Menu
Subcribe to our Newsletter
Joomla Extensions powered by Joobi

Mogar Podullo Xipai-2

Mogar Podullo Xipai-2 - continued ...
 
 

ಲೂಯಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನ್ ನಿಮಾಣೆಂ. ತಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ಫೊನ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಂ. ಎಲ್ ಲಿಯೊನಾನ್ ತೆಂ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾನಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾತಚ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ –
“ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ಲೆನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತಬ್ದಿಲ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಅಪಹೃತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ಕ್ ತಾಕಾ ವಾಟ್ ಕಳ್ತೆಲಿ. ಕಾರ್ ಪ್ರವೇಶ್‌ದ್ವಾರಾ ಕಡೆ ಹಾಡಾ. ಕಸಲ್ಯೊಚ್ ಹುತಾವಳಿ ನಾಕಾತ್. ಮೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಸೊಂಕ್ನೊಜೊ.”
ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ತಶೆಂ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್ಲೆಲೆಬರಿ ಭಗ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಮುಕೆಲ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ವೊರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ಏಕ್ ‘ಮೋಲ್’ (moಟe) ದುಸ್ಮಾನಾಚಾ ಕೊಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ವಚುನ್ ಪಾವ್ತಲೊ, ಪೂಣ್ ಜಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಕಾರ್ಮೆನಾಚಾ ಚಾಲಿಚೆರ್ ಆನಿ ಲಿಯೊನಾಚಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀವ್ನ್ ಚಲ್ನೊಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಂಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ತಿ ಏಕ್ ಲಜೆಭರಿತ್ ಸಲ್ವಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲಿ. ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್‌ಚ್ ಅವ್ಕಾಸ್, ಆನಿ ತೊ ಫಲ್ಸಾಜೆಚ್.
ಥೊಡ್ಯಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಲಿಯೊನಾಕ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ‘ಕೊಲ್’ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ.
ಎಲ್ ಲಿಯೊನಾನ್ ಫೊನ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ತಿಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂದ್ರ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ತಿಚೆಂ ತಾಣೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
“ಸಬೀನಾ ಮೆಕ್‌ಗಾಯರ್,” ತಿಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಚೆಡ್ವಾಂ ಕಡೆ ಉಲಯ್ಲೊ. “ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನೊ, ತುಮ್ಚೆ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆ ಖಾತಿರ್. ವೆಗಿಂಚ್ ಹ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಾ ನಾಂವಾರ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಣಿಕೊ ಧಾಡ್ತಲೊಂ.”
ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಅರ್ಧ್‌ಕುರೆಂ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಿರ್ಮಿರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಾಚಾ ಶಿರಾಂನಿ ರಗತ್ ಭರಾನ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ತೊ ಗಮನ್ ಖಂಚಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಏಕ್ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಚಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಜೊಕುನ್ ಧರ‍್ನ್ ತೊ ಮೊಲಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾ, ಸುಟ್ಕಾ!
ಭಾಯ್ರ್ ಕಾರ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಮುಕಾರ್ ಧರ‍್ನ್ ತಾಣೆ ಕಾರಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಚಲೊನ್ ತಪಾಸುನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಕಾರ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಇಗ್ನಿಶನಾಂತ್’ ಚಾವಿಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಕಾರ್ಮೆನಾ ಕರ‍್ನಾ ಕಾರಾಚೊ ‘ಬೂಟ್’ ತಾಣೆ ಉಗ್ತೊ ಕರಯ್ಲೊ. ತೋಯ್ ಖಾಲಿಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಧಾ ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ಲಿಂ ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾಜ್‌ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ತಾಣೆ ಕಾರ್ ದರ್ಯಾಕ್ ವೆಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ. ಖಂಯ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ.
ಮೊಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾಲೊ. ಪಳಾಪಳ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಸ್ಥಳಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಎಲ್‌ಲಿಯೊನಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಲೊ. ತೊ ಸ್ಪೇಯ್ನ್ ಮುಳಾಚೊ ತಸೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ.
ಕಾನೂನಾಧಿಕಾರಿಂನಿ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಕ್ ಧರ‍್ಲೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಚುರ್ಚುರೆ ಉಚಾರ‍್ಲೆ. ತ್ಯೆ ಅಪಹೃತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತೊ ವೆಗಿಂಚ್ ಸೊಡ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಅಪೆಕ್ಷಾ ಉಚಾರ‍್ಲಿ. ತಾಣಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ಏಕ್ ತಸ್ವೀರ್‌ಯಿ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಮೊಲಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ಗ್ರಾಹಕ್, ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ತಾಣಿಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲೆಂ. ಬಹುಶಾ ಬಾತ್‌ರೂಮಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಎಕಾ ಕಸಾಪ್ಪಿ ಮಾಫಿಯಾ ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಚಾ ದಾವ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆಂ.
5 ಮಾರೆಕಾರ್ ಭುಲ್
ಶ್ಹೆರಾಚಾ ಮದ್ಗತ್ ಪಾವೊನ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನ್ ಸಂಚಾರಾಂತ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಸಮ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೂಯಿಸಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಆರಾಮಾಯೆನ್ ತೆಂ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿಂ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕುಶಿಂ ವಚುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.
“ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೊಂಡರ್ ಖಂಯಾಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಕಾ ಕಳಾತ್‌ಗಿ?” ತಾಣೆ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. “ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ಆಮ್ಚೆ ವಯ್ರ್ ನಿಗಾ ದವ್ರುನ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಣ್‌ಯಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಎದೊಳ್ ಕಳೊನ್ ಯೇವ್ನಾ.” ತಾಣೆ ‘ರಿಯರ್‌ವ್ಯೂ’ ಆರ್ಸ್ಯಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ.
“ಚಿಂತ್ತಾ ಕರಿನಾಕಾ, ತುಕಾ ಸೊಧ್ಚೊ ಇರಾದೊ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ನಾ.” ತಾಚಿ ಧಯ್ರಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆನಿ ತೆಂ ಆರಾಮ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ.
“ಕೋಣ್ ತುಂ? ತುಂ ಮೊಲಾಂತ್ಲೆಂ ಪೊಲಿಸ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್.... ಹ.... ಆತಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ, ತುಂ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಲೆಂ ಮೂ? ತಾಣಿಂ ಗರಿ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತಿ ಗಿಳ್ಳಿ, ವ್ಹಯ್ಮೂ?” ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
“ವ್ಹಯ್, ಸಮ. ಹಾಂವೆಂ ಫಟ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಮೊಲಾಚಿ ಭದ್ರತೇ ಶಿಬಂಧಿ ನ್ಹಯ್.”
ಎಲ್ ಲಿಯೊನಾಕ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ಕಾಯೆನ್ ಕಾಂಯ್ ನಜೊ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣೆ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ವಾಹನ್ ಸಂಚಾರಾಚೆರ್ ಗಮನ್ ದಿಲೆಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಿಗ್ನಾಲಾಕಡೆ ತಾಣೆ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬೇಶೋರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚಾ ವಾಹನಾಂ ಮಧೆಂ ಘುಸ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಪೊಳುನ್ ಧಾಂವುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಚಿ ದೋಣ್ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಮಿಂಗೊ ರಸ್ತ್ಯಾಚಾ ಮುಡ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚಾ “ಫ್ಲಾಮಿಂಗೊ ಸ್ಟೀಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಗ್ರಿಲ್ಸ್” ಹೊಟೆಲಾಚಾ ಪಲ್ತೊಡಿ ಆಸ್ಚಾ ಮರೀನಾಲಾಗಿಂ ರಾಕುನ್ ಆಸ್ತಲಿ. ಬೇಶೋರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪಯ್ತಾನಾ ತಿಂ ಫ್ಲಾಮಿಂಗೊ ಮರೀನಾ ಕಡೆ ಪಾವ್ತಲಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಲ್ ಲಿಯೊನಾಚೆ ಜಣ್ ಸ್ಪೀಡ್‌ಬೋಟ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ರಾಕುನ್ ಆಸ್ತೆಲೆ.
“ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಲೂಯಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯೆತ್‌ಗಿ?” ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಖಂಚೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
“ತುಜೆಂ ‘ಡೊಸಿಯರ್’ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲಾಂ.”
ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಅಪಹರಣ್‌ಕರ್ತಾ ಥಂಯ್ ಪಾಠಯ್ತಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಡೊಸಿಯರ್ ತಾಣಿ ತಾಕಾ ವಾಚುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಮಾತ್ರ್.
ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, “ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್. ತುಜಾ ಡೊಸಿಯರಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತುವೆಂ ಎದೊಳ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡುನಾಯ್. ಆಬ್ರೆವ್ ಡ್ರಗ್ ಮಫಿಯಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಧನಿ ಹೆಕ್ಟೆರ್ ಆಬ್ರೆವ್, ತಾಚೊ ತುಂ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್. ಆತಾಂ ತುಂ ಮಥಾಯೆಸಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್. ಅಮೆರಿಕಾ ಆನಿ ಕೆನಡಾ ಭಿತರ್ ವೆಚಾ ಡ್ರಗ್ಸಾಂಚೆಂ ಚಲನ್-ವಲನ್ ತುಂ ಸಾಂಭಾಳ್ತಾಯ್. ಕಾಳೊ ದುಡುಯ್ ಧೊವೊ ಕರ‍್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ್ ತುಜಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತುಂ ತುಜಾ ರಖಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಂ ಕಡ್ಚೆ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಯ್ಶೆ ವಸೂಲ್ ಕರ‍್ತಾಯ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಭ್ರಷ್ಟ್ ಕಾನೂನಾಧಿಕಾರಿಂಕ್‌ಯಿ ಫಾರಿಕ್ ಕರ‍್ತಾಯ್. ತುಜೆವಿಣೆ ಬಹುಷಾ ಉತ್ತರ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆಬ್ರೆವಾಂಚೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಜೀರೊ.” ತಾಣೆ ಉಲವ್ಚೆ ರಾವವ್ನ್ ಲೂಯಿಸಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ.
“ತುಜ್ಯಾ ವಿರೋಧಿಂನಿ ತುಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ, ಪೂಣ್ ತುಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊಯ್. ಆಜ್ ಡಿ‌ಇ‌ಎ ಆನಿ ಸಿ‌ಐಡಿ ನಹಿಂ ತರ್ ತುಕಾ ಪಳಾಪಳ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಖಾಲ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಒಟ್ಟುಕ್ ಸೆರ್ವೊಂಕ್ ಜಾಯ್.”
ಲುಯಿಸಾಕ್ ಶೊಕ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯೆ ಮಾಹೆತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಗಿರ್ಗಿರ‍್ಲಿ ಪೂಣ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಗಮನ್ ತಾಣೆಂ ಉಣೆಂ ಕೆಲೆಂನಾ.
“ತುಜೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಿತೆಂ?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
“ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆನಿ ಕೆನಡಾಂತ್ ತುಜಾ ದಂದ್ಯಾಚೆ ಸಹಭಾಗಿ ಕೋಣ್ ಆನಿ ತುಜೆ ತೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಡಿವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಮಕ್ ಕರ‍್ತೆಲೆ ತೆ ಬಿಕ್ಣೆಶಿ ಕೋಣ್ ಹಿ ಮಾಹೆತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್.”
“ತೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜಾ ಜಣಾಂ ಸ್ವಾಧಿನ್ ಕರಿಸೊನಾ ಆನಿ ತೆ ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸರಾ ವಯ್ಲೆ ನಪಂಯ್ಚ್ ಕರಿಶೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಚಿಂತ್ತಾಯ್ಗಿ? ಮ್ಹಜೆಸ್ತಕಿಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಸಕಾನಾ.” ತಾಚೆ ವದನ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ‍್ತೊಲೊಯ್?” ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಲೂಯಿಸಾಚಾ ಜಾಂಗೆಚೆರ್ ದವರ‍್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ಊಬ್ ತಾಣೆ ಭೊಗ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜೊರಾನ್ ಉಡಿ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಸುಕೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಕ್ಷಣಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಗಮನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ.
“ತುಂ ‘ಗೇ’ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ತುವೆಂ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಉಡ್ಕಣಾಂ ಘಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ತುಜ್ಯಾ ‘ಡೊಸಿಯರಾಂತ್’ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ತಾಣೆ ತಾಚಾ ಜಾಂಗೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆರ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಭರ್ ಘಾಲೊ. ಕ್ಷಣಾಕ್ ತಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೆಡ್ಲಾ ವಯ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊಸೊ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಕಾರ್ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಹಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಕಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೆಂ ಅಜೂನ್ ಶಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ತಾಚಾ ಪಾಂಯಾಪಯ್ಲೊ ಕಾಡ್ಲೊ ನಾ. ಬಗರ್ ಹಾತಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚಾ ಪಾಂಯಾಚೆರ್ ತಬ್ಲ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ ಆನಿ ಲೂಯಿಸಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾನ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಣೆ ಜಾಗೊ ಪಳೆವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಕಾರ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ.
“ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಕಿಡ್ನೆಪ್ಪರ್ ಆನಿ ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಹೊಸ್ಟೆಜ್!” ತೊ ದರಗ್ಗ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕಳ್ವಳೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. “ತುಂ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಯ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಯ್...” ತೊ ಮೂರ್ಖಾಬರಿ ಹಾಸ್ಲೊ.
“ಮೊಲಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಜೊಕುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹರ‍್ತಾನಾ ತುಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಜಾವ್ನಾಂಗಿ?”
ಲಿಯೊನಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ. ತೊ ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಘಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ತಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ತಾಂಡುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಘಟ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ. ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರಂಭಾರ್ ತೆಂ ವಿರೋಧ್ ಕರ‍್ನ್ ವದ್ದಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಕರ್ಗೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಲೂಯಿಸಾಚಾ ದಾವ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ತಿಂ ತಶೆಂಚ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಶಿರ್ಶಿರೆ ಥಾಂಬ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಣೆ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಸಕ್ಲಾ ಗೆಲಿ. ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯೆ ಲಜೇನ್ ತಾಕಾ ಆರಾಯ್ಲೆಂ.
“ಸೊರಿ, ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ,” ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪಳೆನಾಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.
ಆತಾಂ ಆಪ್ಲಿ ಸರ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಕಾರ್ಮೆನ್ ತಾಚೆಶಿಂ ಘುವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ತಾಚಾ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ತಾಂಡುನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವೋಂಠ್ ಲಾಯ್ಲೆ ಆನಿ ಜಿಬೆಚಾ ಪೊಂತಾನ್ ಕುಟ್ಟಿಲೆಂ. ಲಿಯೊನಾಚಿ ಲಜ್ ಸುಟ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆಂಯ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ದೊನ್‌ಯೀ ಹಾತಾಂನಿ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಜೀಬ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ ತೊ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ.
“ಹೆ, ತಶೆಂ ಕರ‍್ನಾಕಾ! ಅನಾಹುತ್ ಘಡೊಂಕಾ’ಸಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾವ್ನಾ.”
“ಕೊಣೆ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ ತುಕಾ? ಎದೊಳ್ ಕಿತ್ಯಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನಾಯ್?” ತಾಣೆ ತೊಂಡಾರ್ ನಿರಾಶಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಲಿ.
“ತುವೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ಘಳಾಯ್ ಕೆಲಿಯ್.” ತೊ ತಮಾಶ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಆನಿ ಮ್ಹಜಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಕೊನ್ಶಾ ಕೊನ್ಶಾಂನಿ ಮರಣ್ ಪಾರೊತ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಆಲೊಚನ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.”
“ಮ್ಹಜಿ ಪಿಸ್ತುಲ್ ದೀ...” ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಹಾತ್ ಒಡ್ಡಾಯ್ಲೊ.
“ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಜಿ ವಾಟ್ ಸೊಧುನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ,” ತೆ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.
ಲಿಯೊನಾನ್ ತಿ ಬಲ್ಸಾಂತ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚಿ ‘ಸೇಫ್ಟಿ’ ಒಫ್ ಕರ‍್ನ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ‍್ನ್ ಪಿಸ್ತುಲಾಚಿ ನಳಿ ಆಪ್ಲೆ ತಕ್ಲೆಕ್ ಧರ‍್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್, ಹ್ಯಾ ಪಿಸ್ತುಲೆಚೊ ಘೊಡೊ ವೋಡ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್, ಆತಾಂಚ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ತಾಚೆ ನಂತರ್ ತುಂ ಪಾಟಿಂ ವಚ್.”
ತಾಣೆ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಲಾಯ್ಲೆ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚೆ ದಿಷ್ಟಿಂತ್ ತೆಂ ಕರ್ಗೊನ್ ಗೆಲೆಂ... ತಾಣೆ ಪಿಸ್ತುಲ್ ಗಳಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದನ್ಪಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಪಿಗ್ಳೊನ್ ಗೆಲಿಂ.
ಛೆಕ್ಕ್! ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನೊಜೊ! ಲಿಯೊನ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಘಡಿತಾ ನಂತರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೊ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ತಾಣೆ ಅಲಕ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಭುಲಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಾ.
ತುರ್ತಾನ್ ಥೊಡೆಂ ಪೊಟಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ಫ್ಲಾಮಿಂಗೊ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಸಿಮ್ ಕಾಡ್ನ್ ತೆಂ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೊಟೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ತೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಎಕಾ ಚೆಡುಂ ವೈಟರಾಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಅರ್ಗಾಂ ಅರ್ಪುಂಚೆ ಭಿತರ್ ತೆಂ ಆನಿ ಲೂಯಿಸ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಫ್ಲ್ಲಾಮಿಂಗೊ ಮೊಲಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಣೆ ಧರ‍್ನ್ ದವರ‍್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸ ಜಣಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಣಿಕೊ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಲೂಯಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೊ ಪ್ಯಾಕ್ ಕರವ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಧಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಆನಿ ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ದೀವ್ನ್ ಬಿಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ‍್ನ್ ತಿಂ ಗೆಲಿಂ. ಫಕತ್ ತೀನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಪಹರಣಾಚೊ ನಾಟಕ್ ಟಿವಿಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಹಾಂಚೆಂ ಕೊಣೆಂಚ್ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಕಡೆ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ, ಘಡೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್‌ಯಿ ತೆಂ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಸಾಂಜೆಚಾ ಸ್ಥಳೀಕ್ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಎಲ್ ಲಿಯೊನ್-ಲೂಯಿಸ್ ಸಲ್ವಾದೊರ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನ್ ವರ್ಗಾಸ್ ಹಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರೋ, ಛಾಪುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಅಪಹರಣ್‌ಕರ್ತ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಅಜೂನ್ ಸೊಡುನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಖಂಯಾಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ-ದಯ್ರಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಸಂಪರ್ಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಅಸಲಿ ವರ್ದಿ ಪತ್ರಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಿ‌ಐ‌ಎ-ನ್ ಘುಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ‘ಲೀಕ್’ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ವಿಂಗಡ್ ಕಸಲಿಚ್ ಮಾಹೆತ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲಿನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಗೂಢಾಚಾರಿಕ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚಾ ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೆ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಖುಶಾಲ್‌ಭರಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.
