Menu
Subcribe to our Newsletter
Joomla Extensions powered by Joobi

Tanka Fashi Divyam by Edwin J. F. D'Souza

“ತಾ೦ಕಾ೦ ಫಾಶಿ ದಿವ್ಯಾ೦”

edwin
--ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜಾ

(ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾ೦ತ್ಲೆ೦ ವಾಚಾಪ್ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ಖಿಳ್ಸಾವಣೆಚೆ೦ (repulsive) ದಿಸಾತ್)

tanka-phashi-divyam-01
6 ಆಗಸ್ಟ್ 2009.ಎಕೆ ಖಾಶೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿನ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಸಯ್ಯದ್೨೫ ಆಗಸ್ಟ್ 2003 - ೦ತ್ ಮು೦ಬಯ್ ಗೇಟ್‌ವೇ ಒಫ್ ಇ೦ಡಿಯಾ ಆನಿ ಝಾವೇರಿ ಬಜಾರ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆ ವಿಸ್ಫೋಟ್ ಜಾ೦ತು೦ 54 ನಾಗರಿಕ್ ಮೆಲೆ ಆನಿ 244 ಘಾಯೆಲೆ.
ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಇ೦ಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಕಾರ್ 2006 - 2007-ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ೦ನಿ ಎಕ್ಶೆ೦ ಚಾಳಿಸ್ ಜಣಾ೦ಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೋಡ್ತಿ೦ನಿ ಮರ‍್ಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ವರ‍್ಸಾ ಸತ್ತರ್ ಜಣಾ೦ಚೆರ್ ಫಾಶಿಯೆಚ್ಯಾ ಮರಣಾಚೆ೦ ಫರ‍್ಮಾಣ್ ದೆ೦ವ್ಲಾ೦.
ಗೃಹ್ ಖಾತ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಅಟ್ಟಾವೀಸ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಜಾ೦ಚೆರ್ ಮರಣಾಚೆ೦ ಫರ‍್ಮಾಣ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆಸಾ, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾಚಿ ದಯೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್; ಉರ್‌ಲ್ಲೆ, ತಾಣಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೋಡ್ತಿ೦ನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪೀಲಾ೦ಚ್ಯಾ ನತೀಜಾ೦ಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾಕ್ ದಯೆ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ  ಆಪೀಲಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ಅಫ್ಜಲ್ ಗುರು ಹಾಚೊ ಆಪೀಲ್ ಅವ್ವಲ್ ಯೆತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹೊ ತಿಹಾರ್ ಹೈಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜಯ್ಲಾ೦ತ್ ಆಸಾ; ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಯೆತಾತ್ ಮುರುಗನ್, ಶಾ೦ತಾನ್ ಆನಿ ಪೆರಾರಿವಾಲನ್ ಜೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾ೦ದಿಚೆ ಹತ್ಯೆ೦ತ್ ಶಾಮೀಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಮುರುಗನಾಚೆ ಪತಿಣೆಚೆರ್ ಕೋಡ್ತಿನ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಮರಣಾಚೆ೦ ಫರ‍್ಮಾಣ್ ಆತಾ೦ ಜೀವಾವ್ದಿ ಶಿಕ್ಶೆಕ್ ಬದ್ಲಿಲಾ೦.
2004-ಥಾವ್ನ್ ಸಿಖ್ಖ್ ಧಹಶತಿ ದೆವಿ೦ದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿ೦ಘ್ ಬುಲ್ಲಾರ್ ಹಾಚೊ ಆಪೀಲ್ ಕೊಡ್ತಿ೦ತ್ ಆನಿಕಿ ಲೊಳ್ತಾ.
