ಆನಿ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ಸ್ಕೊಟಾಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಉದೆಲಿ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ತಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಜೊಕುನ್ ಧರ‍್ಲಿನಾ ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಅಪುಣ್ ಏಕ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಆನಿ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಟೆನಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ. ಜಿ ಕಿತೆಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಆಸಾ ತಿ ಪಾಳುಂಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್. ಪೂಣ್ ಸ್ಕೊಟ್ ಕಾಂಯ್ ಸ್ಥಳೀಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನ್ಹಯ್. ಕ್ಲೆರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಪರ್ದೆಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸ್ಟೆನಾನ್ ಎಕಾ ಅಮೆರಿಕಾನಾಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ, ಪರ್ಕಿ ದೇಶಾಂತ್. ಮೊಡೆಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ನಾಗರಿಕಾಂ ಖಂಚಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ.
ಸ್ಟೆನಾನ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊನ್‌ಯಿ ಹಾತ್ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ಲೆ. ಜೆನೆವಾ ನಿಯಮಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಸ್ಟೆನಾಕ್ ತಾಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಉಚಾರ‍್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಆಶೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿ ಸ್ಟೆನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪಕ್ಷೆನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಶರ್ತಾಂ ಬದ್ಧ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಲೆಂ.
ಸ್ಟೆನ್ ಒಪ್ಲೊ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೊ ಅಧಿಕೃತ್ ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಚೊ ದಾಖ್ಲೊ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೆನಾಕ್ ಬಂಧೆಂತ್ ದವರ‍್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಯಿ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ತಾಕಾ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕೊಸ್ಟರಿಕಚಾ ಯು‌ಎಸ್ ಮಿಶ್ಯನಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರಾಣ್ ಕರ‍್ನ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ತೆಲೆ.
ತೀನ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಸ್ಟೆನಾನ್ ಸರ್ವ್ ಶರ್ತಾಂ ಆನಿ ನಿಯಮಾಂ ಸ್ವೀಕೃತ್ ಕೆಲಿಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಐರಿನಾಕ್ ಎಕ್ವಟಾಂವ್ಚಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ವಿನತಿ ತಾಣೆ ತಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ‍್ಲಿ.
ತವಳ್ ಮೈಕ್ ಉಲಯ್ಲೊ, “ಸ್ಟೆನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪರ‍್ನ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ, ಐರಿನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಕಾ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಕಳ್ಳಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ತೆಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂ...”
ಸ್ಟೆನಾನ್ ಮೈಕಾಕ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ರಡ್ಲೊ.... ಸಂತೊಸಾಚಿ ದುಖಾಂ....
ಅಧ್ಯಾಯ್ 8
3 ಮಿಸಾಂವ್ ಫಳಾದಿಕ್
ತಾಣಿ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ದೋನ್ ವಿವಿಧ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟ್ ಸ್ಟೆನಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಯು‌ಎಸ್ ಮಿಶ್ಯನಾಕ್ ವೆತಲೊ ಆನಿ ಮೈಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಅತೆನಾಸಾಕ್. ಪೂಣ್ ಸ್ಟೆನಾನ್ ಆಪ್ಣೆ ರಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೇವ್ನ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ. ತಿಂ ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ಜೆವ್ಲಿಂ. ಜೆವಾಣ್ ರುಚಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಜೆವಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತಿಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲಿಂ. ರಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಫುಡೆಂ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂ-ಬಾಪಾ ಸಂಗಿಂ ಖರ್ಚುಂಕ್ ತಾಕಾ ಅಜೂನ್ ವೇಳ್ ಮೆಳೊನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದನ್ಪಾರಾಂಚಾ ಜೆವ್ಣಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ಮಿಶ್ಯನ್ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ನವ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಚಿ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಸ್ಟೆನ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಿ.
ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಥಂಯ್ ಮಿಶ್ಯನ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ್‌ಚ್ ಸಂಭ್ರಮ್. ಆತಾಂ ತುರ್ತಾನ್ ತಾಣಿ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಚಾ ಘಡಿತಾಚೆಂ ಪುನರಾವರ್ತನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಥಂಯ್ ಗಮನ್ ಖಂಚಯ್ಲೆಂ, ಪಿ‌ಎಚ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು ಆತಂಕ್‌ವಾದಿ ತಶೆಂ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ಪಾಸತ್.
ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ನಕ್ಲಿ ಹತ್ತ್ಯಾಚಿ ವೇದಿ ತಾಣಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲಿಂ. ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಏಜೆಂಟ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಆಸೊನ್ ಆತೆನಾಸಾಂತ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಾಕುನ್ ರಾವೊನ್ ಪಳೆತಾಲೆ. ತಾಣಿ ಕಬಲ್ಲೆರೊಂತ್ ದನ್ಪಾರಾಂಚೆ ಜೆವಣ್ ಕರ‍್ನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಕ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಾಂಚೆ ಫುಡ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಾರ‍್ಯಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ನಕ್ಲಿ ಹತ್ತ್ಯಾ ಯಾ ಲೂಟ್‌ಮಾರ್ ಸಾಧರ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊತೊ ಜಾಗೊ ತಾಣಿ ವಿಂಚುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಸ್ಕೊಟ್ ವಚೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಚ್ ಅತೆನಾಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ವೆಸ್ಟ್‌ಸ್ಟ್ರೀಟಾಕ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಭೆಟ್ತಲೆ. ತೆ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಚ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಪಂಗ್ಡಾ ನಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಿನ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಆನಿ ಸ್ಟೆನಾಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ವಿವರ‍್ಸಿಲಿ. ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ಪುರ್ತೊ ಮಸ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ – ರಾತಿಕ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ಚೆ ಬರಿ. ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಎಕಾ ಬೊಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಎಕಾ ವಿದ್ರೂಪ್ ಭಂಗಿಚೆರ್ - ಲುಟುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಯಾ ಫಾರ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಶೆವ್ಟಾಯಿಲ್ಲೆ ಭಾಶೆನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ನಿದ್ಚೆಬರಿ ಕೆಲೆಂ. ಸ್ಟೆನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆರ್ ತಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ. ಸಿ‌ಐ‌ಎಚ್ಯಾ ಜಣಾಂ ಪರಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಮರಾಚೆರ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ.
ತೊ ದೀಸ್ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಭರ‍್ಲೊಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸ್ಟೆನಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ರುಮಾಂತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲೆ. ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸ ವರಾಂ ಉತರ‍್ಲೆಲಿಂ. ಸ್ಟೆನಾನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯೆ ಫೊಟೊ ಅಫ್‌ಘಾನಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹೆಸ್ಟಾಕ್ ಇಮೇಲ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಹೆಸ್ಟ್ ತ್ಯೊ ಪಿ‌ಎಚ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲಿಕ್ ಕಮಾಲ್ ಖಾನಾಕ್ ಧಾಡ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಪಾತ್ಯೆಲೆ. ರಾತಿಂ ಕೆದಾಳಾ ತರ್‌ಯಿ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಉದೆಂತಿಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಲ್‌ಬರಾಕ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳೊನ್ ಯೆತಲೆಂ.
ಲೂಟ್ ಮಾರಿಚೊ ನಿಮಾಣೊ ವಾಂಟೊ ಕಾರ‍್ಯಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಅಜೂನ್ ಬಾಕಿ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ. ರೊಡ್ನಿನ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ದೊಗ್‌ಯಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಂಬಾಸಡರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲೆ. ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಪ್ಣೆ ಪೂಲ್‌ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ದವರ‍್ಲ್ಯಾ, ತಾಕಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಿಕಾಯೆಲ್‌ಚೆ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಪೂಣ್ ರೊಡ್ನಿಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಕಸಲಿಗಿ ಏಕ್ ಆಲೊಚೆನ್ ಆಸೊನ್ ಆಪವ್ಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ಹಿಶ್ಯಾರೊ ಕೆಲೊ.
ವೆತಾ ವೆತಾಂ ತಾಣಿಂ ಚರ್ಚೆ ಕೆಲೆ ಕಿ ಮಫೀಯಾ ಆಪ್ಣಾ ವಿರೋಧ್ ಗೂಢಚಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಕರ್ಕರ‍್ಯಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ತೆಂ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಪ್ಣಾಂ ಮದ್ಲೆಂಚ್ ಕೋಣ್ ತರ್‌ಯಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಪಾಜಾರ‍್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ನಿಮ್ತಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಚಾ ಆನಿ ಲೂಯಿಸಾಚಾ ಜೀವಾಕ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ. ಮಾಫಿಯ ಸ್ಕೊಟಾಕ್‌ಯಿ ಅಪಾಯ್ ಕರಿಶೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.
ಜಾಯ್ತಿ ರಾತ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ಮಿಕಾಯೆಲಾಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ತಾಕಾ ವಿವರ‍್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಅಲ್‌ಬರಾಕ ಟಿವಿಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಿ. ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂಚ್ಯೆ ತ್ಯೆ ಖಬ್ರೆಂತ್ ತೋಂಡ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸಾಸಾರ್ಕೆಂ ಸ್ಕೊಟಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ‘ಝೂಮ್’ ಕರ‍್ನ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ. ಪಿ‌ಎಚ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು ಚೊ ಮುಕೆಲಿ, ಕಮಾಲ್ ವಾಝಿರ್ ಖಾನ್ ಖಬರ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ‘ಕಾಫಿರ್’ ದುಸ್ಮಾನಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಪರ್ದೆಶಾಂತ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಮುಟಿ ಉಬ್ರಾವ್ನ್ ಗಾಜಯ್ಲೆಂ.