6  ಕುಟ್ಮಾ ಥಂಯ್ ಸ್ವಾಗತ್
ಕಸಲಿಚ್ ಹರ್ಕತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸ್ಪೀಡ್ ದೊಣಿಚೆರ್ ವಚೊನ್ ತಿಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಪಾವ್ಲಿಂ. ದಾದ್ಲೆಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬುರುಜಾ ಭಿತರ್ ಎಕ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಲೂಯಿಸಾಚೆರ್ ಬರೊಚ್ ಖುಬಾಳ್ಳೊ. ಲೂಯಿಸಾನ್ ಭಾಸ್ ದಿಲಿ ಕಿ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಫಕತ್ ಘರ್ಕಾರ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ಲೇಕ್-ಪಾಕಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ತೆಲೆಂ. ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಆಬ್ರೆವಾ ಬರಿ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಕುಟಮ್ ರಚುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಯಿ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. ಹಾಕಾ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಒಪ್ಪಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.
ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ವಂತ್, ಶಾಶ್ವಿತ್ ಘರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಥೊಡೊ ಕಾಳ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಎಕಾ ಭಾಡ್ಯಾಚಾ ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ‘ಸಿವಿಲ್’ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಕಸಲೊಚ್ ದಬಾಜೊ ಆಧಾರ‍್ಲೊನಾ. ಫಕತ್ ಏಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ದಿಲಿ. ಮಫಿಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಗಡಿ ತಶಿಲೆ ಥೊಡೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್‌ಯಿ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಘುಟಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡಯ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೆಡ್‌ಕ್ವಾಟರ್ಸಾಕ್ ಪಾಠವ್ನ್ ದಿಲ್ಯೊ.
ಕಾಜಾರಾಚೆ ರಾತಿಂ ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಘರಾ ಗೆಲಿಂ. ಲೂಯಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವಿಂ ಏಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಕುಟ್ಮಾದಾರ್ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಣೆ ಆಬ್ರೆವ್ ಡ್ರಗ್ ಮಫೀಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ಘರಾಣೆಯ್ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಡಿ‌ಇ‌ಎ ಖಾತಿರ್ ತಶೆಂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಾಯ್ಬಾಂಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚಾ ಪಾಸತ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಸ್ವಂತ್ ವಿಂಚವ್ಣೊ ಸಾಂಡುನ್ ಲಿಯೊನಾ ಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹೆ ವಿಂಚವ್ಣೆಂತ್ ತಾಕಾ ದೂಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಲೂಯಿಸ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಘೊವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ನೀಜಾವ್ನ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ತಾಕಾ ಪುರ್ಪುರ್ತಾಲೆಂ. ಥೊಡೊ ತುರ್ತಾಚೊ ಫಲಿತಾಂಶ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಅಪೆಕ್ಷಿತಾಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಪ್ತಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್, ನವಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಆನಿ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್, ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಒದಗ್ಸುಂಚಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಿಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಮಜತ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ.
ಕಾರ್ಮೆನ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಕಾಮೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಡಿ‌ಇ‌ಎ-ಚಾ ಯೋಜನಾಂತ್ ಭರ‍್ತಿ ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಣೆ ಸಿ‌ಐ‌ಎ-ಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ‍್ನ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ತಾಂಚಾ ಫುಡಾರಾಚಿ ಆನಿ ಭದ್ರತೆಚಿ ಖಾತ್ರಿ ಜೊಡುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ. ಲೂಯಿಸ್ ಅವ್ಕಾಸಾಂಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ, ಪೂಣ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಉಗ್ತಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕಾತ್ ತಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯ್ ಅಮ್ಸೊರಿ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಫೀಯಾಕ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ವಿಘ್ನ್ ಹಾಡಿತ್ ತಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯ್ ಘಡಿತ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ ತರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಮೆನಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಪಡ್ತಲೊ ಖಂಡಿತ್.
ಸ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತೆಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ಹಿ ಖಬರ್ ಪತಿ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ‍್ಲಿ. ಆಪ್ಲೆ ವ್ಹಡಿಲ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಗಾಲ್ನ್ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಒದಗ್ಸುನ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಲೂಯಿಸಾಚೆರ್ ಭರ್ ಘಾಲೊ.
ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಫೀಯಚಿ ದೋಣ್ ಧಲೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ, ತಾಣಿ ಪಾಠಯಿಲ್ಲೊ, ರಖಮ್ ಧರಿರ್ ಏಕ್ ಮಿಲಿಯಾ ಡೊಲರಾಂಚೊ, ಆನಿ ಬಜಾರಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿಲಿಯಾ ಕಮಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ ಡಿ‌ಇ‌ಎ-ಚಾ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಂತ್ ದಂದೊ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಜಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ.
ಆಬ್ರೆವ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತೊ ತಿತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ನಷ್ಟ್ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ತಾಂತು ಲಿಯೊನಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ದುಬಾವ್ಲೊ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಘಾತ್ಗಿ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಲಿಯೊನಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಒಂಪ್ಲೆಲೆಂ ‘ತೆಂ ಪರಿವರ್ತನಾಚೆಂ’ ಭೀಂ ಕಿರ‍್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕೆನಡಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣಿ ಹಿಶ್ಯಾರೊ ದಿಲೊ ನಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಾವಿಶಿಂ ತೊ ಖಂಯ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಿಶ್ಯಾರೊ ಮಾತ್ರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಕೊಣಾಚಿಂಚ್ ನಾಂವಾಂ ಪ್ರಕಟ್ಲಿನಾಂತ್. ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿ ಆಪಣ್ ಶಾಬಿತ್ ಅಸ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೂಯಿಸಾಕ್ ಭಗ್ಲೆಂ.
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಬ್ರೆವಾಂನಿ ಮ್ಹಾಲ್ ಪಾಟವ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಖರಾರಾಚೊ ಆಪ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ‍್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯ ದಂದ್ಯಾಗಾರಾಚಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತೊ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಖರಾರಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ತಾಣೆ ಆಬ್ರೆವಾಂಕ್ ಪುರ‍್ತೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಹಿಕ್ಮತೇನ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲೆಂ ದೆವೆಂ ವಸುಲ್ ಕರುಂಕ್ ಲಿಯೊನಾಕ್ ಬರೆಚ್ ಉಪಾವ್ ವಾಪಾರಿಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆ. ಮ್ಹಾಲ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಫುಡೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ನಷ್ಟ್ ಮ್ಹಾಲ್ ಪಾಠವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಜಾತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪ್ರಕರಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಲೊ ತಾಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ತ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಯೆತಚ್ ಲೂಯಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ‘ಪಾಡ್ ಖಬರ್’ ದಿಲಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್‌ಪಣಾಚಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ಆಪುಣ್ ಬಾಪಯ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಉಡೊನ್ ನಾಚ್ಚೆಯಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೊನಾ ತರ್‌ಯಿ ಕಾರ್ಮೆನಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ತಸಲೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪತಿಣೆಚಾ ಪೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂಪ್ರ್ಯಾಚಿ ಭದ್ರತಿ ತಾಚಾ ಖಂತಿಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲಿ.
ವರ್ಸ್ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಕಾಂಯ್ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಡಿ‌ಇ‌ಎಕ್ ಕಾಂತವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಹೆಣೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್, ತೆಣೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಸಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಮೆರಿಕಾ ಪಾಸತ್ ಅಪುಣ್ ಏಕ್ ಬಲಿಯೆಚಿ ಶೆಳಿ ಕಶೆಂ ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಪುರ‍್ತ್ಯಾ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಯಶಸ್ವೇಭರಿತ್ ಕರ‍್ಚಾ ಥಂಯ್ ವಾವುರ‍್ಚಾಕ್ ತೆಂ ಬದ್ಧ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಡಿ‌ಇ‌ಎಕ್ ಆನಿ ಸಿ‌ಐ‌ಎಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ತಾಣೆ ಅಜೂನ್ ತಾಂಕಾಂ ದೀವ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತಾಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಸಾಂಭಾಳಿಶೆಂ ತಾಣೆ ತಾಂಚೆಕಡೆ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ.
ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಘಡಿ ಪಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲಿಯೊನಾನ್ ದೋನ್ ನಾಂವಾಂ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ದಿಲಿಂ. ತೆ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಕಾನೂನ್ ಕಾಯ್ದೊ ವಿಭಾಗಾಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಮೆರಿಕಾ-ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಗಡಿರ್ ಡ್ಯೂಟೆರ್ ಆಸೊನ್ ಆಬ್ರೆವ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಪಾಠಯಿಲ್ಲೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಭಿತರ್ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ. ಮ್ಹಾಲ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನಾಚಾ ಪ್ರಸೂತ್ಪಣಾಚೊ ದೀಸ್‌ಯಿ ಏಕ್‌ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆ. ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ಆವಯ್ ಬಾಂಳ್ತಿಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ.
ಲೂಯಿಸಾನ್ ಒದಗ್ಸಿಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೊನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲಿ. ಯೆಣೋ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಬಾಳಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಜೂನ್ ಥೊಡೆ ಘಂಟೆ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ಶೆವೊಟಿಂ ಮಧ್ಯಾನೇ ಫುಡೆಂ, ತಾಂಚಾ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಮುದ್ಗೊ, ಎಕ್ ಧಾಕ್ಟುಲೊ ಪೊರ್ಕಾಟ್ ಭುಂಯ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆರಂಭ್ಲೆಲೆ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಳಂತ್ ಜಾತಾ ವರೆಗ್ ಲೂಯಿಸಾನ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.
ತ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಗಡಿವಯ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚಾ ಕರ್ತವ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಮುಕ್ತ್ ಕೆಲೆ. ಪೂಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಯ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೆನಾಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಯ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ರುಜ್ವಾತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಂಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ದೊಗಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ನೆಮ್ಲೆ. ತೆ ಮ್ಹಾಲ್ ಧರುಂಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಲ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚಾ ಗಡಿಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾ ಪಾವ್ತಾಂ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಗಡಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಕುಶಿಚೆ ಸದಾಂಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಲ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಲ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ವಾಹನ್ ಪಾಟಿಂ ಘಂವ್ಡಾಂವ್ನ್ ಮ್ಹಾಲಾ ಸಂಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆ. ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ನಷ್ಟ್ ತಾಣಿ ಆಡಾಯ್ಲೊ.
ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂ ಜಾತಾನಾ ಮಥಾಯೆಸಾಕ್ ಖಂತ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಉತ್ರಾವ್ಣೆ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಾಲ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಲ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಲೊ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಶೆ ಯೇನಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಾಲ್ ಒದಗ್ಸಿತೆಲ್ಯಾ ಕೊಲಂಬಿಯಾಚಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.
7.  ಪೊಳೂನ್ ಧಾಂವ್ಚೊ ಉಪಾವ್
ಆನ್ಯೆಕ್ ವರ್ಸ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ಆವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಥಂಡ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್ಚಾ ಥಂಯ್ ಗಮನ್ ಆಟವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಮೆನಾಕ್ ಕೊಸ್ತರಿಕಾ ದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆನಿ ಕಾಳೊ ದುಡು ವಾಟಾಂವ್ಚೊ ಹಾಂಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಕೊಸ್ತರಿಕಾ ಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ಚಾಲು ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ‍್ನ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಫಲಿತಾಂಶಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ನೆಮ್ಲೆಲೆಂ ತೊ ಫಲಿತಾಂಶ್ ತಾಣೆ ಆತಾಂ ಜೋಡ್ನ್ ದೀಜೆ. ಮಿಸಾಂವ್ ಮಂದರ್ಸುಂಚಿ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಣೆ ತಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಠವ್ನ್ ದೀಜೆ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಶೆವೊಟ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮಜತ್ ಒದಗ್ಸಿತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಎಲ್ ಲಿಯೊನ್ ಆಪ್ಣೆ ಮಫಿಯಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಲೊಚೆನ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಮಫಿಯಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್‌ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಬರಿ. ಮಫಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಫಿಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮರ್ಣ್ ಮಾತ್ರ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿ ಹಾಂಚಾ ವಿರೋಧ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳಜೆ. ಲಿಯೊನಾಕ್ ಆತಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತೊ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಮನಿಸ್. ಸೊಭಿತ್ ಪತಿಣ್, ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಚೆರ್ಕೊ. ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣೆ ಜಿಯೆಜೆ. ಪೂಣ್ ಮಫಿಯಾ ಸೊಡ್ನ್ ಜಿಯೆಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್‌ಚ್ ವಾಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜಿ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಸೂಚಾಯಿಲ್ಲಿ. ಹಾ, ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಉಪಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೊ, ತಾಣೆ ಕೊಡ್ಸಾಣೆನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ವಾಂಚಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೇನ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್.
ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತೊ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಪ್ಡುನ್ ನೆಣಾ. ಆಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ, ತೆಂ ತೊ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾ. ಹ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಾ ದಂದ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ಶಿರ್ಕಲೊಂ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಕಾ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಒದ್ಗೊನ್ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಲೊ, ಅಶೆಂ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ.
ಕೊಸ್ತರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡ್ಸಾಕಡೆ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸುರು ಕರ‍್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಲುಯಿಸಾಲಾಗಿಂ ಗಜಾಲಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಾ ಆಕ್ರೆಕ್ ಲೂಯಿಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕಾರ್ಮೆನಾಚಿ ಆವಯ್ ಅಜೂನ್ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಲಿ.
ತೆಂ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜೆವ್ತಾ ಜೆವ್ತಾಂ, ಕಾರ್ಮೆನ್ ಲೂಯಿಸಾಕಡೆ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. “ಅಮೆರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆನಿ ಕಾಳೊ ದುಡು ವಾಟಾಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ‘ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬ್ಯೂರೊ’ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ತಾಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ ದಫ್ತರ್ ಕೊಸ್ತರಿಕಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಸರ್ವ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೆ ಫಾಂಟೆ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. “ಯು.ಎಸ್ ಮಿಶ್ಯನ್ಸ್” ನಾಂವಾರ್ ತಿಂ ಘಟಕಾಂ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಂ ಥಂಯ್ ‘ದಯಾ’ ದಾಕಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಸ್ಥಳಿಕ್ ಜಣಾಂಕ್ ವಾವ್ರಾಂಕ್ ಲಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಮಾಹೆತ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುನ್ ಘೆತಾಲೆ” ಆಪ್ಣೆ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಕಡೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ಕಾರ್ಮೆನಾನ್ ಲೂಯಿಸಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
“ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಡ್ರಗ್ಗ್ ಬೊರ್ಡಾಚಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಪ್ರಥಮ್ ಗೂಢಾಚಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಎಕಾ ಕುಖ್ಯಾತ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಆನಿ ತಾಕಾ ಇಂಟರ್‌ಪೊಲ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾನೂನಾಧಿಕಾರಿ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾತ್,” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪೊಕ್ರಿಪಣ್ ನಿಶೆತಾಲೆಂ.
“ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಮೊಲಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಬರಿ ನಟನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಚೆಡ್ವಾಚಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಗೆಲೊಂ” ಲೂಯಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ದೊಗಾಂಯ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ.
“ಮ್ಹಾಕಾ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ದಿಶಾ, ಏಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಫಾವೊತಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಜಾಯ್,” ಲೂಯಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಆನಿ ಆಮಿ ಏಕ್ ಅವ್ದಿ ನಿಗಧ್ ಕರಿಜೆ. ತ್ಯೆ ಅವ್ದೆಂತ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಫಳಾಪಳ್ ಘೆಜೆ,” ಸಯ್ರಾಣ್ ಚುಕ್ತಾ ತಶೆಂ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ.
ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್ ಆತಾಂಚಾ ಚಟುವಟಿಕಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಮಾತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಾಲ್ ಒದಗ್ಸಿತೆಲೆ ಕೋಣ್, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಕೋಣ್ ಆನಿ ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆತೆಲೆ ಕೋಣ್ ಅಸಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂವೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.”
“ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ, ಫೊನ್ ನಂಬ್ರಾಂ, ವಿಳಾಸ್ ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ಸ್ಪೈ ಕೆಮರಾನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯೊ ತಾಂಚ್ಯೊ ಫೊಟೊ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಗುಪಿತ್ ಮಿಟಿಂಗಾಂ ಜಾತಾನಾ ಥಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಗುಪ್ತಿಂ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ಚೆ ಮೈಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಮ್ಚಾ ಗಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ವಿಕುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಕಷ್ಟ್ ನಾಂತ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಹಾಂಕಾಂ ವಾಪಾರ‍್ತಲೆ ತೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಮಾಂಡ್ಡೆ, ಜೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಆಸೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚಾ ಬಳಾನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಡ್ರಗ್ಸಾಂಚೆಂ ವಿತರಣ್ ಮುಟಿಂತ್ ಧರುನ್ ಆಸಾತ್. ಡ್ರಗ್ಸಾಂಚೊ ದಂದೊ ಕರ್ತೆಲೆ ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಚ್ ಪಯ್ಶೆ ಖಾವಯ್ತತ್. ಆಮಿ ಉತ್ಪಾದಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಘೆತಾಂವ್ ತೊ ಎಕಾ ಡೊಲರಾಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಶೆಂಬೊರ್ ಡೊಲರಾಂಕ್ ವಿಕುನ್ ವೆತಾ,” ತಾಣೆ ಮುಕಾರ‍್ಸಿಲೆಂ.
ಕಾರ್ಮೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, “ಭಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್. ಊಂಚ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಒದಗ್ಸಿಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ವಯ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಗೂಢಾಚಾರಿ ದಳಾಚಿ ಜಾತಾ.”
“ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೆ ಬ್ಯೂರೊಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಜಾಯ್ತೊ ಕಾಳೊದುಡುಯ್ ವಾಟಾಯ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಭಾಳ್ಚಿ ದುಡು ವಾಟಾಂವ್ಚಿ ಸಂಗತ್ ಮಾತ್ರ್. ಗುಪಿತ್ತ್ ಸಂಕೇತಾಂನಿ ತೊ ದುಡು ಆಮ್ಕಾಂ ಯೆತಾ ಆನಿ ದುಡ್ವಾಚೊ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡಾವತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂವ್ ತೊ ದುಡು ವ್ಹರ‍್ನ್ ಮಾಕಾವೊಂತ್ಲ್ಯಾ “ಟೈಗರ್ ಕಸೀನೊ”ಚಾ ಕೊರಿಯರ‍್ಸಾಂಕ್ ದಿತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ ತೊ ದುಡು ಕಸೀನೊಚಾ ಜುಗಾರ್ ದಂದ್ಯಾಚಿ ಕಮಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಎಕಾ ‘ಲಾಟ್‌ಪೊಟ್’ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಜಮೊ ಜಾತಾ. ಮಥಾಯಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತ್ಯಾ ಕಸೀನೊಚೊ ಧನಿ. ತ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಸಂಕೇತಾಂನಿ ಆಟಾಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆದೇಶಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ತೆಂ ಬೇಂಕ್‌ಚ್ ತೊ ದುಡು ಮಿನಿಯೋಗ್ ಕರ‍್ತಾ. ಹೊ ಕಾಳೊ ದುಡು ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಚೊ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೊ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಕಾನೂನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಬಂದೂಕ್ಯಾಂಚೊ ದಂದೊ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳಲೊ ಮುನಾಫೊ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ.”
“ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ತುಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾತಾ. ಮ್ಹಜಿ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್. ಹಾಂವ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಿನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಧನಿ, ಹೆಕ್ಟೆರ್ ಆಬ್ರೆವ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ದೋನ್ ವರ್ಗಾಂಚೆ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಬರೆ ಆನಿ ಖೊಟೆ.
“ಬರೆ ಮನಿಸ್ ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣಿ ಕರ‍್ಚಾ ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡ್ರಗ್ಸಾಂಚೊ ದಂದೊ, ಸಿಗ್ರೆಟಿ, ಸೊರೊ ಆನಿ ಬಂದೂಕ್ಯೊ ಚೊರ‍್ಯಾ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ ಹಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಕಾಂ ಖ್ಯಾಸ್ತ್‌ಮಾಗ್ತಾತ್. ಬಂದೂಕ್ಯಾಂಚೊ ಅಧಿಕೃತ್ ವಿಕ್ರೊ ಸೊಡ್ತಾತ್‌ಗಿ ನಾ? ದುಖಾನಾಂನಿ ಸೊರೊ, ಸಿಗ್ರೆಟ್ಯೊ ಚಡ್ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕ್ತಾತ್‌ಗಿ ನಾ? ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊ, ಧುಂವರ್ ಸೊಡ್ಚೊ, ಬಂದೂಕ್ಯಾಂಚೊ ವಾಪರ್, ಹಾಂಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ತೊಚ್; ಮರಣ್. ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂದೊ ಕರ‍್ಚೆಂಯ್ ತಶೆಂಚ್. ಹಾಂಗಾ ಮಾತ್ರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಕ್ತಲೊ ಖೊಟೊ. ಉರುಲ್ಲೆ ಪೂರಾ ಶಾಬಿತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಕೋಣ್? ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಪಾಡಾರಿ ಭುರ್ಗಿಂ.” ಲೂಯಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಂಪಯ್ಲೊ.
ಕಾರ್ಮೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, “ತುವೆಂ ಆತ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕರ‍್ಯಾಂ ಆನಿ ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ಶೆವೊಟ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲಿಂ ಶಸ್ತ್ರಾಂ ಜಾಯ್ ತಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕರ‍್ಯಾಂ.ಆಮ್ಚಾ ವಾವ್ರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಯೋಜನ್ ಕರ‍್ಯಾಂ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಮ್ಹಜಾ ಬೊಸಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾಂ. ತಾಣೆ ತೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಜೆ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಿಂ ಶಸ್ರ್ತಾಂ ತೆಂ ಒದಗ್ಸಿತಲೆ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ‍್ಸಾಂಚಿ ಅವ್ದಿ ನಿಗಧ್ ಕರ‍್ಯಾಂ. ಮಿಸಾಂವ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚಿ ಸುಟ್ಕಾ....”
ಹೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಜಾಲೊ. “ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್, ಆಮಿ ತಶೆಂಚ್ ಕರ‍್ಯಾಂ,” ತೊ ಆತುರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಆನಿ ಏಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಬೊಸಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಇಂಟರ್‌ವೊಲಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್.”
ಕೊಸ್ತರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಸಾಂವಾಂಚಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಕ್, ರೊಡ್ನಿ ರಿಚರ್ಡ್ಸಾಕ್ ಲೂಯಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮೆನ್ ಜೊಡ್ಯಾಚಿ ಆಲೊಚನ್ ಭಾರಿಚ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ತಾಣೆ “ಮಿಶ್ಯನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪ್” ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಲೂಯಿಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಇಂಟರ್‌ವೊಲಾಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಇಮ್ಮಿಗ್ರೇಶನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂತ್ಲೆಂ ರದ್ಧ್ ಕೆಲೆಂ.
ಅಧ್ಯಾಯ್ 3 : “ಮಿಶ್ಯನ್ ಬ್ಲೆಕ್ ಟರ್ಕ್”
ಅಫ್‌ಘಾನಿಸ್ಥಾನ್
ಜೂನ್ 2011
1. ಏಕ್ ದಿಶಾ ನಾತುಲ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್
 
ಅಫ್‌ಘಾನಿಸ್ಥಾನಾಂತ್ “ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೋಲಿ ವಾರ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ (ಆತಂಕ್‌ವಾದಿ) ಪಂಗಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಕಂಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಮಾಲ್ ವಾಝಿರ್ ಖಾನ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕುಖ್ಯಾತ್ ಸಯ್ತಾನಾಕ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕರ‍್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಬರಿಚ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೋಡ್ನ್ ನವೆಚ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸ ಜಣ್ ಕಮಾಂಡೊ ಆತಾಂ ಅಫ್‌ಘಾನಿಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸ್ಕೊಟ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್, ಪೀಟರ್ ಕೊಲಿನ್ಸ್, ವಾಲ್ಟರ್ ಹೊಲ್ಲಿನ್, ಬ್ರಾಡ್ ಟ್ರೆಂಟ್, ಗ್ರೆಗ್ ಸೊಲಿಸ್ ಆನಿ ಎವ್ನಿನ್ ಸ್ತಾನಿಸ್ಲಾಸ್.
ಖಾನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರ್ ಜಿಹಾದಿ ಪಂಗ್ಡಾ ಸಂಗಿಂ ಅಮೆರಿಕಾಚಿಂ ಧಾ ಟ್ರಕ್ಕಾಂ ನಾಸ್ ಕರ‍್ನ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಳೀಕ್ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ತೀನ್ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಅಫ್‌ಘಾನಿಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ನ್ಯಾಟೋ ಪೀಸ್ ಕೊರ್’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಾಡ್ಲೆಲಿಂ ಶಸ್ತ್ರಾಂ ಲುಟುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ತಾಣೆ ಕಾಬೂಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್ ವಾಪಾರ‍್ಲೆಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಮಾಲ್ ವಾಝಿರಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಧರ‍್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಜಿಹಾದಿ ಮನ್ಶಾಬೊಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ.
ತೆ ಸ ಜಣ್ ಕಮಾಂಡೊ ಕುವೈಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕಾಚೆಂ ಝಜಾ ತಾರುಂ, “ಎಸ್.ಎಸ್. ವುಡ್‌ಹೌಸ್” ಹಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರಾಚೆರ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಸಾಗ್ಸುನ್ ಮಧ್ಯಾನೇ ರಾತಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಅಫ್‌ಘಾನಿಸ್ತಾಂತ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಜಿಹಾದಿಂ ಕಡೆ ಝಜೊಂಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿಶೇಷ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮಿಸಾಂವಾಚೆರ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚತ್ರಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿ. ಎಕ್‌ಚ್ ಜಿಹಾದಿ ಝಳ್ಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ವೆತಿತ್ ಯಾ ಕಮಾಂಡೊಂಚೆರ್‌ಚ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಿತ್. ದೆಕುನ್ ತಾಣಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಘಡಿತಾಂಚಾ ಪ್ರತೇಕ್ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಂತ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಒತ್ತು ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಬಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಮಾನ್‌ಥಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸ ಜಣಾಂಕ್ ವೊರ್ರನ್ ಹೀಸ್ಟಾಚಾ ಧಫ್ತರಾಚಾ ವೇಯ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮಾಕ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಪಾವಯ್ಲೆಂ. ಹೀಸ್ಟ್ ಎಕ್ಲೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಜಣ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಫ್‌ಘಾನಿಸ್ಥಾನಾಂತ್ ತೊ ಅಮೆರಿಕಾ ಖಾತಿರ್ ‘ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟರ್’ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ‍್ತಾಲೊ. ತೆ ಥಂಯ್ ಆರಾಮ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಖಾಣ್-ಪೀವನಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿ ಆರ್ಮಿ ವೆನಾರ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾಂವಾಚೆಂ ಗುಪ್ತೆಂ ನಾಂವ್ “ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟರ್ಕ್.”
ಖಾನ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಖುನಿಗಾರಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ತ್ಯಾ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ವಠಾರಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಫಾರಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚಾ ಗಡಿಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಶ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ವೆತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಗೂಢಾಚಾರಿ ಘಟಕಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣಿ ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಉಗ್ತಿ ಸುವಾತ್ ವಿಂಚುನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲೆ ಬರಿ ರಸ್ತ್ಯಾಚಾ ದೊನ್‌ಯಿ ಬಗ್ಲೆಂನಿ ಸ್ಪೋಟಕಾಂ ಪುರ‍್ಲಿಂ, ರಿಮೊಟಾರ್ ಫುಟಂವ್ಚೆ ತಸಲಿಂ. ತೊ ರಿಮೊಟ್ ಸ್ಕೊಟಾಚೆ ಹಾತಿ ದಿಲ್ಲೊ. ಫಾವೊ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಏಕ್ ‘ವಯರ್‌ಲೆಸ್’ ಹುಕುಮ್ ಯೆತಲಿ ಆನಿ ತವಳ್ ತೊ ರಿಮೊಟ್ ದಾಂಬುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ತೆ ಸುಮಾರ್ ಅರ್ದೆಂ ಮಯ್ಲ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚಾ ಎಕಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಪಾರೊತ್ ಕರ‍್ನ್ ರಾಂವ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಕಡೆ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಹಾಯ್ ಕರ‍್ತಲೆ ‘ಫೀಲ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸಸ್’ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರತಿಫಲನ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಗಿಮಾಳ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ತಾಣಿ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ರಾಕುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ದೇಶಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಗರ್ಮಿ ಚಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ, ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ೨೦೦ ಅ.
ಸ್ಕೊಟಾನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸುಮಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಎಕ್ ಚಲನ್ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ತಾಣೆ ದುರ್ಬಿನಾಂತ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ನೀಳ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೆಂವ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಉದೆಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ, ಸುಮಾರ್ ೫ ವರ‍್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಬಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರ‍್ನ್ ತ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪೊತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಜಣಾಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಗಜಾಲಿ ಕರ‍್ನ್ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಭಡ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಯೆವ್ನ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಫುಡೆಂ ತಿಂ ಬೊಮ್ ದವರ‍್ಲಲೊ ಜಾಗೊ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲಿಂ ತರ್ ಬಚಾವ್. ಯಾ ದುಸ್ಮಾನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಆಯ್ಲೆ ತರ್ ಹಿಂ ತ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಮಸ್ತು ಪಯ್ಲೆಂ ತೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಲೆ ಆನಿ ತಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾತಲಿಂ. ಸ್ಕೊಟ್ ಆಕಾಂತಾನ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಚ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾಲಿಂ ಆನಿ ತವಳ್ ತಾಂಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಗಂತಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಟ್ರಕ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟಾಚೊ ಆಕಾಂತ್ ಭರಾನ್ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ಟ್ರಕ್ಕಾನ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ವೇಗ್ ಚಡಯ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧುಳಿಚೆಂ ಮೋಡ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೇಗ್ ಉಣೊ ಜಾಲೊ. ಸಕ್ಡಾಂಯ್ ಆತಾಂ ಬೊಮಾಚಾ ಸುವಾತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಟ್ರಕ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ‍್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಆತಾಂ, ಖಂಚ್ಯೆಚ್ ಘಡ್ಯೆ ರಿಮೊಟಾಚೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುಂಕ್ ಹುಕುಮ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ಹುಕುಮ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ. ತಾಚೊ ರೇಡಿಯೊ ಚುಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯೆ ನಿರಾಪ್ರಾದಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮಾಸುಮ್ ಬಾಳಾಚೊ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪುಣ್ ತಿ ಹುಕುಮ್ ಪಾಳ್ಚೊಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಅವಿಧೇಯ್‌ಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ‘ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಶಲ್’ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್‌ಯಿ ತೊ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಆಸ್ತಿತ್ ತರ್ ಹುಕುಮ್ ಪಾಳಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಸಲೊ ಗಯ್ರೊ ಗಯ್ರೊ ಉಡಾಸ್‌ಯಿ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂ ಆಯ್ಲೊ.
ಅಚಾನಕ್ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಘಡ್ಲೊ. ಏಕ್ ಭಯಾನಕ್ ವಿಸ್ಫೊಟ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ತೆಂ ಬಾಳ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ. ಟ್ರಕ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಸ್ಳೊನ್ ಸ್ಪೋಟಕ್ ಪುರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭರಾಕ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ವಿಸ್ಪೋಟ್ ಜಾಲೊ.... ವಾತಾವರಣ್ ನಿತಳ್ತಾನಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಫೊಂಡ್, ಭೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ರಗ್ತಾಳ್ಯೊ ಕುಡಿ ಆನಿ ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಟ್ರಕ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.
ಎಕ್ಲೊ ಕಮಾಂಡೊ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ತೆಂ ಬಾಳ್ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ಲಲೆ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ವಠಾರಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾ ವೆಳಿಂ ಘಡ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾಂವ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲೊಯ್ ಆಡ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ವಿಡಿಯೊ ತಾಂಕಾಂ ಬಚಾವ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ತಸಲಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಲಿ. ದೋನ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಜೀವ್ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಕಠೀಣ್ ಥರಾನ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ನಿಮ್ತಿಂ ತೆಂ ಘಡೊಕ್‌ನಾತ್ಲೆಂ. ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುಂಕ್ ತಾಕಾ ಹುಕುಮ್ ಯೇವ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತರ್ ಕೊಣೆ ಕೆಲೆಂ ತೆಂ?
ಕಮಾಂಡೊ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರೆಡಿಯೊಚೆರ್ ಬಾಗ್ರಾಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ, ಮಿಸಾಂವಾಂಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾಂ ನಂತರ್ ತಾಣೆ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಝಜಾ ತಾರ್ವಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ. ತಾಚೆ ಮಧೆಂ ಭರಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆ ಚಲ್ಲೆಂ.
ಉಲವ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ರಾವಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟರಾನ್ ಸರ್ವ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ್ ಮಸ್ತುನ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್‌ಚ್ ತಾಂಕಾಂ ವ್ಹರ‍್ನ್ ತಾಂಚಾ ತಾರ್ವಾರ್ ದೆಂವಯ್ಲೆ. ತವಳ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತೆ ವೆತಾನಾ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಸಮಾಗ್ರಿ ಪಾಟಿಂ ದೀವ್ನ್ ದಾಖಲ್ ಕರ‍್ತಾಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ವಚೊನ್ ವಿಶೇವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆದೇಶ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ಸಾಂಜೆಚಾ ೬ ವರಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಘೆತಲೆ ಆನಿ ಸಾತ್ ವರಾರ್ ಜೆವಾಣ್.
ಬರೆಂ, ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ದುಸ್ಪಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಿಸಾವಾಚೆಂ ‘ಪೋಸ್ಟ್-ಮೊರ್ಟೆಮ್’ ಕರುಂಕ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಘಂಟೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಧುಸ್ಪಟ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ನಿಮ್ತಿ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಕಾರಾಣ್ ಕೋಣ್? ತಜ್ಞ್ ತೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತಲೆ. ಸಗ್ಳೆ ಮಿಸಾಂವ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಣಿಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊ ಕೆಮರಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟ್ ಝಜಾ ಕುಡಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಗ್ಳೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಪಾಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಎಲ್‌ಸಿಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊನಾಂತ್ ದೋನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲಾಂ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಅಲ್ ಬರಾಕ್ ಆನಿ ಸಿ.ಎನ್.ಎನ್. ತಿಸ್ರ್ಯಾಚೆರ್ ‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟರ್ಕ್’ ಮಿಸಾಂವಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಚೊವ್ತೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ವೊ ಝಜಾ ತಾರ್ವಾಚೆ ‘ನೇವಿಗೇಶನ್ ಕೊ ಒರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್’ ದಾಕಯ್ತಾಲೆ. ಕುಡಾಂತ್ ಸಗ್ಳೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಸ್ವರ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಸೊನ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.
ಮಿಶ್ಯನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಕೆಪ್ಟನ್ ಝೆಲ್‌ಬರ್ಗ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸ ಜಣ್ ಕಮಾಂಡೊಚೆ ಹಾತ್ ಹಾಲವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಯಾರ್ ದವರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಂನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ನ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್‌ಚೊ ವೇಳ್ ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂ-ಜಾಪಿ ಆದ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ ಜಾಲಿಂ. ನಿಮಾಣೆ ಕೆಪ್ಟನ್ ಝೆಲ್‌ಬರ್ಗ್ ಹುಸ್ಕೊ ಭರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ವಿಸ್ಪೊಟಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಆಮ್ಚಾ ತಜ್ಞಾನ್ ವರವ್ನ್ ಪಳೆಲಾ. ತುಮಿ ಗಮನ್ ದೀವ್ನಾತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಚಲನ್ ತಾಣೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ. ತುಮ್ಚಾ ವಿರುದ್ಧ್ ದಿಕ್ಕಾನ್ ತೆಂ ಆಸಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾವ್ನಾ ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ (1) ತುಮಿಂ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಗಮನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ (೨) ತೆಂ ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ಟ್ರಕ್ ತುಮ್ಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಡ್ ಆಯ್ಲೆಂ. (೩) ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾತಾನಾ ಉಠ್ಲೆಲ್ಯಾ ದುಳಿ ನಿಮ್ತಿ ತಿ ಸುವಾತ್ ಮಿನುಟ್‌ಭರ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಯೆ ಅವ್ದೆಂತ್ ತಿ ಕರ‍್ನಿ ಆಧಾರ‍್ಲೆಲೆ ಪೊಳುನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ದೋಗ್, ತೇಗ್ ಜಣ್ ಧಾಂವೊನ್ ವೆಚೆಂ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಥರಾನ್ ವಿಡಿಯೊಂತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲ್ ವಾಪರ್ನ್ ತಾಣೆ ತೆಂ ಟ್ರಕ್ಕ್ ನಾಸ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನಾಚೆರ್ ಪಳೆಯಾ-
ವಿಡಿಯೊ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭರ್ ಪ್ರರ್ಶಿತ್ ಜಾತಚ್ ಸ ಕಮಾಂಡೊಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ತ್ಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನಾರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆ.
“ಮಿಸಾಂವ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತ್ತಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಉಲ್ಟೆ ಜಾಲಾ. ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ನಾಂವಾಕ್ ಕಳಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಖಾನ್ ನಾ,” ತೊ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾಂನಿ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ನಾಗರಿಕಾಂ ಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ಟ್ರಕ್ ಫುಟಂವ್ಚೊ ವಿಡಿಯೊ ವ್ಹಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರಿತ್ ಜಾಲಾ. ತೊ ವಿಡಿಯೊ ಅಲ್‌ಬರಾಕ ಚ್ಯಾನೆಲಾಕ್ ಪಾಟವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಪಿ‌ಎಚ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು ಆತಂಕ್‌ವಾದಿಂನಿ ತೊ ವಿಡಿಯೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ಚೀಟ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ. ನಿರ್ದೊಷ್ ನಾಗರಿಕಾಂಚಾ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಷಣ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಟಿರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಸ ಜಣ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಮಾಂಡೊಸಾಂಚ್ಯೊ ಫೊಟೊಯ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್.” ತಾಣೆ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ.