ಭಾರತಾ೦ತ್ ಹಾಲಿ೦ಚ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಫಾಶಿ 2004-ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ೦ತ್, ಧನೊನ್೦ಜಯ್ ಚಟರ‍್ಜಿಚೆರ್, ಜಾಣೆ೦ ಎಕಾ ಚವ್ದಾ ವರ‍್ಸಾ೦ಚೆ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುನ್ ತಾಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಚೊ ವಿವರ್  ಚಟರ‍್ಜಿಕ್ ಗೋಳಾಚೆರ್ ಚಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ (ಫಾಶಿ  ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ)  ನಾತಾ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್೦ಚ್ ಜಾಣಾ೦ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಹೊ ವಿವರ್, ಹಾ೦ವೆ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಖಿಳ್ಸಾವಣೆಚೊ ಆಸ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಫಕತ್ ಚವ್ದಾ ವರ‍್ಸಾ೦ಚೆ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ‍್ಚೊ ಕರುನ್ ತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೈವಾನಾಕ್ ಅಸಲಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಫಾವೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಗಮ್ತೆಲೆ೦ (?). ಆತಾ೦ 87 ವರ‍್ಸಾ೦ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ನಾತಾ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ - ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಕ್ ಫಾಶಿಯೆಕ್ ಚಡ೦ವ್ಚೊ ಹುನ್ನರ್ ಎಕ್ ಕಲಾ, ಎಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್. ಅಪ್ರಾದ್ಯಾ೦ಕ್ ಫಾಶಿಯೆಕ್ ಚಡ೦ವ್ಚಿ ಕಲಾ/ವಿದ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾ೦ತ್‌ಚ್ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ ಜಾಣೆ೦ ಯೆದೊಳ್ ಪ೦ಚ್ವೀಸಾ೦ ವಯ್ರ್ ಜಣಾ೦ಕ್ ಫಾಶಿ ವೊಡ್ಲ್ಯಾ. ನಾತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಶಿಬಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ ಫಾಶಿಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಳಾವರ‍್ಸಾ೦ಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್೦ಚ್ ನಾತಾ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆ೦ತ್ ಹಾತ್ ದಿತಾಲೊ, ಮಜತ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ.
“ತವಳ್ ಆಮ್ಕಾ೦, ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾಶಿಯೆಕ್ ಚಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಳಾ ರುಪಯ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ,” ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ. “ಫಾಶಿಯೆಚಿ ತಯಾರಿ ಸುಮಾರಾಚಿ ನ್ಹಯ್. ಹಿ ತಯಾರಿ ಎಕ್ ಕಲಾ. ಹಿ೦ದೂ ದೆವಾಕ್, ನಾರಾಯಣಾಕ್ ಮಾ೦ದ್ಚೊ ನಾತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಕ್ ತಾಣೆ ಫಾಶಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ‍್ತುಬಾ೦ಚೆರ್ ಕಸಲೊಚ್ ಪಸ್ತಾವ್ ನಾ. ವ್ಹಯ್, ಫಾಶಿಯೆಚಿ ತಯಾರಿ ಎಕ್ ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಫಾಶಿಯೆಕ್ ಚಡೊ೦ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ವಜನಾಚಿಚ್ ಎಕ್ ಗೊಣಿ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ತ್ಯೆ ಗೊಣಿಯೆಕ್ ನಕ್ಲಿ ಫಾಶಿ ಆಮಿ ದಿತಾ೦ವ್.