ಮಿಶ್ಯನ್ ಸೆಂಟರಾಂತ್ ತಿ ಖಬರ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಪಳೆಲಿ. ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾನ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ‍್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ಅಸ್ತಮ್ತೇ ಗಾಂವ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಚೆ ಬಳಾಧಿಕ್ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ರಾಗ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹಾಂಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಯೋಜನ್ ಕಾರ‍್ಯಗತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಂಬೆಸಿಂತ್ ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಹತ್ತ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೊಡ್ನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ಲಿ. ಗಡ್ದ್ ಜೆವಾಣ್ ಜಾತಚ್ ಛಾಪ್ಲಲೊ ಸಂದೇಶ್ ಆಸ್ಲಲಿ ಏಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ತಾಕಾ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲಿ. ತಾಣೆ ತಿ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾಚಾ ಪತ್ರಾರ್ ಛಾಪುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಜ್ಯೋನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮರಾಚೆರ್ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ತಸಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ಅಧ್ಯಾಯ್ ಆಟ್ ಮಿಶ್ಯನ್ ಎರ್ರಂದಿಸ್ಸಿಮೊ -3
4. ಎಕಾ ಇರಾದ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮೊಗಾಚೊ ತ್ಯಾಗ್
ರೊಡ್ನಿ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೊಸ್ಕೊಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ‘ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಫ್ ಸ್ಟೇಟ್’, ಹಾಚೆಕಡೆ ತಶೆಂಚ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ ಕಡೆ ಉಲಯ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಘಡ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕೊಸ್ತರಿಕಾ ಎಕಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕಾಚೆಂ ಎಕಾ ಪರ್ದೆಶ್ಯಾಚೆ ಹಾತಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಹತ್ತ್ಯಾ ಮರಣಾ’ ನಿಮ್ತಿ ದೊನ್‌ಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಉಬ್ಜವ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಹಳು ಕರ‍್ಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಆಪ್ಣೆ ಕಸಲಿಂ ಪೂರಾ ‘ಬುರ್ಶಿಂ ಕಾಮಾಂ’ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕರ್ಕರೆ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಲೆನಾಂತ್, ಬದ್ಲಾಕ್ ತೊ ಸಕಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕೊಸ್ತರಿಕಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುಯಿಜಾ ಫೆರ್ನಾಡಿಸಾ ಕಡೆ ಉಲಂವ್ಚೆ ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ತಾಣೆ ಸ್ತಾನಿಸ್ಲಾಸಾಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಬೊಗ್ಸಾಣೆಂ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಗೂಢಚಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರುಂಕ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಶಿಫರಾಸ್ ತಾಣೆ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಿ.
ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೊನ್ ಟರ್ನ್‌ಬುಲ್, ೪೮ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅಜೂನ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಸಪಾಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ‍್ಚೆ ಪಾಸತ್ ತೊ ಕಾಜಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರ‍್ಲೊ, ಪೂಣ್ ಕಾಜಾರ್ ಏಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್.
 
ಜೊನ್ ಟರ್ನ್‌ಬುಲ್ಲಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಟೆಕ್ಸಾಸಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ತೆಲಾ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಜೊನ್ ಯೇಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಲುಯಿಜಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ ಒಳಕ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಿಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಲುಯಿಜಾ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಂತನಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಸಪಾಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಪುಣಿ, ಲಗ್ನಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ತಾಣಿ ಮೋಗ್ ಸಾಂಡ್ಲೊನಾ, ಆನಿ ಫಾವೊತೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸುರಿ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾ’ಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಠರಾಯ್ಲೆಂ. ಶಿಕಪ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಹಿಶಾರೊ ತರ್‌ಯಿ ದೀನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಪರ್ಗಟ್ ಥರಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಭೆಟ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂಚ್ ನಾ....
ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಾಸ್ಟೊ ತಿರ್ಸುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ಲಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿಚೆ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಗಳೊಂಕ್ಲಾಗ್ಲೆ.
“ಹಲೊ, ಜೊನ್...!” ತಿಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ಲೊ.
“ಹಲೊ, ಸ್ವೀಟಿ ಪೈ....!” ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಗಾರಾಕ್ ತಿಚೊ ಪಾಟಿ-ಕಣೊ ಶಿರ್ಶಿರ‍್ಲೊ.
ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಅಶೆಂಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ? ತಿ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲಿ. “ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊಯ್. ಖುಶೀ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ.”
“ಹನಿ, ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೊ ತುಜೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆವಾಚೊ.... ದೆವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಸಿ!”
ತಿ ಹಾಸ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ಆಕಾಂತ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ‍್ಲೊ “ಕಸೊ ಉಡಾಸ್ ಜಾಲೊ? ಖಾಸ್ ಕಾಂಯ್....”
“ಕೊಸ್ತರಿಕ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವಾಚ್ಲೆಂಯ್?”
“ವ್ಹಯ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಕ್ ಕೊಲ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ, ತಾಣೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ ತರ್. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ತಾ ಕರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸಾಗಿ?”
“ಚಿಂತ್ತಾ ಕರ‍್ಚಿ ನಾಕಾ. ಆಮ್ಚಾ ಎಕಾ ನಾಗರಿಕಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಿ‌ಎಚ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ನ್ ತಾಂತುಂ ತೆ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂತ್ ತೆ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚಾ ಪಾಸತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಮಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಲೊ ಎಕ್ ನಾಟಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.”
“ಹೊ ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಅಲ್‌ಬರಕ್ ಟಿವಿರ್ ಪ್ರಸಾರ‍್ಲೆಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ಗಿ? ಹಾಂಗಾ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ತೆಂಚ್ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ ಜಾಲಿಂ. ಎಕಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ದೇಶಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.”
“ಅಲ್‌ಬರಕಾಚೆರ್ ಆಮಿ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಖುಶ್ ದವರ‍್ಚಾ ಪಾಸತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ತಾಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಜೆ ಪಡ್ತಾ.”
“ತುಕಾ ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಗಿ?” ತಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್‌ಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
“ನಾ. ತೆಂ ಅಚಾನಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಫ್‌ಘಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಡಿತಾಚ್ಯೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಹೆಳ್ಳೆ ಭಾಯ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ‘ಮಾಂವಾಡ್ಯಾಚಾ’ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಘಡೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೊನಾ. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ. ಯೆತಾತ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚಿ ಥೊಡಿಂ ಗುಪಿತ್ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಕೊಸ್ತರಿಕಾಂತ್ ಚಲ್ಚಿಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆರ್ ತಾಂಚೊ ಕಸಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಕಾನಾ. ಪೂಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಆಧಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ, ಆನಿ ಮೊಗಾ, ತುಜೊ ಪುರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್.”
“ಹುಂ... ತುವೆಂ ‘ಮ್ಹಾಂವಾಡೊ’ ಮ್ಹಳೆಂಯ್ ನೇ, ತೆಂ ಘಡ್ತೆಲೆಂ ಕೆದ್ನಾ?”
“ಹಾಂ.... ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ತುಜ್ಯಾ ಘರ್ಚಾಂಚಿ ಒಪ್ಪಿಗ್ ಆಸಾಗಿ?”
“ತಾಂಕಾಂ ದುಸ್ರಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ನಾ. ತಾಂಚೆಂ ಸಪಾಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾಂ. ಆನಿಕ್ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಚಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಲಿಂ.”
“ಆನಿ ಪಂದ್ರಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಗಾ ಜೆರಾಲ್ ಚುಣಾವ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಜಿಕೊನ್ ಯೆತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಾತ್ರಿ ನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಸಕಯ್ಲ್ ವಚುನ್ ಆಸಾ....”
“ತವಳ್ ತುಂ ೫೦ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಾತಲೊಯ್....”
“ಬೆಟರ್ ಲೇಟ್ ದೆನ್ ನೆವರ್. ತುಕಾಯ್ ತವಳ್ ೪೮ ಜಾತಲಿಂ.”
“ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ಆಲೊಚನ್ ಆಸಾ. ತುಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅವ್ದೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸಾಯ್?”
“ಮ್ಹಜೆಂ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಕ್ಲಾಚ್ ವೆತಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ಚೊ ನಾ. ೫೦% ಪ್ರಾಯ್ ವಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ ತರ್ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಪಳೆಜೆ. ತುಜಿ ಆಲೋಚೆನ್ ಕಿತೆಂ ತಿ?”
“ಮ್ಹಜಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಏಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಭೆಟ್ ದೀ. ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಕಾರಾಣ್ ರಚುನ್ ಘೆ. ಆನಿ ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೊಪೋಜ್ ಕರ್.”
“ಛೆಕ್ಕ್! ಮ್ಹಜಿಂ ನಕ್ಲಾಂ ಕರ‍್ತಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ತಶೆಂ ಕರಿನ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಪಾಂಯಾಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಘೆತಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧಿ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಏಕ್ ಆಯ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತಲೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಝಜ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಮಾರ‍್ನ್ ಶೆವ್ಟಾಯ್ತಲೆ.”
“ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾ ಉಳ್ಟೆಂಚ್ ಘಡ್ತೆಲೆಂ. ಖಬ್ರಾಂಕ್ ತಾನೆಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ತುಜಿಂ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ಉಬಾರ‍್ತಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಚಾ ಲಗ್ನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಚರ್ಚೆ ಜಾತಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಪಾನಿಶ್ ದಸ್ತುರೆಚೆಂ ಕರಾರ್, ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಲೋಕ್ ಪಿಸೊಚ್ ಜಾತಲೊ. ಚುಣಾವಾಕ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಾಜಾರ್ ದವರ‍್ಲೆಂ ತರ್ ಮಾಗಿರ್ ವೋಟ್ ಸಗ್ಳೆ ತುಕಾಚ್, ಪಳೆ ತುಂ.”
“ಭಯಂಕರ್ ಆಲೊಚನ್ ತುಜಿ. ಪೂಣ್, ಮೊಗಾ, ದಿಸಾಕ್ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್. ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಚುಕಾನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿಮೊಣ್ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ.”
“ಎಬ್ಬೆ! ತುಂ ಎಕ್ಲೊ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉರ್ಬೆಚೆರ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಕ್ ವೊತ್ಲೆಂಯ್. ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಂಡಲ್ ಪುಣಿ ಸೊಡ್ತೊನಾಂಯ್ಗಿ?”
“ಹಾಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂಚ್ ಸೀದಾ...... ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಖಾಯ್ಸ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ......”
ಆನಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಗಜಾಲಿ ಕರ‍್ತಾ ಕರ‍್ತಾಂ ಆಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ತಿಚೊ ನಾಸ್ಟೊ ನಿವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತರಿಕೀ ತಿಣೆ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಕ್ ನಾಸ್ಟೊ ಕರುಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆ ದಿಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಚೊ ನಾಸ್ಟೊ ತಿರ‍್ಸಾಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ತಿಣೆ ತಾಕಾ ಕೊಫಿ ಹಾಡಯ್ಲಿ. ತಿ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ‍್ತಾ ಕರ‍್ತಾಂ ತಾಣೆ ಯು’ಎಸ್ ಮಿಶ್ಯನಾಚಾ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಬರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಕಾ ವಿವರಾಯ್ಲಿ.