“ತ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಸ ಜಣಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಅಶೆಂ ತ್ಯಾ ಚಿಟಿರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ವಿಡಿಯೊ, ಫೊಟೊ ಆನಿ ತಿ ಚೀಟ್ ಅರೆಬಿಯನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಲ್‌ಬರಾಕ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ತುಮಿ ಸ ಜಣ್ ತಾಂಚೆ ‘ಟಾರ್ಗೆಟ್’ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾತ್. ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಯೆತ್ ತೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಂವ್. ತುಮ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಲ್ವಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಾಕ್‌ಯಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚಿಚ್ ಕೊಡ್ಹು ಗುಳಿ ಆಮಿಂಚ್ ಗಿಳುಂಕ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.” ತಾಣೆ ಭಾಷನ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ‘ಡಿಬ್ರೀಫಿಂಗ್’ ಸಂಪ್ತಚ್ ತೆ ಸರ್ವ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಫಿಸರಾಂಚಾ ಜೆವ್ಣಾಸಾಲಾಕ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜೆವ್ಲೆ. ತಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ತ್ಯಾ ಸ ಜಣಾಂಕ್ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಮೆಳ್ಳೊ.
“ಸ್ಕೊಟ್, ಆನಿ ತುಮಿ ಹೆರ್,” ತಾಣೆ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. “ತುಮಿ ಸಗ್ಳೆ ಆಯ್ಕಾ. ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಮಿಲಿಟರಿಚಾ ಕಾರ‍್ಯಾಳ್ ಸೆವೆಂತ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾತ್. ಹಪ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕುವೈಟಾಂತ್ ದೆಂವಯ್ತಲೆ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಿವಿಲ್ ವಿಮಾನಾಂನಿ ಸ ವಿವಿಂಗಡ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಸೊಡ್ತೆಲೆ. ಕುವೈಟಾಂತ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಂಬೆಸಿ ಸಗ್ಳಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ‍್ತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ತುಮಿ ನೇಶನಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ‍್ತೆಲ್ಯಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಹ್ಯಾ ದುಸ್ಪಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಿ‌ಐ‌ಎ ಹಾಂಕಾಂಯ್ ತುಮಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿತೆಲ್ಯಾತ್.
“ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ತುಮಿ ಖಾಡ್ ವಾಡಯ್ಜೆ ಆನಿ ತುಮ್ಚಾ ತುಮ್ಚಾ ಪಸಂದೆಚಾ ಆಕೃತಿ ಲಗ್ತಿ ಸಜಯ್ಜೆ. ತುಮ್ಕಾಂ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಜಾಗೊ ಬದ್ಲಿತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ ತುಮ್ಚೊ ವಳ್ಕೆ ಘರ್ತ್, ತ್ಯಾ ಖಾನಾಕ್ ಅಸೊಚ್ ಆಕಾಂತ್ ರಚುಂಕ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ, ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ರದ್ಧ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸುಫಳ್ ಕರ‍್ಚೊ ಏಕ್ ನವೊ ನಮುನೊ ತಯಾರ್ ಜಾತಚ್ ತೆ ಹ್ಯಾಚ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರ‍್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್ವಸೊ. ತ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ,” ತಾಣೆ ಭರಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.
“ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಫೊಟೊ ಖಂಯ್ಸರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಕಾ ಕಾಂಯ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾಗಿ?”
ಸ್ಕೊಟ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಮ್ಹಾಕಾ ಮತಿಕ್ ಯೇನಾ. ಆಮಿ ವುಡ್‌ಹೌಸ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್.” ತಾಣೆ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಣಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.
“ಬರೆಂ,” ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಆಮ್ಚೆ ಹುಷಾರ್ ಜಣ್ ತೆಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತೆಲೆ. ಪುಣ್ ತುಮಿ ಖಂಚಾ ಪೂರಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾ ತೆಂ ತುಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಂಚಿ ಮಜತ್ ಕರಿಜೆ.”
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ ಜಣ್‌ಯಿ ಡೆಕ್ಕಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ. ಸ್ಕೊಟ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಆಮಿ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಿಕ್ಚಾ ಪಾಸತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾಸರ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಸಂಪರ್ಕಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಬರಿ ಕಾಂಯ್ ಪೂಣ್‌ಯಿ ಕರಿಜೆ.” ತೆ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ಪೂಣ್ ತೆಂ ಬರ‍್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತೆ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆನಾಂತ್ ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವುರ‍್ಚೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಧೊಸ್ತಲೆಂ. ತಾಂಚಾ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎ ಹಾಣಿ ಭಾರಿಚ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಮಿಸಾಂವ್ ನಾಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ತೆ ವುಡ್‌ಹೌಸ್ ತಾರ‍್ವಾರ್ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ ತಾಣಿ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ರಚುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. “ಸ್ಟಾರ್ ಒಫ್ ಡೆವಿಡ್” ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೆಂ ತಾಚೆ ನಾಂವ್. ಸ ಮುಲ್ಯಾಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್, ಎ‌ಎಕ್ ಮುಲೊ ಎ‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸಂಕೇತ್.
“ಆಮಿ ಆಡ್ ನಾಂವಾಂ ವಾಪಾರ‍್ಚಿಂ ಆನಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಪ್ರೊಫಾಯ್ಲ್ ರಚ್ಚಿಂ ಆಮಿ ಸ ಜಣ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ವಾಪಾರ‍್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಲಾಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಲೆಂ. ಆಮಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಾಂ, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂ ವಾಪರ್ಯಾಂ, ಪೂಣ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಡಿಯೊಚ್ಯಾಟ್ ಯಾ ಆಡಿಯೊಚ್ಯಾಟ್ ವಾಪಾರ‍್ಚೆಂ. ಆಮಿ ಕುವೈಟ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಶೆಂ ಕರ‍್ನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ವಾಟ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ‍್ನ್ ಪಳ್ಯಾಂ.” ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ತಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ‍್ಲೆಂ.
ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಕುವೈಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನಾಥಳಾಕ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಭದ್ರತೇ ದಳಾಚ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಂಬೆಸಿಕ್ ಪಾವಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ಆನಿ ಟಿಕೆಟಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ.
ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ತೆ ಮೊಲಾಕ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಟ್‌ಬುಕ್ಸ್ ಆನಿ ಸ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೊನಾಂ ಘೆತ್ಲಿಂ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೊನ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಕಾಮ್ ದೊನ್‌ಯಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲಿಂ. ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ತಾಣಿ ‘ಸ್ಟಾರ್ ಒಫ್ ಡೆವಿಡ್’ ಪಂಗಡ್ ಘಡ್ನ್‌ಯಿ ಜಾಲ್ಲೊ.
ತ್ಯೆಚ್ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎ‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ ಜಣಾಂಕ್‌ಯಿ ಭದ್ರತೆನ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಕ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಸ ದಿಕ್ಕಾಂನಿ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಠಿಕ್ತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ತಾಣಿ ಕೊಣಾಚೊಚ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಣಿ ಕಸಲೆಂಯ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸಾಧನ್ ವಾಪಾರ‍್ತಾನಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಭಾಳಿಜೆ. ಆತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ‘ಮೆರೈನ್ಸ್’ ನಹಿಂ, ಗೂಢಾಚಾರಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ನವೆ ದಿಲ್ಲಿಕ್ ನಿಯೋಜಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಸಾಡೆ‌ಆಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಹವೊ ಗಯ್ರೊ ಗಯ್ರೊ ಆಸೊನ್ ಗರ್ಮಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಾವ್ಸಾಳ್ ಆಜೂನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಏರ್‌ಕಂಡಿಶನ್ ವೆವಸ್ಥಾ ‘ಒವರ್ ಟೈಮ್’ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.
2.  ಶಿಕಾರೆಚೊ ಆರಂಭ್
ನವೆದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಂಬೆಸಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸೊನ್ ವಠಾರಾಚಾ ಚಾರ್‌ಯಿ ಕುಶಿಂನಿ ಉಬಾರ್ ಪಾಗೊರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಯಾಮ್ ರಾಕ್ವಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಭದ್ರತೆಚಾ ಶಸ್ತ್ರಾಂನಿ ತೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವೊಟ್ಯಾಂನಿ ಎ‌ಎಕ್ ಝಜಾ ಟೆಂಕ್ ಸದಾಂಕಾಲ್ ತಯಾರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಎಂಬೆಸಿ ಆನಿ ಶಿಬ್ಬಂದೇ ವಸ್ತಿ ತ್ಯಾ ಭದ್ರ್ ಕೊಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕೊಟ್ಯಾ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಂತ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಏಕ್ ಕುಡ್ ದಿಲೆಂ.
ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾಂ ಕಡೆ ದವರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಬುಕಾಂನಿ ತಾಣಿ ‘ಲೊಗ್‌ಅವ್ಟ್’ ಆನಿ ಲೊಗ್‌ಇನ್’ ಕರ‍್ನ್ ತ್ಯಾ ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಬಿತರ್ ವಚುನ್ ಯೆಂವ್ಯೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಶಿಬ್ಬಂದೆಕ್ ಭದ್ರತೇ ಕಾರ್ಡಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ ತಾಣಿಂ ತಿಂ ದಾರ್ವೊಟ್ಯಾಂ ಕಡೆ ದವರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಯಂತ್ರಾಂನಿ ‘ಸ್ವಾಯ್ಪ್’ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯಿ ಸಿಸಿಕೆಮರಾ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಏಕ್ ಜೆವ್ಣಾಸಾಲ್. ಭಾಯ್ರ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗಾಜೆ. ಜೆವಾಣ್ ಉರವ್ನ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.
ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಬ್ಬಂದೆಗಾರಾಂಕ್ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತೆ ಘರಾಚ್ ರಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಕೊಟ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾಷೆನ್ ಭೊಂವ್ಲೊ. ತಾಕಾ ನವೆ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಕ್ತಲೆ, ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಒದಗ್ಸಿತಲೆ ಆನಿ ‘ಸಾಂಗಾತ್’ ದಿತಲಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ತಾಚೆ’ಶಿಂ ಯೆತಾಲಿಂ.
ದಿಲ್ಲಿ ಯೆವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ತಾಚಾ ಜಿವಾಚೆರ್ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ರಸ್ತ್ಯಾಚಾ ದೊನ್‌ಯಿ ಬಗ್ಲೆಂನಿ ಪುರಾತನ್ ವಸ್ತು, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಂಗೊಸ್ತ್ರಾಂ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ವಸ್ತು ವಿಕ್ಚಾ ದುಖಾನಾಂಚ್ಯೊ ಲಾಯ್ನಿ ಆಸ್ಚಾ ಎಕಾ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಠಾಣಾಬರಿ ದಿಸ್ತಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಖಾಡ್ಯಾಳೊ ತಾಚೆ’ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಕಸಲಿಗೀ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ ಕರ‍್ತಲೆ ಆನಿ ಬಲ್ಸಾಂಚೋರ್ ಗಮನ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾತ್ ಆನಿ ಮೊಲಾದಿಕ್ ವಸ್ತು ವೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್‌ಯಿ ತಾಣೆ ಅಪುಣ್ಂಚ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಆನಿ ಎಕಾ ಸೆಕುಂದಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳೊ ಮನಿಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೆಂ ಕೆಮರಾ ವೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ.

ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಚೊರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಸ್ಕೊಟ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವಾಟ್ಸುರ‍್ಯಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಕರ‍್ನ್ ತೊ ಧಾಂವ್ತಾಲೊ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಪುಶ್ಕಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವಾಹನಾಂ – ಚಡಾವತ್ ಲ್ಹಾನ್, ಲ್ಹಾನ್ ಕಾರಾಂ, ಮೊಟರ್ ಸೈಕಲಾಂ ಆನಿ ಸೈಕಲಾಂ ಕಾಂಯ್ ಉಣಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ ಕಿ ಚೋರ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವವ್ನ್ ಸರರಾಂ ಚಲ್ತಾಲೊ. ದೊಗಾಂಯ್ ಮಧ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಭರಾನ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ತಾಂಚೆ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಲೋಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಚಾನಕ್ ಚೋರ್ ಎಕಾ ವೋಣಿಂತ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಬಾರೀಕ್ ವೋಣ್. ಜನಸಂಚಾರ್ ಚಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ಚೋರ್ ಧಾ ವಾರಿ ಮುಕಾರ್ ಆಸೊನ್ ಸರರಾಂ ಚಲ್ತಾಲೊ. ವೊಣಿಚಾ ದೊನ್‌ಯಿ ಕುಶಿಂನಿ ಆದ್ಲಿಂ, ನಳ್ಯಾಂಚಾ ಪಾಕ್ಯಾಚಿಂ ಘರಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚಿಂ ದಾರಾಂ, ಜನೆಲಾಂ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ಸ್ಕೊಟಾಚಿ ಮತ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲಿ. ‘ಚತ್ರಾಯ್! ಹೊ ಏಕ್ ಪಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ!’ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ತಾಣೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಬರಿ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಳಿ. ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಅಜೂನ್ ಗನ್ ಮೆಳೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಪುಣ್ ಗನ್ನಾವಿಣೆ ನಾಗ್ಡೊ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಶಾರಿರಿಕ್ ಲಡಾಯೆಂತ್‌ಯಿ ತೊ ತರ್ಭೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊಲೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಜೀನ್ಸ್ ಆನಿ ಟೀ ಶರ್ಟಾಂ ನ್ಹೆಸ್ಲಲೆ ದೋಗ್ ಜಣ್ ತಾಂಚೆ ವಾಟೆರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೆ. ತಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಶೆಲ್ಯಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ದೊಗಾಂಯ್ಚಾ ಹಾತಾಂನಿ ತಲ್ವಾರಿ, ಗನ್ ನ್ಹಯ್. ಸ್ಕೊಟ್ ರಾವ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ಚೋರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಲೊನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪರ್ದೆಶ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತೆಲೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ದೊಗೀ ಘಾತುಕಾಂನಿ ಏಕ್ ಘಡಿ ದೊಳೆ ಉರ್ಕುಟಾವ್ನ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಲೆಂ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ಮಾರೋ, ಮಾರೋ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ತಲ್ವಾರಿ ಉಬ್ರಾವ್ನ್ ತೆ ಸ್ಕೋಟಾಶಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಕ್ಷಣಾ ಭಿತರ್ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಚುಕೊನ್ ಧಾಂವ್ಚಿ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಕರಿಜೆ. ಹೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ಪಿ‌ಎಚ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುನ್ ಅಫ್ಗಾನಾಂತ್ ಮೆಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಿರಾಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಚಾ ಜಿವಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ.
ಓಣಿಚಾ ದೊನ್‌ಯಿ ಕುಶಿಂನಿ ಚ್ಯಾಚಾರ್ ಫಿಟಿಂಚೊ ದೊರೊ ಆಸೊನ್ ದೊರ‍್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ವಚುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್, ಥಂಯ್ ಗೆಟಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಸ್ಕೊಟಾನ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವ್ಚೆ ಬರಿ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವೊನ್, ದೊರೊ ಉಡೊನ್ ಎಕಾ ಘರಾಚಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ತೊ ದೆಂವ್ಲೊ. ಘರಾಂತ್ ಜಾಗ್-ಮಾಗ್ ನಾ. ಬಹುಷ್ಯಾ ಘರ್ ಖಾಲಿ ಆಸಾ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವೊಟ್ಯಾ ಕುಶಿಂ ತಾಣೆ ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಘುಂವೊನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ದೊರೊ ಉಡೊನ್ ಪಾಟಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆ ತಲ್ವಾರಿಗಾರ್‌ಯಿ ತ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಉಡೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಸ್ಕೊಟ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಾಚೊ ಕೆಮರಾ ಲುಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಚೊರಾಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಚೊರಾಕ್ ಆತಾ ಖಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಸ್ಕೊಟಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಬೆಫಿಕರೇನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸ್ಕೊಟಚೆ ಮೊಚೆ ಮೋವ್ ಆಸೊನ್ ಆವಾಜಾವಿಣೆ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ವ್ಹಯ್‌ಗಿ ನ್ಹಯ್‌ಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಆವಾಜ್ ಭೊಂವ್ತಣಿಂಚಾ ಆವಾಜಾ ಮಧೆಂ ಕಾನಾಂತ್ ವಚುನ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.
ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಎಕಾ ಹಾತಾನ್ ಚೊರಾಚೆಂ ಖಮಿಸ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಕೆಮರಾ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲೊ. ಚೋರ್ ಸಗ್ಳೊ ಘಾಬ್ರೆವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ತಾಚ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಭಿಂಯಾನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೊ. ತೆ ದೋಗ್ ಆತಂಕ್‌ವಾದಿ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾಲೆ ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತಾಂಚೊ ಜೋಸ್ ಕರ್ಗಾಲ್ಲೊ, ಧಯ್ರ್ ಚುಕ್‌ಲೆಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ವೋಣ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಶಾರ್-ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಲ್ಯಾಂನಿ ಅಪಾಯಾಚೊ ವಾಸ್ ಲಾಗೊನ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಯಾ ಲಿಪುನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ. ತೆ ದಗಾಖೋರ್ ದೋನ್ ವಾರಿ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಕೆಮರಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಚೊರಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಉಡಯ್ಲೊ. ತೇಗ್‌ಯಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಶೆವ್ಟಾಲೆ. ಚೋರ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚಾ ಮುಸ್ಕರಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಎಕಾಚ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ಸ್ಕೊಟ್ ತಾಂಚೆಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಖೊಟ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ತಾಣೆ ಉಸ್ಳಾಯ್ಲಿ. ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಥೊಡೆಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆ ತಾಂಚೆರ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ‍್ಲಿ. ತಾಂಚೆ ತಕ್ಲೆ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಧಾಡಾವ್ನ್ ತೆಗ್‌ಯಿ ಜಣ್ ಮತಿಹೀನ್ ಜಾಲೆ.
ತಕ್ಷಣಾ ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಗಿ ಚ್ಯಾರ್ ಜಣ್ ಸ್ಕೊಟಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ತಾಕಾ ತಾಣಿ ಪಾಟಿಂ ವೊಡ್ಲೊ. ದಗಾಖೋರಾಂಚಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಖೊಡೆ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೆ. ತೆ ಆತಾಂ ಮತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ, ಪೂಣ್ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತೆ ಚವ್ಗ್ ಜಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ‘ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏಜಂಟ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಚೆ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸೊನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಗಮನಾಕ್ ವಚೊನಾ.
3. ನಿಗೂಢ್ ಮಿಸ್ತೆರ್
ಆಪ್ಲ್ಯೆ ವಸ್ತೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ತಚ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚಾ ಹೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ಓನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ಹೆರ್ ತೇಗ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಲಾಯ್ನಿರ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಚುನ್ ಸಮ್ಜಾಸಾರ್ಕೆಂ ತಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಣೆ ಸಂದೇಶಾ ರುಪಾರ್ ಪಾಠಯ್ಲಿ.
ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಜಿವಾಚೆರ್ ಚಲ್ಲೆಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಆನಿ ತೆಂ ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಅಫ್ಗಾನಾಂತ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್, ಹ್ಯಾ ದೊನಾಯ್ಕಿ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಒಪ್ಲೆ. ಆತಂಕ್‌ವಾದಿಂಕ್ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಕರ‍್ನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ಸಂಭವ್ ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿ ಸಂಗತ್ ತಾಣಿ ಕಾಂಯ್ ಪುಸುನ್ ಉಡಯ್ಲಿ ನಾ.
ಸ್ಕೊಟಾಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಚಲ್ಲೊ, ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ತನ್ಕಿ ಜ್ಯಾಕ್‌ನೊರ್ಟನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಪಡೊನ್ ತೊ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಯೆವ್ನ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಭೆಟ್ಲೊ. ಎದೊಳ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ವಯ್ಸುನ್ ದೀವ್ನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಸ್ಕೊಟಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹಲ್ಲೊ ಎಕಾ‌ಅರ್ಧ್‌ಕುರ‍್ಯಾ ಆತಂಕ್‌ವಾದಿ ಪಂಗ್ಡಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನೊರ್ಟನಾನ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆತಂಕ್‌ವಾದಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಥಿರಾನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ತಾಂಚಿ ಪ್ರಥಮ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಅಮೆರಿಕನಾಕ್ ಮಾರ‍್ಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಲ್ಚಾ ಆಕ್ರಮಾಂಕ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಕಾರಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೊ ವಾದ್. ಭಾರತಾಚಾ ‘ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್’ ದಳಾಚಾಂನಿ ಆದ್ಲೆ ದಿಸಾ ಧರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ಮಾಹೆತ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ. ತೊ ಚೋರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಆಸೊನ್ ಪಯ್ಲೆ ಮೆಳ್ತಾ ತ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ಗೊರ‍್ಯಾಕ್ ಪಾಸಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆತಂಕ್‌ವಾದಿಂನಿ ತಾಕಾ ‘ಭಾಡ್ಯಾಕ್’ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ಕೊಟ್‌ಚ್ ತಾಂಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಭದ್ರತೆ ದಳಾಚ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ನಾಂವ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚಾ ಗುಪ್ತ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಂಚೆರ್ ದಾಢ್ ಘಾಲಿ, ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸುಕ್ಣೆಂ ಘುಡಾಂತ್ಲೆಂ ಉಬೊನ್ ವಚೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.
ಚತ್ರಾಯೆನ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನೊರ್ಟನಾನ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಸೂಚಯ್ಲೆಂ. “ಬ್ಲೆಕ್ ಟರ್ಕ್” ಮಿಸಾಂವಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಲೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಂಕ್‌ವಾದಿ ಥಂಯ್ ವಚುನ್ ಕಶಿ ಪಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಆನಿಕ್‌ಯೀ ತನ್ಕಿ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್. ತುಮ್ಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ತಾಂಕಾಂ ಕಶ್ಯೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ? ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಅಫ್‌ಘಾನಾಂತ್ಲೊ ತೊ ‘ಖೆಳ್’ ತಾಣಿಂಚ್ ಆಮ್ಚೆ ವಿರೋಧ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಕಯ್ಲೊ. ತುಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಣಿ ‘ಗರಿ’ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಆಮಿ ಗರ‍್ಯೆಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಸ್ಕೋಟಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ ಮಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಮೆಳ್ತಚ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಮಿಸಾವಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟರ್ಕ್’ ಮಿಸಾಂವಾ ಲಗ್ತಿ ಥೊಡಿಂ ಸವಲಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುನ್ ಆಸಾತ್.
“ಆಮ್ಚೆಂ ‘ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್’ ಖಂಯ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ?
“ರಿಮೊಟಾಚೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುಂಕ್ ಆದೇಶ್ ಕಿತ್ಯಾ ಆಯ್ಲೊನಾ?
“ವಾರನ್ ಹೀಸ್ಟ್ ಕೋಣ್ ತೊ? ತೊ ಏಕ್ ‘ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟರ್’ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಪೂಣ್ ನೀಜಾವ್ನ್ ಕೋಣ್ ತೊ?
“ವಿಸ್ಫೋಟ್ ಸಂಭವ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ತಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ಆನಿ ಭೆಸ್ಟಾವ್ಣೆಚಿ ಚೀಟ್ ಆಲ್ ಬರಾಕಾ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಕ್ ಕಶಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿ?
“ಆತಂಕ್‌ವಾದಿಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಜಣಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ಮಾರ‍್ಲೆಂ? ಅಮೆರಿಕಾಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಕ್ರೂರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್‌ಗಿ?” ಸ್ಕೊಟ್ ರಾವ್ಲೊ.
ಜ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತುಜಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸವಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಜಾಪ್ ದಿತಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ತೆ ಕಿತ್ಯಾ ಮಾರ‍್ತಾತ್? ತೆ ದಯಾ ನಾತ್ಲೆಲೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ್ ದೇಶಾಂಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಧರ‍್ಲೆಲೆಂ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಮೊರೊನ್ ಗೆಲೆ ತರ್ ತಿಂ ಎಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾರ್ತಿರ್ ಮೆಲೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಲೆಕ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ದೂಕ್ ನಾ. ಹೆಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂ ಖಾತಿರ್. ವಯಕ್ತಿಕ್ ಥರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕೋಣ್ ಮೆಲೆಂ, ಗೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ.
“ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸ್ಫೋಟ್ ಸಂಭವ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೊ ವೀಡಿಯೊ ಆನಿ ಸಂದೇಶ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಕ್ ಪಾಠಂವ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ವಿಡಿಯೊ ಕಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ತೊ ಉಪಗ್ರಹ (ಸೆಟೆಲಾಯ್ಟ್) ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಅಲ್‌ಬರಾಕಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಧಾಡ್ಲಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕಡೆ ೬ ಜಣ್ ಕಮಾಂಡೊಚ್ಯೊ ಫೊಟೊ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ತಲ್ಯೊ.
“ವಾರನಾಕ್ ಸಿ‌ಐ‌ಎನ್ ‘ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್’ ದಿಲ್ಯಾ. ತಾಚೆರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ನಜೊ. ಆನಿ ರಿಮೊಟ್ ಬಟನ್ ದಾಂಪ್ಚ್ಚೊ ಆದೇಶ್ ಯೇವ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡ್ರೋನಾ ದ್ವಾರಿ. ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ್ ತುಟ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಲೆಕ್ಚೆಂ. ಕೊಣೆ ತರ್‌ಯಿ ತೊ ಚುಕಯ್ಲೊ ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಿಸ್ಟೆಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ಯಿ ಪುರೊ. ತ್ಯಾ ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ಟ್ರಕ್ಕಾಂತ್ ಖಾನ್ ನಾತ್ಲಲೊ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರ‍್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಶೆವೊಟಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಕರ‍್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.
“ಆಮ್ಚೆಂ ‘ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್’ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂಗಿ? ಸಿ‌ಐ‌ಎನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂನಾ. ತೆಂ ‘ಟೊಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್’ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತಶೆಂ ತೆಂ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಲೆಂ.” ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಕಸಲೆಂಗಿ ಗುಟ್ಮೊಳ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ.
ಅಧ್ಯಾಯ್ ಚಾರ್: ‘ಮಿಶ್ಯನ್ ಎರ್ರಾಂದಿಸ್ಸಿಮೊ” -1
ಅತೆನಾಸ್, ಕೊಸ್ತರಿಕಾ
ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013
1 ಎಲ್‌ಕಬಲ್ಲೆರೊಂತ್ಲಿ ಮುಲಾಕತ್
‘ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್’ ರಿತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸಾತ್ ಉತರ‍್ಲೆಲಿಂ. ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಡೆಪಾಂಚಾಂಕ್ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಅತೆನಾಸ್ ದೊಂಗ್ರಾಚೆರ್ ಆಸೊನ್ ಸ ಉತರ‍್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ಗಯ್ರೊ ಗಯ್ರೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಸ್ತಾ. ಪಡ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಥಂಡ್ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಕಾಳ್ಕ್ಯಾ ಆಕಾಸಾರ್ ದಾಟ್ ದಾಟ್ ಕಾಳಿಂ ಮೊಡಾಂ, ಪೂಣ್ ವೆಗಿಂಚಾಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಚೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಗಿಮಾಕ್ ಅಜೂನ್ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಬಾಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ಯಾ “ಪಾಚ್ವೊ ಕಾಳ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಕೊಸ್ತರಿಕಾ ಪಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಇಂಟರ್ನೆಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹಾಚ್ಯಾ ದೊನ್‌ಯಿ ಸಾಲಾನ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ವರ್ಗಾಚಿಂ ರೂಕ್-ಝಡಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತೊ ಎಕ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ ದಾಮಾರ್ ಘಾಲ್ಲೊಲೊ ನವೊಚ್ ರಸ್ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಶ್ಹೆರಾಚಾ ಪಡ್ಲಾಕ್ ನವೊಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿವಾಸ್‌ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಅತೆನಾಸಾಚಾ ಮದ್ಗತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನವೊಚ್ ರಚ್ಲಲೊ ಜಾವ್ನಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಿ ‘ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯು’ ಸುವಾಸ್ ವಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ನಾಕಾಕ್ ಆದಾಳ್ತಾನಾ ಕಬಾಲ್ಲೆರೊಚಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಚುರು ಚುರು ಜಾಲೆಂ. ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಖಂಚಾ ಎಕಾ ಘರ‍್ಚೊ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯು ಭಾಜುನ್ ಸಾಂಜೆಚಾ ಜೆವ್ಣಾಚಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಪಡ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ. ತೊ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಗೆಲೊ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಕಾರಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಗ್‌ಮಾಗ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ಕಟ್ಟೋಣಾಂ ವಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಎಕಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ರಶ್ಯನಾಚಾ ದಂದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಾ ಸ್ವಾದಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ರಶ್ಯನಾಚಾ ಘರಾಚಾ ಎಕಾ ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮಂತ್ ಸ್ಕೊಟಾಚಿ ವಸ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ರಶ್ಯನ್ ತ್ಯೆ ದಿಸಾ ಕೊಸ್ತರಿಕಾಚೆಂ ರಾಜ್‌ಧಾನಿ ಸಾನ್‌ಜೋಸೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಪತಿಣೆನ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾತಿಯಾನಾ ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್. ಪನ್ನಾಸ್ ಉತರ‍್ಲೆಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಆಕರ್ಷಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿ ಚಾಳಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ.
ತಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಲ್ಹಾನ್, ವ್ಹಡ್ ಸಬಾರ್ ಸೊಭಿತ್, ಸೊಭಿತ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ವಿನ್ಯಾಸಾಚಿಂ ಘರಾಂ ಸೊಭ್ತಾಲಿಂ. ಘರಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಗೆರೆಜಿ (ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್), ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚಿ ತಳಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಘರಾಂಚೆ ಧನಿ ಚಡಾವತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆ, ನಿವೃತ್ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಹಾಂಗಾ ಯೆವ್ನ್ ಠಿಕ್ಲೆಲೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸ್ಕೊಟಾಚಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ವಸ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೊ. ಅತೆನಾಸಾಚಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಬರೊಚ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ.
 
ಸ್ಕೊಟಾಚಿ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಭೆಟ್. ಹಾಂಗಾಚೊ ವೆವೆಗ್ಳೊ ಹವೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊ. ದರ್ಯಾ ವೆಳೆಲಾಗಿಂ ಹವ್ಯಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಂಶ್ ಚಡ್ ಆಸೊನ್ ಗರಮ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊ. ದೊಂಗ್ರಾಂಚೆರ್ ದೀಸ್ ಭರ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಹವೊ ಆಸೊನ್ ರಾತಿಚೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಹಿಂವ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ದರ್ಯಾವೆಳೆಚಾ ಘರಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ಎಸಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.
ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಫವ್ಜಿಕ್ ವೃತ್ತೆಂತ್ ತಾಕಾ ಭಾರತ್, ಗಲ್ಫ್, ಅಫ್‌ಘಾನಿಸ್ಥಾನ್, ಉದೆಂತಿಚೆ ದೇಶ್, ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಇಂಡೊನೇಶ್ಯಾ, ಮಲೇಶ್ಯಾ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚೆ ಗಾಂವ್. ತ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ರೂಕ್‌ಝಡಾಂಚಿ, ಸುಕ್ಣಿಂ ಸಾವ್ಜಾಂಚಿ ಅಪುರ್ಬಾಯ್ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಕೊಸ್ತರಿಕಾ ಬರಿ ಖಂಚೊಚ್ ಗಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಾಂನಿ, ಚಡ್ ಕರ‍್ನ್ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ (Uಂಇ) ಮರುಭುಂಯ್ತ್ ಅರಣ್ಯಾಂ ಉಬ್ಜಯಿಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾಂತ್. ಅಬುದಾಭಿ (Uಂಇ-ಚೆಂ ರಾಜ್‌ದಾನಿ)ಚ್ಯಾ ರಾಯಾಕ್ ತಾಂತುಂ ಚಡ್ ಆಸಕ್ತ್. ಮೀಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಲೆಂ ದರ್ಯಾ ಉದಕ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಗಟರಾಚೆಂ ಉದಕ್ ವಾಪರ‍್ನ್ ಸುಕ್ಯಾ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಾಚ್ವೊ ಜೀವ್ ಉಬ್ಜಯಿಲ್ಲೊ. ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ರಾಜ್‌ಧಾನಿಂತ್ ಆನಿ ಭೊಂವ್ತಣಿಂಚಾ ಕುದ್ರ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಫುಲಾಂತೊಟಾಂ, ಹಜಾರಾಂಚೆ ಹಜಾರ್ ಕಾಜ್ರಾಮಾಡ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ರೂಕ್, ಲ್ಹಾನ್ ರಾನಾಂ. ಕಾರಂಜಿ, ಖೆಳಾಪಾರ್ಕಾಂ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಪಾರ್ಕಾಂ, ನಿಳ್ಶ್ಯೊ ತಡಿ ಆನಿ ಮೃಗಾಂಚೆ ಆಶ್ರೆ ಉಬ್ಜಾಲಿಂ.
ಎಲ್‌ಕಬಲ್ಲೆರೊ ಹೊಟೆಲ್ ತಾಚಾ ಮುಲಾಕಾತೆಕ್ ಠರಾಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚಾ ಗುಪ್ತ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಭಾರಿಚ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿಂ, ಟೊಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಸ್ವಾದಿನ್ ಕರ‍್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಅಮೆರಿಕಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಸ್ತಿರಿಕಾಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಗುಪ್ತ್ಯಾ ಏಜೆಂಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ತಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಏಜೆಂಟ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ, ತಿ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಥಂಯ್ ಪಾವಯ್ತಲಿ. ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಸದಾಂ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಎಕಾಚ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಸಂದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹುಕುಮ್ ತಿ ಹಕುಮ್, ಏಕ್ ವಿದೇಯ್ ಸೊಜೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ತಿ ಪಾಳಿಜೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಚೊನ್ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ. ಮುಖ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಫಾವೊತೆ ದಿವೆ ಝಳ್ತಾಲೆ. ಥೊಡೆಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಎಕಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಜೊವ್ಳ್ಯೊ ತೊರಿ ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲ್ಯೊ. ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕಡೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಚೆ ನಿಯೊನ್ ದಿವೆ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂಚಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ರಂಗ್‌ರಂಗೀನ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾಲೆ. ದಾವ್ಯಾಕ್ ತೊ ರಸ್ತೊ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ತಾ ತಿತ್ಲೊ ಪಯ್ಸ್ ಪರ್ಯಾನ್ ನೀಟ್‌ಚ್ ಆಸೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗುಡೊ ಚಡೊನ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾತಾಲೊ.
ತ್ಯಾ ಜಂಕ್ಷನಾರ್ ರಾವೊನ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಐಪ್ಯಾಡಾಚೆರ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಷೆರ್ ಆಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಸಾ ತೆಂ ವಠಾರ್ ತಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆಂ. ಎಲ್‌ಕಬಲ್ಲೆರೊ ತಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂಯಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಾತಳ್‌ಚೊ ವಾಹನ್ ಸಂಚಾರ್ ಆಸೊನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಬಗ್ಲೆಂಚಾ ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಲೋಕ್ ಸವ್ಕಸಾಯೆನ್ ಆಶ್ಯಾರ್‌ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಅಮ್ಸೊರ್ ಕರ‍್ತೆಲಿಂ ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂ ಪ್ರವಾಸಿ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ವೊಚಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ೭.೩೦ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಕಬಲ್ಲೆರೊಕ್ ವೆಚೊ ವೇಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.
ಏಕ್ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸೆಡಾನ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ತಾಕಾ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೇಗ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ವಚೊನ್ ಕಬಲ್ಲೆರೊ ಮುಕಾರ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಥಾಂಬ್ಲೆಂ. ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಹೊಟೆಲಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಹೊಟೆಲಾಚೊ ಆನ್ಯೆಕ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಹಾಂಗಾಚೆಚ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಹಾಂಗಾ ಜೇಂವ್ಕ್ ಯೆತಾತ್‌ಗಾಯ್?
ತೊ ಕಬಲ್ಲೆರೊಚಾ ದಾರ್ವೊಟ್ಯಾಕಡೆ ಪಾವ್ಲೊ. ಚಿತ್ರಾಂನಿ ಭರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರವೇಶ್‌ದಾರ್ ಲೊಟುನ್ ತೊ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಭಿತರ್ ಉಬಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಝ್ ಸಂಗಿತ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತ್ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ. ತಾಣೆ ಭೊಂವ್ತಣಿ ನದರ್ ಗುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಂವ್ಟಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ತಕ್ಲಿ ಎಕಾ ಕ್ಷಣಾಕ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದಿಸ್ಲಿ. ಸೊಭಿತ್ ಕಾಳೆ ಕೇಸ್ ತಕ್ಲೆರ್ ಪುಶ್ಕಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಣೆ ಏಕ್ ಖಾಲಿ ಮೇಜ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ತ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲೊ.
ಕೊಣ್‌ಯೀ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಒರ್ಡರ್ ಘೆವ್ನ್ ವಚುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಚ್ ತಾಣೆ ಭೊಂವ್ತಣಿ ನದರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಸೊಭಿತ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ವೈಟ್ರೆಸಾಂ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಂವ್ಟಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿರತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸೊಭಿತ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಕೆಸಾಂನಿ ಭರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಚಿ ತುದಿ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ.