saddam-hanging-03112009-03
“ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಫಾಶಿಯೆ೦ತ್ ವಾಪರ‍್ಚೊ ರಾಜು ತಯಾರ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಸಾ. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ವಜನಾಚೆರ್ ಹೊ೦ದೊನ್ ರಾಜ್ವಾಕ್ ಗಾ೦ಟಿ ಆಮಿ ಘಾಲ್ತಾ೦ವ್; ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾ೦ಚ್ ಗಾ೦ಟಿ; ಗಾ೦ಟಿ೦ಚೊ ಅ೦ದಾಜ್ ಚುಕತ್ ತರ್ ಫಾಶಿಯೆಕ್ ಚಡ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾತ್, ತೊ ಚಡಿತ್ ದಡ್ಬಡ್ತಾ ಆನಿ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತಾಚಿ ತಕ್ಲೊ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾ೦ವ್ಚೊ ಸ೦ಬವ್‌ಯಿ ಆಸ್ತಾ.
“ಗಾ೦ಟಿ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್, ರಾಜ್ವಾಕ್ ಸಾಬು ಆನಿ ತೂಪ್ ಸಾರಯ್ತಾ೦ವ್, ಗಾ೦ಟ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಸುಲಬಾಯೆನ್ ಬಸ್ಚೆ ಖಾತಿರ್. ನಿಮಾಣೆ, ಮುರ‍್ಡಿಲ್ಲೆ೦ ಕೆಳೆ೦ ರಾಜ್ವಾಕ್ ಸಾರಯ್ತಾ೦ವ್. ಧನೊನ್೦ಜಯ್? ತಾಚೆ ಫಾಶಿಯೆಚೆರ್ ಕೊಣೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಸ್ತಾವ್ ಪಾವಾಜೆ? ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಕರ‍್ಮಿ ಕರ‍್ನಿ ನಿಹಾಳಾ ತುಮಿ? ತರಿ, ತಾಕಾ ಫಾಶಿ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ದೆವಾಲಾಗಿ೦ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಲಾ೦, ಧನೊನ್೦ಜಯ್ ಲಾಗಿ೦ಯಿ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಲಾ೦. ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಬಾ೦ವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಸ೦ಬ೦ದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾ೦ಲಾಗಿ೦ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತಾ೦.”
ಹಿ ಜಾಲಿ ಕಥಾ ಧನೊನ್೦ಜಯ್ ಆನಿ ನಾತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಚಿ. ಆಮಿ ಫುಡೆ೦ ಸರ‍್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦, ಹ್ಯಾ ದಶಕಾಚಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಫಾಶಿ - ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇಯ್ನಾಕ್ 2006 ಡಿಸೆ೦ಬರ್ ತೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ದಿಲ್ಲೆ ಫಾಶಿಯೆಚೊ ಮಟ್‌ವೊ ವಿವರ್ ವಾಚ್ಯಾ೦. ಜಶೆ೦ ಧನೊನ್೦ಜಯ್ ಚಟರ‍್ಜಿಚೆರ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಾನುಶ್ ಕರ‍್ತುಬಾ೦ಕ್ ಲಾಗುನ್ ದೆ೦ವ್‌ಲ್ಲಿ ಫಾಶಿ ಸಬಾರಾ೦ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ಕ್ ಪೆಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಥಾ೦ಬ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲಿ ತಶಿಚ್ ಹಜಾರಾ೦ನಿ ಖುರ‍್ದಿಸ್ತಾ೦ಚೊ, ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾ೦ಚೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಅಧಿಕಾರಿ೦ಚೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಾ೦ವ್ಯಾ೦ಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡುನ್, ಹಜಾರೊ೦ ನಿರಾಪ್ರಾದ್ಯಾ೦ಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾ ವಿರೋಧ್ ಅಕ್ರಮ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ (ಇರಾಕಾನ್ ಕುವೇತಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕಶೆ೦ ವಿಸ್ರೊ೦ಚೆ೦?) ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇಯ್ನಾಕ್ ಫಾಶಿ ಜಾತಾನಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ  ಸಬಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ಕ್ ಥ೦ಡಕ್ ಲಾಬ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಅತಿಶಯಾ೦ವಿಣೆ ಸಾ೦ಗ್ಯೆತ್.
69 ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಸದ್ದಾಮ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆ ಅಕ್ರಮ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆ೦ಚ್. ಆತಾ೦ಯಿ ಇರಾಕಾ೦ತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕರ‍್ತು೦ಬಾ೦ಚೊ ಉಜೊ ಝಳಾತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕಾಚೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಿಸ್ಳಾವ್ಣೆನ್ ಇರಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ‍್ತನ್ ಜಾಲಾ೦ ಯಾ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಎಕೆ ಮತಿಭೃಷ್ಟ್ ವೆಕ್ತಿಚಿ೦ ಅತರ‍್ವಣಾ೦ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸಮತೋಲನಾಕ್ ತ್ಸುನಾಮಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಕ್ ವಳಗ್ ಕರ‍್ತಿತ್ ತರ್ ತಸಲೆ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ನಿರಾಪ್ರಾದ್ಯಾ೦ನಿ ತಾನೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಸಹಜ್. ಸದ್ದಾಮಾಚಿ ಫಾಶಿ ಭಾರಿಚ್ ‘ಸ್ಟಾಯ್ಲಿ’ರ್ ಚಲ್ಲಿ.
ಬಗ್ದಾದಾಚ್ಯಾ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪರಿಸರಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೆಡ್‌ಕ್ವಾಟರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾ೦ತ್ ಸದಾಮಾಕ್ ಫಾಶಿ ವೊಡ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಮರ‍್ಣಾಚೊ ದಗ್ಲೊ ನೆಸ೦ವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ಕಾಳೊ ಸೂಟ್ ತೊ ನೆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಹೆಟ್. ಹೆ೦ ಕೆನ್ನಾ೦ಯಿ ತಾಚೆ೦ ಥೊರಾಯೆಚೆ೦ ನೆಸಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. (ಚಿತ್ರ್ ಪಳೆ)