ಅಧ್ಯಾಯ್ 9 ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಮಫಿಯಾ ಝಜ್
1 . 2003 - ಮಫೀಯಾಚಿ ಗುಪಿತ್ ಸಭಾ
೨೦೧೨ ವರ್ಸಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆನಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ವಿರೋಧಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕುಟ್ಮಾ ಮಧ್ಲೆಂ ಝಜ್ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಗೆಲೆಂ. ಹಾಚ್ಯೆ ನಿಮ್ತಿ ಅಂತರ್-ಕುಟ್ಮಾ ಮಧ್ಲ್ಯೊ ಖುನಿಯೊ ಸದಾಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ೨೦೦% ಚಡ್ ವಾಡ್ಲ್ಯೊ, ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾ-ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಗಡಿರ್ ಆಸ್ಚಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಶ್ಹೆರಾಂನಿ. ಹೊ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಮುಕೇಲ್ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಕಾನೂನಾಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ತಕ್ಲೇ ಫಡಾಫಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಅಮ್ಖ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾನೂನಾಧಿಕಾರಿಂ ವಯ್ರ್ ಲಂಚ್ ಯಾ ಬ್ಲೆಕ್‌ಮೈಲ್ ದ್ವಾರಿಂ ರಾಜಕೀಯ್ ದಬಾವ್ ವಾಪರ‍್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ ಅಡ್ಕಳಿವಿಣೆ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಪಾವ್ತಾಲಿಂ.
ಹಿ ಗಂಡಾಂತರಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಆನಿ ತಡವ್ ಕರ‍್ನ್ ತರ್‌ಯಿ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಚಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಆನಿ ಆಸ್ತ್-ಬದ್ಕಾಚೊ ನಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ತಾಣಿ ಪಳೆಲೆಂ. ಆಬ್ರೆವ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬಾಂಕೊ ದೆ ಒಸಿಯಾನಿಯ ಬೆಂಕಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಮಾಗ್ಲಿ. ಹೆಂ ಬೆಂಕ್ ಗಪ್‌ಚುಪ್ ಆಸೊನ್ ಮಫಿಯಾಗಾರಾಂಚೊ ಕಾಳೊ ದುಡು ಧೊವೊ ಕರುಂಕ್ ವಾವುರ‍್ತಾಲೆಂ. ತಾಂಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ದಫ್ತರ್ ಮಕಾವ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ದಾವ್ಲ್ಯೊ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆನಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ‍್ಲೆಲ್ಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿಂ ಬೆಂಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಬೆಂಕಾಕಡೆ ಗುಪ್ತೊ ವೆವ್ಹಾರ್ ಚಲಯ್ತಾಲಿಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಚಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾಲೆಂ...
ಮಫೀಯಾಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ತಕ್ಲೆ ೨೦೧೩ ಜನೆರಾಚಾ ಎಕಾ ರಾತಿಂ ಮಕಾವೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸುಭದ್ರ್ ಕಸೀನೊಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಗುಪ್ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಡಿಗಾರ್ಡಾಂಕ್ ತಾಣಿ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ‍್ಲೆಲೆ. ಇಕ್ರಾ ಜಣ್ ಮಫೀಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಚೀನಾ, ಹೊಂಗ್‌ಕೊಂಗ್, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿವಿಂಗಡ್ ದರ್ಯಾ ವಾಟಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಭದ್ರತೇಗಾರಾಂನಿ ಕೊಣೆಂಚ್ ಶಸ್ತ್ರಾಂ ಭಿತರ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ, ಪೂಣ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹರ‍್ಚಾಕ್ ಹರ್ಕತ್ ಕೆಲಿನಾ. ಮಫೀಯ ಮಾಂಡ್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಂಗ್‌ರಕ್ಷಕಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ರಾವಯ್ಲೆ. ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಜಾಂ ಕಡೆ ತಾಂಕಾಂ ಖೆಳೊಂಕ್‌ಯಿ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಮಫೀಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ‍್ಧೊ ಆಸಾ ತೆಂ ಮತಿಂ ದವರ‍್ನ್ ಅಂಗ್‌ರಕ್ಷಕಾಂಕ್‌ಯಿ ಕಸಲೆಂಚ್ ಆಯ್ದ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹರುಂಕ್ ದಿಲೆಂನಾ.
ಹಿ ಜಮಾತ್ ಗುಪಿತ್ತ್ ದವರ‍್ಚಿ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಬಂದ್‌ಬಸ್ತ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಕಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕಸೀನೊಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆ ಸಯ್ರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರವಾಸಿಂ ಬರಿ ದಿಸ್ಲೆ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ದುಷ್ಟಿ ಜಮಾತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ತ್ಯಾ ಯಾ ಸೆಜಾರಿ ಗಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಚ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ವೊಸೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆದಾಳ್ಳೊನಾ.
ಅಂಗ್‌ರಕ್ಷಕಾಂ ಮದ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೊ ವಿಷಯ್ ತಾಕಾ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಕುಸ್ಕುಟಾ ಯೆದಿ ಚೂಕ್ ಘಡ್ಲಿ ತರ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಅವ್ಚಿತ್ ಮರಣ್ ಲಾಭ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಲುಯಿಸ್, ಎಲ್ ಲಿಯೊನ್. ತಾಚೆ ದ್ವಾರಿಂ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಗೂಢಾಚಾರಿಂಕ್ ಮಕಾವೊಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪುರ‍್ತೆಂ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಣಿ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೆ ಗೂಢಚಾರಿ ನಿಯೋಜಿತ್ ಕೆಲೆ. ತೆ ಪ್ರವಾಸಿಂ ಮಧೆಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.
ಮಕಾವೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಸೀನೊಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಫೀಯ ಗುರ‍್ಕಾರಾಂಕ್ ಜಮಾತ್ ಖಂಯ್ ಜಮ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಲಿಯೊನಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತೊ ಮಜತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಟೈಗರ್ ಕಸೀನೊಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮತಾಯಸಾನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗುರ‍್ಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ಸಂಗತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ. ಅಬ್ರೆವ್ ಮಫೀಯಾಚಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ದುಡು ಟೈಗರ್ ಕಸೀನೊ ದ್ವಾರಿಂ ‘ನಿತಳ್’ ಕರುಂಕ್ ಲಿಯೊನ್ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ.
ಅಧ್ಯಾಯ್ ನೋವ್: ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ಲೆಂ ಮಫೀಯ ಝಜ್
ಬಿಡಿ‌ಒ ಯೆವ್ಜಣೆಗಾರಾಂನಿ ಟೈಗರ್ ಕಸೀನೊ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಸುವಾತ್. ಥಂಯ್ಸ್‌ರ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕ್ ‘ತಾಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.’ ಜಮಾತ್ ಕಿತ್ಲಿಚ್ ಘುಟಾನ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸಿ‌ಐ‌ಎಚ್ಯಾ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ನದ್ರೆಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೆ ನಾಗರಿಕ್ ವಸ್ತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತೆಂಚ್ ಹೊಟೆಲ್ ತಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಲೆವಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಮೆರಿಕಾಚೆ ಗೂಢಾಚಾರಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಚೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಂಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ ತರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕ್‌ಯಿ ಮೊರ‍್ಚೆ ಸಂಭವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.
ಆಪ್ಲೊ ಪತಿ, ಲಿಯೊನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗೂಢಚಾರಿಂಕ್ ಮಜತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಶಿರ್ಕಾಲೊ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆಕಾಂತಾನ್ ಮುರ್ಗಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಮರ್ಣಾಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಬಗ್ಲೆಕ್‌ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಆನಿ ಆತಾಂ ಲಿಯೊನಾಕ್‌ಯಿ ತಾಣೆ ತಾಂತುಂ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಿವಿಯೆನಾಕಡೆ ಸಂಭವ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ನಂತರ್ ಆಪ್ಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತಪ್ ಲಿಯೊನ್ ಆಟವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಫೀಯಾಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ‍್ನ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚ್ಯೆ ಕರಂದಾಯೆಂತ್ಲೆಂ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಲಾಲೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಚಾನಕ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಏಕ್ ಅರ್ಥ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಶೆವೊಟ್ ಉದೆಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ ‘ಕೂಸ್ ಪರ್ತುಂಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ವಾಟ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
ಕೊಂಕ್ಲೆವ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಕ್ರೇಕ್ ಏಕ್ ಕರಾರ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಫೀಯ ಡೊನಾಂನಿ ದಸ್ಕತ್ ಕರ‍್ನ್ ತಾಚಿ ಎ‌ಎಕ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದವ್ರುನ್ ಘೆತ್ಲಿ . ಮೂಳ್ ಪ್ರತಿ ಕೊಂಕ್ಲೆವ್ ಆಸಾ ಕೆಲೆಲ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಸೊಡ್ಲಿ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂಚಾ ಅನುಮತೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಪಕ್ಷವಾದಿ ಆನಿ ವೆವಸ್ಥಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ಲೆ.
ಕೊಂಕ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ವಾದ್-ವಿವಾದ್, ಝಗ್ಡೆಂ, ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಣಿ, ಡೊನಾಂ ಮದೆಂ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಶಾಂತಿ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ಆಯೋಜಕಾಂಕ್ ಬರೆಚ್ ಭಂಗ್ ಜಾಲೆ. ಮತಾಯೆಸಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ವಿಷಯ್ ಡಿ‌ಇ‌ಎಕ್ ವಚುನ್ ಪಾವ್ತಾತ್, ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ‘ಕಿಡೊ’ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ ಮತಾಯೆಸ್ ರಾಗಾನ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲೊ. ಆಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಚಿ ತನ್ಕಿ ಕರಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ವಾತಾವರಣ್ ಶಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ.