ತೊ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ರಾಕ್ಲೊ. ಯು‌ಎಸ್ ಮೆರಾಯ್ನ್ ತರ್ಭೆತಿ ವೆಳಾ ತಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ತೊ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೊ. ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸಾಲಾಚಿ ಸಜಾವಟ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಲಿ. ಏಕ್ ರಾಂದ್ಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ (ಹಿಂವಾಳೆಂತ್ ಉಜೊ ಜಳವ್ನ್ ಊಬ್ ಉಠಂವ್ಚಾಕ್). ಮೆಜಾಂ-ಕದೆಲಾಂಚೊ ರಂಗ್ ಧರ್ಣಿಚಾ ರಂಗಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಏಕ್‌ಕಡೆ ಏಕ್ ‘ಜ್ಯೂಕ್ ಬೊಕ್ಸ್’ ಮಂದ್ ಸಂಗೀತ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊ. ತೊ ಬೋವ್ ಪುರಾತನ್ ತಸೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ ತರ್‌ಯಿ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಬೋವ್ ಆಧುನಿಕ್ ಹೈ-ಫೈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸೊನ್ ತೆಂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯಾ ಭಿತರ್ ಜಮವ್ನ್ ದವರ‍್ಲೆಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಅಂದ್ದಾಜ್ ಕೆಲೊ. ವೊಣ್ತಿಚಾ ಕಂತ್ರಾಳಾಂನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸ್ಪೀಕರ‍್ಸ್ ಬಸವ್ನ್ ದವರ‍್ಲೆಲೆ. ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆ ತಸಲೆ. ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ಜಾಝ್ ಸಂಗೀತ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚಾ ವೆಳಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ತಸಲೆಂ ಆನಿ ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ, ಪರ್ನ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ರೊಮೆನ್ಸ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಣೆ ಕೊಣಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೇಖಿಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಪ್ರವಾಸಿ. ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರವಾಸಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ, ರಶ್ಯಾಚೆ, ಯುರೊಪಾಚೆ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕಾಚೆ.
ತಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲಿ ‘ಕಾರ್ಮೆನ್’ ನಾಂವಾಚಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿಂ ಚಡಾವತ್ ‘ಲಾಟಿನೊ’ ವರ್ಗಾಚಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ತಿಚಿ ಏಕ್ ತಸ್ವಿರ್ ತಾಣೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ರಗ್ತಾ-ಮಾಸಾಂತ್ ತಿ ಕಶಿ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಆತುರಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಗಮನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ತೊ ಹ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಕೊಣೆಯ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ಲಿ ನಾ. ಸ್ಪಾನಿಶ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ತಶೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ಂಗಿ ಕೊಣ್ ತರ್‌ಯಿ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ‍್ನ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೊರ್ಜುಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಗೊತ್ತುನಾತ್ಲೆ ಬರಿಚ್ ತಾಣೆ ಖೊರ್ಪಿಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಖಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾರಾಣ್ ನಾ.
ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚೊ ‘ಮೂಡ್’ ಬದ್ಲುನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಾ ಧನಿನೆನ್ ಹಾಂಗಾಚಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಬಡಾಯ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸೊನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಭರ್ವಸೊ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಿ ಹಾಂಗಾಚಾ ಮೆನೆಜರಾಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಹಾಯ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಒಳ್ಕಾತಾಲಿ. ‘ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡುಂ, ಆಂಜಾಳ್, ತರ್ನಾಟೆಂ, ಡಿಗ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ. ತಾಕಾ ತೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಕೊನ್ಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂ ಕಡೆ ಭರ‍್ಸೊಂಕ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾ,” ತಾತಿಯಾನಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.
ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಗುಪ್ತ್ ಆಶ್ಯಾಯ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ.
2. ಎಲ್‌ಕಬಲ್ಲೆರೊ – ಚರಿತ್ರೆಚೆಂ ಪುನರಾವರ್ತನ್
ಮ್ಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚಾ, ಸನ್ವಾರಾಚಾ ದಿಸಾಚೆಂ ‘ಮೆನು’ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ಚಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಚೊ ದಂದ್ದೊ ಬರೊಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಎತೆನಾಸ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಹೊಟೆಲಾಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ‘ಬಿಝೀ’ ಆಸ್ತಾಲಿಂ.
ರಾಂದ್ಪಿ ತಶೆಂ ವೈಟ್ರೆಸಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಬಿಝಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಲೆಂ ಕ್ಲೇರ್, ಹೊಟೆಲಾಚಾ ಧನ್ಯಾಚಿ ಧುವ್ ಯೆತಾನಾ ರಾತಿಚಿಂ ಸಾಡೆನೋವ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ತೆದಾಳಾ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಸುಟ್ಕಾ. ಆಜ್ ಹೊಟೆಲ್ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ತೆಂ ಆನಿ ಕ್ಲೇರ್ ದೊಗಾಂಚ್. ಉರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೆಂ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್, ಇಜಿದೊರಾಕ್ ಮೆನು ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್, ಬಿಲ್ಲಾಂ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ. ಇಜಿದೊರ್ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂ ಕಡೆ ಗಜಾಲಿ ಕಾಡ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಶಿಬ್ಬಂದೆಕಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕುಜ್ಞಾಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೊಸ್ತಿರಿಕಾಚೆಂ ರಾಜ್‌ಧಾನಿ, ಸಾನ್ ಜೊಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿಚಿ ಮಾವ್ಶಿ ಇಜಿದೊರಾಚಾ ಭಾವಾಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ಮ್ಯಾಗಿ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಮೆಲಿ ನ್ಹಯ್. ತತ್ಕಾಲಿಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಜೆಚೆ ಥೊಡೆ ಘಂಟೆ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಥಂಯ್ ವಾವುರ‍್ತಾಲೆಂ. ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೆಂ ಮಾವ್ಶೆಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ವೆತಾಲೆಂ ಆನಿ ವೆಗಿಂಚ್ ತೆಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಲೆಂ. ತಾಚಿಂ ಮಾಂಬಾಪ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಜಿಯೆತಾಲಿಂ.
ಕೊಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಮ್ಯಾಗಿಚೆಂ ಗಮನ್ ಚುಕ್ಲೆಂ. ಹುಂ, ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾ, ಅಮೆರಿಕಾಚೊ... ತಾಚಾ ಪಾಟಿಚಾ ಕಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಬೆಂ ರಾವೊನ್ ಪಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವೊಡ್ಣಿ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಂವ್ಟಾರ್ ಆಡ್ ಆಸೊನ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸಾಲಾಂತ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಲಜೆನ್‌ಶೆಂ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ವೊಡ್ಣಿ ದಾಂಬುನ್ ದರ‍್ಲಿ. ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡಿಗ್ನಿಟಿಕ್ ವಿರೋಧ್, ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಕಸಲೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ! ತಾಚೆ ಪೊಲೆ ತಾಂಬ್ಶೆಲೆ. ತ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪುರಾತನ್ ಕಂವ್ಟಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸುಂಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ನೀಜಾವ್ನ್ ಹೊಟೆಲಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ‘ಇಂಟೀರಿಯರ್’ ಪುರಾತನ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಚೆ ಬರಿ ಸಜಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಿಂ ಮೆಜಾಂ, ಕದೆಲಾಂ, ತೊ ಬೂಕ್, ಬೊಕ್ಸ್ ಸಗ್ಳೆಂ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಪುರಾತನ್ ವಸ್ತುಂಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂ ಕಡ್ಚೆಂ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಹಾತಿಂ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಗ್ದಾತಚ್ ನವೊಚ್ ಆಯ್ಲಾ ತೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಯಾಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ತೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆಂ ಉಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮೆನು ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಕಂದು ಕಲರಾಚೆಂ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೊಲ್ಡರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂತುಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆನುಚೆಂ ರಂಗೀನ್ ಥರಾನ್ ಛಾಪುಲ್ಲೆಂ ಕಾಗತ್ ದವರ‍್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಚಿ ಪದ್ಧತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ನಮೂನ್ಯಾಂಚೊ ಸಲಾದ್ ಆಟಾಪ್ಚೊ ಏಕ್ ಸ್ಥಿರ್ ಮೆನು, ವಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸೊರೊಯ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಹಫ್ತ್ಯಾಚಾ ಅಕ್ರೆಕ್ ಥೊಡಿಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಶ್ಶ್ಯಾಂಯ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ ಜಿಂ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಆನಿ ಯುರೊಪಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಪಸಂದೆಚಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ.
ಮ್ಯಾಗಿನ್ ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ‍್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ತೊ ಮನಿಸ್ ೨೫-೨೬ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಆಕರ್ಷಕ್ ಆಸೊನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಅರ್ಧ್‌ಕುರೆ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲೆ, ಕಾಂಯ್ಚ್ ಖಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ. ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ತೊ ಹಾಲ್ಲೊನಾ. ತೊ ಅಮೆರಿಕಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ “ಬುಯೆನಾಸ್ ನೊಚೆಸ್, ಸೆನೊರ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಸ್ಪೆನಿಶ್ ಭಾಷೆಂತ್ ವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ.
ಎಕಾ ಕ್ಷಣಾಕ್ ತಾಣೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಯ್ಲಿನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಚೆಡ್ವಾಶಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಪುರ್ತೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ತೊ ಆತಾಂ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆ ಲಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಮ್ಯಾಗಿಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ತವಳ್ ಮ್ಯಾಗಿಚೆ ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಲೆ, ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಏಕ್ ಉಡಿ ಚುಕ್ಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ಜಾಲಿ.
ಗೊತ್ತುನಾತ್ಲೆ ಬರಿಚ್ ತಾಚೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ಹರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೊ, ಭಿತರ‍್ಲೊ ತೊ ‘ಡಬ್ ಡಬ್’ ಆವಾಜ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ. ಕಿತೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ವೋಂಠ್ ಫುಲ್ಲೆ, ಪೂಣ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂನಾಂತ್.
ಗ್ರಾಯ್ಕಾಚಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆ ಮೆನು ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ‍್ಲೊ. ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ‍್ನ್ ತೆಂ ಮಾತ್ಸೆಂ ಮುಕಾರ್ ಬಾಗ್ವಾಲೆಂ, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ. ತೀನ್ ಯಾ ಚ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸೆಕುಂದಾಚಿ ಗಜಾಲ್, ಪೂಣ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಘಡ್ತಾಲೆಂ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ಹುನ್ ರಗತ್ ಪೊಲ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ತಾಚೆ ಪೊಲೆ ತಾಂಬ್ಶೆಲೆ. ಕ್ಷೀಣ್ ಹಾಸೊ ತಾಣೆ ದಿಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಲಾಂನಿ ಫೊಂಡ್ಕುಲ್ ಉದೆಲೆ.
ಥೊಡಿಂಚ್ ಸೆಕುಂದಾ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾಲಿಂ ತರ್‌ಯಿ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾಸಾಣ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲೊ. ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಉಬಿ ಆಸ್ಚಾ ಸುಂದರ್ ನಾರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಚಡ್ಪಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ತಶೆಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ತಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂ ನಾಂತ್.
ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ ಉದಕ್ ದಿವ್ಯತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಚೆಡುಂ ಕಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಿಶ್ಯಾರಾಕ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ “ಆತ್ತಾಂ ಹಾಡ್ತಾಂ, ಸರ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುಜ್ಞಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟಾನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ.
ತೊ ಕದೆಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೊಣ್ಕಾಲೊ ಆನಿ ದೊನ್‌ಯಿ ಹಾತ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಸಪ್ಣೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಎದೊಳ್ಚಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ‘ಮಧುರ್ ಘಡ್ಯೆಚೊ ಸ್ವಾಧ್ ತಾಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಚೆಡ್ಚಾಚೆ ತೆಂ ಗುಲೊಬಾ ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಂ ಸಾರ್ಕೆ ಸುಂದರ್ ವೋಂಠ್ ಮಾತ್ಸೆ ಉಗ್ತೆ ಆಸೊನ್ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಮೊತಿಯಾಳ್ಯಾ ದಾಂತಾಂಚಿ ಝಳಕ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಾಣೆ ಸಾರಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಂಬ್ಶೆಂ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗೊರ‍್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಒಂಬ್ಬಾತಾಲೆಂ. ವಿಂಗಡ್ ಮೇಕ್-ಅಪ್ ನಾ. ಲಾರಾಂನಿ ಭರ‍್ಲೆಲೆ ಕಾಳೆ ಕೇಸ್ ಸದಿಳ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸೊನ್ ಭುಜಾಂ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಸೊಭ್ತಾಲೆ. ಚಿತ್ಳಾಚ್ಯೆ ಸಾರ್ಕೆ ತೆ ಕಾಳೆ ದೊಳೆ ನೆಣ್ತೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ ದಿಸ್ತಾಲೆ, ಆಕಾಂತಾನ್ ಪುರ್ತೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ವೊಂಠಾ ಪಂದಾ ದೋನ್ ಕಾಳ್ಶೆ ತಿಬೆ ಆಸೊನ್ ತಾಕಾ ತೆಂ ಆಂಜಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಬ್ಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರಶ್ಮಾಳ್ ಗಾಲಾಂಚೆರ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಂಡ್ಕುಲಾಂನಿ ತಾಚೆರ್ ಭುಲ್ ಘಾಲಿ.
ಆದಿಂ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ, ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಟಿವಿ ನಟಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ಚಾಚೆರ್ ಏಕ್ ‘ಕ್ರಶ್’ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂಚೆಂ. ತಾಚೆಂ ಆಕರ್ಷಕ್ ಮೂರ್ತ್ ಆನಿ ಆಂಜಾಳ್ ವದನ್ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಬುರ‍್ಶೆಂ ಆಸೊನ್ ತಾಕಾ ತೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಾಣೆ ತೊ ಶೋ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಪಳೆಲೊನಾ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಕಿತ್ಯಾ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ? ಹಾಂ! ಎಕಾ ಕ್ಷಣಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೆಂ. ಹಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ತ್ಯಾ ಟಿವಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.
ಕೊಣೆಂಗಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬೊತ್ಲ್ ಥಂಡ್ ಉದಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ‍್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಆಂಜಾಕ್’ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಿರಾಶಾ! ದುಸ್ರೆಂಚ್ ವೈಟ್ರೆಸ್. ಚೆಡ್ವಾನ್ ಬೋತ್ಲ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ‍್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಕ್ ಉದಕ್ ವೊತ್ಲೆಂ. ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂನಾ. “ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಗ್ಲಾಸಾಕ್ ಹಾತ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಚೆಡುಂ ಚಲ್ಲೆಂ.
ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾನ್ ತಾಕಾ ಥೊಡೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾಳಿಜ್ ‘ಆಂಜಾಚಾ’ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಂತ್ ಅಜೂನ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ‍್ತಾಲೆಂ. ತೆಂಚ್ ಉದಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಲೆಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. “ಪಿಸೊ ಹಾಂವ್!” ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ. “ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ವೈಟ್ರೆಸ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಣೆ ಒರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ....”
ತೆಂ ಕುಜ್ಞಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಸರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಬರಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಕಾಂಟ್ಯೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾತಾಲೆಂ. ‘ಆಂಜಾಕ್’ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಲೊ. ಭುಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಜಿವಾಚೊ ಕಣ್ ಕಣ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಲೊ ಕಿ ತೆಂ ಆತಾಂ ಕುಜ್ಞಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತೆಲೆಂ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲೊಂ...... ಪೂಣ್ ತೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ. ನಿರಾಶೆ ವಯ್ರ್ ನಿರಾಸ್. ತ್ಯಾ ಆಂಜ್ ಭೊಡ್ವ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತೊ ನೆಣಾ.
3 ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಪೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಟ್
ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆಂ ಕುಜ್ಞಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೊ ಜಿನೊಸ್ ಪಾಟಿಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಕುಜ್ಞ್ಂಚ್ ಆಸ್ರೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಆಸೊನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ರಿಟಾಯ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. “ಕಾ’ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ? ತುಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಕಿತೆಂ ತಾಂಬ್ಶೆಲಾಂ?” ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಉಸ್ಕೊ ನಿಶೆತಾಲೊ.
“ನಾ, ನಾ, ಕಾಂಯ್ ನಾ....” ಮ್ಯಾಗಿಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ಲೊ. “ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾಲಿ. ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಜಾವ್ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ.”
ರಿಟಾಕ್ ಸತ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ಚಡಿತ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಕಾ ತಾಣೆ ಥೊಡೆಂ ಉದಕ್ ದಿಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿನ್ ತೆಂ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಏಕ್ ಬೊತ್ಲ್ ಉದಕ್ ದಿಶಿಗಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ರಿಟಾಕ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ರಿಟಾ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ.
“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾ’ಲೆಂ ಸುರು ಜಾಲೆಂ?’ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಅಪುಣ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ತಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಊಬ್ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪ್ರಸಾರ‍್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಹಳು ಜಾಲೆಂ. ಆಕಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ.
ಮ್ಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಭೀ ಧುವ್ನ್ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ‍್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ. ಶೀದಾ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಗೆಲೆಂನಾ. ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂಚಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂ ಕಡೆ ಖುಶಾಲ್ಕಾಯೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕರಿತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚೆಶಿಂ ಗೆಲೆಂ. ಕಾಳಿಜ್ ಧಡ್ದಡ್ತಾಲೆಂ. ಮುಸ್ಕರ್ ಭಾವನಾರಹಿತ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಲೆಂ. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಸಾಯ್ ನಿಶೆಲಿ.
ಸ್ಕೊಟ್ ತಾಕಾಚ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಖಾಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾತಾಂತ್ ಖೆಳಯ್ತಾಲೊ. ತೆಂ ಮೆಜಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಅಮೃಕೊ ಹಾಸೊ ದಿಲೊ ಆನಿ ಮ್ಯಾಗಿಚೆ ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಲೆ. ತಾಣೆ ದೀರ್ಘ್ ಶ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಶ್ವಾಸ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ. “ಏಕ್ ಕದೆಲ್ ವೋಡ್ನ್ ಬಸಾನಾಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲಿ ಕಾಂಯ್ ಭುಕ್ ಲಾಗೊನಾ. ತುವೆಂ ಹ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲೆಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್.”
ಮ್ಯಾಗಿನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಶೆಂಯ್ ತಾಕಾ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯಿಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ತೆಂ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಹಾತ್ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ದವರ‍್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ಪಳೆತಾಲೆಂ. ಮಿನುಟ್ ಭರ್ ತಿಂ ಕಾಂಯ್ ಉಲಯ್ಲಿನಾಂತ್. ಸ್ಕೊಟ್ ಮೆನು ಪಳೆಲೆ ಬರಿ ಕರ‍್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕಶೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಕರುಂಕ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆರಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. “ಹೊಚ್‌ಗಿ ತೊ ದೆವಾ? ಹೊಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ...!” ಕಾಳ್ಜಾಂತ್‌ಚ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ತಾಚಾ ಬೊಟಾಕ್ ಲಗ್ನಾ ಮುದಿ ನಾತ್ಲೆಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.
“ವ್ಹಯ್, ಮೊಗಾ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ತೊ!” ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಆಯ್ಕುನ್ ತೆಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಶೆಂ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟ್ ತಾಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘಸ್ಪಡ್ಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಸ್ಕೊಟ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್, ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ಹೊ.... ಮಾಫ್ ಕರಿಜೆ. ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಮಾರ್ಗರೆತ್ ಬೆಂಕ್ಸ್, ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್,” ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಫಾಂಕಯಿಲ್ಲೊ ಹಾಸೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ್ಕೊಟ್ ಗಳೊನ್ ಗೆಲೊ.
ತಾಣಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಸ್ಕೊಟ್‌ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಆಜ್‌ಚ್ ಕೊಸ್ತರಿಕಾ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಸಾನ್‌ಜೊಸ್ ದೆಂವೊನ್ ದನ್ಪರ್ ಜಾತಾನಾ ಎತೆನಾಸಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂ.”
“ತುಂ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್‌ಗಿ ಯಾ ವ್ಹಯ್ವಾಟಾ ನಿಮ್ತಿ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ಯೆತ್‌ಗಿ, ಸರ್?”
“ದೊನ್‌ಯಿ....” ಏಕ್ ಘಡಿ ಪಾದ್ದೆವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹಫ್ತೊಭರ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ಬಿಝೀ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಹೊ ಜಾಗೊ ಭೊಂವೊನ್ ಕಾಡ್ತಲೊಂ. ಹಾಂಗಾಚೊ ಹವೊ ಬರೋ ಆಸಾ. ಲೋಕ್‌ಯೀ ಜಾವ್ಯೆತ್.... ಆನಿ ಸೊಭಿತ್....”
ಅಕ್ರೇಚೆಂ ಉತರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ.
“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಮ, ಸರ್,” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ತಾಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಆತಾಂ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ.
“ದಯಾಕರ‍್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಕೊಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಶಿಗಿ? ಸರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ....”
“ಜಾಯ್ತ್, ಮಿ| ರಿಚರ್ಡ್ಸ್....” ತೆಂ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.
ಸ್ಕೊಟ್‌ಯಿ ಹಾಸ್ಲೊ. ಆನಿ ತುವೆಂ “ಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯ್ ನಾಕಾ.” ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಹೊಟೆಲಾ ಬರಾಬರ್ ಆಪ್ಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ಥೊಡೆಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ಮ್ಹಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್. ಆತಾಂ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಬ್ರೇಕ್. ಆಂಟಿಗರ್ ರಾವ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಚಾ ಧನ್ಯಾಚಾ ಭಾವಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತಿ.
“ಮುಳಾನ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ತುಜೆ ಬರಿ ಅಮೆರಿಕಾಚಿಂ. ಪೂಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್, ತಿಚೊ ದುಸ್ರೊ ಘೊವ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಸಂಗಿಂ. ಕೊಸ್ತರಿಕಾಂತ್ಲಿ ಮಾವ್ಶಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಆವಯ್ಚಿ ಭಯ್ಣ್. ತಿಕಾ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಂತ್ ತಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ರಾವಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂ.” ಆಪ್ಣಾಚೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸ್ಕೊಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ತೆಂ ವಿಸರ‍್ಲೆಂ.
“ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತಾಂಯ್, ಮ್ಯಾಗಿ?” ಸ್ಕೊಟನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮುಸ್ಕರ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್‌ಚ್ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಜಾಪಿಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.
“ಎದೊಳ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂನಾ,” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.
ತಾಣೆ ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ವಿಷಯ್ ಬದ್ಲಿಲೊ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸಲಹ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಯಾಗಿಕಡೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
“ಇಂಡಿಯನ್ ಖಾಣ್ ಜಾಯ್ತ್‌ಯೆ?” ಮ್ಯಾಗಿನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಕ್ಷಣಾಂ ಜೀಬ್ ಚಾಬ್ಲಿ. ಭಾರತಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಸನ್ವಾರಾಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ತೊ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರ್ ನ್ಹಯ್.
“ತುಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?”
“ಭಾರತಾಚೆಂ ಆಮ್ಶೆಂ-ತಿಕ್ಶೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ತುಕಾ?”
“ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಡ್ನ್ ಪಳೆ,” ಪೊಕ್ರಿಪಣಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹಾಂವ್ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಭಾರತಾಂತ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಭಾರತಾಚೆಂಚ್ ಜೆವಾಣ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ.....”
“ವ್ಹಯ್ಗಿ...?” ಮ್ಯಾಗಿ ನೆಣ್ತುವಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ಕಾ’ಲೆಂ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆತಾಂ. ಚಡಾವತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಾ ಆಕ್ರೆಕ್ ಆಮಿ ಇಂಡಿಯಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ಕಿಚನಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೆತಾಂ.”
ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಕುಜ್ಞಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಸ್ಕೊಟಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಾಟ್ ಕರುನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಚೆರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಲಜೆಲೆಂ. ಸಂಯ್ಭಾನ್ ತೆಂ ಲಜೀಷ್ಟ್. ಬಾತ್‌ಕೋಳಿ ಬರಿ ಚಲ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ. ತಾಚೊ ಆಜೊ, ಆವಯ್ಚೊ ಬಾಪುಯ್ ತಶೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ತೊ ಭಾರತ್ ಮುಳಾಚೊ ಆಸೊನ್ ಭಾರತಾಚಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಂಚೊ ಆಕಾರ್ ಅಕರ್ಷಕ್ ಆಸೊನ್ ತಿಂ ಬಾತ್‌ಕೋಳಿ ಬರಿ ಹಾಲವ್ನ್ ದಲವ್ನ್ ವೆಚಿ ತಾಂಚಿ ಚಾಲ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆ ತಸಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ದಾದ್ಲೆ, ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್, ಸಗ್ಳೆ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೆ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಸಾಯ್ಕಲಾರ್ ವೆಚೆಂ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ.
ಕುಜ್ಞಾಕ್ ರಿಗ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ಘುಂವೊನ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಬಾರೀಕ್ ಹಾಸೊ ದಿಲೊ. ತಾಣೆ ಖುಶಿ ಜಾವ್ನ್ ದೊಳೆ ಮೊಡ್ಲೆ. ತೆಂ ಶೀದಾ ತೆರೆಜಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೆಂ. ತೆರೆಜ್ ಮುಖೆಲ್ ರಾಂದ್ಪಿಣ್. “ತುಂ ಫ್ರೀ ಆಸಾಯ್ಗಿ, ಟ್ರಿಜಾ?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.
“ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಕೆದಾಳಾಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ,” ತೆರೆಜಾನ್ ತಾಕಾ ಆರಾಯ್ಲೆಂ. “ಕಾ’ಲೆಂ ಜಾಯ್ ತುಕಾ?”
“ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ‍್ಶಿಗಿ? ಭಾಯ್ರ್ ಎಕ್ಲೊ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಸಯ್ರೊ ಆಸಾ. ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ತುರ್ತಾನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ಶಿಗಿ?”
ತೆರೆಜಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಲೆಂ “ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ವ್ಹರ್” ತಿಣೆ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಆರಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿಂ. ಬೊಂವ್ತಣಿ ನದರ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತೆರೆಜಾಕ್ ಸ್ಕೊಟ್ ದಿಸ್ಲೊ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ,” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆನಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಂಗಿಂ ತಾಚೆಶಿಂ ತಿಣೆ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಬೊಂವ್ತಣಿಂಚಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂನಿ ತಿಕಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಿಣೆ ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ......
“ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ತೆರೆಜಾ, ತುಕಾ ಕಸಲಿ ಸೆವಾ ದೀಂವ್?” ತಿಣೆ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಒಡ್ಡಾಯ್ಲೊ. “ಸ್ಕೊಟ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್,” ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಉಬೊ ರಾವೊನ್ ತಿಚೊ ಹಾತ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. “ತುಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ... ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಆಕೇರ್ ನ್ಹಯ್.... ತುಕಾ ತೊಂದ್ರೆ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ....”
“ತೊಂದ್ರೆ ವ್ಹಯ್, ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ತುಜ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾತಾ?” ತಿಣೆ ಮೊಗಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಚೆಂ ಭುಜ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿಚೆ ಪೊಲೆ ತಾಂಬ್ಶೆಲೆ. “ತಾಂಬ್ಡಿ ತಾಂಬ್ಡಿ ಸುಂಕ್ಟಾಂಚಿ ಕಡಿ ಆನಿ ಮೋವ್ ಮೋವ್ ನಾನ್ ಜಾಯ್ತ್‌ಗಿ? ಜಂಬೊ ಪ್ರೊನ್ಸ್, ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ತಾಂತಿಂ ಆನಿ ಬೇಬಿ ಬಟಾಟೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲಿಚೊ ಟೊಮೆಟೊ ಆನಿ ಪಿಯಾವಾಚೊ ಸಲಾದ್ ಕರ‍್ತಾಂ...”
“ಜಾಯ್ತ್,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಕೊಟ್, “ಚಡ್ ತೀಕ್ ನಾಕಾ...” ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
“ಖಂಡಿತ್...” ತೆರೆಜಾ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಮ್ಯಾಗಿ ಥಂಯ್ ಘುಂವೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ, “ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕುಜ್ಞಾಕ್ ವೆತಾಂ. ಅರ್ದೆಂ ವೋರ್ ಜಾಯ್. ಹಾಂವ್ಂಚ್ ರಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ವಾಡ್ತಾಂ ತಾಕಾ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊ ವೈನ್ ಕಿತ್ಯಾ ದೀನಾಯ್ ತಾಕಾ...?”
“ಮೊಸ್ತು ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ....” ಮ್ಯಾಗಿನ್ ತಿಕಾ ವೆಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಚುಂಕ್ ದಿಲೆಂ.
ಆವಯ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ತೆರೆಜಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಚೊ ಗಾಲ್ ಥಾಪುಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಿ ಕುಜ್ಞಾಕ್ ಗೆಲಿ.
ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಕಾಂಯ್ ನಜೊ ಜಾಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಸಪಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಕೊಣ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಠಯ್ತ್‌ಗಾಯ್?
ತಾಣೆ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೈಟ್ರೆಸಾಕ್ ಹಿಶ್ಯಾರೊ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತೆಂ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆತಾನಾ ಹೆಂ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ “ಮಿ| ಸ್ಕೊಟ್, ಬರೇಂ ಕರ‍್ನ್ ಜೇಂವ್. ಹಾಂವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಂವ್ಟಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾಂ... ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಘುಂವೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ ಬಸ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಏಕ್ ಹಾಸೊ ದಿಲೊ..
ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ವೈಟ್ರೆಸಾನ್ ಏಕ್ ಧಾಕ್ಟಿ ಬೊತ್ಲ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ವಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ವಾಯ್ನ್ ಉಗ್ತೊ ಕರ‍್ನ್ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಇಲೊಸೊ ವೊತುನ್ ತಾಕಾ ಚಾಕೊಂಕ್ ದಿಲೊ. ತಾಣೆ ಚಾಕೊನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತ್‌ಚ್ ಅರ್ಧೊ ಗ್ಲಾಸ್‌ಭರ್ ವೊತುನ್ ಬೋತ್ಲ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ‍್ನ್ “ಎಂಜೊಯ್ ಯುವರ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ಸರ್...” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ.
ವಾಯ್ನ್ ಪಿಯೆತಾ ಪಿಯೆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಊಬ್ ಚರೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಬರೊಚ್ ಸಂತೊಸ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೊ. ಆಯ್ಚೊ ಆಪ್ಲೊ ದೀಸ್ ಬೋವ್ ಬೊರೊ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.
ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್‌ಚ್ ಚಡ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಹೆರ್ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಗಮನ್ ದೀವ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಚೆಂ ‘ಕೊಂಟೆಕ್ಟ್’ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ವಿಸರ‍್ಲಲೊ. ಕೊಸ್ತರಿಕಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಣೆ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ.
ಸ್ವಾದೀಷ್ಟ್ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಸ್ವಾಧ್ ನಾಕಾಕ್ ಆದಾಳ್ತಾನಾ ತೊ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ತೆರೆಜಾ ಏಕ್ ಟ್ರೇ ಭರ‍್ನ್ ರುಚಿಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಂತೊಸಾನ್ ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಫುಲ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಬೋತ್ಲ್ ಮಿನರಲ್ ಉದಕ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಸಾಹೆತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತೆರೆಜಾನ್ ತಾಕಾ ತಾಣೆ ಪುರೊ ಮ್ಹಣಾ ಪರ್ಯಾನ್ ವಾಡ್ಲೆಂ.
ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಚೆಂ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಮೆಜ್ ನಿತಳ್ ಜಾತಚ್ ತೆರೆಜಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಜೆವಾಣ್ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ತಿಚೊ ಭರ್ಪುರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ಲಿ.
ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಕ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಿರ್ಮಿರ್ಲ್ಲೆಂ ಗೂಢಚಾರಿಂಕ್, ಶಿಪಾಯಾಂಕ್, ಚೊರಾಂಕ್ ಭೊಗ್ತಾ ತಶೆಂ. ಭಿತರ್ ಮೆಟ್ ದವರ‍್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಶಿರ್ಶಿರ‍್ಲೆಂ. ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ರಿಗ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ತಾಚೊ ‘ರಿಂಗ್‌ಟೋನ್’ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಫೊನಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ...
ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ತೊ ಶೀದಾ ಕೆಶ್ ಕಂವ್ಟಾರಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮಾತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿನ್ ವಯ್ರ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಥಂಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ಚಿತ್ಳಾಚ್ಯೆ ಸಾರ್ಕೆ ದೊಳೆ ಸಂತೊಸಾನ್ ಪರ್ಜಳ್ಳೆ. ತೆಂ ಉಟೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆತಾನಾ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ತಾಕಾ ಬಸೊನ್ಂಚ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಣೆ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕಂವ್ಟಾರಾರ್ ದವರ‍್ಲೆಂ ಆನಿ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಮ್ಯಾಗಿಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ವಿಂಚ್ಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿಚೊ ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ, ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ.
“ಮ್ಯಾಗಿ, ಹಿ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ, ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನೊಜೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಾಂಜ್. ತುಕಾ ಮಸ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.” ತೊ ಖರೆಪಣಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಮ್ಯಾಗಿ ಲಜೇನ್ ತಾಂಬ್ಶೆಲೆಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಸೊಬಿತ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವದ್ದಾಡ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಸಲ್ವಾಲೆಂ, ಆನಿ ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಸ್ಕೊಟ್ ಪುರ‍್ತೊ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಣೆ ಥಂಯ್ಚ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಸೊಪುತ್ ಘಾಲೊ ಕಿ ತಾಕಾ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಬಗರ್ ಸೊಡ್ಚೊನಾ, ಆನಿ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೋಣ್ ತರ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚೋರ‍್ನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಪಳೆತ್ ತರ್ ತೆಂ ಆಪುಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಲೊಂ.
ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಚೊ ಹಾತ್ ಆರಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ತೀಸ್ ಸೆಕುಂದಾಂ ಜಾತಿತ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಎಕ್ಲೆಂ ವೈಟ್ರೆಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಚೀಟ್ ತಾಣೆ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಹಾತಿಂ ಘಾಲಿ. ಸ್ಕೊಟಾನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.
“ಮಿ| ರಿಚರ್ಡ್ಸ್, ತುಜೆಂ ಬಿಲ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೆಜಾಕಡೆ ಧಾಡುಂಗಿ ಯಾ ಹಾಂಗಾಚ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಶಿ...?” ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಗಾಯನ್ ಕೆಲೆಂ.
ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲೆಂ. ಸುಟೆ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ನಿರಾಕರ‍್ಸಿಲೆಂ. ವೈಟ್ರೆಸಾಂಕ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ತೆ ಸೊಡ್ಲೆ. ಮ್ಯಾಗಿನ್ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.
ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚುಂಕ್ ತಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತಾಣೆ ಆದೇವ್ಸ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಜಿಣಿಭರ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ಪಾರ್ಜಳ್‌ಯಿ ಮಾಜ್ವಾಲೊ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಚಲ್ಲೊ. ಫೊನ್ ಕಂವ್ಟಾರಾರ್‌ಚ್ ಉರೊನ್ ಗೆಲೆಂ.
ತೊ ವಚೊಂಕ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಕಂವ್ಟಾರಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮೆಜಾಲಾಗಿಂ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಗಮನ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂ ಮ್ಯಾಗಿಚೆಂಚ್ ರುಪ್ಣೆ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಣೆ ತಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಗಮನಾಂತ್ ಘೆತ್ಲಿ ನಾ.
ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಎಕಾ ಶಿಪಾಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ. ಹಾಚೆ ನಿಮ್ತಿ ಜೀವ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಪಡ್ಯೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರಿ ಕರ‍್ತಾಲೊ.
ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಸ್ಕೊಟ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾಂವ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕರ‍್ನ್ ದವರ‍್ಲೆಲೆಂ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಅಜೂನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಅಜೂನ್ ಜೇವ್ನ್ ಆಸಾ’ಸ್ತಲೊ. ರಸ್ತೊ ವಚುನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಥಂಯ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತೊ ಚಲುನ್ ಗೆಲೊ. ಏಕ್ ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಪಾಶ್ಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ ವೇಗ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೊಟೆಲಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ನಿಸ್ಸಾನ್.
4. ಹಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ಮ್ಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಘಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಎಕಾ ಮಿನುಟಾ ಭಿತರ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಬರಿ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್? ‘ಟಾರ್ಗೆಟ್’ ಆಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್‌ಗಿ? ಯಾ ಎಕಾ ಲಾಂಬೆಟ್ಯಾ ಪುರುಷಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಳ್ಯಾ ಮರ್ಸಿಡಿಸಾಂತ್ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ಯೆತ್‌ಗಿ? ಸವಲಾಂ ವಯ್ರ್ ಸವಲಾಂ ಉದೆತಾನಾ ಮ್ಯಾಗಿ ಹಾಲ್ಲೆಂ.
ಮ್ಯಾಗಿನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ಲೆ ಆನಿ ಪಿಂರ್ಗಾಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಬೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆತಾನಾ ಬೊಬ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತಾಣೆ ತೋಂಡ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ, ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಕಾಂತ್ ಭರೊನ್ ತೆಂ ಘಾಬ್ರೆಲೆಂ. ಚಿತ್ಳಾ-ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಚ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ‍್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತೆಂ ಪರತ್ ಮತಿಹೀನ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ದಖೊ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸೊನ್ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಳ್ಕಾಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಕೊಟ್ ಸಮ್ಜಲೊ.
ತೆಂ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ ತಾಕಾ ತಾಣೆ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಶೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸಮ್ಜಣೇ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ತಾಚೆ ಗಾಲ್ ಹಾತಾನ್ ಥಾಪುಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಸನಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂನಿ ತಾಣೆ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಭೊಂವ್ತೊಣಿ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ ಆನಿ ತೆಂ ತಾಚಿ ವೇಂಗ್ ಸುಟವ್ನ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಭಾಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಲೊನಾ. ತೆಂ ‘ನೊರ್ಮಲ್’ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ತಾಣೆ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಲೊ.
“ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆತ್ತಾಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?” ಮ್ಯಾಗಿನ್ ನೆಣಾರ್ಪಣಿ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ‍್ಲಲೊ ಗುಳೊ ತಾಣೆ ಆಡಾವ್ನ್ ಸ್ಕೊಟಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಅಜೂನ್ ನೆಣಾಂ. ಸ್ಕೊಟ್‌ಯಿ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲಲೊ. ಫಾರ್ ಲಾಗೊನ್‌ಯಿ ಮ್ಯಾಗಿ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ‍್ಲೆಂ ಕಶೆಂ?