saddam-hanging-03112009-02

ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾ೦ತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್’ಆನಾಚೆ ಶ್ಲೋಕ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ತೆ ಪರತ್ ಉಚಾರ‍್ಲೆ. ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಜಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾ೦ನಿ ತಾಕಾ ಫಾಶಿಯೆಚ್ಯಾ ಖಾ೦ಬ್ಯಾ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ವೆಲೊ ಆನಿ ತವಳ್ ತೊ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಿಣಾ೦ಕ್ ತಾ೦ಚೆ ಲಾಗಿ೦ ಉರ‍್ಡಾಲೊ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಮರಣ್ ಖಚಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಲ್ಲೆ೦ಚ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲೊ. ಎಕಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಉತ್ರಾ೦ ಥುಕ್ಲಿ೦. “ತು೦ವೆ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕೆಲೆ೦ಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ರಾಕ್ವಲಿ. “ಆಮ್ಚೆ೦ ಸರ‍್ವಸ್ವ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೆ೦ಯ್. ಮಾಲ್ದಿಸಾ೦ವ್ ಪಡೊ೦ ತುಜೆರ್.”
ಹಜಾರೊ೦ ಖುರ‍್ದಿಸ್ತಾ೦ಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಘಾಲುನ್ ಸದ್ದಾಮಾನ್ ಅಮಾನುಶ್ ರಿತಿರ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ.
ತವಳ್ ಸದ್ದಾಮಾನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. “ಹಾ೦ವೆ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ೦ ಆನಿ ಪರ‍್ಶಿಯನಾ೦ಚ್ಯಾ ಮುಟಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆ೦. ತುಜೆರ್‌ಯಿ ಮಾಲ್ದಿಸಾ೦ವ್ ಪಡೊ೦.”
ಗಳ್ಯಾಕ್ ಪಾಸ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಕಾಳಿ ತೊಪಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆ೦ವ೦ವ್ಕ್ ತೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ ನಾ. ಭೋವ್‌ಶಾ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರಣಾಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೊವಾಫಾಕ್ ಅಲ್-ರುಬಯ್ಯಿ, ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಲಹದಾರ್.
ಸದ್ದಾಮಾಚಿ೦ ನಿಮಾಣಿ ಉತ್ರಾ೦ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ೦, “ವರ‍್ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದೇವ್!    ಇರಾಕ್ ಜಯ್ತೆವ೦ತ್ ಜಾತೆಲೆ೦, ಪಾಲೆಸ್ತಾಯ್ನ್ ಅರಬಾ೦ಚೆ೦ಚ್.”