ದುಬಾವಾಚೊ ಏಕ್ ಕಿಡೊ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ರಿಗೊನ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ತೊ ಘಾತ್ಗಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಾಕಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ. ಲುಯಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿರ್ ಉದೆಲಿಂ. ಲುಯಿಸಾಕ್ ತೊ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ದರ್ಯಾಂ ಒಳ್ಕತಾ. ತಾಚೆರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುಕ್ ಫಾವೊನಾ. ತರಿಕ್‌ಯಿ ಶಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಚಾ ಥಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉದ್ಕಾಂತ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್ಂಗಿ ಕಳ್ಚೆಂ? ಪೂಣ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ತೊ ‘ಕಿಡೊ’ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಯೆತ್‌ಗಿ? ಪೂಣ್ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಂ ತಾಕಾ ಕಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ತಾಕಾ ರೀಗ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತಕ್ಲಿ ಆಟಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಸಂಗತ್ ತಾಣೆ ಧಾಂಪುನ್ ದವರ‍್ಲಿ.
ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ವೊಡುಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಡೊನಾಂನಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆಪಾ’ಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಚಿ ತಾಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ನವೆ ನವೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಸೊಧುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಪುರ್ತೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಂ ಮದೆಂ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ‘ಜುದಾಸ್’ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. ಮತಾಯಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಜುದಾಸ್!
ಇಕ್ರಾ ಜಣ್ ಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಮತಾಯೆಸ್‌ಚ್ ಅಧೀಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ಬಾಪಯ್, ಹೆಕ್ಟೆರ್ ಆಬ್ರೆವ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ‘ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ’ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯಿಲ್ಲಿ. ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂಚೊ ಕಾಳೊ ದುಡು ತೊ ‘ದೊವೊ’ ಕರ‍್ತಾಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಚೊರಿಯಾಂ ಸಾಗ್ಸುಂಚಾ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಂತ್‌ಯಿ ತೊ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಮೆಕ್ಸಿಕೊಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ಏಕ್ ತನ್ಖಿ ಚಾಲು ಕೆಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ‘ಕೀಡ್’ ಆಸಾ ತಿ ಕೋಣ್? ಎಕಾ ಮಾಜಿ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಕರ‍್ಯಕರ‍್ತಾಕ್ ತಾಣೆ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಗಳ್ಸುನ್ ತಿ ‘ಕೀಡ್’ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಯ್ಲೊ. ಕಾರ್ಮೆನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಣೆ ಸೂಚಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ತ್ಯಾ ಪತ್ತೆದಾರಾನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಎಲ್‌ಲಿಯೊನಾನ್ ಮೊಲಾಂತ್ ಅಪಹರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಿಬಂಧೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಮಕಾವೊ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಕಾಂಯ್ ಚಡುಣೆ ಘಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಆಬ್ರೆವ್ ಘರಾಣ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ್ಯೊ ಮುನ್ನಾಯೊ ಸುರು ಕೆಲ್ಯೊ. ತಾಚೊ ‘ಸ್ಟೊಕ್’ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಥೊಡೊ ಹಳು ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಗಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಾಂತ್ ೨೦% ಭಡ್ತಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಮೊಲಾಂತ್‌ಯಿ ಥೊಡಿ ಸುಟ್ಕಾ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಂಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್‌ಚ್ ತಾಣೆ ವಿಕ್ರೊ ಕೆಲೊ. ತಾಣಿ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ ಮಫಿಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂಕ್ ತಿತ್ಲೊ ಭಗ್ಲೊ ನಾ. ದಂದ್ಯಾಂತ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಆಸ್ತಾಚ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣಿಂ ಕಾಂಯ್ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯ್ಲಿನಾ.
ಹೆಂ ಜಯ್ತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನಾಂತ್ ತಾಣೆ ೩೦% ಚಡಿತ್ ಮ್ಹಾಲ್ ವಿಕ್ಲೊ ಆನಿ ತವಳ್ ಹೆರಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಉಣೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್ ತೆ ಜಾಗೆ ಜಾಲೆ. ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕೋಣ್ ತರ್‌ಯಿ ಜುದಾಸ್ ಘಾತ್ ಕರ‍್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಚೆ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಘಾತ್ ಕರ‍್ನ್‌ಯಿ ಜಾಲ್ಲೊ.... ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತೊ ಜುದಾಸ್?
ಅಧ್ಯಾಯ್ 10: ಮೆಕ್ಸಿಕೊಥಾವ್ನ್ ಪಳಾಪಳ್
1
ಲುಯಿಸ್ ‘ಎಲ್‌ಲಿಯೊನ್’ ಹಾಚೆರ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಫಿಯ ಘರಾಣ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಗವ್ರವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಬ್ರೆವ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಕಾರ‍್ಯಕರ‍್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಪಾತ್ಯೆತಾಲೆ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮತಾಯೆಸಾನ್ ತಾಕಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂತ್ಲೊ ಮುಕ್ತ್ ಕರ‍್ನ್ ಮ್ಹಾಲ್ ಆನಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ದಾಖ್ಲೆ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಾಕಾ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಮತಾಯೆಸ್ ಲುಯಿಸಾಚಿಚ್ ಸಲಹ ಘೆತಾಲೊ. ತ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ತಾಕಾ ತಾಚೆರ್‌ಚ್ ಭರ್ವಸೊ. ಜಣಾಂಕ್ ಚೊರಿಯಾಂ ಸಾಗ್ಶಿತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಮತಾಯೆಸ್ ಲುಯಿಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್ತಾಲೊ. ಮತಾಯೆಸಾಚಾ ಬಾಪಯ್ ಬರಿಚ್ ಲುಯಿಸ್ ತಸಲ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾಕ್ ಬದ್ದ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ ಜಾತಾಂ ಲಿಯೊನಾನ್ ಆಪುಣ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂದ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಸ್ ಸರೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕುಟ್ಮಾ-ಜಿವಿತ್ ಸಾರುಂಕ್ ಅಪೆಕ್ಷಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಸಲೆ ಹಿಶಾರೆ ಒಂಪುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.
ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಮನವ್ಯೊ ಮತಾಯೆಸಾನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊನಾಂತ್. ಮಫಿಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂನಿ ಸುಟ್ಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮರಣ್ ಮಾತ್ರ್. ಸ್ವಂತ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಘರಾಣ್ಯಾಕ್ ರಿಗ್ಯೆತ್, ಪೂಣ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್‌ಯಿ ಸಾಧ್ಯ್‌ನಾ. ಪೊಲಿಸ್ ಹಾಕಾಚ್ ರಾಕುನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಸ್ವಾಧಿನ್ ಕರುಂಕ್ ತೆ ಜಾಣಾಂತ್.
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಲುಯಿಸಾಕ್ ಆಬ್ರೆವ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸರ್ವ್ ದಾಖ್ಲೆ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟವ್ನ್ ತಾಣೆ ಎದೊಳ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ‍್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ. ವಿಡಿಯೊ ಆನಿ ದಾಖ್ಲೆ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ದವರ‍್ಲೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಾವ್ರಾ ನಿಮ್ತಿ ಮುಕಾವೊ ಜಮಾತಿಚ್ಯೊ ಘೊಟೊಯ್ ಜಮೊ ಕರುಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಗಡಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಘಾತ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಸಬಾರ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ನಾಂವಾಂಯ್ ತ್ಯೆ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಿಂ ‘ಬಳಾಧಿಕ್’ ನಾಂವಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಭದ್ರತಿಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತಾಚೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಚೊ ಜೀವ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಜಾತಾಯಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ನಿಜಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ಲೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಅಪಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಮೆರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಪುಂಜಾವ್ನ್ ದವರ‍್ಲೆಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆಗಿ ತಾಣಿ ತ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂ ವಿರೋಧ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಘಡೆಂ ತಾಣಿಂ ತಾಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಕರ‍್ಚಿ ಸರ್ವ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿ ಮಾಹೆತ್ ತಸಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ನಿಮ್ತಿ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಕರ‍್ಚಾಂತ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸ್ಲಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಜೀವ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೆಚಿ ವರ್ತಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚಿ ‘ಡೆಟಾಬೇಸ್’ ಗುಪ್ತಿಂ ಸ್ಥಳಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಮಫೀಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ಉಬ್ಜಾತ್ ತರ್ ತಾಂಚ್ಯಾಂನ್ ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಬರಿ ಎಕಾ ಗುಪ್ರ್ಯಾ ‘ಸೇಫ್‌ಲಾಕರಾಕ್’ ವರ್ಗಾವುಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಜಾಯ್ಪುರ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಜಮೊ ಜಾತಚ್ಚ್ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ‘ಬೊಸ್ ರೊಡ್ನಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸಾಚೊ’ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ತವಳ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎನ್ ಏಕ್ ಸುಭದ್ರ್ ಬ್ರೀಫ್‌ಕೇಜ್ ತಾಂಕಾಂ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಲಿ. ತಾಣಿಂ ತಿ ಮಾಹೆತ್ ತಾಂತುಂ ಫಿಚಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಎಕಾ ಕೊರಿಯರ್ ಏಜೆಂಟಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಎಕಾ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಥಳಾರ್ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟ್ತಲೊ.
ಆಪುಣ್ ಆತಾಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪುಣ್ ಒರೆವಿಂಗಡ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಜೀವನ್ ಸಾರುಂಕ್ ಅಪೆಕ್ಷಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಿಶ್ಯಾರೆ ಲುಯಿಸ್ ಮತಾಯೆಸಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂ ಘಾಲ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಲುಯಿಸ್ ತೋಂಡ್ ಉಘಡ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆವ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಲುಯಿಸಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡುಂಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಲುಯಿಸ್ ಆನಿ ಮತಾಯೆಸಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಬರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೆಂ ಲುಯಿಸಾಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಕಾರ್ಮೆನಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಗೂಢಚಾರಿ ಕಾಮ್ ಮತಾಯೆಸಾಚಾ ಯಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಚಾ ಗಮನಾಕ್ ವಚೊಂನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನಾ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಆಬ್ರೆವ್ ಕುಟ್ಮಾಥಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಿಶ್ವಾಸಿಪಣ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಆತಾಂ ಉಬ್ಜಾಲಾಂ ತ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಂತ್ ಲುಯಿಸ್ ಖರೆಂಚ್ ಒದ್ದಾಡ್ತಲೊ. ಶೆವೊಟಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಆನಿ ಬರೆಂಪಣ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ತಾಣೆ ಬರೆಂಪಣ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ಸಿ‌ಐ‌ಎಚಾ ಮಜತೆನ್ ಕಾರ್ಮೆನಾ ಸಂಗಿಂ ಅಮೆರಿಕಾ ವಚುನ್ ಥಂಯ್ಸ್‌ರ್ ನವ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ‍್ಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ತಾಣೆ ಕೆಲಿ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ತಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚಾ ಮಫೀಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಘಾತ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಬ್ರಹದ್ ಮಾಹೆತ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆಪ್ಲೆ ಘುಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತೆಲಿ ‘ಕೀಡ್’ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮತಾಯೆಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಜಿ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಗೂಢಚಾರಿಕ್ ತಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಕೆದ್ನಾ ತರ್‌ಯಿ ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ದುಬಾವಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಗಮನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ತನ್ಖೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ದುಬಾವಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಎಕಾವೆಳಾ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಘುಟ್ ಫೊಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆದ್ನಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಘೋರ್ ಪರಿಣಾಮಾಕ್ ಆಪ್ಣೆ ತಯಾರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಗೂಢಚಾರಿಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಲುಯಿಸಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ತಾಚೆಕಡೆ ಆಪ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ತಾಣೆಂ ಬರೊಚ್ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ಧರ‍್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಘಟ್ಟ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ತೊ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ಲೊ.