ತಾಣೆ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾ. ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಪಾಟಿ ವಯ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ವ್ಹರ‍್ತಾನಾ ತಾಕಾ ದೂಕ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ತೆಂ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ತಾಣೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಬ್ಯಾಗಾಚಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಬಲ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಬುರಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಬಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತೆಂ ಉರ್ಡಾಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟಾಚೆಂ ಫೊನ್! ಏಕ್ ಫಾರ್ ತಾಚೆ ಮದ್ಗತ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅರ್ದೊ ಭಿತರ್ ಅರ್ದೊ ಭಾಯ್ರ್. ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚೊ ತೊ ಫಾರ್ ತಸೊ ಶಿರ್ಕಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್?
ಹ್ಯಾ ಆಂಜ್ ಬೊಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮರ್ಣಾಚಾ ರಿಸ್ಕೆಂತ್ಲೊ ವಾಂಚಯ್ಲೊ ತೆಂ ಕಳ್ತಾನಾ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಶೆಳೊ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಮ್ಯಾಗಿಕಡ್ಚೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಬೈಬಲ್....! ತಾಂತುಂ ಮದ್ಗತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬುರಾಕ್. ಪರ್ನೆಂ ಪುಸ್ತಕ್. ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾಪರ‍್ಲೆಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಕವರ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಫಾರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಶಿಂದುನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಬೈಬಲಾನ್ ತಾಕಾ ಆಡಾಯಿಲ್ಲೊ!
ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಕಳ್ತಾನಾ ಮ್ಯಾಗಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಭಿಂಯನ್ ಆಕುಡ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಆತಾಂ ಘಸ್ಪಡ್ಲೆಂ.
“ತುಂ ಕೋಣ್? ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ?”
“ಮ್ಯಾಗಿ,” ತೊ ಪರಾತ್ತುಂಚಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಆತ್ತಾಂ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ಲೊಯ್.... ಆಮಿ ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಚೆಂ ವಚಾಜೆ. ವಾಟೆರ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತುಕಾ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್‌ಗಿ?”
ತಾಣೆ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊದ್ಚೆ ಬರಿ ತೆಂ ತಾಚಾ ಮುಸ್ಕರಾಚೆರ್‌ಚ್ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.....
ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಕಂವ್ಟಾರಾರ್ ವಿಸರ‍್ಲೆಲೆಂ ಫೊನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಶೀಯ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ತಾಣೆ ತೆಂ ಫೊನ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ತಾಕಾ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾಚಾ ಬಲ್ಸಾಂತ್ ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ ರಾವ್ತಾಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತುರ್ತಾನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವಾಟೆರ್‌ಚ್ ಮೆಳೊಂಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೆಲೆಂ....
ಸ್ಕೊಟಾಚಿ ಚಿಂತ್ಪಾಧಾರ್ ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಸಾರ್ಕಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ತುರ್ತಾನ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಏಕ್ ಫಾರ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ ತೊ ಮನಿಸ್ ದುಸ್ರೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ ರಾಕ್ಲೊನಾ ತೆಂ ನಶೀಬ್ ಮ್ಹಣಾಜೆ. ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಮುಕಾರ್ ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ತೊ ಪಾರೊತ್ ಕರುನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ಪೂಣ್ ದುಸ್ರೊ ಫಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಶೆಂ ಖಂಚೆ ವಾಟೆನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ‍್ಚಿ?
ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಚೆಂ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೆಲೆಂ ಸೈಕಲ್ ವಿಂಚುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್‌ಯೀ ಉರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ನಾರಿಚಿ ಬಂದ್‌ಬಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಪರೋಕ್ಷ್ ಥರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಜಾಲಾಂ. ದುಸ್ಮನಾಕ್ ಆತಾಂ ತಾಚೆರ್‌ಯೀ ದೊಳೊ ಆಸ್ಯೆತ್.
“ಸೊರಿ, ಸ್ಕೊಟ್....” ಮ್ಯಾಗಿ ಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಪಿಂರ್ಗಾಲೆಂ. “ತುಜೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲೆಂ.... ಪೂಣ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚೊ ಜೀವ್ ತಾಣೆ ವಾಂಚಯ್ಲೊ, ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ.”
“ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆಂ ಚಿಂತಿನಾಕಾ, ಡಾರ್...!” ಡಾರ‍್ಲಿಂಗ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ, ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ತಾಣೆ ತೊ ಸಬ್ಧ್ ಕಾತರ‍್ಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ ತಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ. “ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ, ತುಂ ಶಾಬಿತ್ ಆಸಾಯ್. ಬೈಬಲ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ತುಕಾ ಥೊಡಿ ಜಖ್ಮಿ ಜಾತಿ...”
ಪ್ರಾಣ್ ವೆತೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ಚಿಲ್ಲರ್‌ಶೆಂ ಕರ‍್ನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. “ತುಂ ಖಂಯ್ ವೆತಾನಾಂಯ್ ಬೈಬಲ್ ವ್ಹರ‍್ತಾಯ್ ಕಿತೆಂ?” ತಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ನಾಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಿಶೆಲಿ.
“ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಆಜ್ಯೆಚೊ ಬೈಬಲ್ ತೊ. ಆಜ್ಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಕಾ ದಿಲ್ಲೊ. ತೊ ಬೈಬಲ್ ತಾಂಚಾ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಕಸೊ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲೊ ತಿ ಕಾಣಿ ತಿಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಫುಡೆಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತುಕಾ ತಿ ಸಾಂಗ್ತೆಲಿಂ.... ತಿಣೆ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೊ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯಿ ವ್ಹರ‍್ತೆಲಿಂ ಆನಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ವಾಚ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಾಸ್ ತಿಣೆ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ತೊ ಕುಡಿ-ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿ ವೊರ‍್ತ್ತಿ ಭದ್ರತಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ.
“ತುವೆಂಯ್ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೈಬಲ್ ವ್ಹರಾಜೆ. ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ತೆಂ ತುವೆಂ ಪಳೆಲೆಂ” ತಾಣೆ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
ಆತಾಂ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಚಿಂ ಚಲ್ಯಾಂ,” ತಾಣೆ ಮ್ಯಾಗಿಚೊ ಹಾತ್ ಧರ‍್ಲೊ. “ತುಕಾ ಘರಾ ಪಾಯ್ತಾಂ....”
ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಯೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್ ಉಪಾಯ್ ನಾ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆ ದೆವಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ‍್ಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾದ್ದೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೇನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಉರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಚೆಂ ಸೈಕ್‌ಲ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಘರಾ ಪಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತ್ಯೆಚ್ ವಾಟೆರ್ ಸ್ಕೊಟ್ ರಾಂವ್ಚೊ ವಿಲ್ಲಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ.
ವಾಟೆರ್ ತೊ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾಕಾ. ನವ್ಯಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾಸೆಂ ರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಮತಿಂತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಭುಜಾವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ನದರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆ ಏಕ್ ದರ್ಶನ್ ದೆಖ್ಲೆಂ. ಭುಂಯ್ ಆನಿ ಸರ್ಗಾ ಮದೆಂ ಏಕ್ ಕಡೆ ತಾಚೊ ರಾಕೊನ್ ಭೊಡ್ವೊ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಪಡೊನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.... ಯಾ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆತಾಂ ಧಯ್ರ್ ಭರ‍್ಲೆಂ. ಭ್ಯೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಊಂಚ್ ಆನಂದಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಉರ‍್ಲಿ.
4. ಶಿಪಾಯ್ ಆನಿ ಚಲಿ
ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವಂವ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಜಾತಾಯಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಿಸಾಂವಾಚೆ ಮುಖೇಲ್ ವಿಷಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ.
“ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ತಾರ್ವೊಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮಾಚೆರ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಕೊಸ್ತರಿಕಾಂತ್ ಆಸಾಂ. ಪೂಣ್ ತೆಂ ಕಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾವೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಗಿ?”
ಮ್ಯಾಗಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. “ತರ್ ತುಂ ಏಕ್ ತಾರ್ವೊಟಿ ಚೆರ್ಕೊ.” ತಾಣೆ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ, ಪೂಣ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಹಿಮ್ಟೆಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ ಮೂಟ್ ತಾಣೆ ಅರ್ನಿಲೆಂ. ಕಿತೆಂಗಿ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಲಾಂ... ಪೂಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲೆಂ.
“ಪಾಟಿಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ದುಕ್ಲೆಂ. ಘರಾ ಗೆಲ್ಲಿಂಚ್, ಚೆಕ್ ಕರಿಜೆ, ಕಾಂಯ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ....” ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಆತಾಂ ಥೊಡೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ.
“ಶಿಪಾಯ್ ತುಕಾ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್‌ಗಿ? ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಖರ‍್ಚುಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಗಿ?”
“ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ.... ಹಾಂವ್ ತಸಲಿಂ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ನ್ಹಯ್. ತಾಣಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್‌ಪಣಿ ದೇಶಾಚಿ ಕರ‍್ಚಿ ಸೆವಾ ಹಾಂವ್ ಮಾನ್ತಾಂ.”
ತೆಂ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಬರಿ ಉಲಯ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಕಸಲೊಚ್ ಹಿಶ್ಯಾರೊ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲೊನಾ.... ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕಾಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಸಂಬಂಧ್ ಉಬ್ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್‌ಗಿ?
ಹೆಂ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಕುಡಿಚೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್‌ಗಿ? ಪ್ರಥಮ್ ನದ್ರೆಚೊ ಮೋಗ್? ಪೂಣ್.... ತಾಣೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ತಿಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಮೊರಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಕೊಣೆಂಚ್ ತೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಖಂತ್ ಆಸಾ...... ತಾಕಾ ಕೋಣ್ ತರ್‌ಯಿ ಬೊಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸ್ತಲೊಗಿ? ಪೂಣ್ ತಾಣೆ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ತಾಂಬ್ಶೆಂವ್ಚೆಂ, ತೆ ಚಿತ್ಳಾಚ್ಯೆ ತಸಲೆ ನೆಣ್ತೆ ದೊಳೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ತೊ ಹುಸ್ಕೊ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಹೆಂ ಚೆಡುಂ ನಿಷ್ಕಳಂಕ್. ಬೋಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್ಲಲೊ ತರ್ ತೆಂ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ‍್ತೆಂ ನಾ. ಎಕ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ತೊ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಅನಂದಾನ್ ಭರ‍್ಲೊ ಕಿ ಮ್ಯಾಗಿಚೊ ಹಾತ್ ತಾಣೆ ಘಟ್ ಧರ‍್ಲೊ, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ. ತಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಸ್ಕೊಟಾಚಾ ಮುಸ್ಕರಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾಕ್ ಘಾಲಿ.
ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತಿಂ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿಂ. ತೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ! ಸ್ಕೊಟಾಚೆ ಮೊಗಾಚೆ ಉಮಾಳೆ ಉಲಯ್ಲೆ.
“ಎದೊಳ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಮಾರ‍್ಲಾಂಯ್?” ಕಾಂಯ್ಚ್ ಹಿಶ್ಯಾರೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಸಮಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. “ತುಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ತುಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಮಾರ‍್ತಲೊಯ್ ತಶೆಂ ದಿಸಾನಾ.”
“ಹಾವೆಂ ಎದೊಳ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಮಾರ‍್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ. ಸಂದರ್ಭ್ ಸಬಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ, ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ತಾಲೆ.
“ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹ್ಹಜಾ ಹಾತಾಂತ್ ‘ಘೊಡೊ’ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ವೊಡುಂಕ್ ಹುಕುಮ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕ್ತಾಲೊಂ. ಪೂಣ್ ದುರಾದೃಷ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾವೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಅಚಾನಕ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲಿಂ. ಸಂಧಿಗ್ಧ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ದುಸ್ಮಾನಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್, ನಿರಾಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಚಂವ್ಕೀ ನ್ಹಯ್. ಘೊಡೊ ವೊಡ್ಲೊ ತರ್ ‘ಸುಕ್ಯಾ ಒಟ್ಟುಗ್ ಜಿವೆಂಯ್ ಪೆಟ್ತಾ’. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾವೆಂ ಅವಿಧೇಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಚೆರ್ ‘ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಶಾಲ್” ಫುಡ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ.... ಹಾಂವ್ ಅವಿಧೇಯ್ ಜಾವ್ಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ.
“ಪುಣ್ ಹುಕುಮ್ ಆಯ್ಲಿನಾ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಅವಿಧೇಯ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆಲೊನಾ...” ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂನಾ. ಸೊಜೆರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನೆಣ್ತುಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ವೊಲೆ ಜಾಲೆ. ಆಪ್ಣೆ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕೊಣೆ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂನಾ. “ಆಮಿ ಝಜಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಚಾ ಫಾರಾನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಮಾರ‍್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಚಿತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.”
ಮ್ಯಾಗಿನ್ ಸಬ್ಧ್ ಉಚಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಕೊಣ್ ಫಾರ್ ಮಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್‌ಲಗಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗಿನಾಕಾ, ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಘಡ್ಭಡ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಕೊಸ್ತರಿಕಾಚೆರ್ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತಲೊ, ಆಶೆಂ ತಾಣೆ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಯಾಗಿ ಒಪ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ನೆಣ್ತುವಾಯೆನ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. “ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ದುಕ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮಾವ್ಶೆಕಡೆ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗುಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಚೆಕಡೆ ಫಟಿ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.”
ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಜಾಯ್ತ್, ಪೂಣ್ ತಿಕಾ ಎಕ್ಲೆಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾಂ. ತಿಣೆ ತೆಂ ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ....”
ಮ್ಯಾಗಿಚಿ ತಿಯಾ (ಮಾವ್ಶಿ) ಟಿವಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ರಾತಿಚಿಂ ಧಾ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ಘರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿ ಜಟ್ಪಟ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ. “ಬುಯೆನಾಸ್ ನೊಚೆಸ್, ಸೆನೊರ್!” ತಿಣೆ ಸ್ಪೆನಿಶ್ ಭಾಷೆಂತ್ ತಾಕಾ ಬರಿ ಸಾಂಜ್ ಮಾಗ್ಲಿ.
ಮ್ಯಾಗಿನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲಿ. ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಚೆರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ಮಾವ್ಶೆಕ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ಚಿಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೈಬಲಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಕಠೀಣ್ ದುಕ್ತಾ.....” ತೆಂ ಪಿಂರ್ಗಾಲೆಂ.
ಮಾವ್ಶೆನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಧುವ್ಡೆಕ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಗಾಂಯ್ ಉಬಿಂ ರಾವೊನ್ಂಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತೆಂ ತೆದಾಳಾ ತಿಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ.
“ಮಾಫ್ ಕರಿಜೆ.... ದಯಾಕರ‍್ನ್ ಬಸ್....” ತಿಣೆ ಸ್ಕೊಟಾಕಡೆ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.
ಸ್ಕೊಟಾನ್ ತೊ ವಿಷಯ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗಂಭೀರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾವ್ಶೆಕ್ ವಿವರಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಿಣೆ ಚುಕೊನ್‌ಯಿ ತೆಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭಾಸ್ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಘೆತ್ಲಿ. ತಿಣೆ ನಾರ್ಗೊನ್‌ಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಳೆಲೆ ವಿಶಿಂ ಕಸಲೊಗಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗೂಢಚಾರಿ ಮ್ಹಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಮಾವ್ಶೆಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ಲೊ.
ಮ್ಯಾಗಿಚಿ ಪಾಟ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ತಾಕಾ ಭಿತರ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ತಿಚೆಂ ಕಪಾಲ್ ಮಿರ‍್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. “ಭುಜಾಚಾ ಹಾಡಾ ಪಂದ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಮೋವ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಸುಜ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ‍್ಚೊ ಏಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾವೆಂ ಸಾರಯ್ಲಾ. ಫಾಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸಮ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ.... ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ. ‘ಬೋಂಡ್’ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ,” ತಿಣೆ ನೀರಸ್ ಹಾಸೊ ದಿಲೊ.
ಮ್ಯಾಗಿ ಸಾಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ನೈಟ್ ಗವ್ನಾಚೆರ್ ಭಾರಿಚ್ ‘ಕ್ಯೂಟ್’ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಸ್ಕೊಟಾಚೊ ಜೀವ್ ಉದ್ವೆಗಾನ್ ಕಾಣ್ಶಿರ‍್ಲೊ. ಮಾವ್ಶಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ತಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆತೊ! ತೆಂ ಹಾಸೊಂಕ್ ಕಷ್ಟೊಂಚೆಂ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆಂ. ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಕಪಾಲ್ ಆಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ತಾಕಾ ಹುನ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.
“ತಾಕಾ ದೂಕಿನ್ ತಾಪ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ,” ತೊ ಮಾವ್ಶೆಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಕರ‍್ಶಿಗಿ?”
ತಿಣೆ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.
“ಹಾವೆಂ ಆತಾಂ ವಚಾಜೆ,” ತಾಣೆ ಮ್ಯಾಗಿಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ “ಸಕಾಳಿಂ ತುಂ ಕಶೆಂ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹೆಣೆಂಚ್ ಯೆತಾಂ. ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂಯ್ಗಿ?”
“ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸನ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಆಮಿ ಆಟ್ ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಂವ್. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿತ್ಯಾಧಾರ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಆಸಾ. ಮಾಗಿರ್ ಬಜಾರಾಕ್ ವಚಜೆ.... ತುಂ ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೇಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಯಾ ಯೆನಾಂಯ್?” ತಾಣೆ ಆಶೇನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲೆಂ.
“ಹೂಂ.... ಜಾಯ್ತ್ ತರ್, ತಶೆಂಚ್ ಕರ‍್ತಾಂ...” ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಯಾಗಿನ್ ತಾಕಾ ರಾವಯ್ಲೊ ಆನಿ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕಡೆ ಚಡ್ತಿಕ್ ಏಕ್ ಫೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ದಿಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫೊನಾಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಫೊನಾಕ್ ಏಕ್ ‘ಮಿಸ್ಡ್ ಕೊಲ್’ ದಿಲೆಂ. “ಮ್ಹಜೆಂ ನಂಬರ್,” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ಸ್ವಾಧೀಕ್‌ಪಣಿ. ಬಾಗ್ವೊನ್ ತಾಚಾ ಗಾಲಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ತಾಳ್ಣಿ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಚಾ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಬಾರೀಕ್‌ಚೊ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ. ತೆ ಮಧುರ್ ವೊಂಠ್ ಮತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಸ್ಕೊಟ್ ಚಲ್ಲೊ.
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಸ್ಕೊಟಾನ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊನಾಂತ್ಲೆಂ ಸಿಮ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮ್ಯಾಗಿಚಾ ಫೊನಾಂತ್ ಘಾಲೆಂ ಆನಿ ಯು‌ಎಸ್ ಮಿಶನ್ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೆಂ. ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾಚೊ ಸಂಕ್ಷೇಪ್ ತಾಣೆ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿಕ್ ದಿಲೊ. ಮ್ಯಾಗಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಟೊಮ್‌ಸ್ಕಿನ್ ಬೆಜರಾಯ್ ಉಚಾರ‍್ಲಿ ಆನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಸ್ಕೊಟಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ‘ಡಿಬ್ರೀಫಿಂಗ್’ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.
 
 
 
 
 

You have no rights to post comments