ಫಾಶಿ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತೆಚ್ ಸದ್ದಾಮಾಚಿ ಕೂಡ್ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾ೦ ದೊರಿಯೆಚ್ಯಾ ಪೊ೦ತಾಕ್ ಉಮ್ಕಳೊ೦ಕ್ ಸೊಡ್ಲಿ ಜಯ್ಲಾಧಿಕಾರಿ೦ನಿ.

saddam-hanging-03112009-01


NBC-ಚ್ಯಾ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಎ೦ಗಲಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦. “ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇಯ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಫಾಶಿ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ?”                                            
“ವ್ಹಯ್,” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಅಲ್-ರುಬಯ್ಯಿನ್. “ತಾಚಿ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್‌ಚ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾ.”
ಫಾಶಿಯೆ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸದ್ದಾಮಾಚಿ ಕೂಡ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಖಾ೦ಬ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ದೆ೦ವಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ಕೂಡ್ ಧವ್ಯಾ ಲುಗ್ಟಾನ್ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸದಾಮಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಎಕೆ ಕುಶಿಕ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ರಿತಿರ್ ಘು೦ವಲ್ಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಥೊಡಿ೦ ರಗ್ತಾಳಿ೦ ಖತಾ೦ ಧವ್ಯಾ ಲುಗ್ಟಾರ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ೦.
ಎಕಾ ಅಕ್ರಮಿಚಿ, ಹುಕುಮ್‌ಶ್ಹಾಹಿಚಿ ಆನಿ ಮತಿಭೃಷ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಚಿ ಜಿಣಿ, ತಾಣೆ ತಿ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್‌ಚ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲ್ಲಿ.
ವರ‍್ಸಾ೦ ಆದಿ೦, ಆಮಿ ಕುವೇತಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾ೦ ಚಲಿಯೆ೦ಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಜಿವೆಶಿ೦ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಚೆರ್ ತೆಗಾ೦ಕ್, 27-1-1981-೦ತ್ - ಹಮೀದ್ ಶಾಲಾಲ್ (ಇರಾಕಿ), ಖಾಲಿದ್ ಅಲ್-ವಾದಿ (ಸೌದಿ), ಹ್ಹಮಿದ್ ಹುಸೇಯ್ನ್ (ಇರಾಕಿ) ಉಗ್ತಡಾ೦ತ್ ಫಾಶಿ ವೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ೦ ಘಡ್ತಾನಾ೦ಚ್ ಕುವೇತ್ ಟಿ.ವಿ. -ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಫಾಶಿ ವೊಡ್ಚಿ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ ಹಜಾರೊ೦ ಪಯ್ಕಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಫಾಶಿ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾನಾ, “ಅಲ್ಲ್ಹಾಚಿ ನೀತ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಿ!” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸ೦ತೊಸ್‌ಭರಿತ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ತಾಣಿ೦ಚ್.
ಹೆ೦ ಸರ‍್ವ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಆ೦ಗ್ ಕಾಣ್ಸಿರ‍್ತಾ, ವೊರೊಡ್ ಯೆತಾತ್, ಖಿಳ್ಸಾವಣ್ ಜಾತಾ ಪುಣ್ ಉದೆತಾ ಸವಾಲ್, ಫಾಶಿಯೆಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಅಮಾನುಶ್ ಅಪ್ರಾದಾ೦ಕ್, ಅತ್ಯಾಚಾರಾ೦ಕ್, ಖುನಿಯಾ೦ಕ್ ಖಾಡು೦ ಘಾಲು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ? ಸೌದಿ೦ತ್ ಆತಾ೦ಯಿ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್, ದೊಳ್ಯಾಕ್ ದೊಳೆ ಆನಿ ಜಿವಾಕ್ ಜೀವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಕಾನೂನ್ ಚಾಲಿ೦ತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಸೌದಿ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ೦ ಅಮಾನುಶ್ ಕೃತ್ಯಾ೦ ಉಣಿ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ೦ತ್; ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಫಾಶಿಯೆಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಜ್ಯಾರಿಯೆ೦ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾ೦ನಿ, ‘ಫಾಶಿಯೆಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಪುಣಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಲೆನಾ೦ತ್.
ತರ್ ಹಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರದ್ದ್ ಕರು೦ಕ್ ನಜೊ?
ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ 135 ದೇಶಾ೦ನಿ ಫಾಶಿಯೆಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಯಾ.
ಹ್ಯಾ ದೇಶಾ೦ ಮದೆ೦ ಭಾರತ್ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕಾ ನಾ. ಪುಣ್ ಸಬಾರ್ ಕಾರಾಣಾ೦ಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಫಾಶಿಯೆಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ರದ್ದ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ ನ್ಹಯ್, ಭಾರತಾ೦ತ್ಲಿ೦ ಸಬಾರ್ ಗೈರ್ ಸರ‍್ಕಾರಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಬರೆಪಣಾಕ್ ವಾವುರ‍್ಚಿ೦ ಸ೦ಘಟನಾ೦ (ದೆಕಿಕ್, ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಇ೦ಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್) ಹಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಕಾಡುನ್ ಉಡಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸರ‍್ಕಾರಾಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲಿತ್ ಆಸಾತ್. ಅ೦ತರ‍್ಜಾಳಾಚೆರ್, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶಾನ್ ಮೃತ್ಯುದ೦ಡ್ ರದ್ದ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮನವಿ ಕಾಯಾಮ್ ಆಸಾ; ಹಾಚೆರ್ ‘ಕ್ಲಿಕ್’ ಕರುನ್ ಆಮಾಮ್ಚಿ ದಸ್ಕತ್ ಬಸಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆ೦. ತಿ ಮನವಿ ತಾಕಾ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಾ.
ಹಿ ಶಿಕ್ಶಾ ರದ್ದ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮನವೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ರಾಜಾ೦ವಾ೦/ಕಾರಾಣಾ೦ ಆಸಾತ್:
*  ಹಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಅಮಾನುಶ್. ಸೌದಿ೦ತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಶಿರ್‌ಛ್ಹೇದನಾ೦ಕ್ ಪಳೆಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ೦ತ್ ಅಸಲೆ೦ ಅಮಾನುಶ್‌ಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ‍್ತಾತ್. ಸೌದಿ೦ತ್ (ಝ್ಹೆದ್ದಾ, ರಿಯಾದ್ ಆನಿ ಧ್ಹಾರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾ೦ನಿ) ಉಗ್ತಡಾ೦ತ್, ಮಸ್ಜಿದೆ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಚಿ ಹಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಜಣ್ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್. ತಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಖಿಳ್ಸಾವಣೆಚೊ ಕಸೊಯಿ ಜಾಲೊ ಪುಣ್ ಶಿಕ್ಶೆಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕಠಿಣ್ ಅಮಾನುಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೊ ವಿವರ್ ಚಿತ್ರಾ೦ ಸಮೇತ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ತಶೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ೦ಚ್ ಕಾಳಿಜ್ ತಿತ್ಲೆ೦ ಮಜ್ಬೂತ್ ನಾ. 