ಮತಾಯೆಸ್ ಹ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತಕ್ಲಿ ಆಟಂವ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತಾಣೆ ಮಕಾವೊ ಜಮಾತಿ ಥಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್‌ಘಾತ್ ದಾಂಪುನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಹೆರ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಘಾತ್ ಲಿಪಂವ್ಚೆ ಬರಾಬರ್ ತೊ ಘಾತ್ಗಿ ಆಪುಣ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕಂವ್ಚೆ ಬರಿ ತಾಣೆ ಚಲಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹೊ ‘ಕಿಡಿಚೊ’ ವಿಷಯ್ ತಾಣೆ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೊ ಆಶೆಂ ಲುಯಿಸಾಕ್ ಪಳಾಪಳ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ಳೊ.
ತ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚಾ ಅಂತ್ಯಾಕ್ ಲುಯಿಸಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಪುರ‍್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ತವಳ್ ‘ಮ್ಹಾಲ್’ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಸಾಕ್ ಪಾಟಯ್ಲಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಲುಯಿಸಾಕ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಾಗ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಏಕ್ ವಿನಂತಿಯ್ ಪಾಟವ್ನ್ ದಿಲಿ. ‘ಮಿಶನ್ ಎರಂದಿಸ್ಸಿಮೊ’ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾತಲೆಂ ಆನಿ ‘ಮ್ಹಾಲ್’ ಸ್ವಾಧಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕ ಠರಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸಾನ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ತಾರ್ವೊಟಿ ಶಿಪಾಯ್ ‘ಮ್ಹಾಲ್’ ಸ್ವಾದಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಲೊ ತೊ ಥಂಯ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ‘ಮ್ಹಾಲ್’ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ಪಾವಂವ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಜಾತಲಿ.
ಲುಯಿಸಾನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಥೊಡಿ ರಜಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮತಾಯೆಸ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ರಚುನ್ ಘೆತ್ಲಲೊ ಮಕಾವೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಸಮ ಕರ್ಚಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಲುಯಿಸಾಕ್ ಹೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಪುರ್ತೊ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ಸ್ಟೋರ್‌ಕೀಪರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಮಕಾವೊ ಕರಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮತಾಯೆಸಾನ್ ಚಡಿತ್ ಮ್ಹಾಲ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ವಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಲುಯಿಸ್ ಜಾಣಾ. ತರ್‌ಯಿ ತಾಣೆ ಲುಯಿಸಾಕ್ ರಜಾ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲಿ ನಾ.
ಕಾರ್ಮೆನಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಗೂಢಚಾರಿ ಮಾತಾಯೆಸಾ ಕಡೆ ಯೇವ್ನ್ ತಿಂ ರಜೆರ್ ವೆತಾನಾ ಆಪುಣ್‌ಯಿ ತಾಂಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚುಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಒಪ್ಲೊ.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಪತ್ತೆದಾರಿಂ ಕಡೆ ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಯೋಜಿತ್ ಕೆಲಿ. ಪೂಣ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ಭದ್ರತಿ ಮತಿಂತ್ ದವರ‍್ನ್ ನಖ್ಖೀ ಜಾಗೊ ತಾಕಾ ತಿಳ್ಸಿಲೊನಾ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚಾ ಪುಯೆಬ್ಲಾ ಇಂಟರ್ನೆಶನಲ್ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಪನಾಮಾಚಾ ಎನ್ರಿಕ್ ಮಾಲೆಕ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಶನಲ್ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾಕ್ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹಫ್ತ್ಯಾ ಮದೆಂ ದೊನ್‌ಯಿ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಉಣೊ ಆಸೊನ್ ಹಾಂಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಪತ್ತದಾರಿ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ತಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಕ್ ಚಿಕೆ ಸಲಿಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಚತ್ರಾಯ್ ವಾಪಾರ‍್ಚಿ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಫೀಯಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲುಯಿಸಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವ್ರುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.
ವಳ್ಕಿಚೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಪುಯೆಬ್ಲಾ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.
ವಳ್ಕಿಚೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಪುಯೆಬ್ಲಾ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾಂತ್ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಕಾರ್ಮೆನಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಬಳ್ ಜಾಲೊ. ಪೂಣ್ ತೊ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಇಂಬ್ಬು ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಮೆನಾಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೆಟೆಂತ್ ಎಕಾ ಫೊನ್‌ಬೂತಾಲಾಗಿಂ ತೊ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ‍್ಚಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ತೋಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಳೆಲಾಂ ತಶೆಂ ದಿಸಾನಾತ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಫೊನ್‌ಬೂತಾಕಡೆ ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೊ ತೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಮೆನಾಕ್ ಘಟ್ಟ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಏರ್‌ಪೊರ್ಟಾಂತ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾನಾ ಗೂಢಚಾರಾಂತ್ ತರ್ಬೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯು‌ಎಸ್ ಮಿಶ್ಯನಾಚೊ ಕೊಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಭದ್ರತೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ತಲೊ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ ತರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.
ಆಪ್ಣಾಂಚೊ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ರಕ್ಷಕ್ ಹೊಚ್ ಜಾವ್ಯೆತ್‌ಗಾಯ್? ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ತೊ ವಿಚಾರ್ ದೆಗೆಕ್ ವೊಂದಾಯ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಚಿ ಅಂತರ್‌ಮಳಾ ಜಾಗಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತವಳ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಚಡುಣೆ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಲುಯಿಸಾಕ್‌ಯಿ ಭಾಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆತಾನಾ ತೆಂ ಘಡ್ಬಡ್ಲೆಲೆಂ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಉಚಾರ್ತಾ ಪಾಸುನ್ ಶಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಠರಾಯ್ಲೆಂ.
ತೊ ಮಫೀಯಾ ಗೂಢಚಾರಿ, ‘ಎಡ್ವರ್ಡೊ’ ನಾಂವಾಚೊ, ಕಾರ್ಮೆನಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಹರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾವ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಾತ್ರಿ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಫೊನ್‌ಬೂತಾಕಡೆ ತೊ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ತಿ ತಾಚಿ ಚೂಕ್. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಅಪರಿಚಿತಾಂ ಅಚಾನಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಭೆಟ್ಲಿಂ ತರ್ ತೆಂ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಮತಿಕ್ ವ್ಹರ‍್ನಾ ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಭೆಟ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ವಳ್ಕಾತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಸಂಭವ್ ಉಣೆ. ಎಡ್ವರ್ಡೊಚಿ ಸಮಸ್ಯ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವೆಕ್ತಿ ಯಾ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಗೂಢಚಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎದೋಳ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಸಕೊನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್ ಆಪುಣ್ ತೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್ ರಾಂವ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಪುತ್ ಘಾಲೊ.
ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಭರೊನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲುಯಿಸ್ ವಿಮಾನಾಚಾ ಮದ್ಗತ್ ಇಕೊನೊಮಿ ವರ್ಗಾಂತ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಬಗ್ಲೆಚಿ ತಿಸ್ರಿ ಬಸ್ಕಾ ಖಾಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಸಾಲ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪನಾಮಾಕ್ ವೆಚೆಂ ತೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಘಂಟೆ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಘೆತಾಲೆಂ. ನಮ್ಯಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಜೆವಣ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ಟ್ರೇ ತಾಕಾ ದಿತಾನಾ ತೆಂ ದಿತೆಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಲೆ ಬರಿ ಜಾಲೊ. ಟ್ರ್ರೇಂತ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾಲಿ ಕಪ್ಪಾ ಪಂದಾಕ್ ದಾಕ್ಟುಲಿ ಏಕ್ ಚೀಟ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಕಪ್ ಉಕಲ್ನಾಶೆಂ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ನಕ್ಷೆಚಾ ಆಧಾರಾನ್ ಚೀಟ್ ವೋಡ್ನ್ ಸ್ವಾದಿನ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಟ್ರೇ ಹೊಲ್ಡರಾಚಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ಸೊಡವ್ನ್ ವಾಚ್ಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀನ್ಸಾಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ಉಣೆ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಘಟ್ಟ್ ಜೆಂವ್ಲೆಂ.
ಲುಯಿಸ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ನಾ. ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕರ‍್ತಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ತಾಣಿ ನಿದೊನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊ.
“ಹಾಯ್, ಹಾಂವ್ ರಿಕ್. ತುಜೆ ಪಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಲಾಗ್ಲಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಂ. ತುಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಸಾಲ್ ಸೊಡ್ನ್ ತೊ ಬಸುನ್ ಆಸಾ. “ಫ್ರೀಡಮ್ ಎವೆನ್ಯು” ಹಾಚೆರ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಹೊಟೆಲ್ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ ವಚಾ ಪೂಣ್ ರಿಸೆಪ್ಶನಾ ಲಾಗಿಂ ವಚನಾಕಾತ್. ರೆಸ್ಟ್‌ರೂಮ್ ಖಂಯಾಸಾ ಪಳಯಾ. ತಾಚೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಾ ಕಡೆ ವಚುಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಆಸಾತ್. ದೆಂವೊನ್ ವಚುನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾಕುನ್ ರಾವಾ,” ಅಶೆಂ ತ್ಯೆ ಚಿಟಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
1. ಪಳುನ್ ವೆಚೊ ಉಪಾಯ್
ಪಾರ್ಕಿಂಗಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ರಾಕ್ತಾನಾ ರಿಕ್ ಉದೆಲೊ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ತಾಂಚೊ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ದಿಲಿ. “ಹೆಲೊ ಗೈಸ್, ಐ ಎಮ್ ಡ್ರಾಕುಲಾ” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ
“ಎಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಝನ್ಸ್” ಹಾಂಗಾಸರ್ ಒಳೊಕ್ ಥಿರಾಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಪ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಂ ನಿರಾಳ್ ಜಾಲಿಂ.