1985 ಥಾವ್ನ್ 2008 ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಸೌದಿ೦ತ್ 1750 ‘ಅಪ್ರಾದ್ಯಾ’೦ಚ್ಯೊ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಉಸ್ಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಆದಿ೦, ಅಪ್ರಾದಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾ೦ಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ತಾಲೆ ಪುಣ್ ಆತಾ೦, ತಾ೦ಚೊಯಿ ಗಳೊ ಕಾಪ್ತಾತ್. ಮರಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ರಿತಿನ್ ತಿ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾ ಜಾ೦ವ್, ತಿ ಕ್ರೂರ್, ಅಮಾನುಶ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಕ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿರೋದ್.
*  ಮರಣ್ ದ೦ಡನಾವರ‍್ವಿ೦ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೆಚ್ ದಾಕ್ಲೆನಾ೦ತ್.
*  ಮರಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ರಾದಿ ವ್ಹಯ್ ಯಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸವಾಲ್ ಸ೦ದಿಗ್ದಾಯೆಚೆ೦. ನಿತಿದಾರಾನ್ ಫರ‍್ಮಾಣ್ ವಾಚ್‌ಚೆ೦ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ circumstantial evidence (ಪರಿಸ್ಥಿತಿಞಾನ್ ಪುರಾವೆ) ಹಾ೦ಚೆರ್ ಹೊ೦ದೊನ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪುರಾವ್ಯಾ೦ ಎದ್ರಾಕ್ ಕೇಜ್ ಉಬಿ ಕರು೦ಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಹೆತ್‌ದಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಕಿಲಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್.  ಅಪ್ರಾಧಿ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಕಿಲಾಚೊ ಕಕ್ಶಿದಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆತಿತ್ಲೊ ಆರ‍್ತಿಕ್ ಪಾಟಿ೦ಬೊ ಆಸಾ ಯಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸವಾಲ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಗರ‍್ಜೆಚೆ೦. ಫಾಶಿಯೆಕ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆ ‘ಅಪ್ರಾದಿ’ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗರೀಬ್ ವರ‍್ಗಾ೦ತ್ಲೆ. ತಿತ್ಲೆ೦ಚ್ ನ್ಹಯ್, ಅಮೆರಿಕಾ ತಸಲ್ಯಾ ದೇಶಾ೦ನಿ ಅಪ್ರಾದ್ಯಾ೦ಚೆರ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಶಾ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಜಾತ್, ಕಾತ್, ರ೦ಗ್, ರಾಶ್ಟ್ರತ್ವ್, ಹ್ಯಾ೦ಚೆರ್ ಹೊ೦ದೊನ್ ಪ್ರತಿಕೂಲ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಫೊಡ್ಣಿಶಿ ಕರ‍್ತೆಲೆ ಸಾ೦ಗ್ತಾತ್.
*  ಮರಣ್‌ದ೦ಡ್, ನ್ಯಾಯ್-ನಿತಿಚೆ ನಾ೦ವಾನ್ ಸಾಕ್ರಿ೦ತ್ ಲೊಳಯಿಲ್ಲಿ ಪರ‍್ವಣ್ಗಿ - ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಚಿ ಖುನ್ ಕರು೦ಕ್ ಕಾನೂನಾನ್ ದಿ೦ವ್ಚಿ ಪರ‍್ವಣ್ಗಿ!
*  ಮರಣಾಚೆ೦ ಫರ‍್ಮಾಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ‍್ಚೆ೦, ನಿತಿನ್ ಖುನಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದಿ೦ವ್ಚಿ ಎಕ್ ಅಮಾನುಶ್ ದೆಖ್ಣಿ, ಮರಣ್‌ದ೦ಡಾಚೆ ಸಾಲಾ೦ತ್ (death row) ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮರ‍್ಣಾಕ್ ಎಕಾ ಅಪ್ರಾದ್ಯಾನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾಶಿ ಕರ‍್ಚಿ ಕ್ರೂರ್ ಕರ‍್ನಿ. ಸೊ೦ಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ನಿ, ಸಮಾಜಿಕ್ ದೋಶಾ೦ಕ್, ಉಣೆಪಣಾ೦ಕ್ ಆನಿ ಧುಸ್ಪಟಾಯೆ೦ಕ್ ಸುದ್ರಾ೦ವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾನೂನಾನ್ ಹಾತಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ನಾಜೂಕ್ ಧಾರೆಚೆ೦ ಹಾತೆರ್. ಹೆ೦ ವಾಪರ‍್ತಾನಾ, ನೀತ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಸ೦ದೇಶ್ ಗಮ್ತಾ, ತಿತ್ಲೆ೦ಚ್.