“ಹೊ ಜಾಗೊ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭಂಗ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಂ. ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ಧರಾ ತುಮ್ಚಾ ಕುಡಾಚಿ ಚಾವಿ. ತುಮ್ಕಾಂ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಕರ‍್ನ್ ಜಾಲಾ. ವಚುನ್ ಥೊಡೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆಯಾ. ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಶಹರಾ ಮದ್ಗತ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ‘ಲಾ ಅವೆಂತುರಾ’ ಹೊಟೆಲಾಂತ್. ಹೆಂ ತುಮಿ ಬೊಂವ್ಡೆರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಖಂವ್ಚಾ ಪಾಸತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಆನ್ಯೆಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರ‍್ತಲೆ. ಥಂಯ್ ತುಮ್ಕಾ ಎಜೆನ್ಸಿಚೆ ಜಣ್ ಭೆಟ್ತಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಹಾಂಗಾಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ. ಹಾಡ್ಚಿ, ವ್ಹರ‍್ಚ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ...”
ರಿಕ್ ಚಲ್ಲೊ.
ಹಾಂ, ಮ್ಹಜೊ ದುಬಾವ್ ಖರೊ ಜಾಲೊ. ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ ತೊ ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?” ಕಾರ್ಮೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.
ಲುಯಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಮತಾಯೆಸ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಖೆಳ್ತಾ. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಹಾಂ ಹೂಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ರಜೆರ್ ವಚುಂಕ್ ದಿಲಾಂ ತಾಣೆಂ. ಆಮಿ ನೀಜಾವ್ನ್ ರಜೆರ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಚ್ ಚಲಜೆ.”
ಸಾರ್ಕಿ ಸಾಂಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಕರ‍್ನ್ ತಿಂ ಲಾ ವೆಂತುರಾಕ್ ಗೆಲಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಣಿ ಬರಿಚ್ ಮಜಾ ಕೆಲಿ, ಪೂಣ್ ಪಿಯೆಲಿನಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಿಲ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಣಿ ತಾಕಾ ದಸ್ಕತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಲಿ. ಪಯ್ಶೆ ದಿಲೆನಾಂತ್. ತಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲೊ ಪಾಟ್ಲವ್ದಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಮಿಶಿಯೊ ದವರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ತಾಕಾ ಶೀದಾ ಪಳೆಲೆಂ ನಾ, ವಾಂಕ್ಡೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಮಾತ್ರ್.
“ತಾಕಾ ಆಪ್ಲಿ ವಳಕ್ ಪ್ರಸಾರುಂಕ್ ನಾಕಾ ದೆಕುನ್ ವೇಸ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್. ಪೂಣ್ ಹೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ಗೂಢಚಾರಿ ಕಾಣಿಯೊ ಬರ‍್ಯೊಚ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಲೆಂ” ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ತೊ ಮಾಜಿ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಏಜೆಂಟ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ನೆಣಾಂ. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ತಾಚಾ ವಾಂವ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಫಳ್ ಮೆಳುಂದಿ. ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ? ಎಕ್‌ಚ್ ಆಮಿ ಸಲ್ವಾತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಯಾ ಜಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮದ್ಯಾನೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿಂ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಎಕಾ ಲೊಕಾಟ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಚೀಟ್ ರಾಕುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ: ಆನಿ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗಾಕಡೆ ವ್ಹಡೊಲ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮೆಳಾ.
ಥಂಯ್ಸರ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ರಾಕುನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಿಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೊ ತಶೆಂಚ್ ಚಲ್ಲೊ. ದೋಗ್ ದಿಂಡೆ ಮನಾಯ್, ಎಕ್ಲೊ ಚಾಲಕಾಚಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ತಾಚಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮಾಜಿ ಸೊಜೆರಾಂ ಬರಿ ತೆ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ತಾಣಿಂ ಹಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.
“ಹಾಂವ್ ಜೆಫ್ ಆನಿ ಹೊ ಜೆರಿ....” ಡ್ರೈವರಾನ್ ಒಳೊಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಳೊಕ್. ತಾಣಿ ಪಯ್ಣ್ ಧರ‍್ಲೆಂ ಆನಿ ತುರ್ತಾನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಆಮ್ ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ ಧರ‍್ನ್ ಉತ್ತರೀ ಪಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲಿಂ.
“ಆಮಿ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ವಚುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ೪೫ ನಿಮಿಷಾಂನಿ ಆಮಿ ಗಡ್ ಉತರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಿ ಲಾಗಿಂ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ. ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಫಳಾರಾಕ್ ತುಮಿ ಹಾಂಗಾ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಯ್ತಾರ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ತಡವ್ ಕರ‍್ನ್ ಉಟ್ತಾ. ತುಮಿಂಯ್ ನಿದುಂಕ್ ವಚ್ಯೆತ್. ನಾಸ್ಟೊ ಆನಿ ದನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕರ‍್ಯೆತ್,” ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
“ತುಮ್ಚೆ ಪಾಸ್‌ಪೊರ್ಟ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ. ರಿಕ್ಕಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೆಂ.”
ಕಾರ್ಮೆನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ. “ಫಿಕಿರ್ ನಾಕಾ. ತಾಣೆ ಪುರ್ತೆ ವಿವರಾಯ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.”
ಗಡ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಉತರ‍್ಲಿಂ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾನಾಂಚ್ ವಿಜಾ ಮಾರ‍್ಚಿ. ವಿಜಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಜೆರಿನ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲೊ.
ತಾಂಚೊ ಠಿಕಾಣೊ ಸಾನ್ ವಿಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಪನಾಮಾಚಾ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ರ‍್ಯಾಂಚಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಶ್ಯನಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.
ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸಗ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ದಾಖ್ಲೆ ಹಾಡ್ನ್ ಸಾನ್ ವಿಟೊಂತ್ ಸಿ‌ಐಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ದಿಲೆನಾಂತ್? ಸಗ್ಳೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಸಂಪ್ತೆಂ. ಪೂಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಯಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ. ತಾಂತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ಜಂಜಟ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಚಡುಣೆ ಜಾವ್ಯೆತೆಂ ಆನಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವಚ್ಯೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಅಸಲೊ “ಕಾನುಬಾಹಿರ್” ಮ್ಹಾಲ್ ಸಾಗ್ಸಿತಲಿಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಭಿಜುಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಏಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಯ್ತ್. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ “ಎರಂದಿಸ್ಸಿಮೊ” ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ವಿಸ್ತ್ರತ್ ತಯಾರಾಯ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ಹಿ ಭೆಟ್ ವಿಸ್ತ್ರತ್ ಥರಾನ್ ಚಲ್ಲಿ. ದೊನ್‌ಯಿ ವಾಂಟ್ಯಾಚಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ. ಲುಯಿಸಾಕ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಪಾಸ್ಪೊರ್ಟ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಉದೆಶಿಂ ತಾಚ್ಯೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಬೊಟಾಂಚ್ಯೊ ಅಚ್ಚ್ಯೊ ಜಮೊ ಕರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ. ಫುಡ್ಲಿ ಭೆಟ್ ೨೦೧೩ ಸಪ್ಟೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ಆಸಾ ಕರ‍್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ತಿಂ ಸಸ್ಣಾಕ್ ಮಫೀಯಕ್ ಪಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲೊ. ಸಪ್ಟೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ರಜೆರ್ ವೆಚೆಂ ತಾಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕರ‍್ಚೆಂ ತೆಂ ಲುಯಿಸಾಕ್‌ಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.
ಪನಾಮಾಚಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ಜೆರಿ ಆನಿ ಜೆಫ್ ಕಡೆ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ರಾಜ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪಾಸ್‌ಪೊರ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತ್ಲೆಯ್ ಪಾವ್ಟಿ ಗಡಿವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಶ್ಯಾರ್ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.
ತಾಂಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲಲೊ ತೊ ವೆಕ್ತಿ ಪನಾಮಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಪೂಣ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಿ ತಿಂ ಪನಾಮಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಶಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ.
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೂಢಚಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವರ್ದಿ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಿನಾ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಫೊನ್‌ಬೂತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣಿ ಫೊನಾಂ ಕೆಲೆಲೆ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ. ತಿಂ ಠಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ತಾಣೆ ಕೊಣಾಯ್ಚೆ ತರ್‌ಯಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ‘ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್’ ಹಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಮತಾಯೆಸಾನ್ ತಾಕಾ ಸುಚಯ್ಲೆಂ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮತಾಯೆಸ್ ಬಿಝಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಯೆತಾನಾ ಲುಯಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ಚೊರಿ ಧರ‍್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮತಾಯೆಸಾನ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತೊ ವಿಷಯ್ ಮತಿಚಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಲೊಟುನ್ ದವರ‍್ಲೊ.
ಲುಯಿಸಾಕ್ ಮತಾಯೆಸಾಚಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದಿಸ್ಲಿನಾ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಬರೊಚ್ ಉರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಮುಕಾರ‍್ಸುನ್ ಗೆಲೊ. ಪೂಣ್ ಮತಾಯೆಸ್ ಕಿತೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಶಿಂತ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ದುಬಾವಾಚೊ ಕಿಡೊ ಲುಯಿಸಾಚೊ ಮೆಂದ್ದು ಕಾಂತವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪನಾಮಾ ವೆತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗೂಢಚಾರಿಚೊ ಪತ್ತೊ ಧರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಯ ವ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಪ್ಟೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ರಜಾ ಮತಾಯೆಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಶಿ ತಾಂಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ?