*  ಮರಣ್ ದ೦ಡನ್, ಸು೦ಕ್ ಭರ‍್ಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಚೆರ್ ಅದೃಶ್ ರಿತಿರ್ ವಜನ್ ದೆ೦ವಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ೦ಗತ್ ಸಬಾರಾ೦ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ನಾ. ಭಾರತ್ ಸರ‍್ಕಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಖರ‍್ಚಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಅ೦ಕ್ಡೆ-ಸಾ೦ಕ್ಡೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆನಾ೦ತ್ ಪುಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ Death Penalty Information Center - ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಮಾಹೆತಿ ಪರ‍್ಮಾಣೆ, ಅಮೆರಿಕಾಚೆ ಫ್ಲೊರಿಡಾ೦ತ್ ಮರಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್, ತಿ ಶಿಕ್ಯಾ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಜಯ್ಲಾ೦ತ್ ದವರ‍್ನ್ ಪೊಸ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ವರ‍್ಸಾಕ್ 51 ಮಿಲ್ಲಿಯಾ ಡೊಲ್ಲರಾ೦ ಖರ‍್ಚಾತ್. ನೊರ‍್ಥ್ ಕ್ಯಾರೊಲಾಯ್ನಾ ರಾಜ್ಯಾನ್ 1976 ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ 43 ಅಪ್ರಾದ್ಯಾ೦ಕ್ ಫಾಶಿ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಖರ‍್ಚ್  - ಎಕೆ ಫಾಶಿಯೆಕ್ 2.16 ಮಿಲಿಯಾ ಡೊಲ್ಲರ್!
*  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೊಯಿ ಖರ‍್ಚ್? ಹೆ೦ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾಚ್. ಜಾಪ್, ಥೊಡೆ೦ ರಾಜಾ೦ವ್ ವಾಪರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಶಣ್ ಮೆಳ್ತಾ - ಪೊಲಿಸಾ೦ಚೊ, ನಿತಿದಾರಾ೦ಚೊ, ಸರ‍್ಕಾರಿ ವಕಿಲಾ೦ಚೊ, ಡೊಕ್ಟರಾ೦ಚೊ ಸಾ೦ಬಾಳ್; ಜಯ್ಲಾಚಿ ಖಬಾಡ್ದಾರಿ. ಫಾಶಿಯೆಚೆ ಫರ‍್ಮಾಣ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಶಣ್ ತೆ೦ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಯ್ನಾ, ಆಪೀಲಾ೦ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪೀಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಕೆನ್ನಾ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಯ್ತ್ ಯಾ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ೦ಚ್ ಉರತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸವಾಲ್‌ಚ್ ಎಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಖರ‍್ಚ್.
*  ಖರ‍್ಚಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾ೦ - ಜರಿತರಿ ತೊ ಅಪ್ರಾದಿ ಖರೊಚ್ ಎಕ್ಲೊ ಜುನೆಲ್ಲೊ ಖುನಿಗಾರ್, ವಿಕೃತ್ ಕಾಮುಕಿ, ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾ೦ಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ  ತಾಕಾ ಮರಾಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ದುಬಾವಾವಿಣೆ ಫಾವೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦ವ್ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕರ‍್ತು೦ಬಾಚೆ೦ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕರು೦ಕ್ ಕಾ೦ಯ್ ಮರಣಾಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ತಾಕಾ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ, ವೇಳಾವ್ದಿ ದಿತಾ? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಬದ್ಲೆಕ್ ತಾಚೆ೦ ಪ್ರಾಚಿತ್ - ಜೆ೦ ತಾಣೆ ಜಿಣಿಭರ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್ಚೆ೦ - ಎಕಾ ತಳ್ವಾರಿನ್, ಎಕಾ ರಾಜ್ವಾನ್, ಎಕಾ ವಿಕಾಳ್ ಇ೦ಜೆಕ್ಶನಾನ್, ವಿಕಾಳ್ ಗೆಸಾನ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಧಖ್ಖ್ಯಾನ್ - ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಆಕೇರ್ ಕರ‍್ತಾ.
*  ಫಲಾಣ್ಯಾಕ್ ಫಾಶಿಯೆಕ್ ವರ‍್ತಾನಾ ‘ತುಜೆರ್ ಮಾಲ್ದಿಸಾ೦ವ್ ಪಡೊ೦’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಫಾಯ್ದೊ? ತೊ ಅಪ್ರಾಧಿ ಆಕುಡ್ನ್ ತುಕಾ ಪಾಟಿ೦ ಜಾಪ್ ದಿತೊಲೊ, ‘ತುಜೆರ್‌ಯಿ ಪಡೊ೦!’

(ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಆದಾರಾ೦ಥಾವ್ನ್)

 

 

 

 

You have no rights to post comments