ಮಾಹೆತ್ ಸಾಗ್ಸುನ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗೂಢಚಾರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಏಕ್ ವಿಸ್ತ್ರತ್ ಯೋಜನ್ ಘಡುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನ್ಯೆಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ ತಾಂಚಾ ಬೇಂಕ್ ಎಕಾಂವ್ಟಾಂತ್ ಕನಿಶ್ಠ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರಯ್ಜಯ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಠಿಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಎಕೌಂವ್ಟಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಪುಣಿ ಕಾಡ್ಲೆ ತರ್ ತಾಂಚಿ ಖರಿ ಒಳೊಕ್ ತಾಣಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾತಲಿ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಣಿ ವೆತಾನಾ ರಜೆಕ್ ವ್ಹರ‍್ತಾತ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಉರುಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚಾಜಯ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಬಾವಾಕ್ ಇಡೆಂ ದಿಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾತಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆನಿ ಲುಯಿಸಾಕ್ ಹೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬದಿಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚೆಂ. ಆತಾಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾತಲೆಂ.
ತಿಂ ಪನಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆವ್ನ್ ಹಫ್ತೊ ಜಾತಾನಾ ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ಆವಯ್ ತಾಂಚಾ ಪುತಾಕ್, ಲಾಜರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಎದೊಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಡಿ‌ಇ‌ಎನ್ ವೆವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಘರಾ ತಿಂ ಗೆಲಿಂ.
ಅಧ್ಯಾಯ್ 10: ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಥಾವ್ನ್ ಫಳಾಪಳ್.
3. ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚುಂಕ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಇರಾದೊ.
ಲುಯಿಸಾನ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಕ್ ವ್ಹರ‍್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬದ್ಕಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ ಎಕಾ ದಲಾಲ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತಾಣಿಂ ಎಕ್ ಎಕಾ ಕುಡಾಚೆಂ ಘರ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಮುಂಗಡ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಾನ್ ಜೋಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಕಡೆ ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ದಲಾಲ್ಯಾ ದ್ವಾರಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಿಡ್ಕ್ ಬಿಜಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ನವ್ಯಾ ಘರಾ ಧಾಡುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ರಾತಿಂಚೆಂ ತಿಂ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊಚ್ ಸಾಮಾನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ‘ಫೊರ್‌ವಾರ್ಡಿಂಗ್’ ಏಜೆಂಟಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡ್ ಘೊಟಾಳೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಬದ್ಕಾ ಸಂಗಿ ಜಮಾವ್ನ್ ದವರ‍್ಲೆಲೆ ಮಾಹೆತಿಚೆ ದಾಖ್ಲೆ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆ.
ಮಫೀಯ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚಿ ರೀತ್ ನೀತ್, ತಾಂತುಂ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ, ಮಾಧಕಾಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಗ್ಸುಂಚ್ಯೊ ವಾಟೋ - ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ವಿವರ್ ತ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿಚಾ ಪುಂಜ್ಯಾಂತ್ ಆಟಾಪುಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಸಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಲುಯಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕಾರ್ಮೆನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತಾಕಾ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಕಾಡ್ಚಿ ಸಾಹೆತ್ ಒದಗ್ಸುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತಿ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸೊನ್ ತಾಚಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಬಸಯಿಲ್ಲಿ. ಚೊರಿಯಾಂ ಆಯ್ಕುಂಚಿಂ ಸಾಧನಾಂ ತಶೆಂ ವೈಫೈ ಆಸ್ಲಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ವಿಡಿಯೊ ಕೆಮರಾಯ್ ಒದಗ್ಸಿಲ್ಲೆ. ಲುಯಿಸಾಕ್ ಮಫೀಯಾ ವಯ್ರ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ಚೆಂ ತಶೆಂ ಸದಾಂಚೆ ಬರಿಚ್ ವರ್ತನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಜಾತಾಲೆಂ. ಆಬ್ರೆವ್ ಕುಟ್ಮಾಕಡೆ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲಲೊ ನಿಷ್ಕಳಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಪೀಯ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ತಾಚೆಂ ನಿತಳ್ ನಡ್ತೆಂ ಹಾಂಚೆ ನಿಮ್ತಿ ತಾಂಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ.
ತಿ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ಮಾಹೆತ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆ ವಿಶಿಂ ತಾಣಿ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಕಡೆ ವಿಚಾರ‍್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ ನಾ. ಧಾಡ್ಲಲೊ ಮ್ಹಾಲ್ ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ಪಾವ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ದರುನ್ ತಿಂ ಬಸ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಲ್ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಿ‌ಐ‌ಎಕ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಂ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್‌ಚ್ ತಿಂ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ಮಫೀಯಾ ಘರ‍್ಚಾ ಎಕಾ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಳಾ ಲುಯಿಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಆಟ್-ಧಾ ದಿಸಾಂಚಿ ರಜಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ಮತಾಯೆಸಾಚಾ ಕಾನಾಂತ್ ಫುಂಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮತಾಯೆಸ್ ಬರ‍್ಯಾ ‘ಮೂಡಾರ್’ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಕಾವೊ ಸೊಲ್ಲೊ ತೊ ಸರಾಗ್ ಮೊಡುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಜಯ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಪ್ತಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ವಿರೋಧ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚೊ ಹಿಶ್ಯಾರೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಲುಯಿಸಾಚ್ಯಾ ವಿನತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಲೊಚೆನ್ ಕರ‍್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮತಾಯೆಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮಫಿಯಾ ಮಂಡ್ಡ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ತಾಣೆ ಪಾರ್ಟೆಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಲುಯಿಸಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾರ್ಮೆನ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮತಾಯೆಸ್ ತಾಕಾ ದುಬಾವಿ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಪಳೆತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ತೆಂ ಭಾವನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಲೆಂ ನಾ. ಆಪ್ಣೆಂ ತಾಕಾ ಖುದ್ ಭೆಟಾನಾತ್ಲೆ ಬರಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಎಡ್ವರ್ಡೊಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ ತಶೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಲುಯಿಸಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.
ಮಕಾವೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಮೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮತಾಯೆಸ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಂತುಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಪಡ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಶೆವೊಟಿಂ ತಾಣೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಘಡ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ನಾಶೆಂ ಬೊಲ್ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾ ಮದೆಂ ಘುಸ್ಲಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹೆರಾಂಕ್ ಹೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಒಪ್ಲೆ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಮತಾಯೆಸಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆ ಥಂಯ್ ಖುಶ್ ಜಾಲೊ. ಆಪ್ಣೆ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ ಮಫೀಯ ಕುಟಂಬ್ ಘಡ್ನ್ ಲುಯಿಸಾಕ್ ತಾಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ತ್ ಕರ‍್ಚೆವಿಶಿಂ ತೊ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಆಲೊಚನ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಮಧೆಂ ಘುಸ್ಲಲೊ ಜಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಬೊಟ್ ಜೊಕ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತವಳ್ ಹೆರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಲುಯಿಸಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತೆಲೆ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಶಾಬಿತ್ ಉರ‍್ತಲೊಂ. ಆಶೆಂ ತಾಚಿ ಕಪಟಿ ಮತ್ ಧಾಂವ್ತಾಲಿ. ಪೂಣ್ ತೆಂ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್. ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ತರ್‌ಯಿ ಲಾಗ್ತಲಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ತಂತ್ರ್ ಬದಲ್ತಲೊ ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಚಡಿತ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಮಾಯಿಲ್ಲೆ ಜಾತಲೆ.
ಎಕ್‌ಚ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ತಿ ‘ಕೀಡ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರ‍್ನ್ ದಾಕಯ್, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಸಳ್, ಆಶೆಂ ಮತಾಯೆಸಾನ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಖಡಾಕಡ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಲುಯಿಸಾನ್ ಮೊಲಾಂತ್ ಅಪಹರಣ್ ನಾಟಕ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೊಲ್ ಪೊಲಿಸ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪನಾಮಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಂಚೆ ದುಬಾವ್ ಥಿರ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ತಾಂಚೊ ಜಾಯ್ತೊ ಮ್ಹಾಲ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಆಶೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ನಷ್ಟ್ ತಾಣಿ ಭೊಗ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ನಿರಂತರ್ ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಕಾರ್ಮೆನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಬೂತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫೊನಾಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆತಾಂ ಉಣೆ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಕಾಲ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆ ಎಡ್ವರ್ಡೊಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಎದೊಳ್‌ಯಿ ಜಾವ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫುಡಾರಾ ಥಂಯ್ ಪಳೆತಾನಾ ತೊ ಸಲ್ವಣಿ ಒಪುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಜಾಲೊ. ಚಡಿತ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ ಠರಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಮೆನಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ರಾತಿಚೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚೊ ಪಾರೊತ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಶೆವೊಟಿಂ, ಜುಲಾಯ್ಚಾ ಆಕ್ರೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೂಢಚಾರಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಥೊಡೊ ದಮ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ತಾಕಾ ಒದ್ಗೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.
ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ತ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ಸಾಗ್ಸುನ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಜುಲಾಯಾಂತ್ ನಿಮಾಣೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಅಗೊಸ್ತಾಚೆ ಆಕೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ದವರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ವಸ್ತುನಿಂ ದೀಸ್ ಸಾರಿಜೆ. ಮತಾಯೆಸಾನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ ಯಾ ನಾ, ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧ ತಾರ್ಕೆರ್ ತಿಂ ತೊ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಲಿಂಚ್. ವೆಗಿಂಚ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ತಾಂಕಾಂ ಪುಳಕಿತ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಚ್ ದೀಸ್ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿಚ್ ಉದ್ವೆಗ್‌ಯಿ ಚಡ್ತಾಲೆ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಚಾಬೊನ್ ಪಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. ದಿಸಾಕ್ ಝಗಡ್ತಾಲಿಂ, ಪೂಣ್ ರಾತಿಂ ಏಕ್ ಜಾತಾಲಿಂ ಆನಿ ದಿಸಾಚೆಂ ‘ಟೆನ್ಶನ್’ ವಿಸರ‍್ತಾಲಿಂ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತಾ ವಾಹನ್ ಪೊಂಡ್ಕುಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಧಾಂವೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣಿ ಒಪುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಝಗಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಹರ‍್ಯಕೆ ದೀಸ್ ಜಸೊ ಜದೆವ್ನ್ ಯೆತಾ ತಸೊ ಘಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ತಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ.
ಜುಲಾಯ್ಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಣಿ ಆಪ್ಲೆಂ ನಿಮಾಣೆ ‘ಶಿಪ್‌ಮೆಂಟ್’ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕಾರಾರ್ ತೆಂ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಚಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾವಯ್ಲೆಂ. ರಾತಿಚೊ ವೇಳ್. ಗುಮಾಸ್ತಾನ್ ಮ್ಹಾಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ರಶೀದ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ವಚುಂಕ್ ದಿಲೆಂ. ಮ್ಹಾಲ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಯಾರ್ ದವರ‍್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಮುಕಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಬಸುನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಣೆ ದೆಕ್ಲೊ.
ಪೊಲಿಸ್ ಸಿ‌ಐಡಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಒಳಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ. ರಾತಿಚೆಂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಗ್ಸಿತಾತ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಆಸಾಂ. ಗುಮಸ್ತಾನ್ ನಮೃತಾಯೆನ್ ತಾಚಿ ಐಡಿ ವಿಚಾರ‍್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ನಕ್ಲಿ ಸಿ‌ಐಡಿ ಐಡಿ ದಾಕಯ್ಲಿ. ನಿಮಾಣೆ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಾಚೊ ದಾಖ್ಲೊ ತಾಣೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೆಲೊ. ಆಕಾಂತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗುಮಾಸ್ತಾನ್ ತಾಕಾ ತೊ ದಾಖಯ್ಲೊ. ತೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಮ್ಹಾಲಾ ಸರ್ಶಿ ಗೆಲೊ ಆನಿ ದಾಖ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಣ್ಸಿಲಾ ತೊಚ್ ಮ್ಹಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಕರ‍್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ ದೊನಾಂಯ್ಚ್ಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ತೊ ದಾಖ್ಲೊ ಗುಮಾಸ್ತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಾಲ್ ಧಾಡ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ತಿಳ್ಸಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಭೆಸ್ಟಾಯ್ಲೆಂ. ಭಿಂಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಮಾಸ್ತಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಶೆಂ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಜ್ಯೆಚಾ ಫೊಂಡಾಚಿ ಆಣ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಲುಯಿಸಾಚೆಂ ಘರ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ ನಾ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಹತಾಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಫಟ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂನ್ ತೊ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ಚಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಶೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಝೆಮೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲುಯಿಸಾಗೆಲೆಂ ಕಾರ್ ಚಾಲು ಕೆಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ತಾಚಾ ಕಾನಾಂನಿ ಸಾದ್ಲೊ. ಲುಯಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನ್ಂಚ್ ತ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಖ್ಖಿ ಕರ‍್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಣೆ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಕಾರಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.
4 ಎಕಾ ಪತ್ತೆದಾರಾಚೆ ಸಂಕಟ್
ಎಡ್ವರ್ಡೊ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಮತಾಯೆಸಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಹಿಶ್ಯಾರೊ ಮೆಳ್ಳಾ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ತಾಚೆರ್ ವಾವುರ‍್ನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮಹಿನ್ಯಾಚೆ ಆಕ್ರ್ರೆ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ ತರ್ ಆಪುಣ್ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಸಾಂಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಮತಾಯೆಸಾನ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಕಸಲೊ ಹಿಶ್ಯಾರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂನಾ. ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಎಡ್ವರ್ಡೊಚಾ ಶಾಥಿಚೊ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಗೋಸ್ತ್ ಆಕ್ರೆ ಭಿತರ್ ಫಾವೊತೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ ತರ್ ಸಗ್ಳೆ ಪ್ರಕರಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೊ.
ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಥಂಯ್ ಆತಾಂ ಥೊಡೊ ಹುರುಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಲುಯಿಸಾಚಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಸೊಧುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸಿವಿಕ್ ಹೊಂಡಾ ಕಾರಾರ್ ತೊ ಸೀದಾ ಲುಯಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನ್ ರಾಂವ್ಚಾ ಘರಾ ತೆವ್ಶಿ ಗೆಲೊ. ಲುಯಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಥಂಯ್ ವಚುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಕಾರ್ಮೆನ್‌ಯಿ ಘರಾಕ್ ಥಾಲೆಂ ಮಾರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಶಹರಾ ಕುಶಿಂ ಗೆಲೆಂ. ಕಾರಾರ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ತರ್‌ಯಿ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಲೊ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ನಿಮಿಷಾಂ ಧಾರಾಳ್ ಪುರೊ.
ಎಡ್ವರ್ಡೊ ಆಡೊಸಾಕ್ ದವರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಲುಯಿಸಾಚಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ್ ದ್ವಾರಾ ಕಡೆ ಪಾವ್ಲೊ. ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳೆತಲಿಂ ದಿಸ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮಿನುಟಾಂನ್ ತೊ ಚೋರ್ ಚಾವಿಯೆನ್ ದಾರ್ ಉಘ್ಡುನ್ ಭಿತರ್ ಘುಸ್ಲೊ. ಕೊಣ್‌ಯಿ ಚೊರಿಯಾಂ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ದಾರಾಕಡೆ ಕಸಲೆಯ್ ಉಪಾವ್ ಮಾಂಡುನ್ ನಾತುಲ್ಲೆ.
ಘರ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಹಿಂ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾ ಯಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಪಳಾಪಳ್ ಘೆವುನ್ ವೆಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಘರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಿಜ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಕುಕರ್, ಉಂಬೊಳ್ಚೆಂ ಮೆಶಿನ್ ಆನಿ ಥೊಡಿ ಕಟ್ಲೆರಿ. ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ವಸ್ತುರ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಯೆತ್.
ತೊ ಘರಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ನ್ ವಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಒಟ್ಟುಕ್ ಧಾ ನಿಮಿಷಾಂಯಿತ್ಲಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಚೆಂ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಶಿರ್ಕತೊಂ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊಂ! ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಓಂಠ್ ಚಾಬ್ಲೆ..
ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಕಾರ್ ಚಾಲು ದವರ‍್ನ್ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಭಿತರ್ ವಚುನ್ ದೋನ್ ನಿಮಿಷಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಚ್ ವಾಟೇನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವುನ್ ಗೆಲೆಂ.
ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಆಪ್ಣೆ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕ್ರಮಾನುಸಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನೋಟ್‌ಬುಕಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಸಂಗತ್ ಆತಾಂ ತಿರ್ಸಾಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರೆಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಫುಡೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಚೊ ಆಟವ್ ಕೆಲೊ. ದೊಗಾಂಯ್ ಜಣಾಂ ಗಾಂವ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಘರಾ ಭಿತರ‍್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತೆಂ ಘಡಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಂದ್ದಾಜ್ ಕರ‍್ಯೆತಾಲೊ. ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲುಯಿಸಾನ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ರಜೆರ್ ವಚುಂಕ್ ಮತಾಯೆಸಾಚಿ ಪರ್ವಣ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾಗಿ? ಯಾ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ವಚುನ್ ಆಸಾಗಿ? ತಾಂಕಾಂ ಪೂತ್ ಆಸಾ ತೊ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಪಾವ್ಲಾ ಖಂಡಿತ್. ತೆಂ ಪುತಾ ಸಂಗಿಂ ಆಸೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆತಾಗಿ? ಲುಯಿಸ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಹಾಂಗಾ ರಾವ್ತಾಗಿ? ಆಸೊಂ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಪುರೊ.... ಆತಾಂ ಕೊಸ್ಟರಿಕಾಂತ್ಲೊ ವಿಳಾಸ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಿಜೆ. ನೋಟ್ ಬುಕಾಂತ್ಲೊ ದುಸ್ರೊ ಐಟಮ್.....
 
ಆದ್ಲೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಮ್ಹಾಲ್ ಧಾಡ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ವಿಸರ‍್ಲೆಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ತಾಕಾ ತಿ ದಿಸ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾಕಾ ತಿ ಧಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪೂಣ್ ದಿಸಾ ಮದೆಂ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದಪ್ತರಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ತೆಂ ಕಾವ್ಜೆತಾಲೆಂ. ಎದೊಳ್ಚೊ ಸಾಮಾನ್ ದೀಸ್ ಬುಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ತಾಣಿ ತ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಉರ‍್ಲ್ಯಾ ತಿ ವಸ್ತ್ ಕಶಿ ಪುಣಿ ದಿಸಾಕ್‌ಚ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಠರಾಯ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ನ್ ವೆತಾನಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಡಾಸ್ ಜಾತಾನಾ ಅರ್ದಿ ವಾಟ್ ಸಾಗ್ಸಾಲ್ಲಿ. ತಕ್ಷಣ್‌ಚ್ ತಾಣಿ ಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಗುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಎಡ್ವರ್ಡೊನ್ ಘರಾಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ‍್ನ್ ವಚುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.
ಕಾರ್ಮೆನ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದಫ್ತಾರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ರಾತಿಂಚೊ ಗುಮಾಸ್ತ್ ಅಜೂನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕೊಣಾಕಡೆ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಮೆನ್ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ರಾವವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಬಹುಷಾ ದಿಯೆಗೊ ಡಿಮೆಲ್ಲೊಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಆಸ್ತಲೊ. ದಿಯೆಗೊ ದಿಸಾಚೆಂ ದಫ್ತರ್ ಸಾಂಭಾಳ್ತಾಲೊ. ಲುಯಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ತಾಕಾ ಎದೊಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನೆಣಾಂ. ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ದಿಯೆಗೊಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಬುಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾನಾಚಿ ರಶಿದ್ ತಾಕಾ ದಾಕವ್ನ್, ತಿ ತಬ್ದಿಲ್ ಕರ‍್ನ್ ತಾಂತುಂ ಆದ್ಲೆ ದಿಸಾ ಪಾಟಿಂ ಉರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ, ಆತಾಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತಿ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಕುಡ್ಸುಂಕ್ ತಾಣೆ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ. ದಿಯೆಗೊ ಹಾಸೊ ಫಾಂಕವ್ನ್ ಒಪ್ಲೊ ಅನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ದಿಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ತವಳ್ ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾಸ್ತಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ತೊ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾ ಆಸಾ? ತೊ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚುಕವ್ನ್ ಘೆತಾಲೊ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಟೆನ್ಶನಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ ತೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ದಿಯೆಗೊಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುನ್ ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.
 
 
 
 

You have no rights to post comments